Vende vakante

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

BASHKIA TIRANË
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE
DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

Tiranë, më 30.05.2024

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve të aplikuesve për pozicionin “Sanitare në Çerdhe”, komisioni vlersues ka përzgjedhur këto emra për fazën e intervistimit më dt. 31.05.2024  nga ora 09:00 deri më 09:30.

 1. Miranda Ibi
 2. Ermelinda Kalaja
 3. Mimoza Xhani

APLIKIMET SHPALLEN TË MBYLLURA


________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

BASHKIA TIRANË
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE
DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

                                                              Tiranë, më 28.05.2024

Lënda: Dërgim Informacioni

AGJENCISË KOMBËTARE TË PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE

Rr. “Bajram Curri”, Tiranë

Ju informojmë se, në Institutin e Nxënësve që Nuk Shikojnë, Bashkia Tiranë, në zbatim të Urdhrit Nr. 1029, datë 28.03.2024, “Për miratimin e Rregullores për Organizimin, Funksionimin, Detyrat dhe Përgjegjësitë e Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë”, Urdhërit Nr. 52, datë 19.01.2024 “Për miratimin e strukturës organike të Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, Institucion në varësi të Bashkisë së Tiranës”, “Kodi i Sjelljes dhe Etikës në Drejtorinë e Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve” Nr. 1349/5 prot, datë 12.12.2023, Urdhrit të Ministrit të Arsimit Nr. 31, datë 28.01.2020 “Për miratimin e rregullores për funksionimin e institucioneve arsimore parauniversitare në Republikën e Shqipërisë” shpallet 1 (një) vend i lirë pune për Infermier në Institutin e Nxënësve që Nuk Shikojnë, (Paga sipas VKM nr. 326, datë 31.05.2023, “Për pagat e punonjësve mbështetës dhe punonjësve të tjerë të specialiteteve të ndryshme në disa institucione të administratës publike”).

Dokumentacioni i kërkuar në dosjen personale, në momentin që aplikanti shpallet fitues:

 1. CV
 2. Vërtetim banimi
 3. Çertifikatë personale dhe familjare
 4. Dëftesë/ Diplomë + listë notash (kopje të noterizuara)
 5. Çertifikata,kualifikime etj (nëse dispononi)
 6. Librezë pune origjinale
 7. Raport mjeko – ligjor
 8. Dëshmi penaliteti (deri në momentin e paisjes me dëshmi penaliteti, fotokopje të kuponit të aplikimit në postë)
 9. 2 fotografi

Disa nga detyrat që duhet të kryejë një Infermier në INNSH janë:

 1. Mbrojtja e jetës dhe e shëndetit fizik e psiqik të nxënësve të INNSH.
 2. Infermieri duhet të ofrojë ndihmë mjekësore të njëjtë për të gjithë, pa dallim moshe, seksi, race, kombësie, feje, pikëpamje politike, gjendje ekonomike, pozite shoqërore etj, duke respektuar në të njëjtën kohë të drejtat e njeriut dhe dinjitetin e çdo individi.
 3. Infermieri në asnjë rast nuk duhet të abuzojë me kushtet që i krijon profesioni. Infermieri nuk duhet të përdorë postin për qëllime përfitimi personal dhe profesional .
 4. Infermieri, duhet të ndërhyjë në çdo rrethanë për të dhënë ndihmën urgjente për çdo nxënës që ka nevojë, duke kërkuar dhe asistencën e specializuar.
 5. Gjatë punës së tij, infermieri duhet të bëjë kujdes për të ruajtur emrin e mirë të profesionit mjekësor dhe të ketë marrëdhënie korrekte me kolegët dhe personelin tjetër mjekësor.
 6. Infermieri duhet të përdorë njohuritë dhe aftësitë e tij, duke u bazuar në pavarësinë profesionale, lirinë e veprimit dhe përgjegjshmërinë personale.
 7. Infermieri ka për detyrë përditësimin me të rejat e shkencës, pjesëmarrjen në aktivitete kualifikuese për ngritjen e tij profesionale. Ai duhet të bëjë vlerësimin e drejtë të gjëndjes së nxënësve të INNSH. Në rast nevoje dhe kur është e mundshme, duhet të konsultohet me specialistë të tjerë të fushës jashtë institucionit.
 8. Në ushtrimin e profesionit të tij infermieri duhet të angazhohet në kujdesin për nxënësit e INNSH, sidomos kur vëren se ambjenti familjar ose jashtëfamiljar ku jetojnë ata, nuk kujdeset në mënyrë të mjaftueshme për shëndetin e tyre.
 9. Në rast dyshimi për abuzim ose keqtrajtim të nxënësit në institucion, infermieri është i detyruar të lajmërojë organet përkatëse të njohura me ligj.
 10. Është detyrë morale e infermierit të bashkëpunojë dhe të informojë eprorin e INNSH, strukturat përkatëse, si edhe prindërit e nxënësve për ecurinë e gjendjes shëndetësore të tyre.
 11. Kontrollon higjienën e mjediseve të jashtme dhe të brendshme të INNSH dhe në rast konstatimi problematikash, i referon ato te mjeku, eprori i institucionit dhe strukturat përkatëse.
 12. Sipas kërkesës nga eprori dhe strukturat përkatëse të drejtimit të institucionit, infermieri bëhet pjesë e grupeve të punës për studimin dhe zhvillimin e kodit Braille për etiketimin e barnave. Në bashkëpunim me punonjësit e tjerë, infermieri ndërmerr iniciativa për të transmetuar këto njohuri tek fëmijët në INNSH.
 13. Infermieri paraqitet në punë jashtë orarit, ose në turne të ndryshme, sipas nevojave të institucionit dhe kërkesës nga eprori për organizimin e punës në INNSH. Ndryshimet përcaktohen me urdhër dhe grafik të veçantë.

Për sa më sipër sqarojmë se:

Për pozicionin e punës si Infermier në INNSH, duhen plotësuar kriteret e mëposhtme:

-Të ketë mbaruar arsimin e lartë Infermieri (Master).

-Të ketë eksperiencë pune të mëparshme.

Afati për dërgimin e CV- ve është deri më datë 07.06.2024.

Faleminderit për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin Tuaj.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

BASHKIA TIRANË
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE
DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

                                                              Tiranë, më28.05.2024

Lënda: Dërgim Informacioni

AGJENCISË KOMBËTARE TË PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE

Rr. “Bajram Curri”, Tiranë

Ju informojmë se, në Institutin e Nxënësve që Nuk Shikojnë, Bashkia Tiranë, në zbatim të Urdhrit Nr. 1029, datë 28.03.2024, “Për miratimin e Rregullores për Organizimin, Funksionimin, Detyrat dhe Përgjegjësitë e Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë”, Urdhërit Nr. 52, datë 19.01.2024 “Për miratimin e strukturës organike të Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, Institucion në varësi të Bashkisë së Tiranës”, “Kodi i Sjelljes dhe Etikës në Drejtorinë e Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve” Nr. 1349/5 prot, datë 12.12.2023, Urdhrit të Ministrit të Arsimit Nr. 31, datë 28.01.2020 “Për miratimin e rregullores për funksionimin e institucioneve arsimore parauniversitare në Republikën e Shqipërisë” shpallen 2 (dy) vende të lirë pune për Operator Braille në Institutin e Nxënësve që Nuk Shikojnë, (Paga sipas VKM nr. 326, datë 31.05.2023, “Për pagat e punonjësve mbështetës dhe punonjësve të tjerë të specialiteteve të ndryshme në disa institucione të administratës publike”).

Dokumentacioni i kërkuar në dosjen personale, në momentin që aplikanti shpallet fitues:

 1. CV
 2. Vërtetim banimi
 3. Çertifikatë personale dhe familjare
 4. Dëftesë/ Diplomë + listë notash (kopje të noterizuara)
 5. Çertifikata,kualifikime etj (nëse dispononi)
 6. Librezë pune origjinale
 7. Raport mjeko – ligjor
 8. Dëshmi penaliteti (deri në momentin e paisjes me dëshmi penaliteti, fotokopje të kuponit të aplikimit në postë)
 9. 2 fotografi

Disa nga detyrat që duhet të kryejë një Operator Braille në INNSH janë:

 1. Operatori i kodit Braille zotëron kodin Braille për gjuhën shqipe dhe gjuhë të tjera të përdorura në materialet didaktike në INNSH.
 2. Operatori i kodit Braille transkripton tekstet mësimore, jashtë mësimore dhe çdo material tjetër që i paraqitet si kërkesë nga eprori, në shkrimin Braille, në gjuhën shqipe dhe gjuhë të tjera të nevojshme.
 3. Operatori i kodit Braille ka për detyrë të korrektojë, redaktojë e printojë (në printer Braille) tekstet mësimore.
 4. Sipas kërkesave të mësuesve dhe ndihmës mësuesve, të miratuara nga drejtuesi i institucionit, operatori i kodit Braille duhet të prodhojë mjete didaktike përkatës në termoform.
 5. Në bashkëpunim me punonjës të tjerë përgjegjës për shtypjen e librave, ai duhet të prodhojë librat duke përdorur pajisjet për lidhjen e tyre.
 6. Operatori i kodit Braille, duhet të njohë të gjitha pajisjet e instaluara në shtypshkronjën e institucionit, si edhe mjete të tjera të teknologjisë asistive jashtë shtypshkronjës, të lidhura me punën e tij.
 7. Në përputhje me standardet e pranuara botërisht, operatori i kodit Braille duhet të njohë, të instalojë, konfigurojë dhe të përditësojë programet kompjuterike për prodhimin e librave në Braille (Duxbyry Braille Translater DBT dhe programe të tjera të transkriptimit të kodit Braille).
 8. Operatori i kodit Braille ka për detyrë hulumtimin, zhvillimin dhe përdorimin e programeve që prodhojnë librat me figura në gjuhën Braille (Tactile VIEË5 dhe versionet pasardhëse).
 9. Operatori i kodit Braille njeh dhe merr përsipër të përditësojë njohuritë, rreth konfigurimeve të printerave Braille në shtypshkronjë. Gjithashtu, ai zotëron aftësinë për të aplikuar ndryshime të nevojshme në konfigurimet e pajisjeve në fjalë.
 10. Operatori i kodit Braille hulumton në internet për të rejat e kodit Braille, dhe përvetëson ç’ka është e nevojshme për mbarëvajtjen e punës në institucion. Zhvillimet dhe përditësimet e gjetura aprovohen dhe miratohen me shkrim nga drejtuesi.
 11. Operatori i kodit Braille i nënshtrohet testimeve të ndryshme mbi njohuritë dhe përditësimet në kodin Braille.
 12. Duke u udhëhequr nga përkujdesi, dhe respekti për punën me pajisjet speciale me vlerë disa mijëra euro, operatori i kodit Braille duhet të ruajë dhe administrojë me rigorozitet ambjentet dhe mjetet e shtypshkronjës.

Për sa më sipër sqarojmë se:

Për pozicionin e punës si Operator i teksteve Braille në INNSH, duhen plotësuar kriteret e mëposhtme:

-Të ketë mbaruar arsimin e lartë Informatikë (Master).

-Të ketë eksperiencë pune të mëparshme.

Afati për dërgimin e CV- ve është deri më datë 07.06.2024.

Faleminderit për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin Tuaj.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
BASHKIA TIRANË
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE
DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

                                                  Tiranë, më 27/05/2024

Lënda: Dërgim Informacioni

AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE TIRANË

Rr. “Bajram Curri”, Tiranë

Ju informojmë se, në Institutin e Nxënësve që Nuk Shikojnë, Bashkia Tiranë, në zbatim të Urdhrit  Nr. 1029, datë 28.03.2024, “Për miratimin e Rregullores për Organizimin, Funksionimin, Detyrat dhe Përgjegjësitë e Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë”, Urdhrit Nr. 52, datë 19.01.2024 “Për miratimin e strukturës organike të Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, Institucion në varësi të Bashkisë së Tiranës ”, “Kodi i Sjelljes dhe Etikës në Drejtorinë e Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve” Nr. 1349?5 prot, datë 12.12.2023. Urdhrit të Urdhrit të Ministrit të Arsimit Nr. 31, datë 28.01.2020 “Për miratimin e rregullores për funksionimin e institucioneve arsimore parauniversitare në Republikën e Shqipërisë” shpallet 1 (një) vend i lirë pune për Përgjegjës provizor (zëvëndësues raport i zgjatur) në Sektorin e Financës në Institutin e Nxënësve që Nuk Shikojnë, (Paga sipas VKM nr. 326, datë 31.05.2023, “Për pagat e punonjësve mbështetës dhe punonjësve të tjerë të specialiteteve të ndryshme në disa institucione të administratës publike”).

Dokumentacioni i kërkuar në dosjen personale, në momentin që aplikanti shpallet fitues:

 1. CV
 2. Vërtetim banimi
 3. Çertifikatë personale dhe familjare
 4. Dëftesë/ Diplomë + listë notash (kopje të noterizuara)
 5. Çertifikata,kualifikime etj (nëse dispononi)
 6. Librezë pune origjinale
 7. Raport mjeko – ligjor
 8. Dëshmi penaliteti (deri në momentin e paisjes me dëshmi penaliteti, fotokopje të kuponit të aplikimit në postë)
 9. 2 fotografi

 Disa nga detyrat që duhet të kryejë një Përgjegjës në Sektorin e Financës në INNSH janë:

 1. Hartimi i projekt Buxhetit të Institutit të nxënësve që nuk shikojnë për vitin pasardhës për fondet buxhetore që sipas akteve ligjore financohen nga buxheti i shtetit. Projekti   hartohet në bashkëpunim me sektorët e tjerë.
 2. Me miratimin e buxhetit të vitit ushtrimor nga MASR hartohet regjistri i parashikimeve te prokurimeve publike.
 3. Në fund të çdo viti ushtrimor detyrë e sektorit te financës është plotesimi i evidencës së regjistrit të realizimit të prokurimeve publike.
 4. Ndjek zbatimin e ligjit mbi prokurimet publike si për blerjet e vogla ashtu dhe për prokurimet si dhe kontrollon përdorimin e fondeve buxhetore sipas zërave të shpenzimeve .
 5. Evidenton realizimin e shpenzimeve nepërmjet situacioneve mujore ,progresive, me degët e thesarit ne rreth dhe MASR sipas strukturës së miratuar.
 6. Analizon kryerjen e shpenzimeve në përputhje me dispozitat dhe vendimet në fuqi dhe shtesat mbi pagë.
 7. Nxjerr konkluzione, propozon masa në rastet e shkeljeve të disiplinës buxhetore si dhe informon çdo muaj titullarin e Institucionit mbi realizimin e fondeve buxhetore.
 8. Dërgon në MASR evidencat e miratuara nga dega e thesarit për realizimin e buxhetit.
 9. Ndjek zbatimin e ligjshmerise financiare për menaxhimin e fondeve sipas limiteteve të miratuara,organizon takime ,bën konsulta,seminare e kualifikime të specialistëve të linjës.
 10. Ndjek dhe analizon realizimin e të ardhurave dytësore dhe përdorimin e tyre sipas strukturës së miratuar.
 11. Harton dhe analizon bilancet mujore,3 mujore,vjetore si dhe ndjek detyrimet e debitorëve kreditorëve e të tretëve që kanë marrëdhënie me Institutinn e Nxënesve që nuk Shikojnë.
 12. Përpunon të dhënat nga ditarët dhe libri i madh për plotësimin e bilancit periodik dhe vjetor. Mbi bazën e të dhënave të bilanceve kryhen analizat ekonomiko-financiare, periodike dhe vjetore.
 13. Organizon punën për kryerjen e inventarëve . Të dhënat përfundimtare i pasqyron në bilanc.
 14. Harton listëpagesat për punonjësit dhe përmbledhëset e tyre.
 15. Kryen regjistrimin e veprimeve kontabël në ditarën e arkës, bankës ,hyrjeve, daljeve ,pagave etj.
 16. Mban librin e debitorëve.
 17. Mban librin e arkëtimeve për çdo zë për të ardhurat dytësore.
 18. Mban librin e magazinës dhe bën kuadrimin me magazinën.
 19. Kontrollon dhe bën sondazhe të njëpasnjëshme në mensë, magazinë dhe konvikt në lidhje me administrimin ruajtjen dhe përdorimin e mallrave/ mjeteve dhe i raporton me shkrim Drejtorit të Institutit.
 20. Raporton lëvizjet jashtë orarit kur paraqitet nevoja për të shkuar në Thesar, bankë ose institucione të lidhura me punën dhe detyrat e mësipërme.

Për sa më sipër sqarojmë se:

Për pozicionin e punës si Përgjegjës në Sektorin e Financës në INNSH, duhen plotësuar kriteret e mëposhtme:

-Të ketë mbaruar arsimin e lartë Ekonomik (Master).

-Të ketë eksperiencë pune të mëparshme.

Afati për dërgimin e CV- ve është deri më datë 05.06.2024.

Faleminderit për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin Tuaj.

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

BASHKIA TIRANË
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE
DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

 

                                                        Tiranë, më27.05.2024

          Lënda: Dërgim Informacioni

AGJENCISË KOMBËTARE TË PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE

Blv. “Bajram Curri”, Tiranë

 

Ju informojmë se, në Drejtorinë e Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, Bashkia Tiranë, në zbatim të Vendimit të Këshillit Bashkiak Nr. 131, datë 22.12.2023, “Për disa ndryshime në vendimin nr. 50, datë 03.05.2023, të Këshillit Bashkiak “Për miratimin e nivelit të pagave të punonjësve të institucioneve të varësisë”, “Kodi i sjelljes dhe etikës në Drejtorinë e Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve” Nr. 1349/5 prot, datë 12.12.2023, Urdhrit Nr. 1029, datë 28.03.2024, “Për Miratimin e Rregullores për Organizimin, Funksionimin, Detyrat dhe Përgjegjësitë e Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë”, si dhe Urdhrit Nr. 52, datë 19.01.2024 “Për miratimin e strukturës organike të Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, institucion në varësi të Bashkisë së Tiranës ”, shpallen 3 (tre) vende të lira pune për Edukatore në çerdhe, (Kategoria/Klasa IV-b, grupi 1/2/3/4).

Dokumentacioni i kërkuar në dosjen personale, në momentin që aplikanti shpallet fitues:

 1. CV
 2. Vërtetim banimi
 3. Çertifikatë personale dhe familjare
 4. Dëftesë/ Diplomë + listë notash (kopje të noterizuara)
 5. Çertifikata,kualifikime etj (nëse dispononi)
 6. Librezë pune origjinale
 7. Raport mjeko – ligjor
 8. Dëshmi penaliteti (deri në momentin e paisjes me dëshmi penaliteti, fotokopje të kuponit të aplikimit në postë)
 9. 2 fotografi

Disa nga detyrat që duhet të kryejë një edukatore në çerdhe janë:

 1. Punon nën drejtimin e Përgjegjëses së Çerdhes, udhëzimeve të mjekut, psikologut dhe punonjësit social.
 2. Monitoron gjendjen shëndetësore të fëmijëve gjatë gjithë qëndrimit në çerdhe, njofton në kohë përgjegjësen për problemet shëndetësore të konstatuara dhe i pasqyron ato në filtrin ditor.
 3. Kujdeset çdo ditë për fëmijët, në drejtim të higjenës personale, të ushqyerit, të ndërruarit e veshmbathjeve, edukimit shoqëror. Në bashkëpunim me specialistët e Sektorit Psiko-Social ndihmon në stimulimin e fushave të zhvillimit të fëmijës si psh: zhvillimi fizik, psiko-emocional, si dhe përdor metoda të efektshme për inkurajimin e zhvillimit fizik, social, emocional, gjuhësor dhe edukativ të fëmijëve 0-3 vjeç.
 4. Njeh dhe zbaton programin e edukimit të fëmijëve sipas formatit të përcaktuar.
 5. Në bashkëpunim me psikologun/punonjësin social ndjek planin individual të ecurisë dhe zhvillimit të fëmijëve me nevoja të veçanta.
 6. I raporton me shkrim turnit pasardhës, lidhur me problematikat e konstatuara tek fëmijët.
 7. Mban përgjegjësi për rregullin dhe higjenën brenda grupit.
 8. Merr pjesë në pastrimin e përgjithshëm të çerdhes në rast të lyrjes, dezinfektimit apo pastrimit gjeneral të ambienteve të brendshme dhe të jashtme.
 9. Krijon një mjedis të përshtatshëm duke përdorur mjete didaktike/vizatime/figura referuese/punime dore etj, për zhvillimin e programit të edukimit për fëmijët 6 muaj -3 vjeç.
 10. Informon rregullisht prindërit për ecurinë e fëmijës gjatë qëndrimit në çerdhe.
 11. Të pajiset me çertifikatën e vlefshme për dhënien e ndihmës së parë nga subjekte të licensuara kombëtare/ndërkombëtare, brenda tremujorit të I-rë të punës.

 Për sa më sipër sqarojmë se:

Për pozicionin e punës si Edukatore në çerdhe, duhen plotësuar kriteret e mëposhtme:

-Të ketë mbaruar arsimin e lartë Mësuesi/Shkenca Sociale/Shkenca Mjekësore. (Bachelor)

-Të ketë eksperiencë pune në lidhje me fëmijërinë e hershme (grupmosha 0-3 vjeç).

Afati për dërgimin e CV- ve në email: femijet@tirana.al është deri më datë 01.06.2024.


Faleminderit për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin Tuaj.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
BASHKIA TIRANË
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

Tiranë, më 24.05.2024

                                               

Lënda: Dërgim Informacioni

AGJENCISË KOMBËTARE TË PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE

Blv. “Bajram Curri”, Tiranë

 

Ju informojmë se, në Drejtorinë e Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, Bashkia Tiranë, në zbatim të Vendimit të Këshillit Bashkiak nr. 131, datë 22.12.2023, “Për disa ndryshime në vendimin nr. 50, datë 03.05.2023, të Këshillit Bashkiak “Për miratimin e nivelit të pagave të punonjësve të institucioneve të varësisë”, “Kodi i sjelljes dhe etikës në Drejtorinë e Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve” nr. 1349/5 prot, datë 12.12.2023, Urdhrit nr. 1029, datë 28.03.2024, “Për Miratimin e Rregullores për Organizimin, Funksionimin, Detyrat dhe Përgjegjësitë e Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë”, si dhe Urdhrit nr. 52, datë 19.01.2024 “Për miratimin e strukturës organike të Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, institucion në varësi të Bashkisë së Tiranës”, shpallen 2 (dy) vende të lira pune për Sanitare në çerdhe, (Kategoria/Klasa I).

Dokumentacioni i kërkuar në dosjen personale, në momentin që aplikanti shpallet fitues:

 1. CV
 2. Vërtetim banimi
 3. Çertifikatë personale dhe familjare
 4. Dëftesë/ Diplomë + listë notash (kopje të noterizuara)
 5. Çertifikata,kualifikime etj (nëse dispononi)
 6. Librezë pune origjinale
 7. Raport mjeko – ligjor
 8. Dëshmi penaliteti (deri në momentin e paisjes me dëshmi penaliteti, fotokopje të kuponit të aplikimit në postë)
 9. 2 fotografi

Disa nga detyrat që duhet të kryejë një sanitare në çerdhe janë:

 1. Pastron gjithë mjediset e brendshme dhe të jashtme të çerdhes (korridoret, grupet e fëmijëve, tualetet, zyrat, oborri etj).
 2. Zbaton detyrat dhe udhëzimet që i jep përgjegjësja e çerdhes dhe edukatorja e grupit.
 3. Kujdeset për larjen e materialeve të buta.
 4. Kujdeset për mirëmbajtjen e luleve në mjediset e brenshme dhe të jashtme të çerdhes.
 5. Njeh dhe zbaton rregulloren e brendshme të institucionit.

 Për sa më sipër sqarojmë se:

Për pozicionin e punës si sanitare në çerdhe, duhen plotësuar kriteret e mëposhtme:

-Të ketë mbaruar arsimin e mesëm.

Afati për dërgimin e CV- ve në email: femijet@tirana.al është deri më datë 29.05.2024.

 Faleminderit për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin Tuaj.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

BASHKIA TIRANË
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE
DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

 

                   Tiranë, më 22.05.2024 

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve dhe fazës së intervistimit të aplikuesve, komisioni vlerësues ka shpallur fitues si “Edukatore në Çerdhe”:

 1. Gerta Çelmeta
 2. Denisa Marqeshi
 3. Gjulsime Dervishi

APLIKIMET SHPALLEN TË MBYLLURA

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

BASHKIA TIRANË
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE
DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

 

             Tiranë, më 20.05.2024

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve të aplikuesve për pozicionin “Edukatore në Çerdhe”, komisioni vlersues ka përzgjedhur këto emra për fazën e intervistimit më dt. 21.05.2024  nga ora 09:00 deri më 10:00.

 1. Eurilda Xhaka
 2. Elda Muço
 3. Luljeta Alla
 4. Mamo Kristabela
 5. Marjeta Zeka
 6. Kristjana Saliaj
 7. Shefiqare Cela
 8. Gerta Çelmeta
 9. Denisa Marqeshi
 10. Ledina Shkurti
 11. Gjulsime Dervishi

APLIKIMET SHPALLEN TË MBYLLURA

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

BASHKIA TIRANË
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

 

                                                                                                                       Tiranë, më 17.05.2024

 

Lënda: Dërgim Informacioni

AGJENCISË KOMBËTARE TË PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE TIRANË

Rr. “Bajram Curri”, Tiranë

 

Ju informojmë se, në Institutin e Nxënësve që Nuk Shikojnë, Bashkia Tiranë, në zbatim të Urdhrit Nr. 1029, datë 28.03.2024, “Për miratimin e Rregullores për Organizimin, Funksionimin, Detyrat dhe Përgjegjësitë e Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë”, Urdhërit Nr. 52, datë 19.01.2024 “Për miratimin e strukturës organike të Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, Institucion në varësi të Bashkisë së Tiranës”, “Kodi i Sjelljes dhe Etikës në Drejtorinë e Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve” Nr. 1349/5 prot, datë 12.12.2023, Urdhrit të Ministrit të Arsimit Nr. 31, datë 28.01.2020 “Për miratimin e rregullores për funksionimin e institucioneve arsimore parauniversitare në Republikën e Shqipërisë” shpallet 1 (një) vend i lirë pune për Përgjegjës Finance në Institutin e Nxënësve që Nuk Dëgjojnë, (Paga sipas VKM nr. 326, datë 31.05.2023, “Për pagat e punonjësve mbështetës dhe punonjësve të tjerë të specialiteteve të ndryshme në disa institucione të administratës publike”).

Dokumentacioni i kërkuar në dosjen personale, në momentin që aplikanti shpallet fitues:

 1. CV
 2. Vërtetim banimi
 3. Çertifikatë personale dhe familjare
 4. Dëftesë/ Diplomë + listë notash (kopje të noterizuara)
 5. Çertifikata,kualifikime etj (nëse dispononi)
 6. Librezë pune origjinale
 7. Raport mjeko – ligjor
 8. Dëshmi penaliteti (deri në momentin e paisjes me dëshmi penaliteti, fotokopje të kuponit të aplikimit në postë)
 9. 2 fotografi

 

Disa nga detyrat që duhet të kryejë një Përgjegjës Finance në INND janë:

 

 

 1. Hartimi i projekt Buxhetit të Institutit të Nxënësve që NukDëgjojnë për vitin pasardhës për fondet buxhetore që sipas akteve ligjore financohen nga buxheti i shtetit. Projekti   hartohet në bashkëpunim me sektorët e tjerë.
 2. Me miratimin e buxhetit të vitit ushtrimor nga MAS hartohet regjistri i parashikimeve te prokurimeve publike.
 3. Në fund të çdo viti ushtrimor detyrë e sektorit te financës është plotesimi i evidencës së regjistrit të realizimit të prokurimeve publike.
 4. Ndjek zbatimin e ligjit mbi prokurimet publike si për blerjet e vogla ashtu dhe për prokurimet si dhe kontrollon përdorimin e fondeve buxhetore sipas zërave të shpenzimeve .
 5. Evidenton realizimin e shpenzimeve nepërmjet situacioneve mujore ,progresive, me degët e thesarit ne rreth dhe MAS sipas strukturës së miratuar.
 6. Analizon kryerjen e shpenzimeve në përputhje me dispozitat dhe vendimet në fuqi dhe shtesat mbi pagë.
 7. Nxjerr konkluzione, propozon masa në rastet e shkeljeve të disiplinës buxhetore si dhe informon çdo muaj titullarin e Institucionit mbi realizimin e fondeve buxhetore.
 8. Dërgon në MAS evidencat e miratuara nga dega e thesarit për realizimin e buxhetit.
 9. Ndjek zbatimin e ligjshmerise financiare për menaxhimin e fondeve sipas limiteteve të miratuara,organizon takime ,bën konsulta,seminare e kualifikime të specialistëve të linjës.
 10. Ndjek dhe analizon realizimin e të ardhurave dytësore dhe përdorimin e tyre sipas strukturës së miratuar.
 11. Harton dhe analizon bilancet mujore,3-mujore,vjetore si dhe ndjek detyrimet e debitorëve kreditorëve e të tretëve që kanë marrëdhënie me Institutinn e Nxënesve që nuk Dëgjojnë.
 12. Përpunon të dhënat nga ditarët dhe libri i madh për plotësimin e bilancit periodik dhe vjetor. Mbi bazën e të dhënave të bilanceve kryhen analizat ekonomiko-financiare, periodike dhe vjetore.
 13. Organizon punën për kryerjen e inventarëve . Të dhënat përfundimtare i pasqyron në bilanc.
 14. Harton listëpagesat për punonjësit dhe përmbledhëset e tyre.
 15. Kryen regjistrimin e veprimeve kontabël në ditarën e arkës, bankës ,hyrjeve, daljeve ,pagave etj.
 16. Mban librin e debitorëve.
 17. Mban librin e arkëtimeve për çdo zë për të ardhurat dytësore.
 18. Mban librin e magazinës dhe bën kuadrimin me magazinën.
 19. Kontrollon dhe bën sondazhe të njëpasnjëshme në mensë, magazinë dhe konvikt në lidhje me administrimin ruajtjen dhe përdorimin e mallrave/ mjeteve dhe i raporton me shkrim Drejtorit të Institutit.
 20. Raporton lëvizjet jashtë orarit kur paraqitet nevoja për të shkuar në Thesar, bankë ose institucione të lidhura me punën dhe detyrat e mësipërme.

 

 

 

Për sa më sipër sqarojmë se:

 

Për pozicionin e punës si Përgjegjës Finance në INND, duhen plotësuar kriteret e mëposhtme:

-Të ketë mbaruar arsimin e lartë Ekonomik (Master).

-Të ketë eksperiencë pune të mëparshme.

 

Afati për dërgimin e CV- ve është deri më datë 26.05.2024.

 

 

 

 

Faleminderit për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin Tuaj.

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

BASHKIA TIRANË
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE
DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

                                                                                                                      Tiranë, më 08.05.2024                         

Lënda: Dërgim Informacioni

AGJENCISË KOMBËTARE TË PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE
Blv. “Bajram Curri”, Tiranë
Ju informojmë se, në Drejtorinë e Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, Bashkia Tiranë, në zbatim të Vendimit të Këshillit Bashkiak Nr. 131, datë 22.12.2023, “Për disa ndryshime në vendimin nr. 50, datë 03.05.2023, të Këshillit Bashkiak “Për miratimin e nivelit të pagave të punonjësve të institucioneve të varësisë”, “Kodi i sjelljes dhe etikës në Drejtorinë e Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve” Nr. 1349/5 prot, datë 12.12.2023, Urdhrit Nr. 1029, datë 28.03.2024, “Për Miratimin e Rregullores për Organizimin, Funksionimin, Detyrat dhe Përgjegjësitë e Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë”, si dhe Urdhrit Nr. 52, datë 19.01.2024 “Për miratimin e strukturës organike të Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, institucion në varësi të Bashkisë së Tiranës ”, shpallen 3 (tre) vende të lira pune për Edukatore në çerdhe, (Kategoria/Klasa IV-b, grupi 1/2/3/4).

Dokumentacioni i kërkuar në dosjen personale, në momentin që aplikanti shpallet fitues:

 1. CV
 2. Vërtetim banimi
 3. Çertifikatë personale dhe familjare
 4. Dëftesë/ Diplomë + listë notash (kopje të noterizuara)
 5. Çertifikata,kualifikime etj (nëse dispononi)
 6. Librezë pune origjinale
 7. Raport mjeko – ligjor
 8. Dëshmi penaliteti (deri në momentin e paisjes me dëshmi penaliteti, fotokopje të kuponit të aplikimit në postë)
 9. 2 fotografi
  Disa nga detyrat që duhet të kryejë një edukatore në çerdhe janë:
 1. Punon nën drejtimin e Përgjegjëses së Çerdhes, udhëzimeve të mjekut, psikologut dhe punonjësit
 2. Monitoron gjendjen shëndetësore të fëmijëve gjatë gjithë qëndrimit në çerdhe, njofton në kohë përgjegjësen për problemet shëndetësore të konstatuara dhe i pasqyron ato në filtrin ditor.
 3. Kujdeset çdo ditë për fëmijët, në drejtim të higjenës personale, të ushqyerit, të ndërruarit e veshmbathjeve, edukimit shoqëror. Në bashkëpunim me specialistët e Sektorit Psiko-Social ndihmon në stimulimin e fushave të zhvillimit të fëmijës si psh: zhvillimi fizik, psiko-emocional, si    dhe përdor metoda të efektshme për inkurajimin e zhvillimit fizik, social, emocional, gjuhësor dhe     edukativ të fëmijëve 0-3 vjeç.
 4. Njeh dhe zbaton programin e edukimit të fëmijëve sipas formatit të përcaktuar.
 5. Në bashkëpunim me psikologun/punonjësin social ndjek planin individual të ecurisë dhe zhvillimit të fëmijëve me nevoja të veçanta.
 6. I raporton me shkrim turnit pasardhës, lidhur me problematikat e konstatuara tek fëmijët.
 7. Mban përgjegjësi për rregullin dhe higjenën brenda grupit.
 8. Merr pjesë në pastrimin e përgjithshëm të çerdhes në rast të lyrjes, dezinfektimit apo pastrimit gjeneral të ambienteve të brendshme dhe të jashtme.
 9. Krijon një mjedis të përshtatshëm duke përdorur mjete didaktike/vizatime/figura referuese/punime dore etj, për zhvillimin e programit të edukimit për fëmijët 6 muaj -3 vjeç.
 10. Informon rregullisht prindërit për ecurinë e fëmijës gjatë qëndrimit në çerdhe.
 11. Të pajiset me çertifikatën e vlefshme për dhënien e ndihmës së parë nga subjekte të licensuara kombëtare/ndërkombëtare, brenda tremujorit të I-rë të punës.

Për sa më sipër sqarojmë se:
Për pozicionin e punës si Edukatore në çerdhe, duhen plotësuar kriteret e mëposhtme:

 • Të ketë mbaruar arsimin e lartë Mësuesi/ Shkenca Sociale/ Shkenca Mjekësore. (Bachelor)
 • Të ketë eksperiencë pune në lidhje me fëmijërinë e hershme (grupmosha 0-3 vjeç).

Afati për dërgimin e CV- ve në email: femijet@tirana.al është deri më datë 17.05.2024.
Faleminderit për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin Tuaj.

