TARIFAT

– Tarifa e ditëgrënieve për çerdhet 130 lekë/ditë

– Tarifa e ditëgrënieve për kopshtet 160 lekë/ditë

– 3520 lekë fondi i garancisë për Kopshtet

– 2860 lekë fondi i garancisë për Çerdhet