Tema: Aktivitete të lira dhe lojra sipas fëmijëve

Lënda: Gjuhë Shqipe  
  • Tema: Lidhim bukur shkronjat e lidhim bukur fjalët.

 Lënda: Gjuhë Shqipe 
  • Tema: Biçikleta ime

Lënda: Matematikë 
  • Tema: Numra, forma gjeometrike dhe koncepte matematikore

Lënda: Arte 
  • Tema: Punime të ndryshme nga artistet e vegjël

Lënda: Edukim Fizik
  • Tema: Unë pedaloj, pedalo edhe ti