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

BASHKIA TIRANË
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

                                                                                                                                   Tiranë, më 29.04.2024

 

Lënda: Dërgim Informacioni

AGJENCISË KOMBËTARE TË PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE TIRANË

Blv. “Bajram Curri”, Tiranë

 

Ju informojmë se, në Institutin e Nxënësve që Nuk Shikojnë, Bashkia Tiranë, në zbatim të Urdhrit Nr. 1029, datë 28.03.2024, “Për miratimin e Rregullores për Organizimin, Funksionimin, Detyrat dhe Përgjegjësitë e Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë”, Urdhërit Nr. 52, datë 19.01.2024 “Për miratimin e strukturës organike të Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, Institucion në varësi të Bashkisë së Tiranës”, “Kodi i Sjelljes dhe Etikës në Drejtorinë e Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve” Nr. 1349/5 prot, datë 12.12.2023, Urdhrit të Ministrit të Arsimit Nr. 31, datë 28.01.2020 “Për miratimin e rregullores për funksionimin e institucioneve arsimore parauniversitare në Republikën e Shqipërisë” shpallen 2 (dy) vende të lirë pune për Operator Braille në Institutin e Nxënësve që Nuk Shikojnë, (Paga sipas VKM nr. 326, datë 31.05.2023, “Për pagat e punonjësve mbështetës dhe punonjësve të tjerë të specialiteteve të ndryshme në disa institucione të administratës publike”).

Dokumentacioni i kërkuar në dosjen personale, në momentin që aplikanti shpallet fitues:

 1. CV
 2. Vërtetim banimi
 3. Çertifikatë personale dhe familjare
 4. Dëftesë/ Diplomë + listë notash (kopje të noterizuara)
 5. Çertifikata,kualifikime etj (nëse dispononi)
 6. Librezë pune origjinale
 7. Raport mjeko – ligjor
 8. Dëshmi penaliteti (deri në momentin e paisjes me dëshmi penaliteti, fotokopje të kuponit të aplikimit në postë)
 9. 2 fotografi

Disa nga detyrat që duhet të kryejë një Operator Braille në INNSH janë: 

 1. Të zotërojë kodin Braille për gjuhën shqipe dhe gjuhë të tjera të përdorura në materialet didaktike në INNSH.
 2. Të transkriptojë tekstet mësimore, jashtë mësimore dhe çdo material tjetër që i paraqitet si kërkesë nga eprori, në shkrimin Braille, në gjuhën shqipe dhe gjuhë të tjera të nevojshme.
 3. Të korrektojë, redaktojë e printojë (në printer Braille) tekstet mësimore.
 4. Të prodhojë mjetet didaktike sipas kërkesave të mësuesve përkatës në termoform.
 5. Në bashkëpunim me punonjës të tjerë përgjegjës për shtypjen e librave, duhet të prodhojë librat duke përdorur pajisjet për lidhjen e tyre.
 6. Duhet të ketë njohuri për të gjitha pajisjet e instaluara në shtypshkronjën e institucionit, si edhe mjete të tjera të teknologjisë asistive jashtë shtypshkronjës, të lidhura me punën e tij.
 7. Në përputhje me standardet e pranuara botërisht, operator i kodit Braille duhet të njohë, të instalojë, konfigurojë dhe të përditësojë programet kompjuterike për prodhimin e librave në Braille (Duxbyry Braille Translater DBT dhe programe të tjera të transkriptimit të kodit Braille).
 8. Të hulumtojë zhvillimin dhe përdorimin e programeve që prodhojnë librat me figura në gjuhën Braille (Tactile VIEW V2.5 dhe versionet pasardhëse).
 9. Operatori i kodit Braille njeh dhe merr përsipër të përditësojë njohuritë, rreth konfigurimeve të printerave Braille në shtypshkronjë. Gjithashtu, ai zotëron aftësinë për të aplikuar ndryshime të nevojshme në konfigurimet e pajisjeve në fjalë.
 10. Operatori i kodit Braille hulumton në internet për të rejat e kodit Braille dhe përvetëson ç’ka është e nevojshme për mbarëvajtjen e punës në institucion. Zhvillimet dhe përditësimet e gjetura aprovohen dhe miratohen me shkrim nga drejtuesi.
 11. T’i nënshtrohet testimeve të ndryshme mbi njohuritë dhe përditësimet në kodin Braille.
 12. Të ruajë dhe administrojë ambjentet e shtypshkronjës. 

Për sa më sipër sqarojmë se:

Për pozicionin e punës si Operator i teksteve Braille në INNSH, duhen plotësuar kriteret e mëposhtme:

-Të ketë mbaruar arsimin e lartë Informatikë (Master).

-Të ketë eksperiencë pune të mëparshme.

Afati për dërgimin e CV- ve është deri më datë 08.05.2024. 

Faleminderit për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin Tuaj.    

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tiranë, më 19.04.2024

BASHKIA TIRANË

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE
DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

 
Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve dhe fazës së intervistimit të aplikuesve, komisioni
vlerësues ka shpallur fitues si “Edukatore në Çerdhe”:

1. Elisabeta Hoxha
2. Vera Katana
3. Shanije Mema
4. Blerta Sofi
5. Fllanze Peka
6. Viola Dosku
7. Eva Çelaj
8. Fatmira Haxhija
9. Elda Nikolli
10. Sesila Çelmeta
11. Albana Muça
12. Resmie Cerri
13. Ledia Keraj
14. Eralda Begu
15. Eriselda Xhakollari

APLIKIMET SHPALLEN TË MBYLLURA

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

Tiranë, më 18.04.2024

BASHKIA TIRANË

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE
DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

 
Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve të aplikuesve për pozicionin “Edukatore në Çerdhe”, komisioni vlersues ka
përzgjedhur këto emra për fazën e intervistimit më dt. 19.04.2024 nga ora 09:00 deri më 11:00.
 
1. Elisabeta Hoxha
2. Vera Katana
3. Rajmonda Xhepa
4. Blerina Petro
5. Ishe Kodra
6. Erilda Mulgeci
7. Shanije Mema
8. Anila Xheka
9. Lediana Horanlli
10. Blerta Sofi
11. Fllanze Peka
12. Viola Dosku
13. Eva Çelaj
14. Fatmira Haxhija
15. Elda Nikolli
16. Sara Faja
17. Sesila Çelmeta
18. Albana Muça
19. Liridona Myftari
20. Resmie Cerri
21. Ledia Keraj
22. Eralda Begu
23. Eriselda Xhakollari

APLIKIMET SHPALLEN TË MBYLLURA

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

Tiranë, më 17.04.2024

BASHKIA E TIRANËS

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

                            DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE                                                                                                   

SHPALLJE E KLASIFIKIMIT PËRFUNDIMTAR TË KANDIDATËVE PËR DREJTOR TË

KOPSHTIT BREGU LUMIT “PINOKU”.    

 

Referuar vlerësimit të Komisionit, bazuar në kriteret kualifikuese, intervistën e kryer dhe dokumentacionin shoqërues të depozituar , shpallet klasifikimi përfundimtar i kandidatëve si më poshtë vijon:

 

 1. Marsela Hysa    46 pikë
 2. Marjana Pino   39 pikë

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

Tiranë, më  01.12.2023

BASHKIA TIRANË
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

 

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve të aplikuesve për pozicionin “Operator Braille në Institutin e Nxënësve që Nuk Shikojnë” komisioni vlersues ka përzgjedhur këto emra për fazën e intervistimit më dt. 04.12.2023 nga ora 10:30 deri më 11:00.

 

 1. 1- Kadime Kotarja
 2.  

APLIKIMET SHPALLEN TË MBYLLURA

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

Tiranë, më  01.12.2023

BASHKIA TIRANË
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

 

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve të aplikuesve për pozicionin “Infermiere në Institutin e Nxënësve që Nuk Shikojnë” komisioni vlersues ka përzgjedhur këto emra për fazën e intervistimit më dt. 04.12.2023 nga ora 10:00 deri më 10:30.

 

 1. 1- Margarita Dosti
 2. 2- Ermelinda Xhari
 3.  

APLIKIMET SHPALLEN TË MBYLLURA

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

Tiranë, më  01.12.2023

BASHKIA TIRANË
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

 

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve të aplikuesve për pozicionin “Edukatore ne çerdhe” komisioni vlersues ka përzgjedhur këto emra për fazën e intervistimit më dt. 04.12.2023 nga ora 09:00 deri më 10:00.

 

 1. 1- Aurora Isufaj
 2. 2- Fatma Gjonça
 3. 3- Jolanda Kataroshi
 4. 4- Suzana Kullolli
 5. 5- Sonila Kola
 6. 6- Aurora Zaçaj
 7. 7- Anisa Shima
 8. 8- Alba Pengili
 9. 9- Arlinda Hoxhaj 
 10.  

APLIKIMET SHPALLEN TË MBYLLURA

________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

 

BASHKIA TIRANË
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

 

                                                                                  ​​    Tiranë, më 21.11.2023

 

Lënda:       Dërgim Informacioni

      AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE TIRANË

      Blv. “Bajram Curri”, Tiranë

 

Ju informojmë se, në Drejtorinë e Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, Bashkia Tiranë, në zbatim të Vendimit Nr. 50, datë 03.05.2023, të Këshillit Bashkiak “Për miratimin e nivelit të pagave për punonjësit e institucioneve në varësi të Bashkisë Tiranë”, Vendimit Nr. 987, datë 10.01.2022,Për miratimin e Rregullores për Organizimin, Funksionimin, Detyrat dhe Përgjegjësitë e Administratës së Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë, si dhe Urdhrit të Kryetarit të Bashkisë Tiranë Nr. 35005/1, datë 07.10.2022 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, institucion në varësi të Bashkisë së Tiranës”, VKB nr. 159, datë 26.12.2019 “Për emërtimin dhe miratimin e stemave të drejtorive të përgjithshme të punëtorëve të qytetit dhe Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, institucione në varësi të Bashkisë Tiranë”, shpallen 10(dhjetë) vende lira pune për Edukatore në çerdhe, (Kategoria/ Klasa IV-b, grupi 1/2/3/4).

 

Dokumentacioni i kërkuar në dosjen personale, në momentin që aplikanti shpallet fitues:

1. CV
2. Vërtetim banimi
3. Çertifikatë personale dhe familjare
4. Dëftesë/ Diplomë + listë notash (kopje të noterizuara)
5. Çertifikata,kualifikime etj (nëse dispononi)
6. Librezë pune origjinale
7. Raport mjeko ligjor
8. Dëshmi penaliteti (deri në momentin e paisjes me dëshmi penaliteti, fotokopje të kuponit të aplikimit në postë)
9. 2 fotografi

 

Disa nga detyrat që duhet të kryejë një edukatore në çerdhe janë:

 

1. Punon nën drejtimin e Përgjegjëses së Çerdhes dhe udhëzimeve të mjekut, psikologut, dhe punonjësit social.
2. Monitoron gjendjen shëndetësore të fëmijëve gjatë gjithë qëndrimit në çerdhe, njofton në kohë përgjegjësen për problemet shëndetësore të konstatuara dhe i pasqyron ato në filtrin ditor.
3. Kujdeset çdo ditë për fëmijët, në drejtim të higjenës personale, të ushqyerit, të ndërruarit e veshmbathjeve, edukimit shoqëror. Në bashkëpunim me specialistët e sektorit psiko-social ndihmon në stimulimin e fushave të zhvillimit të fëmijës si psh: zhvillimi fizik, psiko-emocional, si dhe përdor metoda të efektshme për inkurajimin e zhvillimit fizik, social, emocional, gjuhësor dhe edukativ të fëmijëve 0-3 vjeç.
4. Njeh dhe zbaton programin e edukimit të fëmijëve sipas formatit të përcaktuar.
5. Në bashkëpunim me psikologun/punonjësin social ndjek planin individual të ecurisë dhe zhvillimit të fëmijëve me nevoja të veçanta.
6. I raporton me shkrim turnit pasardhës, lidhur me problematikat e konstatuara tek fëmijët.
7. Mban përgjegjësi për rregullin dhe higjenën brenda grupit.
8. Merr pjesë në pastrimin e përgjithshëm të çerdhes në rast të lyrjes, dezinfektimit apo pastrimit gjeneral të ambienteve të brendshme dhe të jashtme.
9. Krijon një mjedis të përshtatshëm duke përdorur mjete didaktike/vizatime/figura referuese/punime dore etj, për zhvillimin e programit të edukimit për fëmijët 6 muaj -3 vjeç.
10. Informon rregullisht prindërit për ecurinë e fëmijës gjatë qëndrimit në çerdhe.
11. Zbaton Konventën e të Drejtave të Fëmijëve.
12. Duhet të jetë e pajisur me çertifikatën e vlefshme për dhënien e ndihmës së parë nga subjekte të liçensuara kombëtare/ndërkombëtare.

 

Për sa më sipër sqarojmë se:

 

Për pozicionin e punës si Edukatore në çerdhe, duhen plotësuar kriteret e mëposhtme:

-Të ketë mbaruar arsimin e lartë Parashkollor/Cikli i Ulët/Punë Sociale/Psikologji/Infermieri.

-Të ketë eksperiencë pune në lidhje me fëmijërinë e hershme ( grupmosha 0-3 vjeç).

 

Afati për dërgimin e CV– ve është deri më datë 30.11.2023.

 

 

Faleminderit për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin Tuaj.

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

BASHKIA TIRANË
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

 

                                                                                        Tiranë, më 21.11.2023

 

Lënda: Dërgim Informacioni

AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE TIRANË

Rr. “Bajram Curri, Tiranë

 

Ju informojmë se, në Institutin e Nxënësve që Nuk Shikojnë, Bashkia Tiranë, në zbatim të Vendimit Nr. 987, datë 10.01.2022,Për miratimin e Rregullores për Organizimin, Funksionimin, Detyrat dhe Përgjegjësitë e Administratës së Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë, Urdhrit Nr. 35005/1, datë 07.10.2022 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë, VKB nr. 159, datë 26.12.2019 “Për emërtimin dhe miratimin e stemave të drejtorive të përgjithshme të punëtorëve të qytetit dhe Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, institucione në varësi të Bashkisë Tiranë”, Urdhrit të Ministrit të Arsimit Nr. 31, datë 28.01.2020 “Për miratimin e rregullores për funksionimin e institucioneve arsimore parauniversitare në Republikën e Shqipërisë” shpallet 1 (një) vend i lirë pune për Infermier/e në Institutin e Nxënësve që Nuk Shikojnë, (Paga sipas VKM nr. 326, datë 31.05.2023, “Për pagat e punonjësve mbështetës dhe punonjësve të tjerë tëspecialiteteve të ndryshme në disa institucione të administratës publike”).

Dokumentacioni i kërkuar në dosjen personale, në momentin që aplikanti shpallet fitues:

1. CV
2. Vërtetim banimi
3. Çertifikatë personale dhe familjare
4. Dëftesë/ Diplomë + listë notash (kopje të noterizuara)
5. Çertifikata,kualifikime etj (nëse dispononi)
6. Librezë pune origjinale
7. Raport mjeko – ligjor
8. Dëshmi penaliteti (deri në momentin e paisjes me dëshmi penaliteti, fotokopje të kuponit të aplikimit në postë)
9. 2 fotografi

Disa nga detyrat që duhet të kryejë një Infermier/e nëINNSH janë:

 

1. Mbrojtja e jetës dhe e shëndetit fizik e psiqik të nxënësve të INNSH.
2. Infermieri duhet të ofrojë ndihmë mjekësore të njëjtë për të gjithë, pa dallim moshe, seksi, race, kombësie, feje, pikëpamje politike, gjendje ekonomike, pozite shoqërore etj, duke respektuar në të njëjtën kohë të drejtat e njeriut dhe dinjitetin e çdo individi.
3. Infermieri në asnjë rast nuk duhet të abuzojë me kushtet që i krijon profesioni. Infermieri nuk duhet të përdorë postin për qëllime përfitimi personal dhe profesional .
4. Infermieri, duhet të ndërhyjë në çdo rrethanë për të dhënë ndihmën urgjente për çdo nxënës që ka nevojë, duke kërkuar dhe asistencën e specializuar.
5. Gjatë punës së tij, infermieri duhet të bëjë kujdes për të ruajtur emrin e mirë të profesionit mjekësor dhe të ketë marrëdhënie korrekte me kolegët dhe personelin tjetër mjekësor.
6. Infermieri duhet të përdorë njohuritë dhe aftësitë e tij, duke u bazuar në pavarësinë profesionale, lirinë e veprimit dhe përgjegjshmërinë personale.
7. Infermieri ka për detyrë përditësimin me të rejat e shkencës, pjesëmarrjen në aktivitete kualifikuese për ngritjen e tij profesionale. Ai duhet të bëjë vlerësimin e drejtë të gjëndjes së nxënësve të INNSH. Në rast nevoje dhe kur është e mundshme, duhet të konsultohet me specialistë të tjerë të fushës jashtë institucionit.
8. Në ushtrimin e profesionit të tij infermieri duhet të angazhohet në kujdesin për nxënësit e INNSH, sidomos kur vëren se ambjenti familjar ose jashtëfamiljar ku jetojnë ata, nuk kujdeset në mënyrë të mjaftueshme për shëndetin e tyre.
9. Në rast dyshimi për abuzim ose keqtrajtim të nxënësit në institucion, infermieri është i detyruar të lajmërojë organet përkatëse të njohura me ligj.
10. Është detyrë morale e infermierit të bashkëpunojë dhe të informojë eprorin e INNSH, strukturat përkatëse, si edhe prindërit e nxënësve për ecurinë e gjendjes shëndetësore të tyre.
11. Kontrollon higjienën e mjediseve të jashtme dhe të brendshme të INNSH dhe në rast konstatimi problematikash, i referon ato te mjeku, eprori i institucionit dhe strukturat përkatëse.
12. Sipas kërkesës nga eprori dhe strukturat përkatëse të drejtimit të institucionit, infermieri bëhet pjesë e grupeve të punës për studimin dhe zhvillimin e kodit Braille për etiketimin e barnave. Në bashkëpunim me punonjësit e tjerë, infermieri ndërmerr iniciativa për të transmetuar këto njohuri tek fëmijët në INNSH.
13. Infermieri paraqitet në punë jashtë orarit, ose në turne të ndryshme, sipas nevojave të institucionit dhe kërkesës nga eprori për organizimin e punës në INNSH. Ndryshimet përcaktohen me urdhër dhe grafik të veçantë.

 

 

 

 

Për sa më sipër sqarojmë se:

 

Për pozicionin e punës si Infermier/e, në INNSH, duhen plotësuar kriteret e mëposhtme:

Të ketë arsimin e lartë Infermieri (Master).

 

Afati për dërgimin e CV– ve është deri më datë 30.11.2023.

 

 

 

Faleminderit për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin Tuaj.


________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

 

BASHKIA TIRANË
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

 

                                                                                        Tiranë, më 21.11.2023

 

Lënda: Dërgim Informacioni

AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE TIRANË

Rr. “Bajram Curri, Tiranë

 

Ju informojmë se, në Institutin e Nxënësve që Nuk Shikojnë, Bashkia Tiranë, në zbatim të Vendimit Nr. 987, datë 10.01.2022,Për miratimin e Rregullores për Organizimin, Funksionimin, Detyrat dhe Përgjegjësitë e Administratës së Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë, Urdhrit Nr. 35005/1, datë 07.10.2022 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë, VKB nr. 159, datë 26.12.2019 “Për emërtimin dhe miratimin e stemave të drejtorive të përgjithshme të punëtorëve të qytetit dhe Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, institucione në varësi të Bashkisë Tiranë”, Urdhrit të Ministrit të Arsimit Nr. 31, datë 28.01.2020 “Për miratimin e rregullores për funksionimin e institucioneve arsimore parauniversitare në Republikën e Shqipërisë” shpalle2 (dy) vende lira pune për Operator të teksteve Braille në Institutin e Nxënësve që Nuk Shikojnë, (Paga sipas VKM nr. 326, datë 31.05.2023, “Për pagat e punonjësve mbështetës dhe punonjësve të tjerë të specialiteteve të ndryshme në disa institucione të administratës publike”).

Dokumentacioni i kërkuar në dosjen personale, në momentin që aplikanti shpallet fitues:

1. CV
2. Vërtetim banimi
3. Çertifikatë personale dhe familjare
4. Dëftesë/ Diplomë + listë notash (kopje të noterizuara)
5. Çertifikata,kualifikime etj (nëse dispononi)
6. Librezë pune origjinale
7. Raport mjeko – ligjor
8. Dëshmi penaliteti (deri në momentin e paisjes me dëshmi penaliteti, fotokopje të kuponit të aplikimit në postë)
9. 2 fotografi

Disa nga detyrat që duhet të kryejë një Operator i teksteve Braille në INNSH janë:

 

1. Redaktore e gjuhës Braille.
2. Të transkriptojë tekstet mësimore (jashtë mësimore, etj) në shkrimin Braille.
3. Të korrektojë, redaktojë e printojë në printer Braille tekstet mësimore.
4. Të prodhojë mjetet didaktike sipas kërkesave të mësuesve përkatës në termoform.
5. Të instruktojë programet kompjuterike për të verbër dhe instruktimin e përdorimit të termoformave .
6. Të përgatisë fletoret me letër Braille.
7. Të zmadhojë dhe riparojë tekstet mësimore sipas nevojave të shkollës.
8. Të ruajë dhe administrojë ambjentet e shtypshkronjës.
9. Të bashkëpunojë me mësuesit dhe punonjësit për nevoja të institucionit.

 

 

 

 

Për sa më sipër sqarojmë se:

 

Për pozicionin e punës si Operator i teksteve Braille në INNSH, duhen plotësuar kriteret e mëposhtme:

Të ketë mbaruar arsimin e lartë Informatikë (Master).

-Të ketë eksperiencë pune të mëparshme.

 

Afati për dërgimin e CV– ve është deri më datë 30.11.2023.

 

Faleminderit për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin Tuaj.

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

Tiranë, më   20/11/2023

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve dhe fazës së intervistimit të aplikuesve, komisioni vlersues ka shpallur fitues si “Shofer në Institutin e Nxënësve që Nuk Shikojnë“:

 

 • Armand Matraku

 

 

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

 

Tiranë, më   20/11/2023

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve dhe fazës së intervistimit të aplikuesve, komisioni vlersues ka shpallur fitues si “Edukatore ne çerdhe“:

 

 • Silvana Mallta

 

 

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

Tiranë, më  16.11.2023

BASHKIA TIRANË
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

 

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve të aplikuesve për pozicionin “Infermier/e në Institutin e Nxënësve që Nuk Shikojnë” komisioni vlersues ka përzgjedhur këto emra për fazën e intervistimit më dt. 17.11.2023 nga ora 10:30 deri më 11:00.

 

 1. Marsida Gorrica

 

APLIKIMET SHPALLEN TË MBYLLURA

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

Tiranë, më  16.11.2023

BASHKIA TIRANË
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

 

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve të aplikuesve për pozicionin “Shofer në Institutin e Nxënësve që Nuk Shikojnë” komisioni vlersues ka përzgjedhur këto emra për fazën e intervistimit më dt. 17.11.2023 nga ora 10:00 deri më 10:30.

 

 1. Armand Matraku
 2. Sokol Ramku
 3. Albert Lila

 

APLIKIMET SHPALLEN TË MBYLLURA

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

Tiranë, më  16.11.2023

BASHKIA TIRANË
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

 

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve të aplikuesve për pozicionin “Edukatore ne çerdhe komisioni vlersues ka përzgjedhur këto emra për fazën e intervistimit më dt. 17.11.2023 nga ora 09:00 deri më 10:00.

 

 1. Anxhela Mane
 2. Suada Sala
 3. Najada Dapa
 4. Silvana Mallta
 5. Anjeza Zhupani
 6. Bleona Islamaj
 7. Mirela Koloshi
 8. Zamira Luraku
 9. Orgesta Mecaj
 10. Alba Pengili

 

APLIKIMET SHPALLEN TË MBYLLURA

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

BASHKIA E TIRANËS

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

 

                                                                  Tiranë, më 10.11.2023

 

SHPALLJE E VENDIT VAKANT PËR POZICIONIN E DREJTUESIT TË KOPSHTIT NR. 40 “NËNË TEREZA”, BASHKIA TIRANË

 

Mbështetur në Urdhrin e Kryetarit të Bashkisë Tiranë Nr. 3089, datë 18.01.2019 “Për Procedurat e Emërimit dhe të Shkarkimit të Drejtorit të Institucionit Publik të Arsimit Parashkollor”, Drejtoria e Përgjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë, shpall vendin vakant për pozicionin e Drejtorit të Kopshtit Nr. 40 “Nënë Tereza”, Bashkia Tiranë. (paga sipas VKM nr. 241, datë 20.04.2023, “Për trajtimin me pagë dhe shtesa mbi pagë të punonjësve mësimorë dhe të punonjësve të tjerë jomësimorë, në arsimin parauniversitar”)

 

Kandidati për drejtor i institucionit publik të arsimit parashkollor duhet:

 1. Të ketë diplomë të ciklit të parë Bachelor, të formimit për mësues të arsimit parashkollor (Master).
 2. Të ketë të paktën, 5 vjet përvojë pune si mësues.
 3. Të mos ketë masa disiplinore në fuqi.

 

Çdo kandidat duhet të dorëzojë pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve dokumentacionin e mëposhtëm, jo më vonë se 10 ditë pas shpalljes së këtij njoftimi:

 1. CV-në dhe kërkesën për t’u pranuar në institucionin arsimor parashkollor.
 2. Të gjitha diplomat që disponon kandidati së bashku me listat e notave.
 3. Çertifikatën e trajnimit për drejtues të institucionit arsimor parauniversitar ose vërtetimin se është në proces trajnimi, nëse ka.
 4. Dëshminë e penalitetit të lëshuar jo më herët se 3 muaj para datës së aplikimit.
 5. Dy rekomandime nga mësues, drejtorë të institucioneve arsimore ose titullarë të institucioneve që kanë punuar me kandidatin gjatë viteve të fundit.
 6. Vetëdeklarimin në lidhje me vërtetësinë e dokumentave dhe informacionit të dhënë në procesin e aplikimit.

 

 

Disa nga detyrat që do të kryejë Drejtori i Kopshtit janë:

 1. Është përgjegjës për respektimin e akteve ligjore e nënligjore në fuqi, rregullores së brendshme të institucionit, disiplinës formale në punë, kodit të etikës dhe sjelljes në institucion.
 2. Garanton respektimin e të drejtave dhe lirive të fëmijëve, monitoron punën e përditshme bazuar në parimin e mbrojtjes së interesit më të lartë të fëmijës, në përputhje me parashikimet e konventës për të Drejtat e fëmijëve.
 3. Monitoron respektimin e kurikulës së miratuar, realizon dhe ndjek procedurën e regjistrimit të fëmijëve, si edhe administron dosjet personale të stafit.
 4. Ngre komisionin e disiplinës, komisionin e etikës dhe sjelljes në institucion, komisionin e fëmijëve me nevoja të veçanta, komisionin e blerjeve, si edhe çdo komision tjetër që ka lidhje me funksionimin dhe menaxhimin e punës në institucion.
 5. Organizon dhe dokumenton rregullisht mbledhjet me prindër, si edhe ngre këshillin e prindërve dhe bordin e prindërve.
 6. Monitoron kushtet higjenike në institucion dhe zbatimin e menusë së miratuar.
 7. Monitoron zbatimin e detyrave funksionale të stafit mësimor dhe jomësimor.
 8. Dokumenton të dhëna në regjistrin e ditëngrënieve, si edhe realizon filtrin e përditshëm.
 9. Administron dokumentacionin e familjeve në nevojë, të cilat përfitojnë shërbim parashkollor pa pagesë.
 10. Ndjek likuidimin e faturave mujore të ditëngrënieve brenda afateve të përcaktuara dhe është përgjegjëse për debinë e akumuluar.
 11. Mban qëndrim jodiskriminues ndaj gjinisë, rracës, kulturës, besimit, prejardhjes familjare dhe modelon qëndrim pozitiv tek stafi, fëmijët dhe komuniteti…..etj.

 

 

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

BASHKIA TIRANË
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

 

                                                                                             Tiranë, më 06.11.2023

 

Lënda: Dërgim Informacioni

AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE TIRANË

Rr. “Bajram Curri”, Tiranë

 

Ju informojmë se, në Institutin e Nxënësve që Nuk Shikojnë, Bashkia Tiranë, në zbatim të Vendimit Nr. 987, datë 10.01.2022, “Për miratimin e Rregullores për Organizimin, Funksionimin, Detyrat dhe Përgjegjësitë e Administratës së Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë”, Urdhrit Nr. 35005/1, datë 07.10.2022 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë ”, VKB nr. 159, datë 26.12.2019 “Për emërtimin dhe miratimin e stemave të drejtorive të përgjithshme të punëtorëve të qytetit dhe Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, institucione në varësi të Bashkisë Tiranë”, Urdhrit të Ministrit të Arsimit Nr. 31, datë 28.01.2020 “Për miratimin e rregullores për funksionimin e institucioneve arsimore parauniversitare në Republikën e Shqipërisë” shpallet 1 (një) vend i lirë pune për Infermier/e në Institutin e Nxënësve që Nuk Shikojnë, (Paga sipas VKM nr. 326, datë 31.05.2023, “Për pagat e punonjësve mbështetës dhe punonjësve të tjerë të specialiteteve të ndryshme në disa institucione të administratës publike”).

Dokumentacioni i kërkuar në dosjen personale, në momentin që aplikanti shpallet fitues:

 1. CV
 2. Vërtetim banimi
 3. Çertifikatë personale dhe familjare
 4. Dëftesë/ Diplomë + listë notash (kopje të noterizuara)
 5. Çertifikata,kualifikime etj (nëse dispononi)
 6. Librezë pune origjinale
 7. Raport mjeko – ligjor
 8. Dëshmi penaliteti (deri në momentin e paisjes me dëshmi penaliteti, fotokopje të kuponit të aplikimit në postë)
 9. 2 fotografi

Disa nga detyrat që duhet të kryejë një Infermier/e në INNSH janë:

 

 1. Mbrojtja e jetës dhe e shëndetit fizik e psiqik të nxënësve të INNSH.
 2. Infermieri duhet të ofrojë ndihmë mjekësore të njëjtë për të gjithë, pa dallim moshe, seksi, race, kombësie, feje, pikëpamje politike, gjendje ekonomike, pozite shoqërore etj, duke respektuar në të njëjtën kohë të drejtat e njeriut dhe dinjitetin e çdo individi.
 3. Infermieri në asnjë rast nuk duhet të abuzojë me kushtet që i krijon profesioni. Infermieri nuk duhet të përdorë postin për qëllime përfitimi personal dhe profesional .
 4. Infermieri, duhet të ndërhyjë në çdo rrethanë për të dhënë ndihmën urgjente për çdo nxënës që ka nevojë, duke kërkuar dhe asistencën e specializuar.
 5. Gjatë punës së tij, infermieri duhet të bëjë kujdes për të ruajtur emrin e mirë të profesionit mjekësor dhe të ketë marrëdhënie korrekte me kolegët dhe personelin tjetër mjekësor.
 6. Infermieri duhet të përdorë njohuritë dhe aftësitë e tij, duke u bazuar në pavarësinë profesionale, lirinë e veprimit dhe përgjegjshmërinë personale.
 7. Infermieri ka për detyrë përditësimin me të rejat e shkencës, pjesëmarrjen në aktivitete kualifikuese për ngritjen e tij profesionale. Ai duhet të bëjë vlerësimin e drejtë të gjëndjes së nxënësve të INNSH. Në rast nevoje dhe kur është e mundshme, duhet të konsultohet me specialistë të tjerë të fushës jashtë institucionit.
 8. Në ushtrimin e profesionit të tij infermieri duhet të angazhohet në kujdesin për nxënësit e INNSH, sidomos kur vëren se ambjenti familjar ose jashtëfamiljar ku jetojnë ata, nuk kujdeset në mënyrë të mjaftueshme për shëndetin e tyre.
 9. Në rast dyshimi për abuzim ose keqtrajtim të nxënësit në institucion, infermieri është i detyruar të lajmërojë organet përkatëse të njohura me ligj.
 10. Është detyrë morale e infermierit të bashkëpunojë dhe të informojë eprorin e INNSH, strukturat përkatëse, si edhe prindërit e nxënësve për ecurinë e gjendjes shëndetësore të tyre.
 11. Kontrollon higjienën e mjediseve të jashtme dhe të brendshme të INNSH dhe në rast konstatimi problematikash, i referon ato te mjeku, eprori i institucionit dhe strukturat përkatëse.
 12. Sipas kërkesës nga eprori dhe strukturat përkatëse të drejtimit të institucionit, infermieri bëhet pjesë e grupeve të punës për studimin dhe zhvillimin e kodit Braille për etiketimin e barnave. Në bashkëpunim me punonjësit e tjerë, infermieri ndërmerr iniciativa për të transmetuar këto njohuri tek fëmijët në INNSH.
 13. Infermieri paraqitet në punë jashtë orarit, ose në turne të ndryshme, sipas nevojave të institucionit dhe kërkesës nga eprori për organizimin e punës në INNSH. Ndryshimet përcaktohen me urdhër dhe grafik të veçantë.

 

 

Për sa më sipër sqarojmë se:

 

Për pozicionin e punës si Infermier/e, në INNSH, duhen plotësuar kriteret e mëposhtme:

Të ketë arsimin e lartë Infermieri (Master).

 

Afati për dërgimin e CV- ve është deri më datë 15.11.2023.

 

*Aplikimi bëhet duke dërguar CV-në dhe kërkesën për punësim në pozicionin e dëshiruar tek e-mail: femijet@tirana.al

 

Faleminderit për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin Tuaj.

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

BASHKIA TIRANË
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

 

                                                                                           Tiranë, më 06.11.2023

 

Lënda: Dërgim Informacioni

AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE TIRANË

Rr. “Bajram Curri”, Tiranë

 

Ju informojmë se, në Institutin e Nxënësve që Nuk Shikojnë, Bashkia Tiranë, në zbatim të Vendimit Nr. 987, datë 10.01.2022, “Për miratimin e Rregullores për Organizimin, Funksionimin, Detyrat dhe Përgjegjësitë e Administratës së Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë”, Urdhrit Nr. 35005/1, datë 07.10.2022 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë ”, VKB nr. 159, datë 26.12.2019 “Për emërtimin dhe miratimin e stemave të drejtorive të përgjithshme të punëtorëve të qytetit dhe Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, institucione në varësi të Bashkisë Tiranë”, Urdhrit të Ministrit të Arsimit Nr. 31, datë 28.01.2020 “Për miratimin e rregullores për funksionimin e institucioneve arsimore parauniversitare në Republikën e Shqipërisë” shpallet 1 (një) vend i lirë pune për Shofer në Institutin e Nxënësve që Nuk Shikojnë, (Paga sipas VKM nr. 326, datë 31.05.2023, “Për pagat e punonjësve mbështetës dhe punonjësve të tjerë të specialiteteve të ndryshme në disa institucione të administratës publike”).

Dokumentacioni i kërkuar në dosjen personale, në momentin që aplikanti shpallet fitues:

 1. CV
 2. Vërtetim banimi
 3. Çertifikatë personale dhe familjare
 4. Dëftesë/ Diplomë + listë notash (kopje të noterizuara)
 5. Çertifikata,kualifikime etj (nëse dispononi)
 6. Librezë pune origjinale
 7. Raport mjeko – ligjor
 8. Dëshmi penaliteti (deri në momentin e paisjes me dëshmi penaliteti, fotokopje të kuponit të aplikimit në postë)
 9. 2 fotografi

Disa nga detyrat që duhet të kryejë një Shofer në INNSH janë:

 

 1. Shoferi ka për detyrë të realizojë furnizimet e nevojshme për institucionin arsimor.
 2. Shoferi merr dhe dorëzon pako, pajisje ose gjithçka tjetër që ka mbërritur në adresë të INNSH-së.
 3. Shoferi shërben si shoqërues i nxënësve ose stafit të INNSH-së që nuk shikojnë, për të përmbushur detyra që lidhen me punën.
 4. Gjatë kohës kur nuk paraqitet nevojë për të përmbushur një prej detyrave bazë, shoferi ndihmon në bashkëpunim me kolegët në mbarëvajtjen e institucionit, duke u kujdesur për hyrje-daljet në institucion.
 5. Shoferi shërben edhe si oficer sigurie.

