Vende të lira pune

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

______________________________________________________

 Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve dhe fazës së intervistimit të aplikuesve,  komisioni vlersues ka shpallur këto fitues si “Edukatore” :

 • Tajda Dibra
 • Klea Nazaj
 • Elidiona Caci (Lilaj)
 • Mirela Prifti
 • Klara Prengaj
 • Xhesika Qordja
 • Suada Duka

APLIKIMET SHPALLEN TË MBYLLURA

_________________________________________________________________

Tiranë, më   14.10.2019
 
QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE
______________________________________________________
Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve të aplikuesve për pozicionin “Edukatore” komisioni vlersues ka përzgjedhur këto emra për fazën e intervistimit më dt. 15.10.2019 nga ora 10:00 deri më 12:00.

 

 • Jehona Celiku
 • Entela Kerkenos
 • Xheni Bocova
 • Roalba Rapo
 • Kozeta Bircaj
 • Xhuljana Hyka
 • Klevisa Millona
 • Laureta Hoxha
 • Aferdita Cala
 • Mirela Prifti
 • Elidiona Lilaj
 • Tajda Dibra
 • Xhesika Qordja
 • Klea Nazaj
 • Klara Prengaj
 • Suada Duka

 

APLIKIMET SHPALLEN TË MBYLLURA

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

Tiranë, më    04.10.2019

 ZYRËS RAJONALE TË PUNËSIMIT TIRANË

Rr. “Vllazën Huta”, Njësia Administrative nr. 2, Tiranë

Ju informojmë se, në Qëndrën Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve Bashkia Tiranë, në zbatim të organigramës miratuar me Urdhërin Nr. 25311/2, datë 29.06.2018. “Për Miratimin e Nivelit të Pagave të Punonjësve të Qëndrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, Institucion në Varësi të Bashkisë së Tiranës”, sipas kategorizimit të pagave, në strukturën bashkëlidhur këtij urdhëri, Vendimit nr. 19521/1, datë 16.05.2019 “Për miratimin e rregullores për organizimin, funksionimin, detyrat dhe pergjegjësitë e administratës së Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë”, si dhe Vendimit Nr. 5241/1, datë 18.02.2019 “Për miratimin dhestrukturën e organikës së Qendrës Ekonomike të Zhvillim dhe Edukimit të Fëmijëve, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë”, shpallen 7 (shtatë) vende të lira pune për Edukatore.

Për sa më sipër sqarojmë se:

Për pozicionin e punës si Edukatore, duhen plotësuar kriteret e mëposhtme:

-Të ketë mbaruar arsimin e mesëm Infermieri ose të lartë Infermieri, Mësuesi (Parashkollor, CIU), Shkenca Sociale (Psikologji, Punë Sociale).

-Të ketë eksperiencë pune në lidhje me fëmijërinë e hershme.

 

Afati për dërgimin e CV- ve është deri më datë  13.10.2019.

* Aplikimi behet duke dërguar CV-në dhe kërkesën për punësim në pozicionin e dëshiruar tek e-mail: femijet@tirana.al.

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

                                                            

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA E TIRANËS

QENDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

 

Tiranë më. 03.10.2019

 

SHPALLJE E VENDIT VAKANT PËR POZICIONIN E DREJTUESIT TË KOPSHTIT NR. 17

 

Mbështetur në Urdhrin e Kryetarit të Bashkisë Tiranë Nr. 3089, datë 18.01.2019 “Për Procedurat e Emërimit dhe të Shkarkimit të Drejtorit të Institucionit Publik të Arsimit Parashkollor”, Qendra Ekonomike e Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë, shpall vendin vakant për pozicionin e Drejtuesit të Kopshtit Nr. 17, Bashkia Tiranë.

 

Referuar Urdhrit të sipërpërmendur, Kreu I “Shpallja e vendit vakant, dokumentacioni i aplikimit për drejtor të institucionit publik të arsimit parashkollor”, pika II, kandidati për drejtor i institucionit publik të arsimit parashkollor duhet:

 1. Të ketë diplomë të ciklit të parë Bachelor, të formimit për mësues të arsimit parashkollor.
 2. Të ketë të paktën, 5 vjet përvojë pune si mësues.
 3. Të mos ketë masa disiplinore në fuqi.

