Punonjësi Social

 • Vlerëson dhe evidenton familjet me probleme sociale.
 • Këshillon në mënyrë individuale ose në grup stafin edukator dhe prindërit për zhvillimin dhe mirërritjen e fëmijëve.
 • Interviston prindërit dhe edukatoret me qëllim mbledhjen e informacioneve specifike për problematika të veçanta.
 • Përfaqëson institucionin në takimet e bordeve të çerdheve.
 • Evidenton fëmijët e abuzuar dhe të neglizhuar dhe i referon sipas rastit në organet përkatëse.
 • Realizon bashkëpunimin me Zyrat e Punës duke i orientuar prindërit e papunë për mundësi punësimi.
 • Realizon kontakte dhe bashkëpunon me OJF të ndryshme, të cilat ofrojnë shërbime në fushën e fëmijërisë së hershme dhe gjen burime ndihmëse.
 • Realizon bashkëpunime me pushtetin vendor në ndihmë të familjeve në nevojë, fëmijët e të cilave frekuentojnë çerdhet.
 • Harton dhe plotëson të dhënat e familjeve në nevojë, me informacion mbi problematikat e tyre dhe sugjeron rrugët për ndërhyrje.
 • Ndjek në vazhdimësi zhvillimin e programit dhe vlerëson nevojat për ndërhyrje në kualifikimin e stafit kujdestar.
 • Monitoron dhe mbështet realizimin e programit të edukimit.
 • Identifikon nevojat dhe realizon trajnime profesionale të Përgjegjëses së Çerdhes, stafit kujdestar dhe prindërve.
 • Respekton etikën profesionale në marrëdhëniet me stafin, me prindërit dhe fëmijët e tyre.