 

Për sa më sipër sqarojmë se:

 

Për pozicionin e punës si Shofer, në INNSH, duhen plotësuar kriteret e mëposhtme:

Të ketë arsimin e mesëm dhe kualifikimin e duhur për drejtimin e mjetit.

 

Afati për dërgimin e CV- ve është deri më datë 15.11.2023.

 

*Aplikimi bëhet duke dërguar CV-në dhe kërkesën për punësim në pozicionin e dëshiruar tek e-mail: femijet@tirana.al

 

Faleminderit për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin Tuaj.

 

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

BASHKIA TIRANË
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

 

                                                                                             Tiranë, më 06.11.2023

 

Lënda: Dërgim Informacioni

AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE TIRANË

Rr. “Bajram Curri”, Tiranë

 

Ju informojmë se, në Institutin e Nxënësve që Nuk Shikojnë, Bashkia Tiranë, në zbatim të Vendimit Nr. 987, datë 10.01.2022, “Për miratimin e Rregullores për Organizimin, Funksionimin, Detyrat dhe Përgjegjësitë e Administratës së Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë”, Urdhrit Nr. 35005/1, datë 07.10.2022 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë ”, VKB nr. 159, datë 26.12.2019 “Për emërtimin dhe miratimin e stemave të drejtorive të përgjithshme të punëtorëve të qytetit dhe Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, institucione në varësi të Bashkisë Tiranë”, Urdhrit të Ministrit të Arsimit Nr. 31, datë 28.01.2020 “Për miratimin e rregullores për funksionimin e institucioneve arsimore parauniversitare në Republikën e Shqipërisë” shpallen 2 (dy) vende të lira pune për Operator të teksteve Braille në Institutin e Nxënësve që Nuk Shikojnë, (Paga sipas VKM nr. 326, datë 31.05.2023, “Për pagat e punonjësve mbështetës dhe punonjësve të tjerë të specialiteteve të ndryshme në disa institucione të administratës publike”).

Dokumentacioni i kërkuar në dosjen personale, në momentin që aplikanti shpallet fitues:

 1. CV
 2. Vërtetim banimi
 3. Çertifikatë personale dhe familjare
 4. Dëftesë/ Diplomë + listë notash (kopje të noterizuara)
 5. Çertifikata,kualifikime etj (nëse dispononi)
 6. Librezë pune origjinale
 7. Raport mjeko – ligjor
 8. Dëshmi penaliteti (deri në momentin e paisjes me dëshmi penaliteti, fotokopje të kuponit të aplikimit në postë)
 9. 2 fotografi

Disa nga detyrat që duhet të kryejë një Operator i teksteve Braille në INNSH janë:

 

 1. Redaktore e gjuhës Braille.
 2. Të transkriptojë tekstet mësimore (jashtë mësimore, etj) në shkrimin Braille.
 3. Të korrektojë, redaktojë e printojë në printer Braille tekstet mësimore.
 4. Të prodhojë mjetet didaktike sipas kërkesave të mësuesve përkatës në termoform.
 5. Të instruktojë programet kompjuterike për të verbër dhe instruktimin e përdorimit të termoformave .
 6. Të përgatisë fletoret me letër Braille.
 7. Të zmadhojë dhe riparojë tekstet mësimore sipas nevojave të shkollës.
 8. Të ruajë dhe administrojë ambjentet e shtypshkronjës.
 9. Të bashkëpunojë me mësuesit dhe punonjësit për nevoja të institucionit.

 

 

Për sa më sipër sqarojmë se:

 

Për pozicionin e punës si Operator i teksteve Braille në INNSH, duhen plotësuar kriteret e mëposhtme:

-Të ketë mbaruar arsimin e lartë Informatikë (Master).

-Të ketë eksperiencë pune të mëparshme.

 

Afati për dërgimin e CV- ve është deri më datë 15.11.2023.

*Aplikimi bëhet duke dërguar CV-në dhe kërkesën për punësim në pozicionin e dëshiruar tek e-mail: femijet@tirana.al

 

Faleminderit për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin Tuaj.

 

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

BASHKIA TIRANË
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

 

                                                                                                    Tiranë, më 06.11.2023

 

Lënda:        Dërgim Informacioni

        AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE TIRANË

        Blv. “Bajram Curri”, Tiranë

 

Ju informojmë se, në Drejtorinë e Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, Bashkia Tiranë, në zbatim të Vendimit Nr. 50, datë 03.05.2023, të Këshillit Bashkiak “Për miratimin e nivelit të pagave për punonjësit e institucioneve në varësi të Bashkisë Tiranë”, Vendimit Nr. 987, datë 10.01.2022, “Për miratimin e Rregullores për Organizimin, Funksionimin, Detyrat dhe Përgjegjësitë e Administratës së Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë”, si dhe Urdhrit të Kryetarit të Bashkisë Tiranë Nr. 35005/1, datë 07.10.2022 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, institucion në varësi të Bashkisë së Tiranës”, VKB nr. 159, datë 26.12.2019 “Për emërtimin dhe miratimin e stemave të drejtorive të përgjithshme të punëtorëve të qytetit dhe Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, institucione në varësi të Bashkisë Tiranë”, shpallen 10 (dhjetë) vende të lira pune për Edukatore në çerdhe, (Kategoria/ Klasa IV-b, grupi 1/2/3/4).

 

Dokumentacioni i kërkuar në dosjen personale, në momentin që aplikanti shpallet fitues:

 1. CV
 2. Vërtetim banimi
 3. Çertifikatë personale dhe familjare
 4. Dëftesë/ Diplomë + listë notash (kopje të noterizuara)
 5. Çertifikata,kualifikime etj (nëse dispononi)
 6. Librezë pune origjinale
 7. Raport mjeko – ligjor
 8. Dëshmi penaliteti (deri në momentin e paisjes me dëshmi penaliteti, fotokopje të kuponit të aplikimit në postë)
 9. 2 fotografi

 

Disa nga detyrat që duhet të kryejë një edukatore në çerdhe janë:

 

 1. Punon nën drejtimin e Përgjegjëses së Çerdhes dhe udhëzimeve të mjekut, psikologut, dhe punonjësit social.
 2. Monitoron gjendjen shëndetësore të fëmijëve gjatë gjithë qëndrimit në çerdhe, njofton në kohë përgjegjësen për problemet shëndetësore të konstatuara dhe i pasqyron ato në filtrin ditor.
 3. Kujdeset çdo ditë për fëmijët, në drejtim të higjenës personale, të ushqyerit, të ndërruarit e veshmbathjeve, edukimit shoqëror. Në bashkëpunim me specialistët e sektorit psiko-social ndihmon në stimulimin e fushave të zhvillimit të fëmijës si psh: zhvillimi fizik, psiko-emocional, si dhe përdor metoda të efektshme për inkurajimin e zhvillimit fizik, social, emocional, gjuhësor dhe edukativ të fëmijëve 0-3 vjeç.
 4. Njeh dhe zbaton programin e edukimit të fëmijëve sipas formatit të përcaktuar.
 5. Në bashkëpunim me psikologun/punonjësin social ndjek planin individual të ecurisë dhe zhvillimit të fëmijëve me nevoja të veçanta.
 6. I raporton me shkrim turnit pasardhës, lidhur me problematikat e konstatuara tek fëmijët.
 7. Mban përgjegjësi për rregullin dhe higjenën brenda grupit.
 8. Merr pjesë në pastrimin e përgjithshëm të çerdhes në rast të lyrjes, dezinfektimit apo pastrimit gjeneral të ambienteve të brendshme dhe të jashtme.
 9. Krijon një mjedis të përshtatshëm duke përdorur mjete didaktike/vizatime/figura referuese/punime dore etj, për zhvillimin e programit të edukimit për fëmijët 6 muaj -3 vjeç.
 10. Informon rregullisht prindërit për ecurinë e fëmijës gjatë qëndrimit në çerdhe.
 11. Zbaton Konventën e të Drejtave të Fëmijëve.
 12. Duhet të jetë e pajisur me çertifikatën e vlefshme për dhënien e ndihmës së parë nga subjekte të liçensuara kombëtare/ndërkombëtare.

 

Për sa më sipër sqarojmë se:

 

Për pozicionin e punës si Edukatore në çerdhe, duhen plotësuar kriteret e mëposhtme:

-Të ketë mbaruar arsimin e lartë Parashkollor/Cikli i Ulët/Punë Sociale/Psikologji/Infermieri.

-Të ketë eksperiencë pune në lidhje me fëmijërinë e hershme ( grupmosha 0-3 vjeç).

 

Afati për dërgimin e CV- ve është deri më datë 15.11.2023.

 

*Aplikimi bëhet duke dërguar CV-në dhe kërkesën për punësim në pozicionin e dëshiruar tek e-mail: femijet@tirana.al

 

Faleminderit për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin Tuaj.

 

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

Tiranë, më   02/11/2023

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve dhe fazës së intervistimit të aplikuesve, komisioni vlersues ka shpallur fitues si “Përgjegjës në Sektorin e Financës në INNSH“:

 

 • Neli Lleshi

 

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

Tiranë, më   01/11/2023

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve dhe fazës së intervistimit të aplikuesve, komisioni vlersues ka shpallur fitues si “Edukatore ne çerdhe“:

 

 • Aleana Myrtaj
 • Shqiponja Basha
 • Ermira Lloti
 • Enxhi Nuhillari
 • Rudina Alia
 • Eduarta Hoxha
 • Adela Malushi
 • Haxho Koçiu
 • Anisa Hakaj

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

Tiranë, më   31/10/2023

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve dhe fazës së intervistimit të aplikuesve, komisioni vlersues ka shpallur fitues si “Sekretar në Shkollën e Mesme të Bashkuar “Qemal Cena”, Kashar“:

 

 • Xhuljana Dema

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

Tiranë, më  30.10.2023

BASHKIA TIRANË
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

 

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve të aplikuesve për pozicionin “Përgjegjës në Sektorin e Financës në INNSH komisioni vlersues ka përzgjedhur këto emra për fazën e intervistimit më dt. 31.10.2023 nga ora 10:00 deri më 11:00.

 

 1. Ardë Gjidiaj
 2. Anxhela Pere
 3. Erda Hoxha
 4. Neli Lleshi

 

APLIKIMET SHPALLEN TË MBYLLURA

 

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

Tiranë, më  30.10.2023

BASHKIA TIRANË
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

 

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve të aplikuesve për pozicionin “Edukatore ne çerdhe komisioni vlersues ka përzgjedhur këto emra për fazën e intervistimit më dt. 31.10.2023 nga ora 11:00 deri më 12:00.

 

 1. Haxho Kociu
 2. Enxhi Nuhillari
 3. Bleona Islamaj
 4. Aleana Myrtaj
 5. Rigena Kurpali
 6. Ermira Lloti
 7. Anisa Hakaj
 8. Eduarta Hoxha
 9. Adela Malushi
 10. Blerina Bixha
 11. Rudina Alia
 12. Silvana Mallta
 13. Shqiponja Basha
 14. Anjeza Zhupani

 

APLIKIMET SHPALLEN TË MBYLLURA

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

Tiranë, më  27.10.2023

BASHKIA TIRANË
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

 

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve të aplikuesve për pozicionin “Sekretar në
Shkollën e Mesme të Bashkuar “Qemal Cena”, Kashar komisioni vlersues ka përzgjedhur këto emra për fazën e intervistimit më dt. 28.10.2023 nga ora 09:00 deri më 09:30.

 

1- Xhuljana Dema

 

APLIKIMET SHPALLEN TË MBYLLURA

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

Tiranë, më   24/10/2023

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve dhe fazës së intervistimit të aplikuesve, komisioni vlersues ka shpallur fitues si “Magazinier në Institutin e Nxënësve Që Nuk Dëgjojnë“:

 

 • Erjona Balla

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

BASHKIA TIRANË
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

 

                                                                                            Tiranë, më 23.10.2023

 

Lënda: Dërgim Informacioni

AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE TIRANË

Rr. “Bajram Curri”, Tiranë

 

Ju informojmë se, në Institutin e Nxënësve që Nuk Shikojnë, Bashkia Tiranë, në zbatim të Vendimit Nr. 987, datë 10.01.2022, “Për miratimin e Rregullores për Organizimin, Funksionimin, Detyrat dhe Përgjegjësitë e Administratës së Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë”, Urdhrit Nr. 35005/1, datë 07.10.2022 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë ”, VKB nr. 159, datë 26.12.2019 “Për emërtimin dhe miratimin e stemave të drejtorive të përgjithshme të punëtorëve të qytetit dhe Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, institucione në varësi të Bashkisë Tiranë”, Urdhrit të Ministrit të Arsimit Nr. 31, datë 28.01.2020 “Për miratimin e rregullores për funksionimin e institucioneve arsimore parauniversitare në Republikën e Shqipërisë” shpallet 1 (një) vend i lirë pune për Shofer në Institutin e Nxënësve që Nuk Shikojnë, (Paga sipas VKM nr. 326, datë 31.05.2023, “Për pagat e punonjësve mbështetës dhe punonjësve të tjerë të specialiteteve të ndryshme në disa institucione të administratës publike”).

Dokumentacioni i kërkuar në dosjen personale, në momentin që aplikanti shpallet fitues:

 1. CV
 2. Vërtetim banimi
 3. Çertifikatë personale dhe familjare
 4. Dëftesë/ Diplomë + listë notash (kopje të noterizuara)
 5. Çertifikata,kualifikime etj (nëse dispononi)
 6. Librezë pune origjinale
 7. Raport mjeko – ligjor
 8. Dëshmi penaliteti (deri në momentin e paisjes me dëshmi penaliteti, fotokopje të kuponit të aplikimit në postë)
 9. 2 fotografi

Disa nga detyrat që duhet të kryejë një Shofer në INNSH janë:

 

 1. Shoferi ka për detyrë të realizojë furnizimet e nevojshme për institucionin arsimor.
 2. Shoferi merr dhe dorëzon pako, pajisje ose gjithçka tjetër që ka mbërritur në adresë të INNSH-së.
 3. Shoferi shërben si shoqërues i nxënësve ose stafit të INNSH-së që nuk shikojnë, për të përmbushur detyra që lidhen me punën.
 4. Gjatë kohës kur nuk paraqitet nevojë për të përmbushur një prej detyrave bazë, shoferi ndihmon në bashkëpunim me kolegët në mbarëvajtjen e institucionit, duke u kujdesur për hyrje-daljet në institucion.
 5. Shoferi shërben edhe si oficer sigurie.

 

Për sa më sipër sqarojmë se:

 

Për pozicionin e punës si Shofer, në INNSH, duhen plotësuar kriteret e mëposhtme:

Të ketë arsimin e mesëm dhe kualifikimin e duhur për drejtimin e mjetit.

 

Afati për dërgimin e CV- ve është deri më datë 01.11.2023.

 

*Aplikimi bëhet duke dërguar CV-në dhe kërkesën për punësim në pozicionin e dëshiruar tek e-mail: femijet@tirana.al.

 

Faleminderit për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin Tuaj.

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

Tiranë, më  23.10.2023

BASHKIA TIRANË
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

 

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve të aplikuesve për pozicionin “Magazinier në Institutin e Nxënësve Që Nuk Dëgjojnë komisioni vlersues ka përzgjedhur këto emra për fazën e intervistimit më dt. 24.10.2023 nga ora 09:00 deri më 09:30.

 

1- Erjona Balla

 

APLIKIMET SHPALLEN TË MBYLLURA

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

BASHKIA TIRANË
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

 

                                                                                                     Tiranë, më 20.10.2023

 

Lënda:        Dërgim Informacioni

        AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE TIRANË

        Blv. “Bajram Curri”, Tiranë

 

Ju informojmë se, në Drejtorinë e Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, Bashkia Tiranë, në zbatim të Vendimit Nr. 50, datë 03.05.2023, të Këshillit Bashkiak “Për miratimin e nivelit të pagave për punonjësit e institucioneve në varësi të Bashkisë Tiranë”, Vendimit Nr. 987, datë 10.01.2022, “Për miratimin e Rregullores për Organizimin, Funksionimin, Detyrat dhe Përgjegjësitë e Administratës së Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë”, si dhe Urdhrit të Kryetarit të Bashkisë Tiranë Nr. 35005/1, datë 07.10.2022 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, institucion në varësi të Bashkisë së Tiranës”, VKB nr. 159, datë 26.12.2019 “Për emërtimin dhe miratimin e stemave të drejtorive të përgjithshme të punëtorëve të qytetit dhe Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, institucione në varësi të Bashkisë Tiranë”, shpallen 15 (pesëmbëdhjetë) vende të lira pune për Edukatore në çerdhe, (Kategoria/ Klasa IV-b, grupi 1/2/3/4).

 

Dokumentacioni i kërkuar në dosjen personale, në momentin që aplikanti shpallet fitues:

 1. CV
 2. Vërtetim banimi
 3. Çertifikatë personale dhe familjare
 4. Dëftesë/ Diplomë + listë notash (kopje të noterizuara)
 5. Çertifikata,kualifikime etj (nëse dispononi)
 6. Librezë pune origjinale
 7. Raport mjeko – ligjor
 8. Dëshmi penaliteti (deri në momentin e paisjes me dëshmi penaliteti, fotokopje të kuponit të aplikimit në postë)
 9. 2 fotografi

 

Disa nga detyrat që duhet të kryejë një edukatore në çerdhe janë:

 

 1. Punon nën drejtimin e Përgjegjëses së Çerdhes dhe udhëzimeve të mjekut, psikologut, dhe punonjësit social.
 2. Monitoron gjendjen shëndetësore të fëmijëve gjatë gjithë qëndrimit në çerdhe, njofton në kohë përgjegjësen për problemet shëndetësore të konstatuara dhe i pasqyron ato në filtrin ditor.
 3. Kujdeset çdo ditë për fëmijët, në drejtim të higjenës personale, të ushqyerit, të ndërruarit e veshmbathjeve, edukimit shoqëror. Në bashkëpunim me specialistët e sektorit psiko-social ndihmon në stimulimin e fushave të zhvillimit të fëmijës si psh: zhvillimi fizik, psiko-emocional, si dhe përdor metoda të efektshme për inkurajimin e zhvillimit fizik, social, emocional, gjuhësor dhe edukativ të fëmijëve 0-3 vjeç.
 4. Njeh dhe zbaton programin e edukimit të fëmijëve sipas formatit të përcaktuar.
 5. Në bashkëpunim me psikologun/punonjësin social ndjek planin individual të ecurisë dhe zhvillimit të fëmijëve me nevoja të veçanta.
 6. I raporton me shkrim turnit pasardhës, lidhur me problematikat e konstatuara tek fëmijët.
 7. Mban përgjegjësi për rregullin dhe higjenën brenda grupit.
 8. Merr pjesë në pastrimin e përgjithshëm të çerdhes në rast të lyrjes, dezinfektimit apo pastrimit gjeneral të ambienteve të brendshme dhe të jashtme.
 9. Krijon një mjedis të përshtatshëm duke përdorur mjete didaktike/vizatime/figura referuese/punime dore etj, për zhvillimin e programit të edukimit për fëmijët 6 muaj -3 vjeç.
 10. Informon rregullisht prindërit për ecurinë e fëmijës gjatë qëndrimit në çerdhe.
 11. Zbaton Konventën e të Drejtave të Fëmijëve.
 12. Duhet të jetë e pajisur me çertifikatën e vlefshme për dhënien e ndihmës së parë nga subjekte të liçensuara kombëtare/ndërkombëtare.

 

Për sa më sipër sqarojmë se:

 

Për pozicionin e punës si Edukatore në çerdhe, duhen plotësuar kriteret e mëposhtme:

-Të ketë mbaruar arsimin e lartë Parashkollor/Cikli i Ulët/Punë Sociale/Psikologji/Infermieri.

-Të ketë eksperiencë pune në lidhje me fëmijërinë e hershme ( grupmosha 0-3 vjeç).

 

Afati për dërgimin e CV- ve është deri më datë 29.10.2023.

 

*Aplikimi bëhet duke dërguar CV-në dhe kërkesën për punësim në pozicionin e dëshiruar tek e-mail: femijet@tirana.al.

 

Faleminderit për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin Tuaj.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

BASHKIA TIRANË
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

 

                                                                                              Tiranë, më 19.10.2023

 

Lënda: Dërgim Informacioni

AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE TIRANË

Rr. “Bajram Curri”, Tiranë

 

Ju informojmë se, në Institutin e Nxënësve që Nuk Shikojnë, Bashkia Tiranë, në zbatim të Vendimit Nr. 987, datë 10.01.2022, “Për miratimin e Rregullores për Organizimin, Funksionimin, Detyrat dhe Përgjegjësitë e Administratës së Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë”, Urdhrit Nr. 35005/1, datë 07.10.2022 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë ”, VKB nr. 159, datë 26.12.2019 “Për emërtimin dhe miratimin e stemave të drejtorive të përgjithshme të punëtorëve të qytetit dhe Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, institucione në varësi të Bashkisë Tiranë”, Urdhrit të Ministrit të Arsimit Nr. 31, datë 28.01.2020 “Për miratimin e rregullores për funksionimin e institucioneve arsimore parauniversitare në Republikën e Shqipërisë” shpallet 1 (një) vend i lirë pune për Infermier/e në Institutin e Nxënësve që Nuk Shikojnë, (Paga sipas VKM nr. 326, datë 31.05.2023, “Për pagat e punonjësve mbështetës dhe punonjësve të tjerë të specialiteteve të ndryshme në disa institucione të administratës publike”).

Dokumentacioni i kërkuar në dosjen personale, në momentin që aplikanti shpallet fitues:

 1. CV
 2. Vërtetim banimi
 3. Çertifikatë personale dhe familjare
 4. Dëftesë/ Diplomë + listë notash (kopje të noterizuara)
 5. Çertifikata,kualifikime etj (nëse dispononi)
 6. Librezë pune origjinale
 7. Raport mjeko – ligjor
 8. Dëshmi penaliteti (deri në momentin e paisjes me dëshmi penaliteti, fotokopje të kuponit të aplikimit në postë)
 9. 2 fotografi

Disa nga detyrat që duhet të kryejë një Infermier/e në INNSH janë:

 

 1. Mbrojtja e jetës dhe e shëndetit fizik e psiqik të nxënësve të INNSH.
 2. Infermieri duhet të ofrojë ndihmë mjekësore të njëjtë për të gjithë, pa dallim moshe, seksi, race, kombësie, feje, pikëpamje politike, gjendje ekonomike, pozite shoqërore etj, duke respektuar në të njëjtën kohë të drejtat e njeriut dhe dinjitetin e çdo individi.
 3. Infermieri në asnjë rast nuk duhet të abuzojë me kushtet që i krijon profesioni. Infermieri nuk duhet të përdorë postin për qëllime përfitimi personal dhe profesional .
 4. Infermieri, duhet të ndërhyjë në çdo rrethanë për të dhënë ndihmën urgjente për çdo nxënës që ka nevojë, duke kërkuar dhe asistencën e specializuar.
 5. Gjatë punës së tij, infermieri duhet të bëjë kujdes për të ruajtur emrin e mirë të profesionit mjekësor dhe të ketë marrëdhënie korrekte me kolegët dhe personelin tjetër mjekësor.
 6. Infermieri duhet të përdorë njohuritë dhe aftësitë e tij, duke u bazuar në pavarësinë profesionale, lirinë e veprimit dhe përgjegjshmërinë personale.
 7. Infermieri ka për detyrë përditësimin me të rejat e shkencës, pjesëmarrjen në aktivitete kualifikuese për ngritjen e tij profesionale. Ai duhet të bëjë vlerësimin e drejtë të gjëndjes së nxënësve të INNSH. Në rast nevoje dhe kur është e mundshme, duhet të konsultohet me specialistë të tjerë të fushës jashtë institucionit.
 8. Në ushtrimin e profesionit të tij infermieri duhet të angazhohet në kujdesin për nxënësit e INNSH, sidomos kur vëren se ambjenti familjar ose jashtëfamiljar ku jetojnë ata, nuk kujdeset në mënyrë të mjaftueshme për shëndetin e tyre.
 9. Në rast dyshimi për abuzim ose keqtrajtim të nxënësit në institucion, infermieri është i detyruar të lajmërojë organet përkatëse të njohura me ligj.
 10. Është detyrë morale e infermierit të bashkëpunojë dhe të informojë eprorin e INNSH, strukturat përkatëse, si edhe prindërit e nxënësve për ecurinë e gjendjes shëndetësore të tyre.
 11. Kontrollon higjienën e mjediseve të jashtme dhe të brendshme të INNSH dhe në rast konstatimi problematikash, i referon ato te mjeku, eprori i institucionit dhe strukturat përkatëse.
 12. Sipas kërkesës nga eprori dhe strukturat përkatëse të drejtimit të institucionit, infermieri bëhet pjesë e grupeve të punës për studimin dhe zhvillimin e kodit Braille për etiketimin e barnave. Në bashkëpunim me punonjësit e tjerë, infermieri ndërmerr iniciativa për të transmetuar këto njohuri tek fëmijët në INNSH.
 13. Infermieri paraqitet në punë jashtë orarit, ose në turne të ndryshme, sipas nevojave të institucionit dhe kërkesës nga eprori për organizimin e punës në INNSH. Ndryshimet përcaktohen me urdhër dhe grafik të veçantë.

 

 

Për sa më sipër sqarojmë se:

 

Për pozicionin e punës si Infermier/e, në INNSH, duhen plotësuar kriteret e mëposhtme:

Të ketë arsimin e lartë Infermieri (Master).

 

Afati për dërgimin e CV- ve është deri më datë 28.10.2023.

 

*Aplikimi bëhet duke dërguar CV-në dhe kërkesën për punësim në pozicionin e dëshiruar tek e-mail: femijet@tirana.al.

 

Faleminderit për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin Tuaj.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

BASHKIA TIRANË
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

 

                                                                                             Tiranë, më 19.10.2023

 

Lënda: Dërgim Informacioni

AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE TIRANË

Rr. “Bajram Curri”, Tiranë

 

Ju informojmë se, në Institutin e Nxënësve që Nuk Shikojnë, Bashkia Tiranë, në zbatim të Vendimit Nr. 987, datë 10.01.2022, “Për miratimin e Rregullores për Organizimin, Funksionimin, Detyrat dhe Përgjegjësitë e Administratës së Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë”, Urdhrit Nr. 35005/1, datë 07.10.2022 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë ”, VKB nr. 159, datë 26.12.2019 “Për emërtimin dhe miratimin e stemave të drejtorive të përgjithshme të punëtorëve të qytetit dhe Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, institucione në varësi të Bashkisë Tiranë”, Urdhrit të Ministrit të Arsimit Nr. 31, datë 28.01.2020 “Për miratimin e rregullores për funksionimin e institucioneve arsimore parauniversitare në Republikën e Shqipërisë” shpallet 1 (një) vend i lirë pune për Përgjegjës në Sektorin e Financës në Institutin e Nxënësve që Nuk Shikojnë, (Paga sipas VKM nr. 326, datë 31.05.2023, “Për pagat e punonjësve mbështetës dhe punonjësve të tjerë të specialiteteve të ndryshme në disa institucione të administratës publike”).

Dokumentacioni i kërkuar në dosjen personale, në momentin që aplikanti shpallet fitues:

 1. CV
 2. Vërtetim banimi
 3. Çertifikatë personale dhe familjare
 4. Dëftesë/ Diplomë + listë notash (kopje të noterizuara)
 5. Çertifikata,kualifikime etj (nëse dispononi)
 6. Librezë pune origjinale
 7. Raport mjeko – ligjor
 8. Dëshmi penaliteti (deri në momentin e paisjes me dëshmi penaliteti, fotokopje të kuponit të aplikimit në postë)
 9. 2 fotografi

 

Disa nga detyrat që duhet të kryejë një Përgjegjës në Sektorin e Financës në INNSH janë:

 

 1. Hartimi i projekt Buxhetit të Institutit të nxënësve që nuk shikojnë për vitin pasardhës për fondet buxhetore që sipas akteve ligjore financohen nga buxheti i shtetit. Projekti   hartohet në bashkëpunim me sektorët e tjerë.
 2. Me miratimin e buxhetit të vitit ushtrimor nga MASR hartohet regjistri i parashikimeve te prokurimeve publike.
 3. Në fund të çdo viti ushtrimor detyrë e sektorit te financës është plotesimi i evidencës së regjistrit të realizimit të prokurimeve publike.
 4. Ndjek zbatimin e ligjit mbi prokurimet publike si për blerjet e vogla ashtu dhe për prokurimet si dhe kontrollon përdorimin e fondeve buxhetore sipas zërave të shpenzimeve .
 5. Evidenton realizimin e shpenzimeve nepërmjet situacioneve mujore ,progresive, me degët e thesarit ne rreth dhe MASR sipas strukturës së miratuar.
 6. Analizon kryerjen e shpenzimeve në përputhje me dispozitat dhe vendimet në fuqi dhe shtesat mbi pagë.
 7. Nxjerr konkluzione, propozon masa në rastet e shkeljeve të disiplinës buxhetore si dhe informon çdo muaj titullarin e Institucionit mbi realizimin e fondeve buxhetore.
 8. Dërgon në MASR evidencat e miratuara nga dega e thesarit për realizimin e buxhetit.
 9. Ndjek zbatimin e ligjshmerise financiare për menaxhimin e fondeve sipas limiteteve të miratuara,organizon takime ,bën konsulta,seminare e kualifikime të specialistëve të linjës.
 10. Ndjek dhe analizon realizimin e të ardhurave dytësore dhe përdorimin e tyre sipas strukturës së miratuar.
 11. Harton dhe analizon bilancet mujore,3 mujore,vjetore si dhe ndjek detyrimet e debitorëve kreditorëve e të tretëve që kanë marrëdhënie me Institutinn e Nxënesve që nuk Shikojnë.
 12. Përpunon të dhënat nga ditarët dhe libri i madh për plotësimin e bilancit periodik dhe vjetor. Mbi bazën e të dhënave të bilanceve kryhen analizat ekonomiko-financiare, periodike dhe vjetore.
 13. Organizon punën për kryerjen e inventarëve . Të dhënat përfundimtare i pasqyron në bilanc.
 14. Harton listëpagesat për punonjësit dhe përmbledhëset e tyre.
 15. Kryen regjistrimin e veprimeve kontabël në ditarën e arkës, bankës ,hyrjeve, daljeve ,pagave etj.
 16. Mban librin e debitorëve.
 17. Mban librin e arkëtimeve për çdo zë për të ardhurat dytësore.
 18. Mban librin e magazinës dhe bën kuadrimin me magazinën.
 19. Kontrollon dhe bën sondazhe të njëpasnjëshme në mensë, magazinë dhe konvikt në lidhje me administrimin ruajtjen dhe përdorimin e mallrave/ mjeteve dhe i raporton me shkrim Drejtorit të Institutit.
 20. Raporton lëvizjet jashtë orarit kur paraqitet nevoja për të shkuar në Thesar, bankë ose institucione të lidhura me punën dhe detyrat e mësipërme.

 

 

Për sa më sipër sqarojmë se:

 

Për pozicionin e punës si Përgjegjës në Sektorin e Financës në INNSH, duhen plotësuar kriteret e mëposhtme:

-Të ketë mbaruar arsimin e lartë Ekonomik (Master).

-Të ketë eksperiencë pune të mëparshme.

 

Afati për dërgimin e CV- ve është deri më datë 28.10.2023.

 

*Aplikimi bëhet duke dërguar CV-në dhe kërkesën për punësim në pozicionin e dëshiruar tek e-mail: femijet@tirana.al.

 

Faleminderit për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin Tuaj.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tiranë, më   19/10/2023

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve dhe fazës së intervistimit të aplikuesve, komisioni vlersues ka shpallur fitues si “Edukatore ne çerdhe“:

 

 • Jolena Lekgegaj
 • Klodiana Lika

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

BASHKIA TIRANË

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE
DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

Tiranë, më 17.10.2023

Lënda: Dërgim Informacioni


AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE
Blv. “Bajram Curri”, Tiranë

Ju informojmë se, në Drejtorinë e Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, Bashkia Tiranë, në zbatim
të Vendimit Nr. 987, datë 10.01.2022, “Për miratimin e Rregullores për Organizimin, Funksionimin,
Detyrat dhe Përgjegjësitë e Administratës së Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve,
institucion në varësi të Bashkisë Tiranë", Urdhrit Nr. 35005/1, datë 07.10.2022 “Për miratimin e
strukturës dhe organikës të Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, institucion në varësi
të Bashkisë së Tiranës”, VKB nr. 159, datë 26.12.2019 “Për emërtimin dhe miratimin e stemave të
drejtorive të përgjithshme të punëtorëve të qytetit dhe Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të
Fëmijëve, institucione në varësi të Bashkisë Tiranë” shpallet 1 (një) vend i lirë pune për Sekretar në
Shkollën e Mesme të Bashkuar “Qemal Cena”, Kashar (Paga sipas VKM nr. 326, datë 31.05.2023,
“Për pagat e punonjësve mbështetës dhe punonjësve të tjerë të specialiteteve të ndryshme në disa
institucione të administratës publike”).

Dokumentacioni i kërkuar në dosjen personale, në momentin që aplikanti shpallet fitues:
1. CV
2. Vërtetim banimi
3. Çertifikatë personale dhe familjare
4. Dëftesë/ Diplomë + listë notash (kopje të noterizuara)
5. Çertifikata,kualifikime etj (nëse dispononi)
6. Librezë pune origjinale
7. Raport mjeko – ligjor
8. Dëshmi penaliteti (deri në momentin e paisjes me dëshmi penaliteti, fotokopje të kuponit të
aplikimit në postë)
9. 2 fotografi

Disa nga detyrat që duhet të kryejë një sekretar janë:
1. Sistemon dhe mirëmban arkivën e institucionit arsimor;
2. Plotëson amzën, indeksin e saj dhe regjistrin e veçantë në përputhje me udhëzimet që jepen në
faqen e parë të tyre dhe mban përgjegjësi për çdo shkelje;
3. Përgatit dokumentat që lëshon shkolla për nxënësit ose ish-nxënësit e saj;
4. Vë në dijeni drejtorin e institucionit arsimor kur bën gabime në dokumentacion dhe ndreqja e
tyre bëhet vetëm në praninë e drejtorit dhe të dy mësuesëve, duke nënshkruar të gjithë një
procesverbal ku shpjegohet korrigjimi;
5. Merr dhe dërgon postën zyrtare (sekretari);
6. Përgatit, sipas kuadrit ligjor në fuqi, statistikat që dërgohen në ZVA dhe i ruan ato;
7. Për çdo regjistrim të ri të nxënësve siguron dhe ruan dokumentacionin e kërkuar sipas akteve
nënligjore në fuqi;
8. Përgatit procedurat e transferimit të nxënësve;
9. Administron regjistrat e klasave që janë në përdorim të përditshëm;
10. Kryen çdo detyrë tjetër të ngarkuar nga drejtori i institucionit arsimor.

Për sa më sipër sqarojmë se:
Për pozicionin e punës si Sekretar në Shkollën e Mesme të Bashkuar “Qemal Cena” Kashar, duhet
plotësuar kriteri i mëposhtëm:
– Të ketë mbaruar Arsimin e Lartë në Shkenca Shoqërore/Filologji/Mësuesi.


Afati për dërgimin e CV- ve është deri më datë 26.10.2023.

