Zhvillimi Gjuhësor

Ky material është produkt i specialistëve të Sektorit të Kujdesit dhe Zhvillimit Psiko-Social në Qendrën Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit, Bashkia Tiranë.

Materiali mbi “Zhvillimin Gjuhësor të Fëmijëve 0-3 vjeç” është hartuar për t’i ardhur në ndihmë prindërve, fëmijët e të cilëve frekuentojnë çerdhet publike në qytetin e Tiranës. Materiali paraqet informacion me qëllim që prindërit të kuptojnë më mirë se çfarë është zhvillimi gjuhësor, sa i rëndësishëm është ai kur nis në kohën e duhur tek fëmijët, si mund ta stimulojnë atë etj.

Materiali mund të përdoret nga specialistët e sektorit, punonjës socialë dhe psikologë, nga stafi edukator i çerdheve publike për të shtuar më tej njohuritë e tyre mbi këtë fushë të zhvillimit, si duhet të punojnë dhe stimulojnë zhvillimin gjuhësor kur fëmijët paraqesin vështirësi.

 

tema-zhvillimi gjuhesor