Çdo kandidat duhet të dorëzojë pranë Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve dokumentacionin e mëposhtëm, jo më vonë se 10 ditë pas shpalljes së këtij njoftimi:

 1. CV-në dhe kërkesën për t’u pranuar në institucionin arsimor parashkollor.
 2. Të gjitha diplomat që disponon kandidati së bashku me listat e notave.
 3. Çertifikatën e trajnimit për drejtues të institucionit arsimor parauniversitar ose vërtetimin se është në proces trajnimi, nëse ka.
 4. Dëshminë e penalitetit të lëshuar jo më herët se 3 muaj para datës së aplikimit.
 5. Dy rekomandime nga mësues, drejtor të institucioneve arsimore ose titullarë të institucioneve që kanë punuar me kandidatin gjatë viteve të fundit.
 6. Vetëdeklarimin në lidhje me vërtetësinë e dokumentave të aplikimit.

 

 

                                                                                   

__________________________________________________________________________________________________________________________

R E P U B L I KA  E  S H Q I P Ë R I S Ë

BASHKIA E TIRANËS

QENDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

____________________________________________________________________________________________________________

 

SHPALLJE E KLASIFIKIMIT PËRFUNDIMTAR TË KANDIDATËVE PËR DREJTOR TË  KOPSHTIT NR. 31

 

 

Referuar vlerësimit të Komisionit , bazuar në kriteret kualifikuese, intervistën e kryer dhe dokumentat shoqëruese të depozituara , shpallet klasifikimi përfundimtar i kandidatëve si më poshtë vijon:

 

 1. Etleva Vllahu          40 pikë
 2. Shpresa Faslia         31 pikë
 3. Mirela Saliaj           29 pikë

 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

______________________________________________________

 Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve dhe fazës së intervistimit të aplikuesve,  komisioni vlersues ka shpallur këto fitues si “Edukatore” :

 • Nensi Lala
 • Adela Prendi
 • Edlira Delilaj
 • Lorena Maxhari
 • Admela Mehmetllari
 • Berianda Torra
 • Iris Rama

____________________________________________________________________________________________________________

Tiranë, më   25.09.2019

 QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

______________________________________________________

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve të aplikuesve për pozicionin “Edukatore” komisioni vlersues ka përzgjedhur këto emra për fazën e intervistimit më dt. 26.09.2019 nga ora 09:00 deri më 11:00.

 • Nensi Lala
 • Adela Prendi
 • Edlira Delilaj
 • Lorena Maxheri
 • Admela Mehmetllari
 • Berianda Torra
 • Iris Rama
 • Iris Prini
 • Salihe Basha
 • Lindita Zefi
 • Edlira Canaj
 • Kozeta Bircaj
 • Jolanda Mece
 • Laureta Hoxha
 • Dorina Gurra
 • Guliana Selamaj

 

APLIKIMET SHPALLEN TË MBYLLURA


____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

Tiranë, më   23.09.2019

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

______________________________________________________

 Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve dhe fazës së intervistimit të aplikuesve, sot më date 23.09.2019, komisioni vlersues ka shpallur këto fitues si “Furnitor” :

 • Baki Koduzi

                                                                                                                             

____________________________________________________________________________________________________________

Tiranë, më   18.09.2019

 QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

______________________________________________________

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve të aplikuesve për pozicionin “Furnitor” komisioni vlersues ka përzgjedhur këto emra për fazën e intervistimit më dt. 19.09.2019 nga ora 09:00 deri më 10:00.

 • Admir Prenci
 • Adriatik Elezi
 • Baki Koduzi
 • Ermal Tile

 


____________________________________________________________________________________________________________

 

 

Tiranë,më   18.09.2019

BASHKIA E TIRANËS

QENDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

 

SHPALLJE E VENDIT VAKANT PËR POZICIONIN E DREJTUESIT TË KOPSHTIT NR. 31.

 

Mbështetur në Urdhrin e Kryetarit të Bashkisë Tiranë Nr. 3089, datë 18.01.2019 “Për Procedurat e Emërimit dhe të Shkarkimit të Drejtorit të Institucionit Publik të Arsimit Parashkollor”, Qendra Ekonomike e Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë, shpall vendin vakant për pozicionin e Drejtuesit të Kopshtit Nr. 31, Tiranë.