Faleminderit për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin Tuaj.

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

Tiranë, më  16.10.2023

BASHKIA TIRANË
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

 

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve të aplikuesve për pozicionin “Edukatore në Çerdhe komisioni vlersues ka përzgjedhur këto emra për fazën e intervistimit më dt. 17.10.2023 nga ora 09:00 deri më 10:30.

 

1- Enxhi Nuhillari
2- Melita Luca
3- Jolena Lekgegaj
4- Erena Meçaj
5- Klodiana Likaj
6- Erilda Mulgeci
7- Alketa Menaj
8- Kristina Lushkaj
9- Vjollca Hyka
10- Arjes Avdiu
11- Bernarda Gjoni

 

APLIKIMET SHPALLEN TË MBYLLURA

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

BASHKIA TIRANË
      DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

                                                                                                        

                                                                                                           Tiranë, më 13.10.2023

                                                                                                                                     

 

Lënda:        Dërgim Informacioni

       AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE

       Blv. “Bajram Curri”, Tiranë

 

Ju informojmë se, në Drejtorinë e Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, Bashkia Tiranë, në zbatim të Vendimit Nr. 987, datë 10.01.2022, “Për miratimin e Rregullores për Organizimin, Funksionimin, Detyrat dhe Përgjegjësitë e Administratës së Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë”, Urdhrit Nr. 35005/1, datë 07.10.2022 “Për miratimin e strukturës dhe organikës të Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, institucion në varësi të Bashkisë së Tiranës”, VKB nr. 159, datë 26.12.2019 “Për emërtimin dhe miratimin e stemave të drejtorive të përgjithshme të punëtorëve të qytetit dhe Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, institucione në varësi të Bashkisë Tiranë” shpallet 1 (një) vend i lirë pune për Magazinier në Institutin e Nxënësve Që Nuk Dëgjojnë, (Paga sipas VKM nr. 326, datë 31.05.2023, “Për pagat e punonjësve mbështetës dhe punonjësve të tjerë të specialiteteve të ndryshme në disa institucione të administratës publike”).

 

Dokumentacioni i kërkuar në dosjen personale, në momentin që aplikanti shpallet fitues:

 1. CV
 2. Vërtetim banimi
 3. Çertifikatë personale dhe familjare
 4. Dëftesë/ Diplomë + listë notash (kopje të noterizuara)
 5. Çertifikata,kualifikime etj (nëse dispononi)
 6. Librezë pune origjinale
 7. Raport mjeko – ligjor
 8. Dëshmi penaliteti (deri në momentin e paisjes me dëshmi penaliteti, fotokopje të kuponit të aplikimit në postë)
 9. 2 fotografi

 

Disa nga detyrat që duhet të kryejë një magazinier janë:

 

 1. Bën pritjen e artikujve ushqimorë dhe industrialë në magazinë, përgatit fletëhyrjen dhe fletëdaljen sipas dokumentit përkatës.
 2. Është përgjegjës për vendosjen, sistemimin dhe administrimin e gjithë artikujve që ndodhen në magazinë.
 3. Është përgjegjës për rregullsinë dhe ligjshmërinë e plotësimit të të gjithë dokumentacionit të hyrjes (marrjes në dorëzim) apo daljes (dorëzimit) të artikujve ushqimorë dhe industrialë, si fletëhyrje, fletëdalje, proçesverbale, etj.
 4. Bën raportime periodike tek eprori i drejtpërdrejtë dhe përmbush detyrat e lëna brenda afateve të përcaktuara.
 5. Mban inventarin e gjendjes së artikujve në magazinë dhe përgatit raporte periodike tek eprori direkt.
 6. Merr në dorëzim artikujt ushqimorë dhe industrialë, duke i kontrolluar sipas njësisë, çmimit dhe përpilon fletëhyrjet përkatëse.
 7. Rakordon çdo muaj me sektorin e financës dhe nënshkruan kartelat e artikujve ushqimorë dhe industrialë.
 8. Mban procesverbale për çdo dëmtim, apo shpërdorim të artikujve ushqimorë dhe industrialë.
 9. Mbikqyr aktivitetin e magazinës dhe është përgjegjës për ruajtjen e vlerave materiale dhe kushteve teknike e higjeno – sanitare, sipas natyrës së secilit artikull.
 10. Në fund të çdo muaji, mban akt rakordime për gjendjen fizike dhe kontabël të artikujve, me sektorin e financës.
 11. Ruan dhe administron dokumentacionin që lidhet me lëvizjet e artikujve në magazinë.

 

Për sa më sipër sqarojmë se:

 

Për pozicionin e punës si Magazinier në INND, duhen plotësuar kriteri i mëposhtëm:

 • Të ketë mbaruar arsimin e mesëm/i lartë ekonomik si edhe kualifikime.

 

Afati për dërgimin e CV- ve është deri më datë 22.10.2023.

*Aplikimi bëhet duke dërguar CV-në dhe kërkesën për punësim në pozicionin e dëshiruar tek e-mail: femijet@tirana.al.

 

Faleminderit për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin Tuaj.

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

BASHKIA TIRANË
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

 

Tiranë, më 12.10.2023

 

Lënda: Dërgim Informacioni

AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE TIRANË

Rr. “Bajram Curri”, Tiranë

 

Ju informojmë se, në Institutin e Nxënësve që Nuk Shikojnë, Bashkia Tiranë, në zbatim të Vendimit Nr. 987, datë 10.01.2022, “Për miratimin e Rregullores për Organizimin, Funksionimin, Detyrat dhe Përgjegjësitë e Administratës së Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë”, Urdhrit Nr. 35005/1, datë 07.10.2022 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë ”, VKB nr. 159, datë 26.12.2019 “Për emërtimin dhe miratimin e stemave të drejtorive të përgjithshme të punëtorëve të qytetit dhe Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, institucione në varësi të Bashkisë Tiranë”, Urdhrit të Ministrit të Arsimit Nr. 31, datë 28.01.2020 “Për miratimin e rregullores për funksionimin e institucioneve arsimore parauniversitare në Republikën e Shqipërisë” shpallet 1 (një) vend i lirë pune për Shofer në Institutin e Nxënësve që Nuk Shikojnë, (Paga sipas VKM nr. 326, datë 31.05.2023, “Për pagat e punonjësve mbështetës dhe punonjësve të tjerë të specialiteteve të ndryshme në disa institucione të administratës publike”).

Dokumentacioni i kërkuar në dosjen personale, në momentin që aplikanti shpallet fitues:

 1. CV
 2. Vërtetim banimi
 3. Çertifikatë personale dhe familjare
 4. Dëftesë/ Diplomë + listë notash (kopje të noterizuara)
 5. Çertifikata,kualifikime etj (nëse dispononi)
 6. Librezë pune origjinale
 7. Raport mjeko – ligjor
 8. Dëshmi penaliteti (deri në momentin e paisjes me dëshmi penaliteti, fotokopje të kuponit të aplikimit në postë)
 9. 2 fotografi

Disa nga detyrat që duhet të kryejë një Shofer në INNSH janë: 

 1. Shoferi ka për detyrë të realizojë furnizimet e nevojshme për institucionin arsimor.
 2. Shoferi merr dhe dorëzon pako, pajisje ose gjithçka tjetër që ka mbërritur në adresë të INNSH-së.
 3. Shoferi shërben si shoqërues i nxënësve ose stafit të INNSH-së që nuk shikojnë, për të përmbushur detyra që lidhen me punën.
 4. Gjatë kohës kur nuk paraqitet nevojë për të përmbushur një prej detyrave bazë, shoferi ndihmon në bashkëpunim me kolegët në mbarëvajtjen e institucionit, duke u kujdesur për hyrje-daljet në institucion.
 5. Shoferi shërben edhe si oficer sigurie.

 

Për sa më sipër sqarojmë se:

Për pozicionin e punës si Shofer, në INNSH, duhen plotësuar kriteret e mëposhtme:

Të ketë arsimin e mesëm dhe kualifikimin e duhur për drejtimin e mjetit.

Afati për dërgimin e CV- ve është deri më datë 21.10.2023. 

*Aplikimi bëhet duke dërguar CV-në dhe kërkesën për punësim në pozicionin e dëshiruar tek e-mail: femijet@tirana.al.

Faleminderit për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin Tuaj.

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

BASHKIA E TIRANE

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE 

 

Tiranë, më 12.10.2023

                                             

 SHPALLJE E KLASIFIKIMIT PËRFUNDIMTAR TË KANDIDATËVE PËR DREJTOR TË

KOPSHTIT NR. 44

 

       

Referuar vlerësimit të Komisionit, bazuar në kriteret kualifikuese, intervistën e kryer dhe dokumentacionin shoqërues të depozituar , shpallet klasifikimi përfundimtar i kandidatëve si më poshtë vijon:

      

 1. Ajshe Kavaja 36 pikë
 2. Arta Mulgeci    34 pikë

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

        Tiranë, më 06.10.2023

                                             

 

SHPALLJE E KLASIFIKIMIT PËRFUNDIMTAR TË KANDIDATËVE PËR DREJTOR TË

KOPSHTIT NR. 31

 

       

 

Referuar vlerësimit të Komisionit, bazuar në kriteret kualifikuese, intervistën e kryer dhe dokumentacionin shoqërues të depozituar , shpallet klasifikimi përfundimtar i kandidatëve si më poshtë vijon:

      

 1. Sonja Poppa 50 pikë
 2. Livia Abdullai 42 pikë

 

 

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

BASHKIA TIRANË
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

 

                                                                                                     Tiranë, më 04.10.2023

 

Lënda:        Dërgim Informacioni

        AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE TIRANË

        Blv. “Bajram Curri”, Tiranë

 

Ju informojmë se, në Drejtorinë e Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, Bashkia Tiranë, në zbatim të Vendimit Nr. 50, datë 03.05.2023, të Këshillit Bashkiak “Për miratimin e nivelit të pagave për punonjësit e institucioneve në varësi të Bashkisë Tiranë”, Vendimit Nr. 987, datë 10.01.2022, “Për miratimin e Rregullores për Organizimin, Funksionimin, Detyrat dhe Përgjegjësitë e Administratës së Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë”, si dhe Urdhrit të Kryetarit të Bashkisë Tiranë Nr. 35005/1, datë 07.10.2022 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, institucion në varësi të Bashkisë së Tiranës”, VKB nr. 159, datë 26.12.2019 “Për emërtimin dhe miratimin e stemave të drejtorive të përgjithshme të punëtorëve të qytetit dhe Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, institucione në varësi të Bashkisë Tiranë”, shpallen 12 (dymbëdhjetë) vende të lira pune për Edukatore në çerdhe, (Kategoria/ Klasa IV-b, grupi 1/2/3/4).

 

Dokumentacioni i kërkuar në dosjen personale, në momentin që aplikanti shpallet fitues:

 1. CV
 2. Vërtetim banimi
 3. Çertifikatë personale dhe familjare
 4. Dëftesë/ Diplomë + listë notash (kopje të noterizuara)
 5. Çertifikata,kualifikime etj (nëse dispononi)
 6. Librezë pune origjinale
 7. Raport mjeko – ligjor
 8. Dëshmi penaliteti (deri në momentin e paisjes me dëshmi penaliteti, fotokopje të kuponit të aplikimit në postë)
 9. 2 fotografi

 

Disa nga detyrat që duhet të kryejë një edukatore në çerdhe janë:

 

 1. Punon nën drejtimin e Përgjegjëses së Çerdhes dhe udhëzimeve të mjekut, psikologut, dhe punonjësit social.
 2. Monitoron gjendjen shëndetësore të fëmijëve gjatë gjithë qëndrimit në çerdhe, njofton në kohë përgjegjësen për problemet shëndetësore të konstatuara dhe i pasqyron ato në filtrin ditor.
 3. Kujdeset çdo ditë për fëmijët, në drejtim të higjenës personale, të ushqyerit, të ndërruarit e veshmbathjeve, edukimit shoqëror. Në bashkëpunim me specialistët e sektorit psiko-social ndihmon në stimulimin e fushave të zhvillimit të fëmijës si psh: zhvillimi fizik, psiko-emocional, si dhe përdor metoda të efektshme për inkurajimin e zhvillimit fizik, social, emocional, gjuhësor dhe edukativ të fëmijëve 0-3 vjeç.
 4. Njeh dhe zbaton programin e edukimit të fëmijëve sipas formatit të përcaktuar.
 5. Në bashkëpunim me psikologun/punonjësin social ndjek planin individual të ecurisë dhe zhvillimit të fëmijëve me nevoja të veçanta.
 6. I raporton me shkrim turnit pasardhës, lidhur me problematikat e konstatuara tek fëmijët.
 7. Mban përgjegjësi për rregullin dhe higjenën brenda grupit.
 8. Merr pjesë në pastrimin e përgjithshëm të çerdhes në rast të lyrjes, dezinfektimit apo pastrimit gjeneral të ambienteve të brendshme dhe të jashtme.
 9. Krijon një mjedis të përshtatshëm duke përdorur mjete didaktike/vizatime/figura referuese/punime dore etj, për zhvillimin e programit të edukimit për fëmijët 6 muaj -3 vjeç.
 10. Informon rregullisht prindërit për ecurinë e fëmijës gjatë qëndrimit në çerdhe.
 11. Zbaton Konventën e të Drejtave të Fëmijëve.
 12. Duhet të jetë e pajisur me çertifikatën e vlefshme për dhënien e ndihmës së parë nga subjekte të liçensuara kombëtare/ndërkombëtare.

 

Për sa më sipër sqarojmë se:

 

Për pozicionin e punës si Edukatore në çerdhe, duhen plotësuar kriteret e mëposhtme:

-Të ketë mbaruar arsimin e lartë Parashkollor/Cikli i Ulët/Punë Sociale/Psikologji/Infermieri.

-Të ketë eksperiencë pune në lidhje me fëmijërinë e hershme ( grupmosha 0-3 vjeç).

 

Afati për dërgimin e CV- ve është deri më datë 13.10.2023.

*Aplikimi bëhet duke dërguar CV-në dhe kërkesën për punësim në pozicionin e dëshiruar tek e-mail: femijet@tirana.al.

 

Faleminderit për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin Tuaj.

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

Tiranë, më   03/10/2023

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve dhe fazës së intervistimit të aplikuesve, komisioni vlersues ka shpallur fitues si “Edukatore ne çerdhe“:

 

 • Violeta Kola
 • Denisa Lici
 • Saimira Kondakciu

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

BASHKIA TIRANË
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

 

                                                                                              Tiranë, më 03.10.2023

 

Lënda: Dërgim Informacioni

AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE TIRANË

Rr. “Bajram Curri”, Tiranë

 

Ju informojmë se, në Institutin e Nxënësve që Nuk Shikojnë, Bashkia Tiranë, në zbatim të Vendimit Nr. 987, datë 10.01.2022, “Për miratimin e Rregullores për Organizimin, Funksionimin, Detyrat dhe Përgjegjësitë e Administratës së Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë”, Urdhrit Nr. 35005/1, datë 07.10.2022 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë ”, VKB nr. 159, datë 26.12.2019 “Për emërtimin dhe miratimin e stemave të drejtorive të përgjithshme të punëtorëve të qytetit dhe Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, institucione në varësi të Bashkisë Tiranë”, Urdhrit të Ministrit të Arsimit Nr. 31, datë 28.01.2020 “Për miratimin e rregullores për funksionimin e institucioneve arsimore parauniversitare në Republikën e Shqipërisë” shpallet 1 (një) vend i lirë pune për Infermier/e në Institutin e Nxënësve që Nuk Shikojnë, (Paga sipas VKM nr. 326, datë 31.05.2023, “Për pagat e punonjësve mbështetës dhe punonjësve të tjerë të specialiteteve të ndryshme në disa institucione të administratës publike”).

Dokumentacioni i kërkuar në dosjen personale, në momentin që aplikanti shpallet fitues:

 1. CV
 2. Vërtetim banimi
 3. Çertifikatë personale dhe familjare
 4. Dëftesë/ Diplomë + listë notash (kopje të noterizuara)
 5. Çertifikata,kualifikime etj (nëse dispononi)
 6. Librezë pune origjinale
 7. Raport mjeko – ligjor
 8. Dëshmi penaliteti (deri në momentin e paisjes me dëshmi penaliteti, fotokopje të kuponit të aplikimit në postë)
 9. 2 fotografi

Disa nga detyrat që duhet të kryejë një Infermier/e në INNSH janë:

 

 1. Mbrojtja e jetës dhe e shëndetit fizik e psiqik të nxënësve të INNSH.
 2. Infermieri duhet të ofrojë ndihmë mjekësore të njëjtë për të gjithë, pa dallim moshe, seksi, race, kombësie, feje, pikëpamje politike, gjendje ekonomike, pozite shoqërore etj, duke respektuar në të njëjtën kohë të drejtat e njeriut dhe dinjitetin e çdo individi.
 3. Infermieri në asnjë rast nuk duhet të abuzojë me kushtet që i krijon profesioni. Infermieri nuk duhet të përdorë postin për qëllime përfitimi personal dhe profesional .
 4. Infermieri, duhet të ndërhyjë në çdo rrethanë për të dhënë ndihmën urgjente për çdo nxënës që ka nevojë, duke kërkuar dhe asistencën e specializuar.
 5. Gjatë punës së tij, infermieri duhet të bëjë kujdes për të ruajtur emrin e mirë të profesionit mjekësor dhe të ketë marrëdhënie korrekte me kolegët dhe personelin tjetër mjekësor.
 6. Infermieri duhet të përdorë njohuritë dhe aftësitë e tij, duke u bazuar në pavarësinë profesionale, lirinë e veprimit dhe përgjegjshmërinë personale.
 7. Infermieri ka për detyrë përditësimin me të rejat e shkencës, pjesëmarrjen në aktivitete kualifikuese për ngritjen e tij profesionale. Ai duhet të bëjë vlerësimin e drejtë të gjëndjes së nxënësve të INNSH. Në rast nevoje dhe kur është e mundshme, duhet të konsultohet me specialistë të tjerë të fushës jashtë institucionit.
 8. Në ushtrimin e profesionit të tij infermieri duhet të angazhohet në kujdesin për nxënësit e INNSH, sidomos kur vëren se ambjenti familjar ose jashtëfamiljar ku jetojnë ata, nuk kujdeset në mënyrë të mjaftueshme për shëndetin e tyre.
 9. Në rast dyshimi për abuzim ose keqtrajtim të nxënësit në institucion, infermieri është i detyruar të lajmërojë organet përkatëse të njohura me ligj.
 10. Është detyrë morale e infermierit të bashkëpunojë dhe të informojë eprorin e INNSH, strukturat përkatëse, si edhe prindërit e nxënësve për ecurinë e gjendjes shëndetësore të tyre.
 11. Kontrollon higjienën e mjediseve të jashtme dhe të brendshme të INNSH dhe në rast konstatimi problematikash, i referon ato te mjeku, eprori i institucionit dhe strukturat përkatëse.
 12. Sipas kërkesës nga eprori dhe strukturat përkatëse të drejtimit të institucionit, infermieri bëhet pjesë e grupeve të punës për studimin dhe zhvillimin e kodit Braille për etiketimin e barnave. Në bashkëpunim me punonjësit e tjerë, infermieri ndërmerr iniciativa për të transmetuar këto njohuri tek fëmijët në INNSH.
 13. Infermieri paraqitet në punë jashtë orarit, ose në turne të ndryshme, sipas nevojave të institucionit dhe kërkesës nga eprori për organizimin e punës në INNSH. Ndryshimet përcaktohen me urdhër dhe grafik të veçantë.

 

Për sa më sipër sqarojmë se:

 

Për pozicionin e punës si Infermier/e, në INNSH, duhen plotësuar kriteret e mëposhtme:

Të ketë arsimin e lartë Infermieri (Master).

 

Afati për dërgimin e CV- ve është deri më datë 12.10.2023.

*Aplikimi bëhet duke dërguar CV-në dhe kërkesën për punësim në pozicionin e dëshiruar tek e-mail: femijet@tirana.al.

 

Faleminderit për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin Tuaj.

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

 

Tiranë, më  02.10.2023

BASHKIA TIRANË
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

 

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve të aplikuesve për pozicionin “Edukatore në Çerdhe komisioni vlersues ka përzgjedhur këto emra për fazën e intervistimit më dt. 03.10.2023 nga ora 09:00 deri më 10:00.

 

 1. Rezarta Bejdaj
 2. Denisa Lici
 3. Violeta Kola
 4. Saimira Kondakçiu

 

APLIKIMET SHPALLEN TË MBYLLURA

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

BASHKIA E TIRANËS

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

 

Tiranë, më 25.09.2023

SHPALLJE E VENDIT VAKANT PËR POZICIONIN E DREJTUESIT TË KOPSHTIT NR. 44 BASHKIA TIRANË

 

Mbështetur në Urdhrin e Kryetarit të Bashkisë Tiranë Nr. 3089, datë 18.01.2019 “Për Procedurat e Emërimit dhe të Shkarkimit të Drejtorit të Institucionit Publik të Arsimit Parashkollor”, Drejtoria e Përgjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë, shpall vendin vakant për pozicionin e Drejtorit të Kopshtit Nr. 44, Bashkia Tiranë. (paga sipas VKM nr. 241, datë 20.04.2023, “Për trajtimin me pagë dhe shtesa mbi pagë të punonjësve mësimorë dhe të punonjësve të tjerë jomësimorë, në arsimin parauniversitar”)

 

Kandidati për drejtor i institucionit publik të arsimit parashkollor duhet:

 

 1. Të ketë diplomë të ciklit të parë Bachelor, të formimit për mësues të arsimit parashkollor (Master).
 2. Të ketë të paktën, 5 vjet përvojë pune si mësues.
 3. Të mos ketë masa disiplinore në fuqi.

 

Çdo kandidat duhet të dorëzojë pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve dokumentacionin e mëposhtëm, jo më vonë se 10 ditë pas shpalljes së këtij njoftimi:

 

 1. CV-në dhe kërkesën për t’u pranuar në institucionin arsimor parashkollor.
 2. Të gjitha diplomat që disponon kandidati së bashku me listat e notave.
 3. Çertifikatën e trajnimit për drejtues të institucionit arsimor parauniversitar ose vërtetimin se është në proces trajnimi, nëse ka.
 4. Dëshminë e penalitetit të lëshuar jo më herët se 3 muaj para datës së aplikimit.
 5. Dy rekomandime nga mësues, drejtorë të institucioneve arsimore ose titullarë të institucioneve që kanë punuar me kandidatin gjatë viteve të fundit.
 6. Vetëdeklarimin në lidhje me vërtetësinë e dokumentave dhe informacionit të dhënë në procesin e aplikimit.

 

Disa nga detyrat që do të kryejë Drejtori i Kopshtit janë:

 1. Është përgjegjës për respektimin e akteve ligjore e nënligjore në fuqi, rregullores së brendshme të institucionit, disiplinës formale në punë, kodit të etikës dhe sjelljes në institucion.
 2. Garanton respektimin e të drejtave dhe lirive të fëmijëve, monitoron punën e përditshme bazuar në parimin e mbrojtjes së interesit më të lartë të fëmijës, në përputhje me parashikimet e konventës për të Drejtat e fëmijëve.
 3. Monitoron respektimin e kurikulës së miratuar, realizon dhe ndjek procedurën e regjistrimit të fëmijëve, si edhe administron dosjet personale të stafit.
 4. Ngre komisionin e disiplinës, komisionin e etikës dhe sjelljes në institucion, komisionin e fëmijëve me nevoja të veçanta, komisionin e blerjeve, si edhe çdo komision tjetër që ka lidhje me funksionimin dhe menaxhimin e punës në institucion.
 5. Organizon dhe dokumenton rregullisht mbledhjet me prindër, si edhe ngre këshillin e prindërve dhe bordin e prindërve.
 6. Monitoron kushtet higjenike në institucion dhe zbatimin e menusë së miratuar.
 7. Monitoron zbatimin e detyrave funksionale të stafit mësimor dhe jomësimor.
 8. Dokumenton të dhëna në regjistrin e ditëngrënieve, si edhe realizon filtrin e përditshëm.
 9. Administron dokumentacionin e familjeve në nevojë, të cilat përfitojnë shërbim parashkollor pa pagesë.
 10. Ndjek likuidimin e faturave mujore të ditëngrënieve brenda afateve të përcaktuara dhe është përgjegjëse për debinë e akumuluar.
 11. Mban qëndrim jodiskriminues ndaj gjinisë, rracës, kulturës, besimit, prejardhjes familjare dhe modelon qëndrim pozitiv tek stafi, fëmijët dhe komuniteti…..etj.

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

BASHKIA TIRANË
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

 

SHPALLJE E VENDIT VAKANT PËR POZICIONIN E DREJTUESIT TË KOPSHTIT NR. 31 BASHKIA TIRANË

 

Mbështetur në Urdhrin e Kryetarit të Bashkisë Tiranë Nr. 3089, datë 18.01.2019 “Për Procedurat e Emërimit dhe të Shkarkimit të Drejtorit të Institucionit Publik të Arsimit Parashkollor”, Drejtoria e Përgjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë, shpall vendin vakant për pozicionin e Drejtorit të Kopshtit Nr. 31, Bashkia Tiranë. (paga  sipas VKM nr. 241, datë 20.04.2023, “Për trajtimin me pagë dhe shtesa mbi pagë të punonjësve mësimorë dhe të punonjësve të tjerë jomësimorë, në arsimin parauniversitar”) 

Kandidati për drejtor i institucionit publik të arsimit parashkollor duhet:

 1. Të ketë diplomë të ciklit të parë Bachelor, të formimit për mësues të arsimit parashkollor (Master).
 2. Të ketë të paktën, 5 vjet përvojë pune si mësues.
 3. Të mos ketë masa disiplinore në fuqi.

Çdo kandidat duhet të dorëzojë pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve dokumentacionin e mëposhtëm, jo më vonë se 10 ditë pas shpalljes së këtij njoftimi:

 1. CV-në dhe kërkesën për t’u pranuar në institucionin arsimor parashkollor.
 2. Të gjitha diplomat që disponon kandidati së bashku me listat e notave.
 3. Çertifikatën e trajnimit për drejtues të institucionit arsimor parauniversitar ose vërtetimin se është në proces trajnimi, nëse ka.
 4. Dëshminë e penalitetit të lëshuar jo më herët se 3 muaj para datës së aplikimit.
 5. Dy rekomandime nga mësues, drejtorë të institucioneve arsimore ose titullarë të institucioneve që kanë punuar me kandidatin gjatë viteve të fundit.
 6. Vetëdeklarimin në lidhje me vërtetësinë e dokumentave dhe informacionit të dhënë në procesin e aplikimit.

Disa nga detyrat që do të kryejë Drejtori i Kopshtit janë:

 1. Është përgjegjës për respektimin e akteve ligjore e nënligjore në fuqi, rregullores së brendshme të institucionit, disiplinës formale në punë, kodit të etikës dhe sjelljes në institucion.
 2. Garanton respektimin e të drejtave dhe lirive të fëmijëve, monitoron punën e përditshme bazuar në parimin e mbrojtjes së interesit më të lartë të fëmijës, në përputhje me parashikimet e konventës për të Drejtat e fëmijëve.
 3. Monitoron respektimin e kurikulës së miratuar, realizon dhe ndjek procedurën e regjistrimit të fëmijëve, si edhe administron dosjet personale të stafit.
 4. Ngre komisionin e disiplinës, komisionin e etikës dhe sjelljes në institucion, komisionin e fëmijëve me nevoja të veçanta, komisionin e blerjeve, si edhe çdo komision tjetër që ka lidhje me funksionimin dhe menaxhimin e punës në institucion.
 5. Organizon dhe dokumenton rregullisht mbledhjet me prindër, si edhe ngre këshillin e prindërve dhe bordin e prindërve.
 6. Monitoron kushtet higjenike në institucion dhe zbatimin e menusë së miratuar.
 7. Monitoron zbatimin e detyrave funksionale të stafit mësimor dhe jomësimor.
 8. Dokumenton të dhëna në regjistrin e ditëngrënieve, si edhe realizon filtrin e përditshëm.
 9. Administron dokumentacionin e familjeve në nevojë, të cilat përfitojnë shërbim parashkollor pa pagesë.
 10. Ndjek likuidimin e faturave mujore të ditëngrënieve brenda afateve të përcaktuara dhe është përgjegjëse për debinë e akumuluar.
 11. Mban qëndrim jodiskriminues ndaj gjinisë, rracës, kulturës, besimit, prejardhjes familjare dhe modelon qëndrim pozitiv tek stafi, fëmijët dhe komuniteti…..etj.

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

Tiranë, më 06.09.2023

BASHKIA TIRANË
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

 

 

Lënda: Dërgim Informacioni

AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE TIRANË

Rr. “Bajram Curri”, Tiranë

 

Ju informojmë se, në Institutin e Nxënësve që Nuk Shikojnë, Bashkia Tiranë, në zbatim të Vendimit Nr. 987, datë 10.01.2022, “Për miratimin e Rregullores për Organizimin, Funksionimin, Detyrat dhe Përgjegjësitë e Administratës së Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë”, Urdhrit Nr. 35005/1, datë 07.10.2022 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë ”, VKB nr. 159, datë 26.12.2019 “Për emërtimin dhe miratimin e stemave të drejtorive të përgjithshme të punëtorëve të qytetit dhe Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, institucione në varësi të Bashkisë Tiranë”, Urdhrit të Ministrit të Arsimit Nr. 31, datë 28.01.2020 “Për miratimin e rregullores për funksionimin e institucioneve arsimore parauniversitare në Republikën e Shqipërisë” shpallet 1 (një) vend i lirë pune për Përgjegjës në Sektorin e Financës në Institutin e Nxënësve që Nuk Shikojnë, (Paga sipas VKM nr. 326, datë 31.05.2023, “Për pagat e punonjësve mbështetës dhe punonjësve të tjerë të specialiteteve të ndryshme në disa institucione të administratës publike”).

Dokumentacioni i kërkuar në dosjen personale, në momentin që aplikanti shpallet fitues:

 1. CV
 2. Vërtetim banimi
 3. Çertifikatë personale dhe familjare
 4. Dëftesë/ Diplomë + listë notash (kopje të noterizuara)
 5. Çertifikata,kualifikime etj (nëse dispononi)
 6. Librezë pune origjinale
 7. Raport mjeko – ligjor
 8. Dëshmi penaliteti (deri në momentin e paisjes me dëshmi penaliteti, fotokopje të kuponit të aplikimit në postë)
 9. 2 fotografi

 

Disa nga detyrat që duhet të kryejë një Përgjegjës në Sektorin e Financës në INNSH janë:

 

 1. Hartimi i projekt Buxhetit të Institutit të nxënësve që nuk shikojnë për vitin pasardhës për fondet buxhetore që sipas akteve ligjore financohen nga buxheti i shtetit. Projekti   hartohet në bashkëpunim me sektorët e tjerë.
 2. Me miratimin e buxhetit të vitit ushtrimor nga MASR hartohet regjistri i parashikimeve te prokurimeve publike.
 3. Në fund të çdo viti ushtrimor detyrë e sektorit te financës është plotesimi i evidencës së regjistrit të realizimit të prokurimeve publike.
 4. Ndjek zbatimin e ligjit mbi prokurimet publike si për blerjet e vogla ashtu dhe për prokurimet si dhe kontrollon përdorimin e fondeve buxhetore sipas zërave të shpenzimeve .
 5. Evidenton realizimin e shpenzimeve nepërmjet situacioneve mujore ,progresive, me degët e thesarit ne rreth dhe MASR sipas strukturës së miratuar.
 6. Analizon kryerjen e shpenzimeve në përputhje me dispozitat dhe vendimet në fuqi dhe shtesat mbi pagë.
 7. Nxjerr konkluzione, propozon masa në rastet e shkeljeve të disiplinës buxhetore si dhe informon çdo muaj titullarin e Institucionit mbi realizimin e fondeve buxhetore.
 8. Dërgon në MASR evidencat e miratuara nga dega e thesarit për realizimin e buxhetit.
 9. Ndjek zbatimin e ligjshmerise financiare për menaxhimin e fondeve sipas limiteteve të miratuara,organizon takime ,bën konsulta,seminare e kualifikime të specialistëve të linjës.
 10. Ndjek dhe analizon realizimin e të ardhurave dytësore dhe përdorimin e tyre sipas strukturës së miratuar.
 11. Harton dhe analizon bilancet mujore,3 mujore,vjetore si dhe ndjek detyrimet e debitorëve kreditorëve e të tretëve që kanë marrëdhënie me Institutinn e Nxënesve që nuk Shikojnë.
 12. Përpunon të dhënat nga ditarët dhe libri i madh për plotësimin e bilancit periodik dhe vjetor. Mbi bazën e të dhënave të bilanceve kryhen analizat ekonomiko-financiare, periodike dhe vjetore.
 13. Organizon punën për kryerjen e inventarëve . Të dhënat përfundimtare i pasqyron në bilanc.
 14. Harton listëpagesat për punonjësit dhe përmbledhëset e tyre.
 15. Kryen regjistrimin e veprimeve kontabël në ditarën e arkës, bankës ,hyrjeve, daljeve ,pagave etj.
 16. Mban librin e debitorëve.
 17. Mban librin e arkëtimeve për çdo zë për të ardhurat dytësore.
 18. Mban librin e magazinës dhe bën kuadrimin me magazinën.
 19. Kontrollon dhe bën sondazhe të njëpasnjëshme në mensë, magazinë dhe konvikt në lidhje me administrimin ruajtjen dhe përdorimin e mallrave/ mjeteve dhe i raporton me shkrim Drejtorit të Institutit.
 20. Raporton lëvizjet jashtë orarit kur paraqitet nevoja për të shkuar në Thesar, bankë ose institucione të lidhura me punën dhe detyrat e mësipërme. 

Për sa më sipër sqarojmë se:

Për pozicionin e punës si Përgjegjës në Sektorin e Financës në INNSH, duhen plotësuar kriteret e mëposhtme:

-Të ketë mbaruar arsimin e lartë Ekonomik (Master).

-Të ketë eksperiencë pune të mëparshme.

Afati për dërgimin e CV- ve është deri më datë 15.09.2023.

 

Faleminderit për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin Tuaj.

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

BASHKIA TIRANË
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

                                                                                 Tiranë, më 22.09.2023

 

Lënda: Dërgim Informacioni

AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE TIRANË

Rr. “Bajram Curri, Tiranë

 

Ju informojmë se, në Institutin e Nxënësve që Nuk Shikojnë, Bashkia Tiranë, në zbatim të Vendimit Nr. 987, datë 10.01.2022,Për miratimin e Rregullores për Organizimin, Funksionimin, Detyrat dhe Përgjegjësitë e Administratës së Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë, Urdhrit Nr. 35005/1, datë 07.10.2022 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë, VKB nr. 159, datë 26.12.2019 “Për emërtimin dhe miratimin e stemave të drejtorive të përgjithshme të punëtorëve të qytetit dhe Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, institucione në varësi të Bashkisë Tiranë”, Urdhrit të Ministrit të Arsimit Nr. 31, datë 28.01.2020 “Për miratimin e rregullores për funksionimin e institucioneve arsimore parauniversitare në Republikën e Shqipërisë” shpallet 1 (një) vend i lirë pune për Infermier/e në Institutin e Nxënësve që Nuk Shikojnë, (Paga sipas VKM nr. 326, datë 31.05.2023, “Për pagat e punonjësve mbështetës dhe punonjësve të tjerë tëspecialiteteve të ndryshme në disa institucione të administratës publike”).

