MËSOJMË NGA SHTËPIA – AKTIVITETE DHE LOJRA EDUKATIVE PËR FËMIJËT E MOSHËS 3 – 6 VJEÇ

Tema: Aktivitete të lira dhe lojra sipas fëmijëve

Lënda: Gjuhë Shqipe
  • Tema: Kafshët e xhunglës dhe kafshët e veçanta

Lënda: Gjuhë Shqipe 
  • Tema: Mësojmë shkronjat, lexojmë dhe shkruajmë saktë fjalët në gjuhën tonë të bukur.

Lënda: Matematikë
  • Tema: Matja e gjatësisë me njësi jostandarte sipas fëmijeve

Lënda: Matematikë 

  • Tema: Mësojmë dhe argëtohemi nëpërmjet numrave dhe figurave gjeometrike

Lënda: Edukim fizik
  • Tema: Veprime lëvizore në kushtet e shtëpisë