 

Referuar Urdhrit të sipërpërmendur, Kreu I “Shpallja e vendit vakant, dokumentacioni i aplikimit për drejtor të institucionit publik të arsimit parashkollor”, pika II, kandidati për drejtor i institucionit publik të arsimit parashkollor duhet:

 1. Të ketë diplomë të ciklit të parë Bachelor, të formimit për mësues të arsimit parashkollor.
 2. Të ketë të paktën, 5 vjet përvojë pune si mësues.
 3. Të mos ketë masa disiplinore në fuqi.

Çdo kandidat duhet të dorëzojë pranë Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve dokumentacionin e mëposhtëm, jo më vonë se 10 ditë pas shpalljes së këtij njoftimi:

 1. CV-në dhe kërkesën për t’u pranuar në institucionin arsimor parashkollor.
 2. Të gjitha diplomat që disponon kandidati së bashku me listat e notave.
 3. Çertifikatën e trajnimit për drejtues të institucionit arsimor parauniversitar ose vërtetimin se është në proces trajnimi, nëse ka.
 4. Dëshminë e penalitetit të lëshuar jo më herët se 3 muaj para datës së aplikimit.
 5. Dy rekomandime nga mësues, drejtor të institucioneve arsimore ose titullarë të institucioneve që kanë punuar me kandidatin gjatë viteve të fundit.
 6. Vetëdeklarimin në lidhje me vërtetësinë e dokumentave të aplikimit.

_________________________________________________________________

Tiranë, më    16.09.2019

 ZYRËS RAJONALE TË PUNËSIMIT TIRANË

Rr. “Vllazën Huta”, Njësia Administrative nr. 2, Tiranë

Ju informojmë se, në Qëndrën Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve Bashkia Tiranë, në zbatim të organigramës miratuar me Urdhërin Nr. 25311/2, datë 29.06.2018. “Për Miratimin e Nivelit të Pagave të Punonjësve të Qëndrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, Institucion në Varësi të Bashkisë së Tiranës”, sipas kategorizimit të pagave, në strukturën bashkëlidhur këtij urdhëri, Vendimit nr. 19521/1, datë 16.05.2019 “Për miratimin e rregullores për organizimin, funksionimin, detyrat dhe pergjegjësitë e administratës së Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë”, si dhe Vendimit Nr. 5241/1, datë 18.02.2019 “Për miratimin dhestrukturën e organikës së Qendrës Ekonomike të Zhvillim dhe Edukimit të Fëmijëve, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë”, shpallen 7 (shtatë) vende të lira pune për Edukatore.

Për sa më sipër sqarojmë se:

Për pozicionin e punës si Edukatore, duhen plotësuar kriteret e mëposhtme:

-Të ketë mbaruar arsimin e mesëm Infermieri ose të lartë Infermieri, Mësuesi (Parashkollor, CIU), Shkenca Sociale (Psikologji, Punë Sociale).

-Të ketë eksperiencë pune në lidhje me fëmijërinë e hershme.

 

Afati për dërgimin e CV- ve është deri më datë  25.09.2019.

* Aplikimi behet duke dërguar CV-në dhe kërkesën për punësim në pozicionin e dëshiruar tek e-mail: femijet@tirana.al.

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________  

Tiranë, më    06.09.2019

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

____________________________________________________                                                                                                                                                         

SHPALLJE E KLASIFIKIMIT PËRFUNDIMTAR TË KANDIDATËVE PËR DREJTOR TË KOPSHTIT NR. 56

 Referuar vlerësimit të Komisionit , bazuar në kriteret kualifikuese, intervistën e kryer dhe dokumentat shoqëruese të depozituara , shpallet klasifikimi përfundimtar i kandidatëve si më poshtë vijon:

 1. Alma Gjino            40  pikë
 2. Dafina Çekrezi     35  pikë
 3. Elona Braha          34  pikë                     

____________________________________________________________________________________________________________

Tiranë, më    04.09.2019

ZYRËS RAJONALE TË PUNËSIMIT TIRANË

Rr. “Vllazën Huta”, Njësia Administrative nr. 2, Tiranë

Ju informojmë se, në Qëndrën Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve Bashkia Tiranë, në zbatim të organigramës miratuar me Urdhërin Nr. 25311/2, datë 29.06.2018. “Për Miratimin e Nivelit të Pagave të Punonjësve të Qëndrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, Institucion në Varësi të Bashkisë së Tiranës”, sipas kategorizimit të pagave, në strukturën bashkëlidhur këtij urdhëri, Vendimit nr. 19521/1, datë 16.05.2019 “Për miratimin e rregullores për organizimin, funksionimin, detyrat dhe pergjegjësitë e administratës së Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë”, si dhe Vendimit Nr. 5241/1, datë 18.02.2019 “Për miratimin dhestrukturën e organikës së Qendrës Ekonomike të Zhvillim dhe Edukimit të Fëmijëve, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë”, shpallet 1 (një) vend i lirë pune për Furnitor.

Për sa më sipër sqarojmë se:

Për pozicionin e punës si Furnitor, duhet plotësuar kriteri i mëposhtëm:

 • Të ketë mbaruar arsimin e mesëm.
 • Të ketë eksperiencë të mëparshme

Afati për dërgimin e CV- ve është deri më datë 16.09.2019.

* Aplikimi behet duke dërguar CV-në dhe kërkesën për punësim në pozicionin e dëshiruar tek e-mail: femijet@tirana.al.

____________________________________________________________________________________________________________


Tiranë, më   22.08.2019

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

______________________________________________________

 Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve dhe fazës së intervistimit të aplikuesve, sot më date 22.08.2019, komisioni vlersues ka shpallur këto fitues si “Edukatore” :

 • Evis Cikopana
 • Suada Mara
 • Egla Kushi
 • Merita Zaimi

____________________________________________________________________________________________________________

Tiranë, më   19.08.2019

 QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

______________________________________________________

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve të aplikuesve për pozicionin “Edukatore” komisioni vlersues ka përzgjedhur këto emra për fazën e intervistimit më dt. 20.08.2019 nga ora 10:00 deri më 11:00.

 • Laureta Hoxha
 • Zamira Alliu
 • Etleda Alku
 • Merita Zaimi
 • Aleksandra Prençi
 • Kozeta Biraçaj
 • Suada Mara
 • Egla Kushi
 • Plarentina Dervishi
 • Jehona Çeliku
 • Evis Cikopana
 • Balina Duraku

 


_____________________________________________________________________________________________________

BASHKIA E TIRANËS

QENDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

 

Tiranë,më   06.08.2019

 

SHPALLJE E VENDIT VAKANT PËR POZICIONIN E DREJTUESIT TË KOPSHTIT NR. 56.

 

Mbështetur në Urdhrin e Kryetarit të Bashkisë Tiranë Nr. 3089, datë 18.01.2019 “Për Procedurat e Emërimit dhe të Shkarkimit të Drejtorit të Institucionit Publik të Arsimit Parashkollor”, Qendra Ekonomike e Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë, shpall vendin vakant për pozicionin e Drejtuesit të Kopshtit Nr. 56, Tiranë.

 

Referuar Urdhrit të sipërpërmendur, Kreu I “Shpallja e vendit vakant, dokumentacioni i aplikimit për drejtor të institucionit publik të arsimit parashkollor”, pika II, kandidati për drejtor i institucionit publik të arsimit parashkollor duhet:

 1. Të ketë diplomë të ciklit të parë Bachelor, të formimit për mësues të arsimit parashkollor.
 2. Të ketë të paktën, 5 vjet përvojë pune si mësues.
 3. Të mos ketë masa disiplinore në fuqi.