Dokumentacioni i kërkuar në dosjen personale, në momentin që aplikanti shpallet fitues:

1. CV
2. Vërtetim banimi
3. Çertifikatë personale dhe familjare
4. Dëftesë/ Diplomë + listë notash (kopje të noterizuara)
5. Çertifikata,kualifikime etj (nëse dispononi)
6. Librezë pune origjinale
7. Raport mjeko – ligjor
8. Dëshmi penaliteti (deri në momentin e paisjes me dëshmi penaliteti, fotokopje të kuponit të aplikimit në postë)
9. 2 fotografi

Disa nga detyrat që duhet të kryejë një Infermier/e nëINNSH janë:

 

1. Kujdeset që çdo nxënës të konsumojë mëngjesin dhe kujdeset që çdo fëmijë të marrë    terapinë e mëngjesit.
2. Kujdeset që fëmijët me mjekim të vazhdueshëm të marrin terapinë në orarin e caktuar. 
3. Infermieria kontrollon gjëndjen higjeno-sanitare ditore dhe ushqimin që shërbehet në mensën e Institutit gjatë gjithë ditës. 
4. Plotëson kartelat shëndetësore individuale për secilin nxënës. 
5. Mban kontakt me kujdestaret për problemet shëndetësore gjatë 3 turneve.

 

 

 

 

 

 

Për sa më sipër sqarojmë se:

 

Për pozicionin e punës si Infermier/e, në INNSH, duhen plotësuar kriteret e mëposhtme:

Të ketë arsimin e lartë Infermieri (Master).

 

Afati për dërgimin e CV– ve është deri më datë 01.10.2023.

 


________________________________________________________________________________________________________________

BASHKIA TIRANË
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

                                                                                  ​​    Tiranë, më 22.09.2023

 

Lënda:       Dërgim Informacioni

      AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE TIRANË

      Blv. “Bajram Curri”, Tiranë

 

Ju informojmë se, në Drejtorinë e Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, Bashkia Tiranë, në zbatim të Vendimit Nr. 50, datë 03.05.2023, të Këshillit Bashkiak “Për miratimin e nivelit të pagave për punonjësit e institucioneve në varësi të Bashkisë Tiranë”, Vendimit Nr. 987, datë 10.01.2022,Për miratimin e Rregullores për Organizimin, Funksionimin, Detyrat dhe Përgjegjësitë e Administratës së Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë, si dhe Urdhrit të Kryetarit të Bashkisë Tiranë Nr. 35005/1, datë 07.10.2022 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, institucion në varësi të Bashkisë së Tiranës”, VKB nr. 159, datë 26.12.2019 “Për emërtimin dhe miratimin e stemave të drejtorive të përgjithshme të punëtorëve të qytetit dhe Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, institucione në varësi të Bashkisë Tiranë”, shpallen 10(dhjetë) vende lira pune për Edukatore në çerdhe, (Kategoria/ Klasa IV-b, grupi 1/2/3/4).

 

Dokumentacioni i kërkuar në dosjen personale, në momentin që aplikanti shpallet fitues:

1. CV
2. Vërtetim banimi
3. Çertifikatë personale dhe familjare
4. Dëftesë/ Diplomë + listë notash (kopje të noterizuara)
5. Çertifikata,kualifikime etj (nëse dispononi)
6. Librezë pune origjinale
7. Raport mjeko ligjor
8. Dëshmi penaliteti (deri në momentin e paisjes me dëshmi penaliteti, fotokopje të kuponit të aplikimit në postë)
9. 2 fotografi

 

Disa nga detyrat që duhet të kryejë një edukatore në çerdhe janë:

 

1. Punon nën drejtimin e Përgjegjëses së Çerdhes dhe udhëzimeve të mjekut, psikologut, dhe punonjësit social.
2. Monitoron gjendjen shëndetësore të fëmijëve gjatë gjithë qëndrimit në çerdhe, njofton në kohë përgjegjësen për problemet shëndetësore të konstatuara dhe i pasqyron ato në filtrin ditor.
3. Kujdeset çdo ditë për fëmijët, në drejtim të higjenës personale, të ushqyerit, të ndërruarit e veshmbathjeve, edukimit shoqëror. Në bashkëpunim me specialistët e sektorit psiko-social ndihmon në stimulimin e fushave të zhvillimit të fëmijës si psh: zhvillimi fizik, psiko-emocional, si dhe përdor metoda të efektshme për inkurajimin e zhvillimit fizik, social, emocional, gjuhësor dhe edukativ të fëmijëve 0-3 vjeç.
4. Njeh dhe zbaton programin e edukimit të fëmijëve sipas formatit të përcaktuar.
5. Në bashkëpunim me psikologun/punonjësin social ndjek planin individual të ecurisë dhe zhvillimit të fëmijëve me nevoja të veçanta.
6. I raporton me shkrim turnit pasardhës, lidhur me problematikat e konstatuara tek fëmijët.
7. Mban përgjegjësi për rregullin dhe higjenën brenda grupit.
8. Merr pjesë në pastrimin e përgjithshëm të çerdhes në rast të lyrjes, dezinfektimit apo pastrimit gjeneral të ambienteve të brendshme dhe të jashtme.
9. Krijon një mjedis të përshtatshëm duke përdorur mjete didaktike/vizatime/figura referuese/punime dore etj, për zhvillimin e programit të edukimit për fëmijët 6 muaj -3 vjeç.
10. Informon rregullisht prindërit për ecurinë e fëmijës gjatë qëndrimit në çerdhe.
11. Zbaton Konventën e të Drejtave të Fëmijëve.
12. Duhet të jetë e pajisur me çertifikatën e vlefshme për dhënien e ndihmës së parë nga subjekte të liçensuara kombëtare/ndërkombëtare.

 

Për sa më sipër sqarojmë se:

 

Për pozicionin e punës si Edukatore në çerdhe, duhen plotësuar kriteret e mëposhtme:

-Të ketë mbaruar arsimin e lartë Parashkollor/Cikli i Ulët/Punë Sociale/Psikologji/Infermieri.

-Të ketë eksperiencë pune në lidhje me fëmijërinë e hershme ( grupmosha 0-3 vjeç).

 

Afati për dërgimin e CV– ve është deri më datë 01.10.2023.

 


________________________________________________________________________________________________________________

Tiranë, më   20/09/2023

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve dhe fazës së intervistimit të aplikuesve, komisioni vlersues ka shpallur fitues si “Përgjegjës në Sektorin e Financës në Institutin e Nxënësve që Nuk Shikojnë“:

 

 • Egi Shahini

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

 

Tiranë, më   20/09/2023

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve dhe fazës së intervistimit të aplikuesve, komisioni vlersues ka shpallur fitues si “Edukatore ne çerdhe“:

 

 • Ueda Koçi
 • Suada Turja
 • Silvi Xhelili
 • Jonida Nikollaj
 • Mirvete Agushi
 • Dorina Kacani
 • Arlinda Rica
 • Anjeza Koçileri
 • Silvana Velsula

 

 

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

Tiranë, më  18.09.2023

BASHKIA TIRANË
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

 

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve të aplikuesve për pozicionin “Përgjegjës në Sektorin e Financës në Institutin e Nxënësve që Nuk Shikojnë” komisioni vlersues ka përzgjedhur këto emra për fazën e intervistimit më dt. 19.09.2023 nga ora 09:00 deri më 10:00.

 

 1. Klei Qose
 2. Enkeleda Topalli
 3. Jona Elezi
 4. Erinda Hani
 5. Greta Tota
 6. Egi Shahini

 

APLIKIMET SHPALLEN TË MBYLLURA

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

Tiranë, më  18.09.2023

BASHKIA TIRANË
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

 

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve të aplikuesve për pozicionin “Edukatore në Çerdhe komisioni vlersues ka përzgjedhur këto emra për fazën e intervistimit më dt. 19.09.2023 nga ora 10:00 deri më 11:00.

 

 1. Haxho Kociu
 2. Arlinda Rica
 3. Anjeza Kocileri
 4. Silvana Velsula
 5. Dorina Kacani
 6. Mirvete Agushi
 7. Jonida Nikollaj
 8. Silvi Xhelili
 9. Suada Turja
 10. Xhoana Nezha
 11. Ueda Koci

 

APLIKIMET SHPALLEN TË MBYLLURA

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

Tiranë, më 14.09.2023

Tiranë, më 06.09.2023

BASHKIA TIRANË
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

                                                                                                        

                                                 

Lënda:        Dërgim Informacioni

       AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE

       Blv. “Bajram Curri”, Tiranë

 

Ju informojmë se, në Drejtorinë e Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, Bashkia Tiranë, në zbatim të Vendimit i Këshillit Bashkiak Nr. 50, datë 03.05.2023, “Për miratimin e nivelit të pagave për punonjësit e institucioneve në varësi të Bashkisë Tiranë”, Vendimit Nr. 987, datë 10.01.2022, “Për miratimin e Rregullores për Organizimin, Funksionimin, Detyrat dhe Përgjegjësitë e Administratës së Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë”, si dhe Urdhrit Nr. 35005/1, datë 07.10.2022 “Për miratimin e strukturës dhe organikës të Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, institucion në varësi të Bashkisë së Tiranës ”, VKB nr. 159, datë 26.12.2019 “Për emërtimin dhe miratimin e stemave të drejtorive të përgjithshme të punëtorëve të qytetit dhe Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, institucione në varësi të Bashkisë Tiranë”, shpallen 15 (pesëmbëdhjetë) vende të lira pune për Edukatore në çerdhe, (Kategoria/Klasa IV-b, grupi 1/2/3/4).

Dokumentacioni i kërkuar në dosjen personale, në momentin që aplikanti shpallet fitues:

 1. CV
 2. Vërtetim banimi
 3. Çertifikatë personale dhe familjare
 4. Dëftesë/ Diplomë + listë notash (kopje të noterizuara)
 5. Çertifikata,kualifikime etj (nëse dispononi)
 6. Librezë pune origjinale
 7. Raport mjeko – ligjor
 8. Dëshmi penaliteti (deri në momentin e paisjes me dëshmi penaliteti, fotokopje të kuponit të aplikimit në postë)
 9. 2 fotografi

Disa nga detyrat që duhet të kryejë një edukatore në çerdhe janë: 

 1. Punon nën drejtimin e Përgjegjëses së Çerdhes dhe udhëzimeve të mjekut, psikologut, dhe punonjësit social.
 2. Monitoron gjendjen shëndetësore të fëmijëve gjatë gjithë qëndrimit në çerdhe, njofton në kohë përgjegjësen për problemet shëndetësore të konstatuara dhe i pasqyron ato në filtrin ditor.
 3. Kujdeset çdo ditë për fëmijët, në drejtim të higjenës personale, të ushqyerit, të ndërruarit e veshmbathjeve, edukimit shoqëror. Në bashkëpunim me specialistët e sektorit psiko-social ndihmon në stimulimin e fushave të zhvillimit të fëmijës si psh: zhvillimi fizik, psiko-emocional, si dhe përdor metoda të efektshme për inkurajimin e zhvillimit fizik, social, emocional, gjuhësor dhe edukativ të fëmijëve 0-3 vjeç.
 4. Njeh dhe zbaton programin e edukimit të fëmijëve sipas formatit të përcaktuar.
 5. Në bashkëpunim me psikologun/punonjësin social ndjek planin individual të ecurisë dhe zhvillimit të fëmijëve me nevoja të veçanta.
 6. I raporton me shkrim turnit pasardhës, lidhur me problematikat e konstatuara tek fëmijët.
 7. Mban përgjegjësi për rregullin dhe higjenën brenda grupit.
 8. Merr pjesë në pastrimin e përgjithshëm të çerdhes në rast të lyrjes, dezinfektimit apo pastrimit gjeneral të ambienteve të brendshme dhe të jashtme.
 9. Krijon një mjedis të përshtatshëm duke përdorur mjete didaktike/vizatime/figura referuese/punime dore etj, për zhvillimin e programit të edukimit për fëmijët 6 muaj -3 vjeç.
 10. Informon rregullisht prindërit për ecurinë e fëmijës gjatë qëndrimit në çerdhe.
 11. Zbaton Konventën e të Drejtave të Fëmijëve.
 12. Duhet të jetë e pajisur me çertifikatën e vlefshme për dhënien e ndihmës së parë nga subjekte të liçensuara kombëtare/ndërkombëtare. 

Për sa më sipër sqarojmë se:

Për pozicionin e punës si Edukatore në çerdhe, duhen plotësuar kriteret e mëposhtme:

-Të ketë mbaruar arsimin e lartë Parashkollor/Cikli i Ulët/Punë Sociale/Psikologji/Infermieri.

-Të ketë eksperiencë pune në lidhje me fëmijërinë e hershme (grupmosha 0-3 vjeç).

Afati për dërgimin e CV- ve është deri më datë 15.09.2023.

 

Faleminderit për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin Tuaj.

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

Tiranë, më  31.08.2023

BASHKIA TIRANË
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

 

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve të aplikuesve për pozicionin “Edukatore në Çerdhe komisioni vlersues ka përzgjedhur këto emra për fazën e intervistimit më dt. 01.09.2023 nga ora 10:00 deri më 11:00.

 

 1. Adriana Aliaj
 2. Eglantina Çela
 3. Elvira Tahiraj
 4. Melita Luca
 5. Juljana Aga
 6. Anxhela Titini
 7. Laureta Muça

 

APLIKIMET SHPALLEN TË MBYLLURA

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

BASHKIA TIRANË
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

 

                                                                                                                                   Tiranë, më 21.08.2023

                                                 

Lënda:        Dërgim Informacioni

       AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE

       Blv. “Bajram Curri”, Tiranë

 

Ju informojmë se, në Drejtorinë e Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, Bashkia Tiranë, në zbatim të Vendimit i Këshillit Bashkiak Nr. 50, datë 03.05.2023, “Për miratimin e nivelit të pagave për punonjësit e institucioneve në varësi të Bashkisë Tiranë”, Vendimit Nr. 987, datë 10.01.2022, “Për miratimin e Rregullores për Organizimin, Funksionimin, Detyrat dhe Përgjegjësitë e Administratës së Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë”, si dhe Urdhrit Nr. 35005/1, datë 07.10.2022 “Për miratimin e strukturës dhe organikës të Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, institucion në varësi të Bashkisë së Tiranës ”, VKB nr. 159, datë 26.12.2019 “Për emërtimin dhe miratimin e stemave të drejtorive të përgjithshme të punëtorëve të qytetit dhe Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, institucione në varësi të Bashkisë Tiranë”, shpallen 15 (pesëmbëdhjetë) vende të lira pune për Edukatore në çerdhe, (Kategoria/Klasa IV-b, grupi 1/2/3/4).

Dokumentacioni i kërkuar në dosjen personale, në momentin që aplikanti shpallet fitues:

 1. CV
 2. Vërtetim banimi
 3. Çertifikatë personale dhe familjare
 4. Dëftesë/ Diplomë + listë notash (kopje të noterizuara)
 5. Çertifikata,kualifikime etj (nëse dispononi)
 6. Librezë pune origjinale
 7. Raport mjeko – ligjor
 8. Dëshmi penaliteti (deri në momentin e paisjes me dëshmi penaliteti, fotokopje të kuponit të aplikimit në postë)
 9. 2 fotografi

Disa nga detyrat që duhet të kryejë një edukatore në çerdhe janë: 

 1. Punon nën drejtimin e Përgjegjëses së Çerdhes dhe udhëzimeve të mjekut, psikologut, dhe punonjësit social.
 2. Monitoron gjendjen shëndetësore të fëmijëve gjatë gjithë qëndrimit në çerdhe, njofton në kohë përgjegjësen për problemet shëndetësore të konstatuara dhe i pasqyron ato në filtrin ditor.
 3. Kujdeset çdo ditë për fëmijët, në drejtim të higjenës personale, të ushqyerit, të ndërruarit e veshmbathjeve, edukimit shoqëror. Në bashkëpunim me specialistët e sektorit psiko-social ndihmon në stimulimin e fushave të zhvillimit të fëmijës si psh: zhvillimi fizik, psiko-emocional, si dhe përdor metoda të efektshme për inkurajimin e zhvillimit fizik, social, emocional, gjuhësor dhe edukativ të fëmijëve 0-3 vjeç.
 4. Njeh dhe zbaton programin e edukimit të fëmijëve sipas formatit të përcaktuar.
 5. Në bashkëpunim me psikologun/punonjësin social ndjek planin individual të ecurisë dhe zhvillimit të fëmijëve me nevoja të veçanta.
 6. I raporton me shkrim turnit pasardhës, lidhur me problematikat e konstatuara tek fëmijët.
 7. Mban përgjegjësi për rregullin dhe higjenën brenda grupit.
 8. Merr pjesë në pastrimin e përgjithshëm të çerdhes në rast të lyrjes, dezinfektimit apo pastrimit gjeneral të ambienteve të brendshme dhe të jashtme.
 9. Krijon një mjedis të përshtatshëm duke përdorur mjete didaktike/vizatime/figura referuese/punime dore etj, për zhvillimin e programit të edukimit për fëmijët 6 muaj -3 vjeç.
 10. Informon rregullisht prindërit për ecurinë e fëmijës gjatë qëndrimit në çerdhe.
 11. Zbaton Konventën e të Drejtave të Fëmijëve.
 12. Duhet të jetë e pajisur me çertifikatën e vlefshme për dhënien e ndihmës së parë nga subjekte të liçensuara kombëtare/ndërkombëtare. 

Për sa më sipër sqarojmë se:

Për pozicionin e punës si Edukatore në çerdhe, duhen plotësuar kriteret e mëposhtme:

-Të ketë mbaruar arsimin e lartë Parashkollor/Cikli i Ulët/Punë Sociale/Psikologji/Infermieri.

-Të ketë eksperiencë pune në lidhje me fëmijërinë e hershme (grupmosha 0-3 vjeç).

 

Afati për dërgimin e CV- ve është deri më datë 30.08.2023.

 

Faleminderit për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin Tuaj.                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

Tiranë, më   16/08/2023

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve dhe fazës së intervistimit të aplikuesve, komisioni vlersues ka shpallur fitues si “Magazinier në Institutin e Nxënësve Që Nuk Dëgjojnë“:

 

 • Anila Dinoshi

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

Tiranë, më   16/08/2023

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve dhe fazës së intervistimit të aplikuesve, komisioni vlersues ka shpallur fitues si “Edukatore ne çerdhe“:

 

 • Sulltane Lusha
 • Junilda Lilaj
 • Blerina Muca
 • Marjeta Koci
 • Kledis Ramadani
 • Drivalda Rrusta

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

Tiranë, më  14.08.2023

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve të aplikuesve për pozicionin “Edukatore në çerdhe komisioni vlersues ka përzgjedhur këto emra për fazën e intervistimit më dt. 15.08.2023 nga ora 09:00 deri më 10:00.

 

 1. Blerina Muça
 2. Suela Picari
 3. Danjela Fraholli
 4. Drivalda Rrusta
 5. Junilda Lilaj
 6. Juljana Aga
 7. Kledis Ramadani
 8. Marjeta Koçi
 9. Sulltane Lusha

 

 

APLIKIMET SHPALLEN TË MBYLLURA

 

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

Tiranë, më  14.08.2023

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve të aplikuesve për pozicionin “Magazinier në Institutin e Nxënësve Që Nuk Dëgjojnë komisioni vlersues ka përzgjedhur këto emra për fazën e intervistimit më dt. 15.08.2023 nga ora 10:00 deri më 10:30.

 1. Amarilda Dika
 2. Anila Dinoshi

 

APLIKIMET SHPALLEN TË MBYLLURA

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

BASHKIA E TIRANËS
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

 

 

 

                                                                           ​​                                Tiranë, më 04.08.2023

 

SHPALLJE E KLASIFIKIMIT PËRFUNDIMTAR TËKANDIDATËVE PËR DREJTOR TË

KOPSHTIT NR. 22

 

       

 

Referuar vlerësimit të Komisionit, bazuar në kriteret kualifikuese, intervistën e kryer dhe dokumentacionin shoqërues të depozituar ,shpallet klasifikimi përfundimtar i kandidatëve si më poshtë vijon:

     

1. Anita Poroçani            38 pikë
2. Natasha Sulçaj           37 pikë________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

BASHKIA TIRANË
   DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

 

.                                                                                                       Tiranë, më 02.08.2023

                                                                                                                                     

 

Lënda:        Dërgim Informacioni

       AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE

       Blv. “Bajram Curri”, Tiranë

 

Ju informojmë se, në Drejtorinë e Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, Bashkia Tiranë, në zbatim të Vendimit Nr. 987, datë 10.01.2022, “Për miratimin e Rregullores për Organizimin, Funksionimin, Detyrat dhe Përgjegjësitë e Administratës së Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë”, Urdhrit Nr. 35005/1, datë 07.10.2022 “Për miratimin e strukturës dhe organikës të Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, institucion në varësi të Bashkisë së Tiranës”, VKB nr. 159, datë 26.12.2019 “Për emërtimin dhe miratimin e stemave të drejtorive të përgjithshme të punëtorëve të qytetit dhe Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, institucione në varësi të Bashkisë Tiranë” shpallet 1 (një) vend i lirë pune për Magazinier në Institutin e Nxënësve Që Nuk Dëgjojnë, (Paga sipas VKM nr. 326, datë 31.05.2023, “Për pagat e punonjësve mbështetës dhe punonjësve të tjerë të specialiteteve të ndryshme në disa institucione të administratës publike”).

 

Dokumentacioni i kërkuar në dosjen personale, në momentin që aplikanti shpallet fitues:

 1. CV
 2. Vërtetim banimi
 3. Çertifikatë personale dhe familjare
 4. Dëftesë/ Diplomë + listë notash (kopje të noterizuara)
 5. Çertifikata,kualifikime etj (nëse dispononi)
 6. Librezë pune origjinale
 7. Raport mjeko – ligjor
 8. Dëshmi penaliteti (deri në momentin e paisjes me dëshmi penaliteti, fotokopje të kuponit të aplikimit në postë)
 9. 2 fotografi

 

 

Disa nga detyrat që duhet të kryejë një magazinier janë:

 

 1. Bën pritjen e artikujve ushqimorë dhe industrialë në magazinë, përgatit fletëhyrjen dhe fletëdaljen sipas dokumentit përkatës.
 2. Është përgjegjës për vendosjen, sistemimin dhe administrimin e gjithë artikujve që ndodhen në magazinë.
 3. Është përgjegjës për rregullsinë dhe ligjshmërinë e plotësimit të të gjithë dokumentacionit të hyrjes (marrjes në dorëzim) apo daljes (dorëzimit) të artikujve ushqimorë dhe industrialë, si fletëhyrje, fletëdalje, proçesverbale, etj.
 4. Bën raportime periodike tek eprori i drejtpërdrejtë dhe përmbush detyrat e lëna brenda afateve të përcaktuara.
 5. Mban inventarin e gjendjes së artikujve në magazinë dhe përgatit raporte periodike tek eprori direkt.
 6. Merr në dorëzim artikujt ushqimorë dhe industrialë, duke i kontrolluar sipas njësisë, çmimit dhe përpilon fletëhyrjet përkatëse.
 7. Rakordon çdo muaj me sektorin e financës dhe nënshkruan kartelat e artikujve ushqimorë dhe industrialë.
 8. Mban procesverbale për çdo dëmtim, apo shpërdorim të artikujve ushqimorë dhe industrialë.
 9. Mbikqyr aktivitetin e magazinës dhe është përgjegjës për ruajtjen e vlerave materiale dhe kushteve teknike e higjeno – sanitare, sipas natyrës së secilit artikull.
 10. Në fund të çdo muaji, mban akt rakordime për gjendjen fizike dhe kontabël të artikujve, me sektorin e financës.
 11. Ruan dhe administron dokumentacionin që lidhet me lëvizjet e artikujve në magazinë.

 

Për sa më sipër sqarojmë se:

 

Për pozicionin e punës si Magazinier në INND, duhen plotësuar kriteri i mëposhtëm:

 • Të ketë mbaruar arsimin e mesëm/kualifikime.

 

Afati për dërgimin e CV- ve është deri më datë 11.08.2023.

*Aplikimi bëhet duke dërguar CV-në dhe kërkesën për punësim në pozicionin e dëshiruar tek e-mail: femijet@tirana.al.

 

Faleminderit për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin Tuaj.

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

BASHKIA TIRANË

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

 

                                                                                                                                  Tiranë, më 02.08.2023                                                           

Lënda:        Dërgim Informacioni

       AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE

       Blv. “Bajram Curri”, Tiranë

 

Ju informojmë se, në Drejtorinë e Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, Bashkia Tiranë, në zbatim të Vendimit i Këshillit Bashkiak Nr. 50, datë 03.05.2023, “Për miratimin e nivelit të pagave për punonjësit e institucioneve në varësi të Bashkisë Tiranë”, Vendimit Nr. 987, datë 10.01.2022, “Për miratimin e Rregullores për Organizimin, Funksionimin, Detyrat dhe Përgjegjësitë e Administratës së Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë”, si dhe Urdhrit Nr. 35005/1, datë 07.10.2022 “Për miratimin e strukturës dhe organikës të Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, institucion në varësi të Bashkisë së Tiranës ”, VKB nr. 159, datë 26.12.2019 “Për emërtimin dhe miratimin e stemave të drejtorive të përgjithshme të punëtorëve të qytetit dhe Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, institucione në varësi të Bashkisë Tiranë”, shpallen 20 (njëzet) vende të lira pune për Edukatore në çerdhe, (Kategoria/Klasa IV-b, grupi 1/2/3/4).

 

Dokumentacioni i kërkuar në dosjen personale, në momentin që aplikanti shpallet fitues:

 1. CV
 2. Vërtetim banimi
 3. Çertifikatë personale dhe familjare
 4. Dëftesë/ Diplomë + listë notash (kopje të noterizuara)
 5. Çertifikata,kualifikime etj (nëse dispononi)
 6. Librezë pune origjinale
 7. Raport mjeko – ligjor
 8. Dëshmi penaliteti (deri në momentin e paisjes me dëshmi penaliteti, fotokopje të kuponit të aplikimit në postë)
 9. 2 fotografi

 

 

 

 

Disa nga detyrat që duhet të kryejë një edukatore në çerdhe janë:

 

 1. Punon nën drejtimin e Përgjegjëses së Çerdhes dhe udhëzimeve të mjekut, psikologut, dhe punonjësit social.
 2. Monitoron gjendjen shëndetësore të fëmijëve gjatë gjithë qëndrimit në çerdhe, njofton në kohë përgjegjësen për problemet shëndetësore të konstatuara dhe i pasqyron ato në filtrin ditor.
 3. Kujdeset çdo ditë për fëmijët, në drejtim të higjenës personale, të ushqyerit, të ndërruarit e veshmbathjeve, edukimit shoqëror. Në bashkëpunim me specialistët e sektorit psiko-social ndihmon në stimulimin e fushave të zhvillimit të fëmijës si psh: zhvillimi fizik, psiko-emocional, si dhe përdor metoda të efektshme për inkurajimin e zhvillimit fizik, social, emocional, gjuhësor dhe edukativ të fëmijëve 0-3 vjeç.
 4. Njeh dhe zbaton programin e edukimit të fëmijëve sipas formatit të përcaktuar.
 5. Në bashkëpunim me psikologun/punonjësin social ndjek planin individual të ecurisë dhe zhvillimit të fëmijëve me nevoja të veçanta.
 6. I raporton me shkrim turnit pasardhës, lidhur me problematikat e konstatuara tek fëmijët.
 7. Mban përgjegjësi për rregullin dhe higjenën brenda grupit.
 8. Merr pjesë në pastrimin e përgjithshëm të çerdhes në rast të lyrjes, dezinfektimit apo pastrimit gjeneral të ambienteve të brendshme dhe të jashtme.
 9. Krijon një mjedis të përshtatshëm duke përdorur mjete didaktike/vizatime/figura referuese/punime dore etj, për zhvillimin e programit të edukimit për fëmijët 6 muaj -3 vjeç.
 10. Informon rregullisht prindërit për ecurinë e fëmijës gjatë qëndrimit në çerdhe.
 11. Zbaton Konventën e të Drejtave të Fëmijëve.
 12. Duhet të jetë e pajisur me çertifikatën e vlefshme për dhënien e ndihmës së parë nga subjekte të liçensuara kombëtare/ndërkombëtare.

 

Për sa më sipër sqarojmë se:

 

Për pozicionin e punës si Edukatore në çerdhe, duhen plotësuar kriteret e mëposhtme:

-Të ketë mbaruar arsimin e lartë Parashkollor/Cikli i Ulët/Punë Sociale/Psikologji/Infermieri.

-Të ketë eksperiencë pune në lidhje me fëmijërinë e hershme ( grupmosha 0-3 vjeç).

 

Afati për dërgimin e CV- ve është deri më datë 11.08.2023.

*Aplikimi bëhet duke dërguar CV-në dhe kërkesën për punësim në pozicionin e dëshiruar tek e-mail: femijet@tirana.al.

 

Faleminderit për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin Tuaj.

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

Tiranë, më   02/08/2023

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve dhe fazës së intervistimit të aplikuesve, komisioni vlersues ka shpallur fitues si “Ndihmës kuzhiniere në çerdhe“:

 

 • Esmiralda Karamanaj
 • Esmeralda Çeça

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

Tiranë, më  31/07/2023

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve të aplikuesve për pozicionin “Ndihmës kuzhiniere në çerdhe komisioni vlersues ka përzgjedhur këto emra për fazën e intervistimit më dt. 01.08.2023 nga ora 09:00 deri më 10:00.

 1. Eameralda Ceca
 2. Esmiralda Karemanaj
 3. Alketa Berziu
 4. Alba Shrali
 5. Xhemile Paja

 

APLIKIMET SHPALLEN TË MBYLLURA

 

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

Tiranë, më   25/07/2023

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve dhe fazës së intervistimit të aplikuesve, komisioni vlersues ka shpallur fitues si “Operator të teksteve Braille“:

 

 • Dora Hoxha

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

Tiranë, më   25/07/2023

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve dhe fazës së intervistimit të aplikuesve, komisioni vlersues ka shpallur fitues si “Sanitare në çerdhe“:

 

 • Sabihate Rasha

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

Tiranë, më   25/07/2023

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve dhe fazës së intervistimit të aplikuesve, komisioni vlersues ka shpallur fitues si “Ndihmës kuzhiniere në çerdhe“:

 

 • Çelnike Mato

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

Tiranë, më   25/07/2023

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve dhe fazës së intervistimit të aplikuesve, komisioni vlersues ka shpallur fitues si “Edukatore ne çerdhe“:

 

 • Adelina Perlica

 

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

Tiranë, më  21/07/2023

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve të aplikuesve për pozicionin “Operator të teksteve Braille” komisioni vlersues ka përzgjedhur këto emra për fazën e intervistimit më dt. 24.07.2023 nga ora 10:30 deri më 11:00.

 1. Dora Hoxha
 2. Kadime Kotarja

 

APLIKIMET SHPALLEN TË MBYLLURA

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

Tiranë, më  21/07/2023

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve të aplikuesve për pozicionin “Ndihmës kuzhiniere dhe Sanitare në çerdhe” komisioni vlersues ka përzgjedhur këto emra për fazën e intervistimit më dt. 24.07.2023 nga ora 09:30 deri më 10:30.

 1. Esmeralda Fejzaj
 2. Vera Marku
 3. Rovena Halilaj
 4. Mbarime Zeqo
 5. Valbona Qori
 6. Marsida Taushani
 7. Amarilda Dika
 8. Alketa Reci
 9. Ismete Xhindoli
 10. Spiridhula Ciko
 11. Donika Daci
 12. Majlinda Daberdini
 13. Aida Ahmati
 14. Alba Shrali
 15. Sabihate Rasha
 16. Celnike Mato
 17. Miranda Merkuri

 

APLIKIMET SHPALLEN TË MBYLLURA

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

Tiranë, më  21/07/2023

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve të aplikuesve për pozicionin “Edukatore në çerdhe” komisioni vlersues ka përzgjedhur këto emra për fazën e intervistimit më dt. 24.07.2023 nga ora 09:00 deri më 09:30.

 1. Adelina Perlica
 2. Bajanisa Hoxhalli
 3. Marjeta Koçi
 4. Greta Neli

 

APLIKIMET SHPALLEN TË MBYLLURA

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

 

BASHKIA TIRANË
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

 

                                                                                                    Tiranë, më 19.07.2023

 

Lënda:        Dërgim Informacioni

        AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE TIRANË

        Blv. “Bajram Curri”, Tiranë

 

Ju informojmë se, në Drejtorinë e Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, Bashkia Tiranë, në zbatim të Vendimit Nr. 50, datë 03.05.2023, të Këshillit Bashkiak “Për miratimin e nivelit të pagave për punonjësit e institucioneve në varësi të Bashkisë Tiranë”, Vendimit Nr. 987, datë 10.01.2022, “Për miratimin e Rregullores për Organizimin, Funksionimin, Detyrat dhe Përgjegjësitë e Administratës së Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë”, si dhe Urdhrit të Kryetarit të Bashkisë Tiranë Nr. 35005/1, datë 07.10.2022 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, institucion në varësi të Bashkisë së Tiranës”, VKB nr. 159, datë 26.12.2019 “Për emërtimin dhe miratimin e stemave të drejtorive të përgjithshme të punëtorëve të qytetit dhe Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, institucione në varësi të Bashkisë Tiranë”, shpallen 2(dy) vende të lira pune për Nd/kuzhiniere në çerdhe (Kategoria/ Klasa III).

 

Dokumentacioni i kërkuar në dosjen personale, në momentin që aplikanti shpallet fitues:

 1. CV
 2. Vërtetim banimi
 3. Çertifikatë personale dhe familjare
 4. Dëftesë/ Diplomë + listë notash (kopje të noterizuara)
 5. Çertifikata,kualifikime etj (nëse dispononi)
 6. Librezë pune origjinale
 7. Raport mjeko – ligjor
 8. Dëshmi penaliteti (deri në momentin e paisjes me dëshmi penaliteti, fotokopje të kuponit të aplikimit në postë)
 9. 2 fotografi

 

Disa nga detyrat që duhet të kryejë një nd/kuzhiniere në çerdhe janë:

 

 1. Është përgjegjëse për rregullin dhe higjenën në kuzhinë.
 2. Kryen procesin e higjenizimit të mjeteve të kuzhinës.
 3. Parapërgatit të gjithë artikujt ushqimorë për gatim.
 4. Ndihmon kuzhinieren në procesin e gatimit
 5. Në rast mungese të kuzhinieres, përgatit ushqimin sipas menusë së miratuar, si dhe plotëson e nënshkruan librin e kuzhinës konform rubrikave.

 

 

Për sa më sipër sqarojmë se:

 

Për pozicionin e punës si Ndihmës kuzhiniere në Çerdhe, duhen plotësuar kriteret e mëposhtme:

Të ketë arsimin e mesëm dhe kualifikime në fushën e kulinarisë.

 

 

Afati për dërgimin e CV- ve është deri më datë 28.07.2023.

 

 

Faleminderit për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin Tuaj.

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

BASHKIA E TIRANËS
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

 

                                                                                              Tiranë, më 11.07.2023

 

Lënda: Dërgim Informacioni

AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE TIRANË

Rr. “Bajram Curri”, Tiranë

 

Ju informojmë se, në Institutin e Nxënësve që Nuk Shikojnë, Bashkia Tiranë, në zbatim të Vendimit Nr. 987, datë 10.01.2022, “Për miratimin e Rregullores për Organizimin, Funksionimin, Detyrat dhe Përgjegjësitë e Administratës së Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë”, Urdhrit Nr. 35005/1, datë 07.10.2022 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë ”, VKB nr. 159, datë 26.12.2019 “Për emërtimin dhe miratimin e stemave të drejtorive të përgjithshme të punëtorëve të qytetit dhe Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, institucione në varësi të Bashkisë Tiranë”, Urdhrit të Ministrit të Arsimit Nr. 31, datë 28.01.2020 “Për miratimin e rregullores për funksionimin e institucioneve arsimore parauniversitare në Republikën e Shqipërisë” shpallet 1 (një) vend i lirë pune për Operator të teksteve Braille në Institutin e Nxënësve që Nuk Shikojnë, (Paga sipas VKM nr. 326, datë 31.05.2023, “Për pagat e punonjësve mbështetës dhe punonjësve të tjerë të specialiteteve të ndryshme në disa institucione të administratës publike”).

