Njohja e ngjyrave, grupimi i ngjyrave të një njëjta

Njohja e ngjyrave, grupimi i ngjyrave të një njëjta.
Nxitja e motorikës fine, koordinimit sy-dorë, njohja e kafshëve, insekteve, frutave dhe numrave nëpërmjet lojës me formuese.