Çdo kandidat duhet të dorëzojë pranë Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve dokumentacionin e mëposhtëm, jo më vonë se 10 ditë pas shpalljes së këtij njoftimi:

 1. CV-në dhe kërkesën për t’u pranuar në institucionin arsimor parashkollor.
 2. Të gjitha diplomat që disponon kandidati së bashku me listat e notave.
 3. Çertifikatën e trajnimit për drejtues të institucionit arsimor parauniversitar ose vërtetimin se është në proces trajnimi, nëse ka.
 4. Dëshminë e penalitetit të lëshuar jo më herët se 3 muaj para datës së aplikimit.
 5. Dy rekomandime nga mësues, drejtor të institucioneve arsimore ose titullarë të institucioneve që kanë punuar me kandidatin gjatë viteve të fundit.
 6. Vetëdeklarimin në lidhje me vërtetësinë e dokumentave të aplikimit.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

Tiranë, më    05.08.2019

 ZYRËS RAJONALE TË PUNËSIMIT TIRANË

Rr. “Vllazën Huta”, Njësia Administrative nr. 2, Tiranë

Ju informojmë se, në Qëndrën Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve Bashkia Tiranë, në zbatim të organigramës miratuar me Urdhërin Nr. 25311/2, datë 29.06.2018. “Për Miratimin e Nivelit të Pagave të Punonjësve të Qëndrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, Institucion në Varësi të Bashkisë së Tiranës”, sipas kategorizimit të pagave, në strukturën bashkëlidhur këtij urdhëri, Vendimit nr. 19521/1, datë 16.05.2019 “Për miratimin e rregullores për organizimin, funksionimin, detyrat dhe pergjegjësitë e administratës së Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë”, si dhe Vendimit Nr. 5241/1, datë 18.02.2019 “Për miratimin dhestrukturën e organikës së Qendrës Ekonomike të Zhvillim dhe Edukimit të Fëmijëve, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë”, shpallen 4 (katër) vende të lira pune për Edukatore.

Për sa më sipër sqarojmë se:

Për pozicionin e punës si Edukatore, duhen plotësuar kriteret e mëposhtme:

-Të ketë mbaruar arsimin e mesëm Infermieri ose të lartë Infermieri, Mësuesi (Parashkollor, CIU), Shkenca Sociale (Psikologji, Punë Sociale).

-Të ketë eksperiencë pune në lidhje me fëmijërinë e hershme.

 

Afati për dërgimin e CV- ve është deri më datë  14.08.2019.

* Aplikimi behet duke dërguar CV-në dhe kërkesën për punësim në pozicionin e dëshiruar tek e-mail: femijet@tirana.al.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

Tiranë, më   31.07.2019

 

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

______________________________________________________

 Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve dhe fazës së intervistimit të aplikuesve, sot më date 31.07.2019, komisioni vlersues ka shpallur këto fitues si “Sanitare” :

 • Anila Mania
 • Elona Musa
 • Enisa Gica

 

APLIKIMET SHPALLEN TË MBYLLURA

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

Tiranë, më   29.07.2019

 QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

______________________________________________________

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve të aplikuesve për pozicionin “Sanitare” komisioni vlersues ka përzgjedhur këto emra për fazën e intervistimit më dt. 30.07.2019 nga ora 09:00 deri më 10:00.

 • Anila Mania
 • Tatjana Keçi
 • Manjola Uka
 • Elona Musa
 • Enisa Gica
 • Fatbardha Kullafi
 • Ermira Malliku

         

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

Tiranë, më   23.07.2019

 

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

______________________________________________________

 Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve dhe fazës së intervistimit të aplikuesve, sot më date 23.07.2019, komisioni vlersues ka shpallur këto fitues si “Edukatore” :

 • Ariana Hodaj
 • Rionela Hoxha
 • Ema Shameti
 • Ina Kolgjegja
 • Ermelina Poga
 • Besnike Xixi 

 

APLIKIMET SHPALLEN TË MBYLLURA

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

                          

Tiranë, më   19.07.2019

 QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

______________________________________________________

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve të aplikuesve për pozicionin “Edukatore” komisioni vlersues ka përzgjedhur këto emra për fazën e intervistimit më dt. 22.07.2019 nga ora 10:00 deri më 11:00.