Dokumentacioni i kërkuar në dosjen personale, në momentin që aplikanti shpallet fitues:

 1. CV
 2. Vërtetim banimi
 3. Çertifikatë personale dhe familjare
 4. Dëftesë/ Diplomë + listë notash (kopje të noterizuara)
 5. Çertifikata,kualifikime etj (nëse dispononi)
 6. Librezë pune origjinale
 7. Raport mjeko – ligjor
 8. Dëshmi penaliteti (deri në momentin e paisjes me dëshmi penaliteti, fotokopje të kuponit të aplikimit në postë)
 9. 2 fotografi

 

Disa nga detyrat që duhet të kryejë një Operator i teksteve Braille në INNSH janë:

 

 1. Redaktore e gjuhës Braille.
 2. Të transkriptojë tekstet mësimore (jashtë mësimore, etj) në shkrimin Braille.
 3. Të korrektojë, redaktojë e printojë në printer Braille tekstet mësimore.
 4. Të prodhojë mjetet didaktike sipas kërkesave të mësuesve përkatës në termoform.
 5. Të instruktojë programet kompjuterike për të verbër dhe instruktimin e përdorimit të termoformave .
 6. Të përgatisë fletoret me letër Braille.
 7. Të zmadhojë dhe riparojë tekstet mësimore sipas nevojave të shkollës.
 8. Të ruajë dhe administrojë ambjentet e shtypshkronjës.
 9. Të bashkëpunojë me mësuesit dhe punonjësit për nevoja të institucionit. 

 

Për sa më sipër sqarojmë se:

 

Për pozicionin e punës si Operator i teksteve Braille në INNSH, duhen plotësuar kriteret e mëposhtme:

-Të ketë mbaruar arsimin e lartë Informatikë (Master).

-Të ketë eksperiencë pune të mëparshme.

 

Afati për dërgimin e CV- ve është deri më datë 20.07.2023.

 

Faleminderit për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin Tuaj.

 

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

BASHKIA TIRANË
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

 

                                                                                                     Tiranë, më 10.07.2023

 

Lënda:        Dërgim Informacioni

        AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE TIRANË

        Blv. “Bajram Curri”, Tiranë

 

Ju informojmë se, në Drejtorinë e Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, Bashkia Tiranë, në zbatim të Vendimit Nr. 50, datë 03.05.2023, të Këshillit Bashkiak “Për miratimin e nivelit të pagave për punonjësit e institucioneve në varësi të Bashkisë Tiranë”, Vendimit Nr. 987, datë 10.01.2022, “Për miratimin e Rregullores për Organizimin, Funksionimin, Detyrat dhe Përgjegjësitë e Administratës së Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë”, si dhe Urdhrit të Kryetarit të Bashkisë Tiranë Nr. 35005/1, datë 07.10.2022 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, institucion në varësi të Bashkisë së Tiranës”, VKB nr. 159, datë 26.12.2019 “Për emërtimin dhe miratimin e stemave të drejtorive të përgjithshme të punëtorëve të qytetit dhe Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, institucione në varësi të Bashkisë Tiranë”, shpallen 20 (njëzet) vende të lira pune për Edukatore në çerdhe, (Kategoria/ Klasa IV-b, grupi 1/2/3/4).

 

Dokumentacioni i kërkuar në dosjen personale, në momentin që aplikanti shpallet fitues:

 1. CV
 2. Vërtetim banimi
 3. Çertifikatë personale dhe familjare
 4. Dëftesë/ Diplomë + listë notash (kopje të noterizuara)
 5. Çertifikata,kualifikime etj (nëse dispononi)
 6. Librezë pune origjinale
 7. Raport mjeko – ligjor
 8. Dëshmi penaliteti (deri në momentin e paisjes me dëshmi penaliteti, fotokopje të kuponit të aplikimit në postë)
 9. 2 fotografi

 

Disa nga detyrat që duhet të kryejë një edukatore në çerdhe janë:

 

 1. Punon nën drejtimin e Përgjegjëses së Çerdhes dhe udhëzimeve të mjekut, psikologut, dhe punonjësit social.
 2. Monitoron gjendjen shëndetësore të fëmijëve gjatë gjithë qëndrimit në çerdhe, njofton në kohë përgjegjësen për problemet shëndetësore të konstatuara dhe i pasqyron ato në filtrin ditor.
 3. Kujdeset çdo ditë për fëmijët, në drejtim të higjenës personale, të ushqyerit, të ndërruarit e veshmbathjeve, edukimit shoqëror. Në bashkëpunim me specialistët e sektorit psiko-social ndihmon në stimulimin e fushave të zhvillimit të fëmijës si psh: zhvillimi fizik, psiko-emocional, si dhe përdor metoda të efektshme për inkurajimin e zhvillimit fizik, social, emocional, gjuhësor dhe edukativ të fëmijëve 0-3 vjeç.
 4. Njeh dhe zbaton programin e edukimit të fëmijëve sipas formatit të përcaktuar.
 5. Në bashkëpunim me psikologun/punonjësin social ndjek planin individual të ecurisë dhe zhvillimit të fëmijëve me nevoja të veçanta.
 6. I raporton me shkrim turnit pasardhës, lidhur me problematikat e konstatuara tek fëmijët.
 7. Mban përgjegjësi për rregullin dhe higjenën brenda grupit.
 8. Merr pjesë në pastrimin e përgjithshëm të çerdhes në rast të lyrjes, dezinfektimit apo pastrimit gjeneral të ambienteve të brendshme dhe të jashtme.
 9. Krijon një mjedis të përshtatshëm duke përdorur mjete didaktike/vizatime/figura referuese/punime dore etj, për zhvillimin e programit të edukimit për fëmijët 6 muaj -3 vjeç.
 10. Informon rregullisht prindërit për ecurinë e fëmijës gjatë qëndrimit në çerdhe.
 11. Zbaton Konventën e të Drejtave të Fëmijëve.
 12. Duhet të jetë e pajisur me çertifikatën e vlefshme për dhënien e ndihmës së parë nga subjekte të liçensuara kombëtare/ndërkombëtare.

 

Për sa më sipër sqarojmë se:

 

Për pozicionin e punës si Edukatore në çerdhe, duhen plotësuar kriteret e mëposhtme:

-Të ketë mbaruar arsimin e lartë Parashkollor/Cikli i Ulët/Punë Sociale/Psikologji/Infermieri.

-Të ketë eksperiencë pune në lidhje me fëmijërinë e hershme ( grupmosha 0-3 vjeç).

 

Afati për dërgimin e CV- ve është deri më datë 19.07.2023.

 

 

Faleminderit për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin Tuaj.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

BASHKIA TIRANË
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

 

                                                                                                    Tiranë, më 10.07.2023

 

Lënda:        Dërgim Informacioni

        AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE TIRANË

        Blv. “Bajram Curri”, Tiranë

 

Ju informojmë se, në Drejtorinë e Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, Bashkia Tiranë, në zbatim të Vendimit Nr. 50, datë 03.05.2023, të Këshillit Bashkiak “Për miratimin e nivelit të pagave për punonjësit e institucioneve në varësi të Bashkisë Tiranë”, Vendimit Nr. 987, datë 10.01.2022, “Për miratimin e Rregullores për Organizimin, Funksionimin, Detyrat dhe Përgjegjësitë e Administratës së Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë”, si dhe Urdhrit të Kryetarit të Bashkisë Tiranë Nr. 35005/1, datë 07.10.2022 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, institucion në varësi të Bashkisë së Tiranës”, VKB nr. 159, datë 26.12.2019 “Për emërtimin dhe miratimin e stemave të drejtorive të përgjithshme të punëtorëve të qytetit dhe Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, institucione në varësi të Bashkisë Tiranë”, shpallen 1(një) vend të lirë pune për Nd/kuzhiniere në çerdhe (Kategoria/ Klasa III), dhe 1(një) vend të lirë pune për Sanitare në çerdhe (Kategoria/ Klasa I).

 

Dokumentacioni i kërkuar në dosjen personale, në momentin që aplikanti shpallet fitues:

 1. CV
 2. Vërtetim banimi
 3. Çertifikatë personale dhe familjare
 4. Dëftesë/ Diplomë + listë notash (kopje të noterizuara)
 5. Çertifikata,kualifikime etj (nëse dispononi)
 6. Librezë pune origjinale
 7. Raport mjeko – ligjor
 8. Dëshmi penaliteti (deri në momentin e paisjes me dëshmi penaliteti, fotokopje të kuponit të aplikimit në postë)
 9. 2 fotografi

 

Disa nga detyrat që duhet të kryejë një nd/kuzhiniere në çerdhe janë:

 

 1. Është përgjegjëse për rregullin dhe higjenën në kuzhinë.
 2. Kryen procesin e higjenizimit të mjeteve të kuzhinës.
 3. Parapërgatit të gjithë artikujt ushqimorë për gatim.
 4. Ndihmon kuzhinieren në procesin e gatimit
 5. Në rast mungese të kuzhinieres, përgatit ushqimin sipas menusë së miratuar, si dhe plotëson e nënshkruan librin e kuzhinës konform rubrikave.

 

Disa nga detyrat që duhet të kryejë një sanitare në çerdhe janë:

 

 1. Pastron gjithë mjediset e brendshme dhe të jashtme të çerdhes (korridoret, grupet e fëmijëve, tualetet, zyrat, oborri etj).
 2. Zbaton detyrat dhe udhëzimet që i jep Përgjegjësja e Çerdhes dhe edukatorja e grupit.
 3. Kujdeset për larjen e materialeve të buta.
 4. Kujdeset për mirëmbajtjen e luleve në mjediset e brenshme dhe të jashtme të çerdhes.
 5. Njeh dhe zbaton rregulloren e brendshme të institucionit.

 

 

Për sa më sipër sqarojmë se:

 

Për pozicionin e punës si Ndihmës kuzhiniere në Çerdhe, duhen plotësuar kriteret e mëposhtme:

Të ketë arsimin e mesëm dhe kualifikime në fushën e kulinarisë.

 

Për pozicionin e punës si Sanitare në çerdhe, duhen plotësuar kriteret e mëposhtme:

-Të ketë mbaruar arsimin e mesëm.

 

 

Afati për dërgimin e CV- ve është deri më datë 19.07.2023.

 

 

Faleminderit për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin Tuaj.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tiranë, më   06/07/2023

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve dhe fazës së intervistimit të aplikuesve, komisioni vlersues ka shpallur fitues si:

 Edukatore ne Çerdhe:

 • Nevila Qardaku
 • Lindita Biraçi

Ndihmës Kuzhiniere:

 • Juljana Bega
 • Flutura Shkëmbi
 • Majlinda Duro

Sanitare:

 • Blerta Mihaj
 • Lihe Lleshi
 • Alma Sula

 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

 

 

 

  BASHKIA E TIRANËS

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

 

                                                                                  Tiranë më 03.07.2023

 

SHPALLJE E VENDIT VAKANT PËR POZICIONIN E DREJTUESIT TË

KOPSHTIT NR. 22 BASHKIA TIRANË

 

Mbështetur në Urdhrin e Kryetarit të Bashkisë Tiranë Nr. 3089, datë 18.01.2019 “Për Procedurat e Emërimit dhe të Shkarkimit të Drejtorit të Institucionit Publik të Arsimit Parashkollor”, Drejtoria e Përgjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë, shpall vendin vakant për pozicionin e Drejtorit të Kopshtit Nr. 22, Bashkia Tiranë. (paga  sipas VKM nr. 175, datë 08.03.2017, “Për trajtimin me pagë dhe shtesa mbi pagë të punonjësve mësimorë dhe të punonjësve të tjerë jomësimorë, në arsimin parauniversitar”, të ndryshuar)

 

Kandidati për drejtor i institucionit publik të arsimit parashkollor duhet:

 

 1. Të ketë diplomë të ciklit të parë Bachelor, të formimit për mësues të arsimit parashkollor (Master).
 2. Të ketë të paktën, 5 vjet përvojë pune si mësues.
 3. Të mos ketë masa disiplinore në fuqi.

 

Çdo kandidat duhet të dorëzojë pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve dokumentacionin e mëposhtëm, jo më vonë se 10 ditë pas shpalljes së këtij njoftimi:

 

 1. CV-në dhe kërkesën për t’u pranuar në institucionin arsimor parashkollor.
 2. Të gjitha diplomat që disponon kandidati së bashku me listat e notave.
 3. Çertifikatën e trajnimit për drejtues të institucionit arsimor parauniversitar ose vërtetimin se është në proces trajnimi, nëse ka.
 4. Dëshminë e penalitetit të lëshuar jo më herët se 3 muaj para datës së aplikimit.
 5. Dy rekomandime nga mësues, drejtorë të institucioneve arsimore ose titullarë të institucioneve që kanë punuar me kandidatin gjatë viteve të fundit.
 6. Vetëdeklarimin në lidhje me vërtetësinë e dokumentave dhe informacionit të dhënë në procesin e aplikimit.

 

Disa nga detyrat që do të kryejë Drejtori i Kopshtit janë:

 

 1. Është përgjegjës për respektimin e akteve ligjore e nënligjore në fuqi, rregullores së brendshme të institucionit, disiplinës formale në punë, kodit të etikës dhe sjelljes në institucion.
 2. Garanton respektimin e të drejtave dhe lirive të fëmijëve, monitoron punën e përditshme bazuar në parimin e mbrojtjes së interesit më të lartë të fëmijës, në përputhje me parashikimet e konventës për të Drejtat e fëmijëve.
 3. Monitoron respektimin e kurikulës së miratuar, realizon dhe ndjek procedurën e regjistrimit të fëmijëve, si edhe administron dosjet personale të stafit.
 4. Ngre komisionin e disiplinës, komisionin e etikës dhe sjelljes në institucion, komisionin e fëmijëve me nevoja të veçanta, komisionin e blerjeve, si edhe çdo komision tjetër që ka lidhje me funksionimin dhe menaxhimin e punës në institucion.
 5. Organizon dhe dokumenton rregullisht mbledhjet me prindër, si edhe ngre këshillin e prindërve dhe bordin e prindërve.
 6. Monitoron kushtet higjenike në institucion dhe zbatimin e menusë së miratuar.
 7. Monitoron zbatimin e detyrave funksionale të stafit mësimor dhe jomësimor.
 8. Dokumenton të dhëna në regjistrin e ditëngrënieve, si edhe realizon filtrin e përditshëm.
 9. Administron dokumentacionin e familjeve në nevojë, të cilat përfitojnë shërbim parashkollor pa pagesë.
 10. Ndjek likuidimin e faturave mujore të ditëngrënieve brenda afateve të përcaktuara dhe është përgjegjëse për debinë e akumuluar.
 11. Mban qëndrim jodiskriminues ndaj gjinisë, rracës, kulturës, besimit, prejardhjes familjare dhe modelon qëndrim pozitiv tek stafi, fëmijët dhe komuniteti…..etj.

 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Tiranë, më  03/07/2023

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve të aplikuesve për pozicionin “Nd. Kuzhiniere/Sanitare në çerdhe” komisioni vlersues ka përzgjedhur këto emra për fazën e intervistimit më dt. 04.07.2023 nga ora 09:30 deri më 11:00.

 1. Alma Sulo
 2. Flutura Shkembi
 3. Juliana Bega
 4. Blerta Mihaj
 5. Majlinda Duro
 6. Era Billa
 7. Lihe Lleshi
 8. Amarilda Dika
 9. Liljana Gjurra
 10. Valbona Qori
 11. Erjola Shehaj
 12. Valbona Nishku
 13. Mbarime Karemanaj
 14. Valmira Pashkaj
 15. Metije Lusha
 16. Jeta Hoxha
 17. Miranda Ibi
 18. Remzie Hysa
 19. Rovena Halilaj
 20. Ismetre Xhindoli
 21. Majlinda Daberdini
 22. Minire Spahia
 23. Mbarime Zeqo
 24. Marsida Taushani

 

APLIKIMET SHPALLEN TË MBYLLURA

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Tiranë, më  03/07/2023

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve të aplikuesve për pozicionin “Edukatore në çerdhe” komisioni vlersues ka përzgjedhur këto emra për fazën e intervistimit më dt. 04.07.2023 nga ora 09:00 deri më 09:30.

 1. Erena Mecaj
 2. Nevila Qardaku
 3. Lindita Biraci
 4. Elisabeta Pepkolaj

 

APLIKIMET SHPALLEN TË MBYLLURA

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

 

BASHKIA E TIRANËS

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

 

                                                                                                  Tiranë, më 21.06.2023                     

Lënda:        Dërgim Informacioni

        AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE

        Blv. “Bajram Curri”, Tiranë

 

Ju informojmë se, në Drejtorinë e Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, Bashkia Tiranë, në zbatim të Vendimit i Këshillit Bashkiak Nr. 50, datë 03.05.2023, “Për miratimin e nivelit të pagave për punonjësit e institucioneve në varësi të Bashkisë Tiranë”, Vendimit Nr. 987, datë 10.01.2022, “Për miratimin e Rregullores për Organizimin, Funksionimin, Detyrat dhe Përgjegjësitë e Administratës së Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë”, si dhe Urdhrit Nr. 35005/1, datë 07.10.2022 “Për miratimin e strukturës dhe organikës të Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, institucion në varësi të Bashkisë së Tiranës ”, VKB nr. 159, datë 26.12.2019 “Për emërtimin dhe miratimin e stemave të drejtorive të përgjithshme të punëtorëve të qytetit dhe Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, institucione në varësi të Bashkisë Tiranë”, shpallen 4 (katër) vende të lira pune për Sanitare në çerdhe, (Kategoria/Klasa I), dhe 3 (tre) vende të lira pune për Nd/kuzhiniere në çerdhe (Kategoria/Klasa III).

 

Dokumentacioni i kërkuar në dosjen personale, në momentin që aplikanti shpallet fitues:

 1. CV
 2. Vërtetim banimi
 3. Çertifikatë personale dhe familjare
 4. Dëftesë/ Diplomë + listë notash (kopje të noterizuara)
 5. Çertifikata,kualifikime etj (nëse dispononi)
 6. Librezë pune origjinale
 7. Raport mjeko – ligjor
 8. Dëshmi penaliteti (deri në momentin e paisjes me dëshmi penaliteti, fotokopje të kuponit të aplikimit në postë)
 9. 2 fotografi

Disa nga detyrat që duhet të kryejë një sanitare në çerdhe janë: 

 1. Pastron gjithë mjediset e brendshme dhe të jashtme të çerdhes (korridoret, grupet e fëmijëve, tualetet, zyrat, oborri etj).
 2. Zbaton detyrat dhe udhëzimet që i jep Përgjegjësja e Çerdhes dhe edukatorja e grupit.
 3. Kujdeset për larjen e materialeve të buta.
 4. Kujdeset për mirëmbajtjen e luleve në mjediset e brenshme dhe të jashtme të çerdhes.
 5. Njeh dhe zbaton rregulloren e brendshme të institucionit.

Disa nga detyrat që duhet të kryejë një nd/kuzhiniere në çerdhe janë: 

 1. Është përgjegjëse për rregullin dhe higjenën në kuzhinë.
 2. Kryen procesin e higjenizimit të mjeteve të kuzhinës.
 3. Parapërgatit të gjithë artikujt ushqimorë për gatim.
 4. Ndihmon kuzhinieren në procesin e gatimit
 5. Në rast mungese të kuzhinieres, përgatit ushqimin sipas menusë së miratuar, si dhe plotëson e nënshkruan librin e kuzhinës konform rubrikave. 

Për sa më sipër sqarojmë se:

Për pozicionin e punës si Sanitare në çerdhe, duhen plotësuar kriteret e mëposhtme:

-Të ketë mbaruar arsimin e mesëm.

Për pozicionin e punës si Nd/kuzhiniere në çerdhe, duhen plotësuar kriteret e mëposhtme:

-Të ketë mbaruar arsimin e mesëm dhe kualifikime në fushën e kulinarisë.

Afati për dërgimin e CV- ve është deri më datë 30.06.2023.

*Aplikimi bëhet duke dërguar CV-në dhe kërkesën për punësim në pozicionin e dëshiruar tek e-mail: femijet@tirana.al.

 

 

Faleminderit për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin Tuaj.

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

BASHKIA TIRANË
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

 

                                                                                                  Tiranë, më 21.06.2023

 

Lënda:        Dërgim Informacioni

        AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE TIRANË

        Blv. “Bajram Curri”, Tiranë

 

Ju informojmë se, në Drejtorinë e Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, Bashkia Tiranë, në zbatim të Vendimit Nr. 50, datë 03.05.2023, të Këshillit Bashkiak “Për miratimin e nivelit të pagave për punonjësit e institucioneve në varësi të Bashkisë Tiranë”, Vendimit Nr. 987, datë 10.01.2022, “Për miratimin e Rregullores për Organizimin, Funksionimin, Detyrat dhe Përgjegjësitë e Administratës së Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë”, si dhe Urdhrit të Kryetarit të Bashkisë Tiranë Nr. 35005/1, datë 07.10.2022 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, institucion në varësi të Bashkisë së Tiranës”, VKB nr. 159, datë 26.12.2019 “Për emërtimin dhe miratimin e stemave të drejtorive të përgjithshme të punëtorëve të qytetit dhe Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, institucione në varësi të Bashkisë Tiranë”, shpallen 20 (njëzet) vende të lira pune për Edukatore në çerdhe, (Kategoria/ Klasa IV-b, grupi 1/2/3/4).

 

Dokumentacioni i kërkuar në dosjen personale, në momentin që aplikanti shpallet fitues:

 1. CV
 2. Vërtetim banimi
 3. Çertifikatë personale dhe familjare
 4. Dëftesë/ Diplomë + listë notash (kopje të noterizuara)
 5. Çertifikata,kualifikime etj (nëse dispononi)
 6. Librezë pune origjinale
 7. Raport mjeko – ligjor
 8. Dëshmi penaliteti (deri në momentin e paisjes me dëshmi penaliteti, fotokopje të kuponit të aplikimit në postë)
 9. 2 fotografi

 

Disa nga detyrat që duhet të kryejë një edukatore në çerdhe janë:

 

 1. Punon nën drejtimin e Përgjegjëses së Çerdhes dhe udhëzimeve të mjekut, psikologut, dhe punonjësit social.
 2. Monitoron gjendjen shëndetësore të fëmijëve gjatë gjithë qëndrimit në çerdhe, njofton në kohë përgjegjësen për problemet shëndetësore të konstatuara dhe i pasqyron ato në filtrin ditor.
 3. Kujdeset çdo ditë për fëmijët, në drejtim të higjenës personale, të ushqyerit, të ndërruarit e veshmbathjeve, edukimit shoqëror. Në bashkëpunim me specialistët e sektorit psiko-social ndihmon në stimulimin e fushave të zhvillimit të fëmijës si psh: zhvillimi fizik, psiko-emocional, si dhe përdor metoda të efektshme për inkurajimin e zhvillimit fizik, social, emocional, gjuhësor dhe edukativ të fëmijëve 0-3 vjeç.
 4. Njeh dhe zbaton programin e edukimit të fëmijëve sipas formatit të përcaktuar.
 5. Në bashkëpunim me psikologun/punonjësin social ndjek planin individual të ecurisë dhe zhvillimit të fëmijëve me nevoja të veçanta.
 6. I raporton me shkrim turnit pasardhës, lidhur me problematikat e konstatuara tek fëmijët.
 7. Mban përgjegjësi për rregullin dhe higjenën brenda grupit.
 8. Merr pjesë në pastrimin e përgjithshëm të çerdhes në rast të lyrjes, dezinfektimit apo pastrimit gjeneral të ambienteve të brendshme dhe të jashtme.
 9. Krijon një mjedis të përshtatshëm duke përdorur mjete didaktike/vizatime/figura referuese/punime dore etj, për zhvillimin e programit të edukimit për fëmijët 6 muaj -3 vjeç.
 10. Informon rregullisht prindërit për ecurinë e fëmijës gjatë qëndrimit në çerdhe.
 11. Zbaton Konventën e të Drejtave të Fëmijëve.
 12. Duhet të jetë e pajisur me çertifikatën e vlefshme për dhënien e ndihmës së parë nga subjekte të liçensuara kombëtare/ndërkombëtare.

 

Për sa më sipër sqarojmë se:

 

Për pozicionin e punës si Edukatore në çerdhe, duhen plotësuar kriteret e mëposhtme:

-Të ketë mbaruar arsimin e lartë Parashkollor/Cikli i Ulët/Punë Sociale/Psikologji/Infermieri.

-Të ketë eksperiencë pune në lidhje me fëmijërinë e hershme ( grupmosha 0-3 vjeç).

 

Afati për dërgimin e CV- ve është deri më datë 30.06.2023.

*Aplikimi bëhet duke dërguar CV-në dhe kërkesën për punësim në pozicionin e dëshiruar tek e-mail: femijet@tirana.al. 

 

Faleminderit për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin Tuaj.

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Tiranë, më   20/06/2023

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve dhe fazës së intervistimit të aplikuesve, komisioni vlersues ka shpallur fitues si  “Edukatore ne Çerdhe”:

 • Rahmila Elezaj
 • Xhuljana Ibi
 • Esmeralda Saraçi
 • Erisa Durro
 • Arlinda Doko
 • Arsida Shimka

 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Tiranë, më  16/06/2023

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve të aplikuesve për pozicionin “Edukatore në çerdhe” komisioni vlersues ka përzgjedhur këto emra për fazën e intervistimit më dt. 19.06.2023 nga ora 10:00 deri më 11:00.

 1. Rahmila Elezaj
 2. Erisa Durro
 3. Xhuljana Ibi
 4. Arlinda Doko
 5. Stela Lilaj
 6. Esmeralda Saraçi
 7. Margarita Dosti
 8. Arsida Shimka

APLIKIMET SHPALLEN TË MBYLLURA

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

BASHKIA E TIRANËS
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

Tiranë, më 15/06/2023

SHPALLJE E KLASIFIKIMIT PËRFUNDIMTAR TË KANDIDATËVE PËR DREJTOR TË KOPSHTIT NR. 55

Referuar vlerësimit të Komisionit, bazuar në kriteret kualifikuese, intervistën e kryer dhe dokumentacionin shoqërues të depozituar , shpallet klasifikimi përfundimtar i kandidatëve si më poshtë vijon:

 1. Anula Ngjela                     46 pikë
 2. Elona Dukaj                       45 pikë

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

 

BASHKIA E TIRANËS

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

Tiranë, më 06.06.2023

 

Lënda:        Dërgim Informacioni

        ZYRËS RAJONALE TË PUNËSIMIT TIRANË

        Rr. “Vllazën Huta”, Njësia Administrative nr. 2, Tiranë

 

Ju informojmë se, në Drejtorinë e Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, Bashkia Tiranë, në zbatim të Vendimit i Këshillit Bashkiak Nr. 50, datë 03.05.2023, “Për miratimin e nivelit të pagave për punonjësit e institucioneve në varësi të Bashkisë Tiranë”, Vendimit Nr. 987, datë 10.01.2022, “Për miratimin e Rregullores për Organizimin, Funksionimin, Detyrat dhe Përgjegjësitë e Administratës së Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë”, si dhe Urdhrit Nr. 35005/1, datë 07.10.2022 “Për miratimin e strukturës dhe organikës të Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, institucion në varësi të Bashkisë së Tiranës ”, VKB nr. 159, datë 26.12.2019 “Për emërtimin dhe miratimin e stemave të drejtorive të përgjithshme të punëtorëve të qytetit dhe Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, institucione në varësi të Bashkisë Tiranë”, shpallen 20 (njëzet) vende të lira pune për Edukatore në çerdhe, (Kategoria/Klasa IV-b, grupi 1/2/3/4).

Dokumentacioni i kërkuar në dosjen personale, në momentin që aplikanti shpallet fitues:

 1. CV
 2. Vërtetim banimi
 3. Çertifikatë personale dhe familjare
 4. Dëftesë/ Diplomë + listë notash (kopje të noterizuara)
 5. Çertifikata,kualifikime etj (nëse dispononi)
 6. Librezë pune origjinale
 7. Raport mjeko – ligjor
 8. Dëshmi penaliteti (deri në momentin e paisjes me dëshmi penaliteti, fotokopje të kuponit të aplikimit në postë)
 9. 2 fotografi

Disa nga detyrat që duhet të kryejë një edukatore në çerdhe janë: 

 1. Punon nën drejtimin e Përgjegjëses së Çerdhes dhe udhëzimeve të mjekut, psikologut, dhe punonjësit social.
 2. Monitoron gjendjen shëndetësore të fëmijëve gjatë gjithë qëndrimit në çerdhe, njofton në kohë përgjegjësen për problemet shëndetësore të konstatuara dhe i pasqyron ato në filtrin ditor.
 3. Kujdeset çdo ditë për fëmijët, në drejtim të higjenës personale, të ushqyerit, të ndërruarit e veshmbathjeve, edukimit shoqëror. Në bashkëpunim me specialistët e sektorit psiko-social ndihmon në stimulimin e fushave të zhvillimit të fëmijës si psh: zhvillimi fizik, psiko-emocional, si dhe përdor metoda të efektshme për inkurajimin e zhvillimit fizik, social, emocional, gjuhësor dhe edukativ të fëmijëve 0-3 vjeç.
 4. Njeh dhe zbaton programin e edukimit të fëmijëve sipas formatit të përcaktuar.
 5. Në bashkëpunim me psikologun/punonjësin social ndjek planin individual të ecurisë dhe zhvillimit të fëmijëve me nevoja të veçanta.
 6. I raporton me shkrim turnit pasardhës, lidhur me problematikat e konstatuara tek fëmijët.
 7. Mban përgjegjësi për rregullin dhe higjenën brenda grupit.
 8. Merr pjesë në pastrimin e përgjithshëm të çerdhes në rast të lyrjes, dezinfektimit apo pastrimit gjeneral të ambienteve të brendshme dhe të jashtme.
 9. Krijon një mjedis të përshtatshëm duke përdorur mjete didaktike/vizatime/figura referuese/punime dore etj, për zhvillimin e programit të edukimit për fëmijët 6 muaj -3 vjeç.
 10. Informon rregullisht prindërit për ecurinë e fëmijës gjatë qëndrimit në çerdhe.
 11. Zbaton Konventën e të Drejtave të Fëmijëve.
 12. Duhet të jetë e pajisur me çertifikatën e vlefshme për dhënien e ndihmës së parë nga subjekte të liçensuara kombëtare/ndërkombëtare. 

Për sa më sipër sqarojmë se:

Për pozicionin e punës si Edukatore në çerdhe, duhen plotësuar kriteret e mëposhtme:

-Të ketë mbaruar arsimin e lartë Parashkollor/Cikli i Ulët/Punë Sociale/Psikologji/Infermieri.

-Të ketë eksperiencë pune në lidhje me fëmijërinë e hershme ( grupmosha 0-3 vjeç).

 

Afati për dërgimin e CV- ve është deri më datë 15.06.2023. 

Faleminderit për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin Tuaj.

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Tiranë, më   01/06/2023

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve dhe fazës së intervistimit të aplikuesve,  komisioni vlersues ka shpallur fitues si  “Specialist I (i parë), pranë Sektorit Juridik dhe Prokurimeve, në Drejtorinë e Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, Bashkia Tiranë”:

 • Manjola Koçi

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Tiranë, më   01/06/2023

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve dhe fazës së intervistimit të aplikuesve,  komisioni vlersues ka shpallur fitues si  “Ndihmës/kuzhiniere në çerdhe”:

 • Dorela Seliman
 • Ruzhdije Gruja

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Tiranë, më   01/06/2023

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve dhe fazës së intervistimit të aplikuesve,  komisioni vlersues ka shpallur fitues si  “Edukatore ne Çerdhe”:

 • Rovena Isufi
 • Florina Shelnishta
 • Ervisa Shaba
 • Alketa Burnazi
 • Aurora Tereziu
 • Elfrida Laze
 • Orjana Çeka
 • Xhuljana Ibi
 • Valbona Mustafaj

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Tiranë, më  29.05.2023

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve të aplikuesve për pozicionin “Specialist I (i parë), pranë Sektorit Juridik dhe Prokurimeve, në Drejtorinë e Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, Bashkia Tiranë komisioni vlersues ka përzgjedhur këto emra për fazën e intervistimit më dt. 30.05.2023 nga ora 11:30 deri më 12:00.

 1. Jurgen Sinani
 2. Delvisa Taho
 3. Suada Cara
 4. Manjola Koçi

APLIKIMET SHPALLEN TË MBYLLURA

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Tiranë, më  29.05.2023

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve të aplikuesve për pozicionin “Ndihmës/kuzhiniere në çerdhe” komisioni vlersues ka përzgjedhur këto emra për fazën e intervistimit më dt. 30.05.2023 nga ora 10:30 deri më 11:30.

 1. Dorela Seliman
 2. Amarilda Dika
 3. Ismate Xhindolli
 4. Rruzhdije Gruja
 5. Eneida Lamaj
 6. Dhurata Muzhika
 7. Ermira Malliku
 8. Xhensila Tomori

APLIKIMET SHPALLEN TË MBYLLURA

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Tiranë, më  29.05.2023

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve të aplikuesve për pozicionin “Edukatore në çerdhe” komisioni vlersues ka përzgjedhur këto emra për fazën e intervistimit më dt. 30.05.2023 nga ora 09:00 deri më 10:30.

 1. Esmeralda Saraçi
 2. Rovena Isufi
 3. Florina Shelnishta
 4. Ervisa Shaba
 5. Alketa Burnazi
 6. Melina Marashi
 7. Altea Shahollari
 8. Blerina Koçi
 9. Aurora Tereziu
 10. Elfrida Laze
 11. Orjana Çeka
 12. Anahirda Mane
 13. Ornela Lika
 14. Lefteria Sakollari
 15. Xhuljana Ibi
 16. Erisa Durro
 17. Valbona Mustafa

APLIKIMET SHPALLEN TË MBYLLURA

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

BASHKIA E TIRANËS
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

Tiranë, më 23.05.2023

SHPALLJE E KLASIFIKIMIT PËRFUNDIMTAR TË KANDIDATËVE PËR DREJTOR TË KOPSHTIT NR. 19

Referuar vlerësimit të Komisionit, bazuar në kriteret kualifikuese, intervistën e kryer dhe dokumentacionin shoqërues të depozituar , shpallet klasifikimi përfundimtar i kandidatëve si më poshtë vijon:

 1. Klementina Dede                     41 pikë
 2. Joana Qelemeni                       26 pikë

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

BASHKIA TIRANË
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

                                                                                                                                   Tiranë, më 18.05.2023

Lënda:        Dërgim Informacioni

       ZYRËS RAJONALE TË PUNËSIMIT TIRANË

       Rr. “Vllazën Huta”, Njësia Administrative nr. 2, Tiranë

Ju informojmë se, në Drejtorinë e Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, Bashkia Tiranë, në zbatim të Vendimit i Këshillit Bashkiak Nr. 50, datë 03.05.2023, “Për miratimin e nivelit të pagave për punonjësit e institucioneve në varësi të Bashkisë Tiranë”, Vendimit Nr. 987, datë 10.01.2022, “Për miratimin e Rregullores për Organizimin, Funksionimin, Detyrat dhe Përgjegjësitë e Administratës së Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë”, si dhe Urdhrit Nr. 35005/1, datë 07.10.2022 “Për miratimin e strukturës dhe organikës të Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, institucion në varësi të Bashkisë së Tiranës ”, VKB nr. 159, datë 26.12.2019 “Për emërtimin dhe miratimin e stemave të drejtorive të përgjithshme të punëtorëve të qytetit dhe Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, institucione në varësi të Bashkisë Tiranë”, shpallet 1 (një) vend i lirë pune për Specialist I (i parë), pranë Sektorit Juridik dhe Prokurimeve, në Drejtorinë e Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, Bashkia Tiranë (Kategoria/ Klasa III-b, Grupi 1/2).

