Njoftim Referuar VKB nr. 35 date 28.03.2024

Të nderuar prindër, referuar VKB nr. 35 date 28.03.2024, “Per disa shtesa dhe ndryshime ne VKB nr.158 date 26.12.2019 te KB “Per sisitemin e taksave dhe tarifave vendore ne qytetin e Tiranes”, ju informojme se tarifa ditore e Çerdhes dhe dhe ajo e kopshteve eshte ndryshuar sipas VKB bashkelidhur.