MËSOJMË NGA SHTËPIA – AKTIVITETE DHE LOJRA EDUKATIVE PËR FËMIJËT E MOSHËS 3 – 6 VJEÇ

Tema: Lundroj në ujë

Lënda: Gjuhë shqipe
  • Tema: Lumi dhe mali (përrallë)
Lënda: Matematikë 
  • Tema: Numri, sasia, krijojmë bashkësi
Lënda: Arte
  • Tema: Varka (palosje)
Lënda: Edukim për shoqerinë
  • Tema: Llojet e ndryshme të materialeve me të cilat punojmë (teksturat)
Rubrika "Nje ditë në kopshtin tim"
  • Kopshti nr.39