TARIFAT

– Tarifa e ditëgrënieve për çerdhet 130 lekë/ditë

– Tarifa e ditëgrënieve për kopshtet 160 lekë/ditë

– 5000 lekë fondi i garancisë për Kopshtet

– 5000 lekë fondi i garancisë për Çerdhet