Reduktimi i Pagesës

Përfitojnë reduktim të plotë pagese, për ditëngrëniet në Çerdhet dhe Kopshtet publike të Tiranës, kategoritë e përcaktuara  në VKB-në Nr.40, dt.29.03.2018, “Për disa shtesa dhe ndyshime në VKB Nr. 59, dt. 30.12.2015, “Për sistemimin e taksave dhe tarifave vendore në qytetin e Tiranës”, i ndryshuar .

VKB Nr. 40 dt. 29.03.2018

Dokumentacionin e duhur që kërkohet për të përfituar reduktim të plotë pagese, sipas VKB-së Nr. 40 dt. 29.03.2018, e gjeni tek udhëzimi bashkëlidhur .

Udhëzimi për dokumentacionin e reduktimit të pagesës