Stilet e Prindërimit

Ky material është produkt i specialistëve të Sektorit të Kujdesit dhe Zhvillimit Psiko-Social në Qendrën Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit, Bashkia Tiranë.

Materiali mbi “Stilet e prindërimit gjatë fëmijërisë së hershme” është hartuar për t’i ardhur në ndihmë prindërve, fëmijët e të cilëve frekuentojnë çerdhet publike në qytetin e Tiranës.
Materiali paraqet informacion me qëllim që prindërit të kuptojnë se si duhet të jenë prindër të sukseshëm me fëmijët dhe roli kryesor i tyre në edukimin dhe mirërritjen e tyre.

“Fëmijëria është një periudhë krijimi. Ai lind duke mos ditur asgjë dhe pas një viti njeh çdo gjë. Pra, në rastin e qënies njerëzore nuk kemi të bëjmë me zhvillim por me krijim i cili fillon nga zero”. Maria Montesori.

 

Stilet e prinderimit 1