MËSOJMË NGA SHTËPIA – AKTIVITETE DHE LOJRA EDUKATIVE PËR FËMIJËT E MOSHËS 3 – 6 VJEÇ

Tema: Libri, biblioteka dhe fëmija.

Rubrika “Ora e përrallës”
Përrallë nga mësuese Elona ” Princesha mbi bizele”

Lënda: Gjuhë shqipe

  • Tema: Përralla “Rosaku i shëmtuar”

Lënda: Gjuhë shqipe

  • Tema: Vjershë “Flutura mburravece”

Lënda: Matematikë

  • Tema: Situata problemore

Lënda: Matematikë

  • Tema: Koncepti më i lehtë më i rëndë

Lënda: Edukim për shoqërinë

Lënda: Edukim Fizik

  • Tema: Gjuajtja e topit