CIKLI I TRAJNIMEVE MBI EDUKIMIN E HERSHËM PËR FËMIJËT ME VËSHTIRËSI NË ZHVILLIM PËR GRUP MOSHËN 3-6 VJEÇ.

MODULI Nr.5  ÇRREGULLIMET E SPEKTRI AUTIK, MBËSHTETJA SPECIFIKE PËR FËMIJËT E GRUPMOSHËS PARASHKOLLORE 3-6 VJEÇ

Prezantimi i teknikave dhe strategjive te manaxhimit dhe strukturimit te sjelljeve te papershtatshme te femijeve me çrregullime te spektrik autik. 40 edukatore në Institucionet e Edukimit të Hershëm për fëmijët me vështirësi në zhvillim te qytetit të Tiranes ishin pjese e sesionit te pare informues per modulin nr.5 “ÇRREGULLIMET E SPEKTRI AUTIK, MBËSHTETJA SPECIFIKE PËR FËMIJËT E GRUPMOSHËS PARASHKOLLORE 3-6 VJEÇ” i cili është pjesë e “Manual trajnimi për punonjësit në Institucionet e Edukimit të Hershëm për fëmijët me vështirësi në zhvillim të grup moshës 3-6 vjeç” të hartuar nga Shoqata Ndihmoni Jetën me qëllim që të avancojë kapacitetet profesionale të punonjësve të institucioneve të edukimit të hershëm, në përmirësimin e cilësisë së mbështetjes, zhvillimit dhe edukimit të të gjithë fëmijëve, përshirë fëmijët me vështirësi në zhvillim, përgjatë fazave të zhvillimit të hershëm të tyre.