Dokumentacioni i kërkuar në dosjen personale, në momentin që aplikanti shpallet fitues:

 1. CV
 2. Vërtetim banimi
 3. Çertifikatë personale dhe familjare
 4. Dëftesë/ Diplomë + listë notash (kopje të noterizuara)
 5. Çertifikata,kualifikime etj (nëse dispononi)
 6. Librezë pune origjinale
 7. Raport mjeko – ligjor
 8. Dëshmi penaliteti (deri në momentin e paisjes me dëshmi penaliteti, fotokopje të kuponit të aplikimit në postë)
 9. 2 fotografi

Disa nga detyrat që duhet të kryejë Specialist I (i parë) janë:

 1. Merr pjesë aktive në hartimin e dokumentave të tenderit duke kontrolluar ligjshmërinë e kërkesave të caktuara në to dhe kur vëren shkelje të procedurave, ka të drejtën e pezullimit të tyre në përputhje me legjislacionin në fuqi.
 2. Zbaton me transparencë legjislacionin në fuqi, duke mbrojtur në çdo kohë interesat e DPÇK.
 3. Mban përgjegjësi për përzgjedhjen e llojit tё procedurës, vendosjen e afateve dhe respektimin e tyre duke iu referuar në çdo hap legjislacionit në fuqi.
 4. Informon në çdo kohë mbi legjislacionin dhe ndryshimet që i bëhen këtij të fundit dhe e pasqyron në dokumentat e tenderit dhe procedurën e tenderimit.
 5. Harton kontrata sipas klasifikimit të tyre në bazë të procedurës, duke mbrojtur në çdo kohë interesat e institucionit.
 6. Përpilon shkresa që lidhen me korrespondencën zyrtare të institucionit nё zbatim tё detyrave tё Sektorit Juridik, si dhe pёrpilon materiale të ndryshme qё lidhen me pёrfaqёsimin juridik tё institucionit.

Për sa më sipër sqarojmë se:

Për pozicionin e punës si Specialist I ( i parë) pranë Sektorit Juridik dhe Prokurimeve, në DPÇK, duhen plotësuar kriteret e mëposhtme:

Të ketë arsimin e lartë Drejtësi (Master në Drejtësi).

Afati për dërgimin e CV- ve është deri më datë 27.05.2023.

* Aplikimi bëhet duke dërguar CV-në dhe kërkesën për punësim në pozicionin e dëshiruar tek e-maili: femijet@tirana.al

Faleminderit për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin Tuaj.

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

BASHKIA E TIRANËS
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

                                                                                                                                 Tiranë më 17.05.2023

SHPALLJE E VENDIT VAKANT PËR POZICIONIN E DREJTUESIT TË

KOPSHTIT NR. 55 BASHKIA TIRANË

Mbështetur në Urdhrin e Kryetarit të Bashkisë Tiranë Nr. 3089, datë 18.01.2019 “Për Procedurat e Emërimit dhe të Shkarkimit të Drejtorit të Institucionit Publik të Arsimit Parashkollor”, Drejtoria e Përgjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë, shpall vendin vakant për pozicionin e Drejtorit të Kopshtit Nr. 55, Bashkia Tiranë. (paga  sipas VKM nr. 175, datë 08.03.2017, “Për trajtimin me pagë dhe shtesa mbi pagë të punonjësve mësimorë dhe të punonjësve të tjerë jomësimorë, në arsimin parauniversitar”, i ndryshuar)

Kandidati për drejtor i institucionit publik të arsimit parashkollor duhet:

 1. Të ketë diplomë të ciklit të parë Bachelor, të formimit për mësues të arsimit parashkollor (Master).
 2. Të ketë të paktën, 5 vjet përvojë pune si mësues.
 3. Të mos ketë masa disiplinore në fuqi.

Çdo kandidat duhet të dorëzojë pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve dokumentacionin e mëposhtëm, jo më vonë se 10 ditë pas shpalljes së këtij njoftimi:

 1. CV-në dhe kërkesën për t’u pranuar në institucionin arsimor parashkollor.
 2. Të gjitha diplomat që disponon kandidati së bashku me listat e notave.
 3. Çertifikatën e trajnimit për drejtues të institucionit arsimor parauniversitar ose vërtetimin se është në proces trajnimi, nëse ka.
 4. Dëshminë e penalitetit të lëshuar jo më herët se 3 muaj para datës së aplikimit.
 5. Dy rekomandime nga mësues, drejtorë të institucioneve arsimore ose titullarë të institucioneve që kanë punuar me kandidatin gjatë viteve të fundit.
 6. Vetëdeklarimin në lidhje me vërtetësinë e dokumentave dhe informacionit të dhënë në procesin e aplikimit.

Disa nga detyrat që do të kryejë Drejtori i Kopshtit janë:

 1. Është përgjegjës për respektimin e akteve ligjore e nënligjore në fuqi, rregullores së brendshme të institucionit, disiplinës formale në punë, kodit të etikës dhe sjelljes në institucion.
 2. Garanton respektimin e të drejtave dhe lirive të fëmijëve, monitoron punën e përditshme bazuar në parimin e mbrojtjes së interesit më të lartë të fëmijës, në përputhje me parashikimet e konventës për të Drejtat e fëmijëve.
 3. Monitoron respektimin e kurikulës së miratuar, realizon dhe ndjek procedurën e regjistrimit të fëmijëve, si edhe administron dosjet personale të stafit.
 4. Ngre komisionin e disiplinës, komisionin e etikës dhe sjelljes në institucion, komisionin e fëmijëve me nevoja të veçanta, komisionin e blerjeve, si edhe çdo komision tjetër që ka lidhje me funksionimin dhe menaxhimin e punës në institucion.
 5. Organizon dhe dokumenton rregullisht mbledhjet me prindër, si edhe ngre këshillin e prindërve dhe  bordin e prindërve.
 6. Monitoron kushtet higjenike në institucion dhe zbatimin e menusë së miratuar.
 7. Monitoron zbatimin e detyrave funksionale të stafit mësimor dhe jomësimor.
 8. Dokumenton të dhëna në regjistrin e ditëngrënieve, si edhe realizon filtrin e përditshëm.
 9. Administron dokumentacionin e familjeve në nevojë, të cilat përfitojnë shërbim parashkollor pa pagesë.
 10. Ndjek likuidimin e faturave mujore të ditëngrënieve brenda afateve të përcaktuara dhe është përgjegjëse për debinë e akumuluar.
 11. Mban qëndrim jodiskriminues ndaj gjinisë, rracës, kulturës, besimit, prejardhjes familjare dhe modelon qëndrim pozitiv tek stafi, fëmijët dhe komuniteti…..etj.

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

BASHKIA E TIRANËS
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

                                                                                                         Tiranë, më 17.05.2023

Lënda:        Dërgim Informacioni

        ZYRËS RAJONALE TË PUNËSIMIT TIRANË

        Rr. “Vllazën Huta”, Njësia Administrative nr. 2, Tiranë

Ju informojmë se, në Drejtorinë e Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, Bashkia Tiranë, në zbatim të Vendimit i Këshillit Bashkiak Nr. 50, datë 03.05.2023, “Për miratimin e nivelit të pagave për punonjësit e institucioneve në varësi të Bashkisë Tiranë”, Vendimit Nr. 987, datë 10.01.2022, “Për miratimin e Rregullores për Organizimin, Funksionimin, Detyrat dhe Përgjegjësitë e Administratës së Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë”, si dhe Urdhrit Nr. 35005/1, datë 07.10.2022 “Për miratimin e strukturës dhe organikës të Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, institucion në varësi të Bashkisë së Tiranës ”, VKB nr. 159, datë 26.12.2019 “Për emërtimin dhe miratimin e stemave të drejtorive të përgjithshme të punëtorëve të qytetit dhe Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, institucione në varësi të Bashkisë Tiranë”, shpallen 2 (dy) vende të lira pune për Ndihmës/kuzhiniere në çerdhe, (Kategoria/ Klasa III).

Dokumentacioni i kërkuar në dosjen personale, në momentin që aplikanti shpallet fitues:

 1. CV
 2. Vërtetim banimi
 3. Çertifikatë personale dhe familjare
 4. Dëftesë/ Diplomë + listë notash (kopje të noterizuara)
 5. Çertifikata,kualifikime etj (nëse dispononi)
 6. Librezë pune origjinale
 7. Raport mjeko – ligjor
 8. Dëshmi penaliteti (deri në momentin e paisjes me dëshmi penaliteti, fotokopje të kuponit të aplikimit në postë)
 9. 2 fotografi

Disa nga detyrat që duhet të kryejë një nd/kuzhiniere në çerdhe janë:

 1. Është përgjegjëse për rregullin dhe higjenën në kuzhinë.
  1. Kryen procesin e higjenizimit të mjeteve të kuzhinës.
  1. Parapërgatit të gjithë artikujt ushqimorë për gatim.
  1. Ndihmon kuzhinieren në procesin e gatimit.
  1. Në rast mungese të kuzhinieres, përgatit ushqimin sipas menusë së miratuar, si dhe plotëson e nënshkruan librin e kuzhinës konform rubrikave.

Për sa më sipër sqarojmë se:

Për pozicionin e punës si Nd/kuzhiniere në Çerdhe, duhen plotësuar kriteret e mëposhtme:

Të ketë arsimin e mesëm dhe kualifikime në fushën e kulinarisë.

Afati për dërgimin e CV- ve është deri më datë 26.05.2023.

* Aplikimi bëhet duke dërguar CV-në dhe kërkesën për punësim në pozicionin e dëshiruar tek e-maili: femijet@tirana.al

Faleminderit për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin Tuaj.

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

BASHKIA E TIRANËS
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

                                                                                                         Tiranë, më 17.05.2023

Lënda:        Dërgim Informacioni

        ZYRËS RAJONALE TË PUNËSIMIT TIRANË

        Rr. “Vllazën Huta”, Njësia Administrative nr. 2, Tiranë

Ju informojmë se, në Drejtorinë e Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, Bashkia Tiranë, në zbatim të Vendimit i Këshillit Bashkiak Nr. 50, datë 03.05.2023, “Për miratimin e nivelit të pagave për punonjësit e institucioneve në varësi të Bashkisë Tiranë”, Vendimit Nr. 987, datë 10.01.2022, “Për miratimin e Rregullores për Organizimin, Funksionimin, Detyrat dhe Përgjegjësitë e Administratës së Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë”, si dhe Urdhrit Nr. 35005/1, datë 07.10.2022 “Për miratimin e strukturës dhe organikës të Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, institucion në varësi të Bashkisë së Tiranës ”, VKB nr. 159, datë 26.12.2019 “Për emërtimin dhe miratimin e stemave të drejtorive të përgjithshme të punëtorëve të qytetit dhe Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, institucione në varësi të Bashkisë Tiranë”, shpallen 25 (njëzet e pesë) vende të lira pune për Edukatore në çerdhe, (Kategoria/Klasa IV-b, grupi 1/2/3/4).

Dokumentacioni i kërkuar në dosjen personale, në momentin që aplikanti shpallet fitues:

 1. CV
 2. Vërtetim banimi
 3. Çertifikatë personale dhe familjare
 4. Dëftesë/ Diplomë + listë notash (kopje të noterizuara)
 5. Çertifikata,kualifikime etj (nëse dispononi)
 6. Librezë pune origjinale
 7. Raport mjeko – ligjor
 8. Dëshmi penaliteti (deri në momentin e paisjes me dëshmi penaliteti, fotokopje të kuponit të aplikimit në postë)
 9. 2 fotografi

Disa nga detyrat që duhet të kryejë një edukatore në çerdhe janë:

 1. Punon nën drejtimin e Përgjegjëses së Çerdhes dhe udhëzimeve të mjekut, psikologut, dhe punonjësit social.
 2. Monitoron gjendjen shëndetësore të fëmijëve gjatë gjithë qëndrimit në çerdhe, njofton në kohë përgjegjësen për problemet shëndetësore të konstatuara dhe i pasqyron ato në filtrin ditor.
 3. Kujdeset çdo ditë për fëmijët, në drejtim të higjenës personale, të ushqyerit, të ndërruarit e veshmbathjeve, edukimit shoqëror. Në bashkëpunim me specialistët e sektorit psiko-social ndihmon në stimulimin e fushave të zhvillimit të fëmijës si psh: zhvillimi fizik, psiko-emocional, si dhe përdor metoda të efektshme për inkurajimin e zhvillimit fizik, social, emocional, gjuhësor dhe edukativ të fëmijëve 0-3 vjeç.
 4. Njeh dhe zbaton programin e edukimit të fëmijëve sipas formatit të përcaktuar.
 5. Në bashkëpunim me psikologun/punonjësin social ndjek planin individual të ecurisë dhe zhvillimit të fëmijëve me nevoja të veçanta.
 6. I raporton me shkrim turnit pasardhës, lidhur me problematikat e konstatuara tek fëmijët.
 7. Mban përgjegjësi për rregullin dhe higjenën brenda grupit.
 8. Merr pjesë në pastrimin e përgjithshëm të çerdhes në rast të lyrjes, dezinfektimit apo pastrimit gjeneral të ambienteve të brendshme dhe të jashtme.
 9. Krijon një mjedis të përshtatshëm duke përdorur mjete didaktike/vizatime/figura referuese/punime dore etj, për zhvillimin e programit të edukimit për fëmijët 6 muaj -3 vjeç.
 10. Informon rregullisht prindërit për ecurinë e fëmijës gjatë qëndrimit në çerdhe.
 11. Zbaton Konventën e të Drejtave të Fëmijëve.
 12. Duhet të jetë e pajisur me çertifikatën e vlefshme për dhënien e ndihmës së parë nga subjekte të liçensuara kombëtare/ndërkombëtare.

Për sa më sipër sqarojmë se:

Për pozicionin e punës si Edukatore në çerdhe, duhen plotësuar kriteret e mëposhtme:

-Të ketë mbaruar arsimin e lartë Parashkollor/Cikli i Ulët/Punë Sociale/Psikologji/Infermieri.

-Të ketë eksperiencë pune në lidhje me fëmijërinë e hershme ( grupmosha 0-3 vjeç).

Afati për dërgimin e CV- ve është deri më datë 26.05.2023.

* Aplikimi bëhet duke dërguar CV-në dhe kërkesën për punësim në pozicionin e dëshiruar tek e-maili: femijet@tirana.al

Faleminderit për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin Tuaj.

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Tiranë, më   27/03/2023

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve dhe fazës së intervistimit të aplikuesve,  komisioni vlersues ka shpallur fitues si  “Edukatore ne Çerdhe”:

 • Ejona Doce
 • Aida Dema
 • Eligerta Permeti
 • Dorina Dedaj
 • Adela Kasemi
 • Loreta Pashaj

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Tiranë, më  20.03.2023

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve të aplikuesve për pozicionin “Edukatore në çerdhe” komisioni vlersues ka përzgjedhur këto emra për fazën e intervistimit më dt. 21.03.2023 nga ora 09:00 deri më 10:00.

 1. Aida Dema
 2. Liljana Gjurra
 3. Ejona Doce
 4. Elida Cjapi
 5. Elfrida Laze
 6. Loreta Pashaj
 7. Eriglisa Lami
 8. Adela Kasemi
 9. Dorina Dedaj
 10. Eligerta Permeti

APLIKIMET SHPALLEN TË MBYLLURA

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

BASHKIA E TIRANËS
           DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

                                                                                   Tiranë më 17.03.2023

SHPALLJE E VENDIT VAKANT PËR POZICIONIN E DREJTUESIT TË

KOPSHTIT NR. 19 BASHKIA TIRANË

Mbështetur në Urdhrin e Kryetarit të Bashkisë Tiranë Nr. 3089, datë 18.01.2019 “Për Procedurat e Emërimit dhe të Shkarkimit të Drejtorit të Institucionit Publik të Arsimit Parashkollor”, Drejtoria e Përgjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë, shpall vendin vakant për pozicionin e Drejtorit të Kopshtit Nr. 19, Bashkia Tiranë. (paga  sipas VKM nr. 175, datë 08.03.2017, “Për trajtimin me pagë dhe shtesa mbi pagë të punonjësve mësimorë dhe të punonjësve të tjerë jomësimorë, në arsimin parauniversitar”, të ndryshuar)

Kandidati për drejtor i institucionit publik të arsimit parashkollor duhet:

 1. Të ketë diplomë të ciklit të parë Bachelor, të formimit për mësues të arsimit parashkollor (Master).
 2. Të ketë të paktën, 5 vjet përvojë pune si mësues.
 3. Të mos ketë masa disiplinore në fuqi.

Çdo kandidat duhet të dorëzojë pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve dokumentacionin e mëposhtëm, jo më vonë se 10 ditë pas shpalljes së këtij njoftimi:

 1. CV-në dhe kërkesën për t’u pranuar në institucionin arsimor parashkollor.
 2. Të gjitha diplomat që disponon kandidati së bashku me listat e notave.
 3. Çertifikatën e trajnimit për drejtues të institucionit arsimor parauniversitar ose vërtetimin se është në proces trajnimi, nëse ka.
 4. Dëshminë e penalitetit të lëshuar jo më herët se 3 muaj para datës së aplikimit.
 5. Dy rekomandime nga mësues, drejtorë të institucioneve arsimore ose titullarë të institucioneve që kanë punuar me kandidatin gjatë viteve të fundit.
 6. Vetëdeklarimin në lidhje me vërtetësinë e dokumentave dhe informacionit të dhënë në procesin e aplikimit.

Disa nga detyrat që do të kryejë Drejtori i Kopshtit janë:

 1. Është përgjegjës për respektimin e akteve ligjore e nënligjore në fuqi, rregullores së brendshme të institucionit, disiplinës formale në punë, kodit të etikës dhe sjelljes në institucion.
 2. Garanton respektimin e të drejtave dhe lirive të fëmijëve, monitoron punën e përditshme bazuar në parimin e mbrojtjes së interesit më të lartë të fëmijës, në përputhje me parashikimet e konventës për të Drejtat e fëmijëve.
 3. Monitoron respektimin e kurikulës së miratuar, realizon dhe ndjek procedurën e regjistrimit të fëmijëve, si edhe administron dosjet personale të stafit.
 4. Ngre komisionin e disiplinës, komisionin e etikës dhe sjelljes në institucion, komisionin e fëmijëve me nevoja të veçanta, komisionin e blerjeve, si edhe çdo komision tjetër që ka lidhje me funksionimin dhe menaxhimin e punës në institucion.
 5. Organizon dhe dokumenton rregullisht mbledhjet me prindër, si edhe ngre këshillin e prindërve dhe  bordin e prindërve.
 6. Monitoron kushtet higjenike në institucion dhe zbatimin e menusë së miratuar.
 7. Monitoron zbatimin e detyrave funksionale të stafit mësimor dhe jomësimor.
 8. Dokumenton të dhëna në regjistrin e ditëngrënieve, si edhe realizon filtrin e përditshëm.
 9. Administron dokumentacionin e familjeve në nevojë, të cilat përfitojnë shërbim parashkollor pa pagesë.
 10. Ndjek likuidimin e faturave mujore të ditëngrënieve brenda afateve të përcaktuara dhe është përgjegjëse për debinë e akumuluar.
 11. Mban qëndrim jodiskriminues ndaj gjinisë, rracës, kulturës, besimit, prejardhjes familjare dhe modelon qëndrim pozitiv tek stafi, fëmijët dhe komuniteti…..etj.

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

BASHKIA TIRANË
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

                                                                                                   Tiranë, më 09.03.2023

Lënda:        Dërgim Informacioni

        ZYRËS RAJONALE TË PUNËSIMIT TIRANË

        Rr. “Vllazën Huta”, Njësia Administrative nr. 2, Tiranë

Ju informojmë se, në Drejtorinë e Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, Bashkia Tiranë, në zbatim të Vendimit Nr. 83, datë 30.09.2022, të Këshillit Bashkiak “Për miratimin e nivelit të pagave për punonjësit e institucioneve në varësi të Bashkisë Tiranë”, Vendimit Nr. 987, datë 10.01.2022, “Për miratimin e Rregullores për Organizimin, Funksionimin, Detyrat dhe Përgjegjësitë e Administratës së Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë”, si dhe Urdhrit të Kryetarit të Bashkisë Tiranë Nr. 35005/1, datë 07.10.2022 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, institucion në varësi të Bashkisë së Tiranës”, VKB nr. 159, datë 26.12.2019 “Për emërtimin dhe miratimin e stemave të drejtorive të përgjithshme të punëtorëve të qytetit dhe Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, institucione në varësi të Bashkisë Tiranë”, shpallen 15 (pesëmbëdhjetë) vende të lira pune për Edukatore në çerdhe, (Kategoria/ Klasa IV-b, grupi 1/2/3/4).

Dokumentacioni i kërkuar në dosjen personale, në momentin që aplikanti shpallet fitues:

 1. CV
 2. Vërtetim banimi
 3. Çertifikatë personale dhe familjare
 4. Dëftesë/ Diplomë + listë notash (kopje të noterizuara)
 5. Çertifikata,kualifikime etj (nëse dispononi)
 6. Librezë pune origjinale
 7. Raport mjeko – ligjor
 8. Dëshmi penaliteti (deri në momentin e paisjes me dëshmi penaliteti, fotokopje të kuponit të aplikimit në postë)
 9. 2 fotografi

Disa nga detyrat që duhet të kryejë një edukatore në çerdhe janë:

 1. Punon nën drejtimin e Përgjegjëses së Çerdhes dhe udhëzimeve të mjekut, psikologut, dhe punonjësit social.
  1. Monitoron gjendjen shëndetësore të fëmijëve gjatë gjithë qëndrimit në çerdhe, njofton në kohë përgjegjësen për problemet shëndetësore të konstatuara dhe i pasqyron ato në filtrin ditor.
  1. Kujdeset çdo ditë për fëmijët, në drejtim të higjenës personale, të ushqyerit, të ndërruarit e veshmbathjeve, edukimit shoqëror. Në bashkëpunim me specialistët e sektorit psiko-social ndihmon në stimulimin e fushave të zhvillimit të fëmijës si psh: zhvillimi fizik, psiko-emocional, si dhe përdor metoda të efektshme për inkurajimin e zhvillimit fizik, social, emocional, gjuhësor dhe edukativ të fëmijëve 0-3 vjeç.
  1. Njeh dhe zbaton programin e edukimit të fëmijëve sipas formatit të përcaktuar.
  1. Në bashkëpunim me psikologun/punonjësin social ndjek planin individual të ecurisë dhe zhvillimit të fëmijëve me nevoja të veçanta.
  1. I raporton me shkrim turnit pasardhës, lidhur me problematikat e konstatuara tek fëmijët.
  1. Mban përgjegjësi për rregullin dhe higjenën brenda grupit.
  1. Merr pjesë në pastrimin e përgjithshëm të çerdhes në rast të lyrjes, dezinfektimit apo pastrimit gjeneral të ambienteve të brendshme dhe të jashtme.
  1. Krijon një mjedis të përshtatshëm duke përdorur mjete didaktike/vizatime/figura referuese/punime dore etj, për zhvillimin e programit të edukimit për fëmijët 6 muaj -3 vjeç.
  1. Informon rregullisht prindërit për ecurinë e fëmijës gjatë qëndrimit në çerdhe.
  1. Zbaton Konventën e të Drejtave të Fëmijëve.
  1. Duhet të jetë e pajisur me çertifikatën e vlefshme për dhënien e ndihmës së parë nga subjekte të liçensuara kombëtare/ndërkombëtare.

Për sa më sipër sqarojmë se:

Për pozicionin e punës si Edukatore në çerdhe, duhen plotësuar kriteret e mëposhtme:

-Të ketë mbaruar arsimin e lartë Parashkollor/Cikli i Ulët/Punë Sociale/Psikologji/Infermieri.

-Të ketë eksperiencë pune në lidhje me fëmijërinë e hershme ( grupmosha 0-3 vjeç).

Afati për dërgimin e CV- ve është deri më datë 18.03.2023.

Faleminderit për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin Tuaj.

                                                                                                                                                                                                                                   

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Tiranë, më   03/03/2023

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve dhe fazës së intervistimit të aplikuesve,  komisioni vlersues ka shpallur fitues si  “Edukatore ne Çerdhe”:

 • Gerta Musaku
 • Helga Bardhollari
 • Elona Shutina

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

BASHKIA E TIRANËS

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

                                                                                                            Tiranë, më 02.03.2023

SHPALLJE E KLASIFIKIMIT PËRFUNDIMTAR TË KANDIDATËVE PËR DREJTOR TË

KOPSHTIT NR. 49 “Vaçe Zela”

Referuar vlerësimit të Komisionit, bazuar në kriteret kualifikuese, intervistën e kryer dhe dokumentacionin shoqërues të depozituar , shpallet klasifikimi përfundimtar i kandidatëve si më poshtë vijon:

 1. Eneda Ibrahimi                      50 pikë
 2. Frida Melani                           35 pikë

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Tiranë, më  27.02.2023

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve të aplikuesve për pozicionin “Edukatore në çerdhe” komisioni vlersues ka përzgjedhur këto emra për fazën e intervistimit më dt. 28.02.2023 nga ora 09:00 deri më 10:00.

 1. Flutura Spahiu
 2. Helga Bardhollari
 3. Valbona Mustafaj
 4. Liljana Gjurra
 5. Elona Shutina
 6. Albana Muja
 7. Gerta Musaku
 8. Megi Fejza

APLIKIMET SHPALLEN TË MBYLLURA

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Tiranë, më   21.02.2023

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve dhe fazës së intervistimit të aplikuesve,  komisioni vlersues ka shpallur fitues si  “Edukatore ne Çerdhe”:

 • Vjola Elmazaj
 • Franceska Arapi
 • Fjorda Potka
 • Valbona Cahani

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

BASHKIA TIRANË
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

 

                                                                                                        Tiranë, më 13/02/2023

 

Lënda:        Dërgim Informacioni

        ZYRËS RAJONALE TË PUNËSIMIT TIRANË

        Rr. “Vllazën Huta”, Njësia Administrative nr. 2, Tiranë

 

Ju informojmë se, në Drejtorinë e Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, Bashkia Tiranë, në zbatim të Vendimit i Këshillit Bashkiak Nr. 83, datë 30.09.2022, “Për miratimin e nivelit të pagave për punonjësit e institucioneve në varësi të Bashkisë Tiranë”, Vendimit Nr. 987, datë 10.01.2022, “Për miratimin e Rregullores për Organizimin, Funksionimin, Detyrat dhe Përgjegjësitë e Administratës së Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë”, si dhe Urdhrit Nr. 35005/1, datë 07.10.2022 “Për miratimin e strukturës dhe organikës të Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, institucion në varësi të Bashkisë së Tiranës ”, VKB nr. 159, datë 26.12.2019 “Për emërtimin dhe miratimin e stemave të drejtorive të përgjithshme të punëtorëve të qytetit dhe Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, institucione në varësi të Bashkisë Tiranë”, shpallen 13 (trembëdhjetë) vende të lira pune për Edukatore në çerdhe, (Kategoria/Klasa IV-b, grupi 1/2/3/4).

 

Dokumentacioni i kërkuar në dosjen personale, në momentin që aplikanti shpallet fitues:

 1. CV
 2. Vërtetim banimi
 3. Çertifikatë personale dhe familjare
 4. Dëftesë/ Diplomë + listë notash (kopje të noterizuara)
 5. Çertifikata,kualifikime etj (nëse dispononi)
 6. Librezë pune origjinale
 7. Raport mjeko – ligjor
 8. Dëshmi penaliteti (deri në momentin e paisjes me dëshmi penaliteti, fotokopje të kuponit të aplikimit në postë)
 9. 2 fotografi

 

 

 

 

Disa nga detyrat që duhet të kryejë një edukatore në çerdhe janë:

 

 1. Punon nën drejtimin e Përgjegjëses së Çerdhes dhe udhëzimeve të mjekut, psikologut, dhe punonjësit social.
 2. Monitoron gjendjen shëndetësore të fëmijëve gjatë gjithë qëndrimit në çerdhe, njofton në kohë përgjegjësen për problemet shëndetësore të konstatuara dhe i pasqyron ato në filtrin ditor.
 3. Kujdeset çdo ditë për fëmijët, në drejtim të higjenës personale, të ushqyerit, të ndërruarit e veshmbathjeve, edukimit shoqëror. Në bashkëpunim me specialistët e sektorit psiko-social ndihmon në stimulimin e fushave të zhvillimit të fëmijës si psh: zhvillimi fizik, psiko-emocional, si dhe përdor metoda të efektshme për inkurajimin e zhvillimit fizik, social, emocional, gjuhësor dhe edukativ të fëmijëve 0-3 vjeç.
 4. Njeh dhe zbaton programin e edukimit të fëmijëve sipas formatit të përcaktuar.
 5. Në bashkëpunim me psikologun/punonjësin social ndjek planin individual të ecurisë dhe zhvillimit të fëmijëve me nevoja të veçanta.
 6. I raporton me shkrim turnit pasardhës, lidhur me problematikat e konstatuara tek fëmijët.
 7. Mban përgjegjësi për rregullin dhe higjenën brenda grupit.
 8. Merr pjesë në pastrimin e përgjithshëm të çerdhes në rast të lyrjes, dezinfektimit apo pastrimit gjeneral të ambienteve të brendshme dhe të jashtme.
 9. Krijon një mjedis të përshtatshëm duke përdorur mjete didaktike/vizatime/figura referuese/punime dore etj, për zhvillimin e programit të edukimit për fëmijët 6 muaj -3 vjeç.
 10. Informon rregullisht prindërit për ecurinë e fëmijës gjatë qëndrimit në çerdhe.
 11. Zbaton Konventën e të Drejtave të Fëmijëve.
 12. Duhet të jetë e pajisur me çertifikatën e vlefshme për dhënien e ndihmës së parë nga subjekte të liçensuara kombëtare/ndërkombëtare.

 

Për sa më sipër sqarojmë se:

 

Për pozicionin e punës si Edukatore në çerdhe, duhen plotësuar kriteret e mëposhtme:

-Të ketë mbaruar arsimin e lartë Parashkollor/Cikli i Ulët/Punë Sociale/Psikologji/Infermieri.

-Të ketë eksperiencë pune në lidhje me fëmijërinë e hershme ( grupmosha 0-3 vjeç).

 

Afati për dërgimin e CV- ve është deri më datë 23.02.2023.

 * Aplikimi bëhet duke dërguar CV-në dhe kërkesën për punësim në pozicionin e dëshiruar tek e-maili: femijet@tirana.al 

Faleminderit për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin Tuaj.

 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Tiranë, më  10.02.2023

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve të aplikuesve për pozicionin “Edukatore në çerdhe” komisioni vlersues ka përzgjedhur këto emra për fazën e intervistimit më dt. 13.02.2023 nga ora 09:00 deri më 10:00.

 

 1. Greta Neli
 2. Anjeza Koçileri
 3. Rrahime Sano
 4. Fjorda Potka
 5. Vjola Elmazaj
 6. Elida Cjapi
 7. Franceska Arapi
 8. Ejona Doce
 9. Gerta Musaku
 10. Rexhina Tarushi
 11. Estela Mollaj
 12. Valbona Mustafaj
 13. Valbona Cahani

 

APLIKIMET SHPALLEN TË MBYLLURA

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

BASHKIA E TIRANËS
 DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

 

                                                                                                              Tiranë më 06.02.2023

 

SHPALLJE E VENDIT VAKANT PËR POZICIONIN E DREJTUESIT

TË KOPSHTIT NR. 49 BASHKIA TIRANË

 

Mbështetur në Urdhrin e Kryetarit të Bashkisë Tiranë Nr. 3089, datë 18.01.2019 “Për Procedurat e Emërimit dhe të Shkarkimit të Drejtorit të Institucionit Publik të Arsimit Parashkollor”, Drejtoria e Përgjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë, shpall vendin vakant për pozicionin e Drejtorit të Kopshtit nr. 49, Bashkia Tiranë. (paga  sipas VKM nr. 175, datë 08.03.2017, “Për trajtimin me pagë dhe shtesa mbi pagë të punonjësve mësimorë dhe të punonjësve të tjerë jomësimorë, në arsimin parauniversitar”, të ndryshuar)

 

Kandidati për drejtor i institucionit publik të arsimit parashkollor duhet:

 

 1. Të ketë diplomë të ciklit të parë Bachelor, të formimit për mësues të arsimit parashkollor (Master).
 2. Të ketë të paktën, 5 vjet përvojë pune si mësues.
 3. Të mos ketë masa disiplinore në fuqi.

 

Çdo kandidat duhet të dorëzojë pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve dokumentacionin e mëposhtëm, jo më vonë se 10 ditë pas shpalljes së këtij njoftimi:

 

 1. CV-në dhe kërkesën për t’u pranuar në institucionin arsimor parashkollor.
 2. Të gjitha diplomat që disponon kandidati së bashku me listat e notave.
 3. Çertifikatën e trajnimit për drejtues të institucionit arsimor parauniversitar ose vërtetimin se është në proces trajnimi, nëse ka.
 4. Dëshminë e penalitetit të lëshuar jo më herët se 3 muaj para datës së aplikimit.
 5. Dy rekomandime nga mësues, drejtorë të institucioneve arsimore ose titullarë të institucioneve që kanë punuar me kandidatin gjatë viteve të fundit.
 6. Vetëdeklarimin në lidhje me vërtetësinë e dokumentave dhe informacionit të dhënë në procesin e aplikimit.

 

Disa nga detyrat që do të kryejë Drejtori i Kopshtit janë:

 

 1. Është përgjegjës për respektimin e akteve ligjore e nënligjore në fuqi, rregullores së brendshme të institucionit, disiplinës formale në punë, kodit të etikës dhe sjelljes në institucion.
 2. Garanton respektimin e të drejtave dhe lirive të fëmijëve, monitoron punën e përditshme bazuar në parimin e mbrojtjes së interesit më të lartë të fëmijës, në përputhje me parashikimet e konventës për të Drejtat e fëmijëve.
 3. Monitoron respektimin e kurikulës së miratuar, realizon dhe ndjek procedurën e regjistrimit të fëmijëve, si edhe administron dosjet personale të stafit.
 4. Ngre komisionin e disiplinës, komisionin e etikës dhe sjelljes në institucion, komisionin e fëmijëve me nevoja të veçanta, komisionin e blerjeve, si edhe çdo komision tjetër që ka lidhje me funksionimin dhe menaxhimin e punës në institucion.
 5. Organizon dhe dokumenton rregullisht mbledhjet me prindër, si edhe ngre këshillin e prindërve dhe bordin e prindërve.
 6. Monitoron kushtet higjenike në institucion dhe zbatimin e menusë së miratuar.
 7. Monitoron zbatimin e detyrave funksionale të stafit mësimor dhe jomësimor.
 8. Dokumenton të dhëna në regjistrin e ditëngrënieve, si edhe realizon filtrin e përditshëm.
 9. Administron dokumentacionin e familjeve në nevojë, të cilat përfitojnë shërbim parashkollor pa pagesë.
 10. Ndjek likuidimin e faturave mujore të ditëngrënieve brenda afateve të përcaktuara dhe është përgjegjëse për debinë e akumuluar.

Mban qëndrim jodiskriminues ndaj gjinisë, rracës, kulturës, besimit, prejardhjes familjare dhe modelon qëndrim pozitiv tek stafi, fëmijët dhe komuniteti…..etj.

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

R  E P U  B  L  I  K  A    E    S  H  Q  I  P  Ë  R  I  S  Ë
BASHKIA E TIRANËS
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

 

                                                                                                      Tiranë, më 31.01.2023

 

Lënda:        Dërgim Informacioni

        ZYRËS RAJONALE TË PUNËSIMIT TIRANË

        Rr. “Vllazën Huta”, Njësia Administrative nr. 2, Tiranë

 

Ju informojmë se, në Drejtorinë e Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, Bashkia Tiranë, në zbatim të Vendimit Nr. 83, datë 30.09.2022, të Këshillit Bashkiak “Për miratimin e nivelit të pagave për punonjësit e institucioneve në varësi të Bashkisë Tiranë”, Vendimit Nr. 987, datë 10.01.2022, “Për miratimin e Rregullores për Organizimin, Funksionimin, Detyrat dhe Përgjegjësitë e Administratës së Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë”, si dhe Urdhrit të Kryetarit të Bashkisë Tiranë Nr. 35005/1, datë 07.10.2022 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, institucion në varësi të Bashkisë së Tiranës”, VKB nr. 159, datë 26.12.2019 “Për emërtimin dhe miratimin e stemave të drejtorive të përgjithshme të punëtorëve të qytetit dhe Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, institucione në varësi të Bashkisë Tiranë”, shpallen 15 (pesëmbëdhjetë) vende të lira pune për Edukatore në çerdhe, (Kategoria/ Klasa IV-b, grupi 1/2/3/4).

 

Dokumentacioni i kërkuar në dosjen personale, në momentin që aplikanti shpallet fitues:

 1. CV
 2. Vërtetim banimi
 3. Çertifikatë personale dhe familjare
 4. Dëftesë/ Diplomë + listë notash (kopje të noterizuara)
 5. Çertifikata,kualifikime etj (nëse dispononi)
 6. Librezë pune origjinale
 7. Raport mjeko – ligjor
 8. Dëshmi penaliteti (deri në momentin e paisjes me dëshmi penaliteti, fotokopje të kuponit të aplikimit në postë)
 9. 2 fotografi

 

 

Disa nga detyrat që duhet të kryejë një edukatore në çerdhe janë:

 

 1. Punon nën drejtimin e Përgjegjëses së Çerdhes dhe udhëzimeve të mjekut, psikologut, dhe punonjësit social.
 2. Monitoron gjendjen shëndetësore të fëmijëve gjatë gjithë qëndrimit në çerdhe, njofton në kohë përgjegjësen për problemet shëndetësore të konstatuara dhe i pasqyron ato në filtrin ditor.
 3. Kujdeset çdo ditë për fëmijët, në drejtim të higjenës personale, të ushqyerit, të ndërruarit e veshmbathjeve, edukimit shoqëror. Në bashkëpunim me specialistët e sektorit psiko-social ndihmon në stimulimin e fushave të zhvillimit të fëmijës si psh: zhvillimi fizik, psiko-emocional, si dhe përdor metoda të efektshme për inkurajimin e zhvillimit fizik, social, emocional, gjuhësor dhe edukativ të fëmijëve 0-3 vjeç.
 4. Njeh dhe zbaton programin e edukimit të fëmijëve sipas formatit të përcaktuar.
 5. Në bashkëpunim me psikologun/punonjësin social ndjek planin individual të ecurisë dhe zhvillimit të fëmijëve me nevoja të veçanta.
 6. I raporton me shkrim turnit pasardhës, lidhur me problematikat e konstatuara tek fëmijët.
 7. Mban përgjegjësi për rregullin dhe higjenën brenda grupit.
 8. Merr pjesë në pastrimin e përgjithshëm të çerdhes në rast të lyrjes, dezinfektimit apo pastrimit gjeneral të ambienteve të brendshme dhe të jashtme.
 9. Krijon një mjedis të përshtatshëm duke përdorur mjete didaktike/vizatime/figura referuese/punime dore etj, për zhvillimin e programit të edukimit për fëmijët 6 muaj -3 vjeç.
 10. Informon rregullisht prindërit për ecurinë e fëmijës gjatë qëndrimit në çerdhe.
 11. Zbaton Konventën e të Drejtave të Fëmijëve.
 12. Duhet të jetë e pajisur me çertifikatën e vlefshme për dhënien e ndihmës së parë nga subjekte të liçensuara kombëtare/ndërkombëtare.

 

Për sa më sipër sqarojmë se:

 

Për pozicionin e punës si Edukatore në çerdhe, duhen plotësuar kriteret e mëposhtme:

-Të ketë mbaruar arsimin e lartë Parashkollor/Cikli i Ulët/Punë Sociale/Psikologji/Infermieri.

-Të ketë eksperiencë pune në lidhje me fëmijërinë e hershme ( grupmosha 0-3 vjeç).

 

Afati për dërgimin e CV- ve është deri më datë 09.02.2023.

 

Aplikimi behet duke dërguar CV-në dhe kërkesën për punësim në pozicionin e dëshiruar tek e-mail: femijet@tirana.al

Faleminderit për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin Tuaj.

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

R  E P U  B  L  I  K  A    E    S  H  Q  I  P  Ë  R  I  S  Ë
BASHKIA E TIRANËS
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

 

                                                                                                          Tiranë, më 25.01.2023

 

SHPALLJE E KLASIFIKIMIT PËRFUNDIMTAR TË KANDIDATËVE PËR DREJTOR TË

KOPSHTIT NR. 20

       

Referuar vlerësimit të Komisionit, bazuar në kriteret kualifikuese, intervistën e kryer dhe dokumentacionin shoqërues të depozituar , shpallet klasifikimi përfundimtar i kandidatëve si më poshtë vijon:

      

 1. Oltjana Gjokaj  50  pikë
 2. Elona Dukaj      40 pikë

 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Tiranë, më   25.01.2023

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve dhe fazës së intervistimit të aplikuesve,  komisioni vlersues ka shpallur fitues si  “Edukatore ne Çerdhe”:

 • Ester Hyska
 • Ermira Sheqerxhi
 • Kleda Zaçaj
 • Suada Beqiri
 • Dejana Trimi
 • Anita Lloçi
 • Marjeta Xhemollari

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Tiranë, më  23.01.2023

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve të aplikuesve për pozicionin “Edukatore në çerdhe” komisioni vlersues ka përzgjedhur këto emra për fazën e intervistimit më dt. 24.01.2023 nga ora 09:00 deri më 10:30.

 

 1. Marjeta Xhemollari
 2. Kleda Zaçaj
 3. Dejana Trimi
 4. Suada Beqiri
 5. Ermira Sheqerxhi
 6. Ester Hyska
 7. Anita Lloçi
 8. Marjeta Hasa
 9. Anjeza Koçileri
 10. Fjorda Potka
 11. Lorisa Isufllari
 12. Ejona Doce
 13. Esjona Bakushi
 14. Ornela Lika
 15. Vjola Elmazaj
 16. Ina Çaçi
 17. Esmeralda Gjini (Domi)

APLIKIMET SHPALLEN TË MBYLLURA

 

 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

R  E P U  B  L  I  K  A    E    S  H  Q  I  P  Ë  R  I  S  Ë
BASHKIA E TIRANËS
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

 

                                                                                                     Tiranë, më 12.01.2023

 

Lënda:        Dërgim Informacioni

        ZYRËS RAJONALE TË PUNËSIMIT TIRANË

        Rr. “Vllazën Huta”, Njësia Administrative nr. 2, Tiranë

 

Ju informojmë se, në Drejtorinë e Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, Bashkia Tiranë, në zbatim të Vendimit i Këshillit Bashkiak Nr. 83, datë 30.09.2022, “Për miratimin e nivelit të pagave për punonjësit e institucioneve në varësi të Bashkisë Tiranë”, Vendimit Nr. 987, datë 10.01.2022, “Për miratimin e Rregullores për Organizimin, Funksionimin, Detyrat dhe Përgjegjësitë e Administratës së Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë”, si dhe Urdhrit Nr. 35005/1, datë 07.10.2022 “Për miratimin e strukturës dhe organikës të Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, institucion në varësi të Bashkisë së Tiranës ”, VKB nr. 159, datë 26.12.2019 “Për emërtimin dhe miratimin e stemave të drejtorive të përgjithshme të punëtorëve të qytetit dhe Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, institucione në varësi të Bashkisë Tiranë”, shpallen 20 (njëzet) vende të lira pune për Edukatore në çerdhe, (Kategoria/Klasa IV-b, grupi 1/2/3/4).

 

Dokumentacioni i kërkuar në dosjen personale, në momentin që aplikanti shpallet fitues:

 1. CV
 2. Vërtetim banimi
 3. Çertifikatë personale dhe familjare
 4. Dëftesë/ Diplomë + listë notash (kopje të noterizuara)
 5. Çertifikata,kualifikime etj (nëse dispononi)
 6. Librezë pune origjinale
 7. Raport mjeko – ligjor
 8. Dëshmi penaliteti (deri në momentin e paisjes me dëshmi penaliteti, fotokopje të kuponit të aplikimit në postë)
 9. 2 fotografi

 

Disa nga detyrat që duhet të kryejë një edukatore në çerdhe janë:

 

 1. Punon nën drejtimin e Përgjegjëses së Çerdhes dhe udhëzimeve të mjekut, psikologut, dhe punonjësit social.
 2. Monitoron gjendjen shëndetësore të fëmijëve gjatë gjithë qëndrimit në çerdhe, njofton në kohë përgjegjësen për problemet shëndetësore të konstatuara dhe i pasqyron ato në filtrin ditor.
 3. Kujdeset çdo ditë për fëmijët, në drejtim të higjenës personale, të ushqyerit, të ndërruarit e veshmbathjeve, edukimit shoqëror. Në bashkëpunim me specialistët e sektorit psiko-social ndihmon në stimulimin e fushave të zhvillimit të fëmijës si psh: zhvillimi fizik, psiko-emocional, si dhe përdor metoda të efektshme për inkurajimin e zhvillimit fizik, social, emocional, gjuhësor dhe edukativ të fëmijëve 0-3 vjeç.
 4. Njeh dhe zbaton programin e edukimit të fëmijëve sipas formatit të përcaktuar.
 5. Në bashkëpunim me psikologun/punonjësin social ndjek planin individual të ecurisë dhe zhvillimit të fëmijëve me nevoja të veçanta.
 6. I raporton me shkrim turnit pasardhës, lidhur me problematikat e konstatuara tek fëmijët.
 7. Mban përgjegjësi për rregullin dhe higjenën brenda grupit.
 8. Merr pjesë në pastrimin e përgjithshëm të çerdhes në rast të lyrjes, dezinfektimit apo pastrimit gjeneral të ambienteve të brendshme dhe të jashtme.
 9. Krijon një mjedis të përshtatshëm duke përdorur mjete didaktike/vizatime/figura referuese/punime dore etj, për zhvillimin e programit të edukimit për fëmijët 6 muaj -3 vjeç.
 10. Informon rregullisht prindërit për ecurinë e fëmijës gjatë qëndrimit në çerdhe.
 11. Zbaton Konventën e të Drejtave të Fëmijëve.
 12. Duhet të jetë e pajisur me çertifikatën e vlefshme për dhënien e ndihmës së parë nga subjekte të liçensuara kombëtare/ndërkombëtare.

 

Për sa më sipër sqarojmë se:

 

Për pozicionin e punës si Edukatore në çerdhe, duhen plotësuar kriteret e mëposhtme:

-Të ketë mbaruar arsimin e lartë Parashkollor/Cikli i Ulët/Punë Sociale/Psikologji/Infermieri.

-Të ketë eksperiencë pune në lidhje me fëmijërinë e hershme ( grupmosha 0-3 vjeç).

 

Afati për dërgimin e CV- ve është deri më datë 21.01.2023.

Aplikimi behet duke dërguar CV-në dhe kërkesën për punësim në pozicionin e dëshiruar tek e-mail: femijet@tirana.al

Faleminderit për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin Tuaj.

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Tiranë, më 06.01.2023

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve dhe fazës së intervistimit të aplikuesve, komisioni vlersues ka shpallur fitues si  “Operator i tekseve Braille pranë Insitutit të Nxënësve Që Nuk Shikojnë”:

 • Elda Borova

 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Tiranë, më  04.01.2023

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve të aplikuesve për pozicionin “Operator Braille” komisioni vlersues ka përzgjedhur këto emra për fazën e intervistimit më dt. 05.01.2023 nga ora 09:00 deri më 09:30.

 

 1. Elda Borova
 2. Stelina Sinani

 

APLIKIMET SHPALLEN TË MBYLLURA

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

R  E P U  B  L  I  K  A    E    S  H  Q  I  P  Ë  R  I  S  Ë
BASHKIA E TIRANËS
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

 

                                                                         Tiranë më 04.01.2023

 

SHPALLJE E VENDIT VAKANT PËR POZICIONIN E DREJTUESIT TË

KOPSHTIT NR. 20 BASHKIA TIRANË

 

Mbështetur në Urdhrin e Kryetarit të Bashkisë Tiranë Nr. 3089, datë 18.01.2019 “Për Procedurat e Emërimit dhe të Shkarkimit të Drejtorit të Institucionit Publik të Arsimit Parashkollor”, Drejtoria e Përgjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë, shpall vendin vakant për pozicionin e Drejtorit të Kopshtit Nr. 20, Bashkia Tiranë. (paga  sipas VKM nr. 175, datë 08.03.2017, “Për trajtimin me pagë dhe shtesa mbi pagë të punonjësve mësimorë dhe të punonjësve të tjerë jomësimorë, në arsimin parauniversitar”, të ndryshuar)

 

Kandidati për drejtor i institucionit publik të arsimit parashkollor duhet:

 

 1. Të ketë diplomë të ciklit të parë Bachelor, të formimit për mësues të arsimit parashkollor (Master).
 2. Të ketë të paktën, 5 vjet përvojë pune si mësues.
 3. Të mos ketë masa disiplinore në fuqi.

 

Çdo kandidat duhet të dorëzojë pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve dokumentacionin e mëposhtëm, jo më vonë se 10 ditë pas shpalljes së këtij njoftimi:

 

 1. CV-në dhe kërkesën për t’u pranuar në institucionin arsimor parashkollor.
 2. Të gjitha diplomat që disponon kandidati së bashku me listat e notave.
 3. Çertifikatën e trajnimit për drejtues të institucionit arsimor parauniversitar ose vërtetimin se është në proces trajnimi, nëse ka.
 4. Dëshminë e penalitetit të lëshuar jo më herët se 3 muaj para datës së aplikimit.
 5. Dy rekomandime nga mësues, drejtorë të institucioneve arsimore ose titullarë të institucioneve që kanë punuar me kandidatin gjatë viteve të fundit.
 6. Vetëdeklarimin në lidhje me vërtetësinë e dokumentave dhe informacionit të dhënë në procesin e aplikimit.

 

 

Disa nga detyrat që do të kryejë Drejtori i Kopshtit janë:

 

 1. Është përgjegjës për respektimin e akteve ligjore e nënligjore në fuqi, rregullores së brendshme të institucionit, disiplinës formale në punë, kodit të etikës dhe sjelljes në institucion.
 2. Garanton respektimin e të drejtave dhe lirive të fëmijëve, monitoron punën e përditshme bazuar në parimin e mbrojtjes së interesit më të lartë të fëmijës, në përputhje me parashikimet e konventës për të Drejtat e fëmijëve.
 3. Monitoron respektimin e kurikulës së miratuar, realizon dhe ndjek procedurën e regjistrimit të fëmijëve, si edhe administron dosjet personale të stafit.
 4. Ngre komisionin e disiplinës, komisionin e etikës dhe sjelljes në institucion, komisionin e fëmijëve me nevoja të veçanta, komisionin e blerjeve, si edhe çdo komision tjetër që ka lidhje me funksionimin dhe menaxhimin e punës në institucion.
 5. Organizon dhe dokumenton rregullisht mbledhjet me prindër, si edhe ngre këshillin e prindërve dhe bordin e prindërve.
 6. Monitoron kushtet higjenike në institucion dhe zbatimin e menusë së miratuar.
 7. Monitoron zbatimin e detyrave funksionale të stafit mësimor dhe jomësimor.
 8. Dokumenton të dhëna në regjistrin e ditëngrënieve, si edhe realizon filtrin e përditshëm.
 9. Administron dokumentacionin e familjeve në nevojë, të cilat përfitojnë shërbim parashkollor pa pagesë.
 10. Ndjek likuidimin e faturave mujore të ditëngrënieve brenda afateve të përcaktuara dhe është përgjegjëse për debinë e akumuluar.
 11. Mban qëndrim jodiskriminues ndaj gjinisë, rracës, kulturës, besimit, prejardhjes familjare dhe modelon qëndrim pozitiv tek stafi, fëmijët dhe komuniteti…..etj.

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Tiranë, më   28.12.2022

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve dhe fazës së intervistimit të aplikuesve,  komisioni vlersues ka shpallur fitues si  “Edukatore ne Çerdhe”:

 • Sonila JeminaJ (Doka)
 • Kosovare Mumajesi
 • Mimoza Shuli
 • Arlinda Gjici
 • Elona Pecnikaj
 • Anduena Pere
 • Irena Shatri

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Tiranë, më  22.12.2022

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve të aplikuesve për pozicionin “Edukatore në çerdhe” komisioni vlersues ka përzgjedhur këto emra për fazën e intervistimit më dt. 23.12.2022 nga ora 09:00 deri më 11:00.

 

 1. Vjola Elmazaj
 2. Esjona Bakushi
 3. Mimoza Shuli
 4. Ermira Sheqerxhi
 5. Elona Pecnikaj
 6. Arlinda Gjici
 7. Sonila Jeminaj
 8. Erida Disha
 9. Anduena Pere
 10. Valbona Cahani
 11. Sabrina Hoxha
 12. Rhaime Sano
 13. Valbona Mustafaj
 14. Enxhi Likollari
 15. Kosovare Mumajesi
 16. Valbona Miraka
 17. Dorina Dedaj
 18. Irena Shatri

APLIKIMET SHPALLEN TË MBYLLURA

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

R  E P U  B  L  I  K  A    E    S  H  Q  I  P  Ë  R  I  S  Ë
BASHKIA E TIRANËS
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

 

 

                                                                                                          Tiranë, më 21.12.2022

 

 

SHPALLJE E KLASIFIKIMIT PËRFUNDIMTAR TË KANDIDATËVE PËR DREJTOR TË

KOPSHTIT PEZË – NDROQ

 

       

 

Referuar vlerësimit të Komisionit, bazuar në kriteret kualifikuese, intervistën e kryer dhe dokumentacionin shoqërues të depozituar , shpallet klasifikimi përfundimtar i kandidatëve si më poshtë vijon:

      

 

 1. Mailinda Dorzi     50 pikë
 2. Drita Koçi             33 pikë

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

 

R  E P U  B  L  I  K  A    E    S  H  Q  I  P  Ë  R  I  S  Ë
BASHKIA E TIRANËS
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

 

                                                                                                    Tiranë, më 20.12.2022

 

Lënda:        Dërgim Informacioni

        ZYRËS RAJONALE TË PUNËSIMIT TIRANË

        Rr. “Vllazën Huta”, Njësia Administrative nr. 2, Tiranë

 

Ju informojmë se, në Institutin e Nxënësve që Nuk Shikojnë, Bashkia Tiranë, në zbatim të VKM NR. 717, datë 23.06.2009 “Për pagat e punonjësve mbështetës të institucioneve buxhetore dhe të nëpunësve të disa institucioneve buxhetore” të ndryshuar, Vendimit Nr. 987, datë 10.01.2022, “Për miratimin e Rregullores për Organizimin, Funksionimin, Detyrat dhe Përgjegjësitë e Administratës së Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë”, si dhe Urdhrit të Kryetarit të Bashkisë Tiranë Nr. 35005/1, datë 07.10.2022 “Për Miratimin e Strukturës dhe Organikës së Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve”, institucion në varësi të Bashkisë së Tiranës, VKB nr. 159, datë 26.12.2019 “Për emërtimin dhe miratimin e stemave të drejtorive të përgjithshme të punëtorëve të qytetit dhe Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, institucione në varësi të Bashkisë Tiranë”, Urdhrit të Ministrit të Arsimit Nr. 31, datë 28.01.2020 “Për miratimin e rregullores për funksionimin e institucioneve arsimore parauniversitare në Republikën e Shqipërisë” shpallet 1 (një) vend i lirë pune për Operator të teksteve Braille në Institutin e Nxënësve që Nuk Shikojnë, (Paga sipas VKM nr. 717, datë 23.06.2009, të ndryshuar).

Dokumentacioni i kërkuar në dosjen personale, në momentin që aplikanti shpallet fitues:

 1. CV
 2. Vërtetim banimi
 3. Çertifikatë personale dhe familjare
 4. Dëftesë/ Diplomë + listë notash (kopje të noterizuara)
 5. Çertifikata,kualifikime etj (nëse dispononi)
 6. Librezë pune origjinale
 7. Raport mjeko – ligjor
 8. Dëshmi penaliteti (deri në momentin e paisjes me dëshmi penaliteti, fotokopje të kuponit të aplikimit në postë)
 9. 2 fotografi

 

Disa nga detyrat që duhet të kryejë një Operator i teksteve Braille në INNSH janë:

 

 1. Redaktore e gjuhës Braille.
 2. Të transkriptojë tekstet mësimore (jashtë mësimore, etj) në shkrimin Braille.
 3. Të korrektojë, redaktojë e printojë në printer Braille tekstet mësimore.
 4. Të prodhojë mjetet didaktike sipas kërkesave të mësuesve përkatës në termoform.
 5. Të instruktojë programet kompjuterike për të verbër dhe instruktimin e përdorimit të termoformave .
 6. Të përgatisë fletoret me letër Braille.
 7. Të zmadhojë dhe riparojë tekstet mësimore sipas nevojave të shkollës.
 8. Të ruajë dhe administrojë ambjentet e shtypshkronjës.
 9. Të bashkëpunojë me mësuesit dhe punonjësit për nevoja të institucionit.

 

Për sa më sipër sqarojmë se:

 

Për pozicionin e punës si Operator i teksteve Braille në INNSH, duhen plotësuar kriteret e mëposhtme:

-Të ketë mbaruar arsimin e lartë Informatikë (Master).

-Të ketë eksperiencë pune të mëparshme.

 

Afati për dërgimin e CV- ve është deri më datë 29.12.2022.

Aplikimi behet duke dërguar CV-në dhe kërkesën për punësim në pozicionin e dëshiruar tek e-mail: femijet@tirana.al

Faleminderit për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin Tuaj.

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

R  E P U  B  L  I  K  A    E    S  H  Q  I  P  Ë  R  I  S  Ë
BASHKIA E TIRANËS
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

 

                                                                                                     Tiranë, më 12.12.2022

 

Lënda:        Dërgim Informacioni

        ZYRËS RAJONALE TË PUNËSIMIT TIRANË

        Rr. “Vllazën Huta”, Njësia Administrative nr. 2, Tiranë

 

Ju informojmë se, në Drejtorinë e Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, Bashkia Tiranë, në zbatim të Vendimit i Këshillit Bashkiak Nr. 83, datë 30.09.2022, “Për miratimin e nivelit të pagave për punonjësit e institucioneve në varësi të Bashkisë Tiranë”, Vendimit Nr. 987, datë 10.01.2022, “Për miratimin e Rregullores për Organizimin, Funksionimin, Detyrat dhe Përgjegjësitë e Administratës së Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë”, si dhe Urdhrit Nr. 35005/1, datë 07.10.2022 “Për miratimin e strukturës dhe organikës të Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, institucion në varësi të Bashkisë së Tiranës ”, VKB nr. 159, datë 26.12.2019 “Për emërtimin dhe miratimin e stemave të drejtorive të përgjithshme të punëtorëve të qytetit dhe Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, institucione në varësi të Bashkisë Tiranë”, shpallen 20 (njëzet) vende të lira pune për Edukatore në çerdhe, (Kategoria/Klasa IV-b, grupi 1/2/3/4).

Dokumentacioni i kërkuar në dosjen personale, në momentin që aplikanti shpallet fitues:

 1. CV
 2. Vërtetim banimi
 3. Çertifikatë personale dhe familjare
 4. Dëftesë/ Diplomë + listë notash (kopje të noterizuara)
 5. Çertifikata,kualifikime etj (nëse dispononi)
 6. Librezë pune origjinale
 7. Raport mjeko – ligjor
 8. Dëshmi penaliteti (deri në momentin e paisjes me dëshmi penaliteti, fotokopje të kuponit të aplikimit në postë)
 9. 2 fotografi

Disa nga detyrat që duhet të kryejë një edukatore në çerdhe janë:

 1. Punon nën drejtimin e Përgjegjëses së Çerdhes dhe udhëzimeve të mjekut, psikologut, dhe punonjësit social.
 2. Monitoron gjendjen shëndetësore të fëmijëve gjatë gjithë qëndrimit në çerdhe, njofton në kohë përgjegjësen për problemet shëndetësore të konstatuara dhe i pasqyron ato në filtrin ditor.
 3. Kujdeset çdo ditë për fëmijët, në drejtim të higjenës personale, të ushqyerit, të ndërruarit e veshmbathjeve, edukimit shoqëror. Në bashkëpunim me specialistët e sektorit psiko-social ndihmon në stimulimin e fushave të zhvillimit të fëmijës si psh: zhvillimi fizik, psiko-emocional, si dhe përdor metoda të efektshme për inkurajimin e zhvillimit fizik, social, emocional, gjuhësor dhe edukativ të fëmijëve 0-3 vjeç.
 4. Njeh dhe zbaton programin e edukimit të fëmijëve sipas formatit të përcaktuar.
 5. Në bashkëpunim me psikologun/punonjësin social ndjek planin individual të ecurisë dhe zhvillimit të fëmijëve me nevoja të veçanta.
 6. I raporton me shkrim turnit pasardhës, lidhur me problematikat e konstatuara tek fëmijët.
 7. Mban përgjegjësi për rregullin dhe higjenën brenda grupit.
 8. Merr pjesë në pastrimin e përgjithshëm të çerdhes në rast të lyrjes, dezinfektimit apo pastrimit gjeneral të ambienteve të brendshme dhe të jashtme.
 9. Krijon një mjedis të përshtatshëm duke përdorur mjete didaktike/vizatime/figura referuese/punime dore etj, për zhvillimin e programit të edukimit për fëmijët 6 muaj -3 vjeç.
 10. Informon rregullisht prindërit për ecurinë e fëmijës gjatë qëndrimit në çerdhe.
 11. Zbaton Konventën e të Drejtave të Fëmijëve.
 12. Duhet të jetë e pajisur me çertifikatën e vlefshme për dhënien e ndihmës së parë nga subjekte të liçensuara kombëtare/ndërkombëtare.

Për sa më sipër sqarojmë se:

Për pozicionin e punës si Edukatore në çerdhe, duhen plotësuar kriteret e mëposhtme:

-Të ketë mbaruar arsimin e lartë Parashkollor/Cikli i Ulët/Punë Sociale/Psikologji/Infermieri.

-Të ketë eksperiencë pune në lidhje me fëmijërinë e hershme ( grupmosha 0-3 vjeç).

 

Afati për dërgimin e CV- ve është deri më datë 21.12.2022.

Aplikimi behet duke dërguar CV-në dhe kërkesën për punësim në pozicionin e dëshiruar tek e-mail: femijet@tirana.al

Faleminderit për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin Tuaj.

 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

R  E P U  B  L  I  K  A    E    S  H  Q  I  P  Ë  R  I  S  Ë
BASHKIA E TIRANËS
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

 

                                                                                                          Tiranë, më 09.12.2022

 

SHPALLJE E KLASIFIKIMIT PËRFUNDIMTAR TË KANDIDATËVE PËR DREJTOR TË

KOPSHTIT NR. 26

 

Referuar vlerësimit të Komisionit, bazuar në kriteret kualifikuese, intervistën e kryer dhe dokumentacionin shoqërues të depozituar , shpallet klasifikimi përfundimtar i kandidatëve si më poshtë vijon:

      

 1. Elona Zoto          50 pikë
 2. Milva Kacorri       41 pikë
 3. Silvana Stefa        38 pikë
 4. Merita Bracellari  35 pikë
 5. Natasha Sulçaj     34 pike
 6. Teuta Guri            34 pikë

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Tiranë, më   01.12.2022

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve dhe fazës së intervistimit të aplikuesve,  komisioni vlersues ka shpallur fitues si  “Edukatore ne Çerdhe”:

 • Katerina Qendrai
 • Nertila Hoxha
 • Kanerina Bebej
 • Ermelina Sala
 • Olta Shkalla
 • Gerta Reshka

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Tiranë, më   01.12.2022

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve dhe fazës së intervistimit të aplikuesve,  komisioni vlersues ka shpallur fitues si  “Nd/Kuzhiniere ne Çerdhe”:

 • Marsela Myrtaj
 • Enkeleda Ismailanji
 • Klodiana Fani
 • Renata Cukalla

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Tiranë, më   01.12.2022

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve dhe fazës së intervistimit të aplikuesve,  komisioni vlersues ka shpallur fitues si  “Sanitare ne Çerdhe”:

 • Brunilda Mahja
 • Ledia Macalla
 • Anila Braçe
 • Rabihane Fetishi

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Tiranë, më   01.12.2022

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve dhe fazës së intervistimit të aplikuesve,  komisioni vlersues ka shpallur fitues si  “Specialist I (i parë) pranë Sektorit të Financës dhe Buxhetit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, Bashkia Tiranë”:

 • Betina Ismaili

 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

R  E P U  B  L  I  K  A    E    S  H  Q  I  P  Ë  R  I  S  Ë
BASHKIA E TIRANËS
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

                                                                                           Tiranë më 01.12.2022

 

SHPALLJE E VENDIT VAKANT PËR POZICIONIN E DREJTUESIT TË KOPSHTIT

PEZË – NDROQ, BASHKIA TIRANË

 

Mbështetur në Urdhrin e Kryetarit të Bashkisë Tiranë Nr. 3089, datë 18.01.2019 “Për Procedurat e Emërimit dhe të Shkarkimit të Drejtorit të Institucionit Publik të Arsimit Parashkollor”, Drejtoria e Përgjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë, shpall vendin vakant për pozicionin e Drejtorit të Kopshtit Pezë – Ndroq, Bashkia Tiranë. (paga  sipas VKM nr. 175, datë 08.03.2017, “Për trajtimin me pagë dhe shtesa mbi pagë të punonjësve mësimorë dhe të punonjësve të tjerë jomësimorë, në arsimin parauniversitar”, të ndryshuar)

 

Kandidati për drejtor i institucionit publik të arsimit parashkollor duhet:

 

 1. Të ketë diplomë të ciklit të parë Bachelor, të formimit për mësues të arsimit parashkollor (Master).
 2. Të ketë të paktën, 5 vjet përvojë pune si mësues.
 3. Të mos ketë masa disiplinore në fuqi.

 

Çdo kandidat duhet të dorëzojë pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve dokumentacionin e mëposhtëm, jo më vonë se 10 ditë pas shpalljes së këtij njoftimi:

 

 1. CV-në dhe kërkesën për t’u pranuar në institucionin arsimor parashkollor.
 2. Të gjitha diplomat që disponon kandidati së bashku me listat e notave.
 3. Çertifikatën e trajnimit për drejtues të institucionit arsimor parauniversitar ose vërtetimin se është në proces trajnimi, nëse ka.
 4. Dëshminë e penalitetit të lëshuar jo më herët se 3 muaj para datës së aplikimit.
 5. Dy rekomandime nga mësues, drejtorë të institucioneve arsimore ose titullarë të institucioneve që kanë punuar me kandidatin gjatë viteve të fundit.
 6. Vetëdeklarimin në lidhje me vërtetësinë e dokumentave dhe informacionit të dhënë në procesin e aplikimit.

 

Disa nga detyrat që do të kryejë Drejtori i Kopshtit janë:

 

 1. Është përgjegjës për respektimin e akteve ligjore e nënligjore në fuqi, rregullores së brendshme të institucionit, disiplinës formale në punë, kodit të etikës dhe sjelljes në institucion.
 2. Garanton respektimin e të drejtave dhe lirive të fëmijëve, monitoron punën e përditshme bazuar në parimin e mbrojtjes së interesit më të lartë të fëmijës, në përputhje me parashikimet e konventës për të Drejtat e fëmijëve.
 3. Monitoron respektimin e kurikulës së miratuar, realizon dhe ndjek procedurën e regjistrimit të fëmijëve, si edhe administron dosjet personale të stafit.
 4. Ngre komisionin e disiplinës, komisionin e etikës dhe sjelljes në institucion, komisionin e fëmijëve me nevoja të veçanta, komisionin e blerjeve, si edhe çdo komision tjetër që ka lidhje me funksionimin dhe menaxhimin e punës në institucion.
 5. Organizon dhe dokumenton rregullisht mbledhjet me prindër, si edhe ngre këshillin e prindërve dhe bordin e prindërve.
 6. Monitoron kushtet higjenike në institucion dhe zbatimin e menusë së miratuar.
 7. Monitoron zbatimin e detyrave funksionale të stafit mësimor dhe jomësimor.
 8. Dokumenton të dhëna në regjistrin e ditëngrënieve, si edhe realizon filtrin e përditshëm.
 9. Administron dokumentacionin e familjeve në nevojë, të cilat përfitojnë shërbim parashkollor pa pagesë.
 10. Ndjek likuidimin e faturave mujore të ditëngrënieve brenda afateve të përcaktuara dhe është përgjegjëse për debinë e akumuluar.
 11. Mban qëndrim jodiskriminues ndaj gjinisë, rracës, kulturës, besimit, prejardhjes familjare dhe modelon qëndrim pozitiv tek stafi, fëmijët dhe komuniteti…..etj.

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Tiranë, më  25.11.2022

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve të aplikuesve për pozicionin “Nd/Kuzhiniere ne Çerdhe” komisioni vlersues ka përzgjedhur këto emra për fazën e intervistimit më dt. 30.11.2022 nga ora 10:30 deri më 11:00.

 

 1. Klodjana Fani
 2. Enkeleda Ismailanji
 3. Renata Cukalla
 4. Marsela Myrtaj
 5. Enisa Hoxha
 6. Aida Ahmeti
 7. Blerina Koçi
 8. Drita Sinani

APLIKIMET SHPALLEN TË MBYLLURA

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Tiranë, më  25.11.2022

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve të aplikuesve për pozicionin “Specialist I (i parë) pranë Sektorit të Financës dhe Buxhetit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, Bashkia Tiranë ” komisioni vlersues ka përzgjedhur këto emra për fazën e intervistimit më dt. 30.11.2022 nga ora 09:00 deri më 09:30.

 • Betina Ismaili
 • Elda Hodo
 • Eljesa Anamali

APLIKIMET SHPALLEN TË MBYLLURA

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Tiranë, më  25.11.2022

 

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve të aplikuesve për pozicionin “Sanitare ne Çerdhe” komisioni vlersues ka përzgjedhur këto emra për fazën e intervistimit më dt. 30.11.2022 nga ora 11:00 deri më 11:30.

 1. Zamira Perkola
 2. Brunilda Mahja
 3. Rabihane Fetishi
 4. Ledia Macalla
 5. Anila Braçe
 6. Dhurata Muça
 7. Arjona Torra

APLIKIMET SHPALLEN TË MBYLLURA

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________