 • Ermelina Poga
 • Rionela Hoxha
 • Egla Kushi
 • Ina Kolgjegja
 • Elona Pecnikaj
 • Ema Shameti
 • Ariana Hodaj
 • Emirjeta Doka
 • Klevisa Millona
 • Besnike Xixi
 • Anxhela Vila
 • Kozeta Bircaj
 • Salihe Basha
 • Dafina Doma

         

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

Tiranë, më    18.07.2019

ZYRËS RAJONALE TË PUNËSIMIT TIRANË

Rr. “Vllazën Huta”, Njësia Administrative nr. 2, Tiranë

Ju informojmë se, në Qëndrën Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve Bashkia Tiranë, në zbatim të organigramës miratuar me Urdhërin Nr. 25311/2, datë 29.06.2018. “Për Miratimin e Nivelit të Pagave të Punonjësve të Qëndrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, Institucion në Varësi të Bashkisë së Tiranës”, sipas kategorizimit të pagave, në strukturën bashkëlidhur këtij urdhëri, Vendimit nr. 19521/1, datë 16.05.2019 “Për miratimin e rregullores për organizimin, funksionimin, detyrat dhe pergjegjësitë e administratës së Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë”, si dhe Vendimit Nr. 5241/1, datë 18.02.2019 “Për miratimin dhestrukturën e organikës së Qendrës Ekonomike të Zhvillim dhe Edukimit të Fëmijëve, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë”, shpallen 3 (tre) vende të lira pune për Sanitare.

Për sa më sipër sqarojmë se:

Për pozicionin e punës si Sanitare, duhet plotësuar kriteri i mëposhtëm:

-Arsimi i duhur (i mesëm).

 

Afati për dërgimin e CV- ve është deri më datë 27.07.2019.

* Aplikimi behet duke dërguar CV-në dhe kërkesën për punësim në pozicionin e dëshiruar tek e-mail: femijet@tirana.al.

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

Tiranë, më    09.07.2019

 ZYRËS RAJONALE TË PUNËSIMIT TIRANË

Rr. “Vllazën Huta”, Njësia Administrative nr. 2, Tiranë

Ju informojmë se, në Qëndrën Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve Bashkia Tiranë, në zbatim të organigramës miratuar me Urdhërin Nr. 25311/2, datë 29.06.2018. “Për Miratimin e Nivelit të Pagave të Punonjësve të Qëndrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, Institucion në Varësi të Bashkisë së Tiranës”, sipas kategorizimit të pagave, në strukturën bashkëlidhur këtij urdhëri, Vendimit nr. 19521/1, datë 16.05.2019 “Për miratimin e rregullores për organizimin, funksionimin, detyrat dhe pergjegjësitë e administratës së Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë”, si dhe Vendimit Nr. 5241/1, datë 18.02.2019 “Për miratimin dhestrukturën e organikës së Qendrës Ekonomike të Zhvillim dhe Edukimit të Fëmijëve, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë”, shpallen 6 (gjashtë) vende të lira pune për Edukatore.

Për sa më sipër sqarojmë se:

Për pozicionin e punës si Edukatore, duhen plotësuar kriteret e mëposhtme:

-Të ketë mbaruar arsimin e mesëm Infermieri ose të lartë Infermieri, Mësuesi (Parashkollor, CIU), Shkenca Sociale (Psikologji, Punë Sociale).

-Të ketë eksperiencë pune në lidhje me fëmijërinë e hershme.

 

Afati për dërgimin e CV- ve është deri më datë  18.07.2019.

* Aplikimi behet duke dërguar CV-në dhe kërkesën për punësim në pozicionin e dëshiruar tek e-mail: femijet@tirana.al.

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

Tiranë, më   22.05.2019

 

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

______________________________________________________

 Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve dhe fazës së intervistimit të aplikuesve, sot më date 22.05.2019, komisioni vlersues ka shpallur këto fitues si “Nd/Kuzhiniere” :

 • Elisabeta Bilo
 • Etleva Islamaj

 

APLIKIMET SHPALLEN TË MBYLLURA

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

Tiranë, më   20.05.2019

 QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

______________________________________________________

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve të aplikuesve per pozicionin “Nd/Kuzhiniere” komisioni vlersues ka përzgjedhur këto emra për fazën e intervistimit më dt. 21.05.2019 nga ora 10:00 deri më 11:00.

 • Luljeta Ndoj
 • Elisaveta Bilo
 • Etleva Islamaj
 • Dava Gjini
 • Diana Memoci

         

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

Tiranë, më   08.05.2019

ZYRËS RAJONALE TË PUNËSIMIT TIRANË

Rr. “Vllazën Huta”, Njësia Administrative nr. 2, Tiranë

Ju informojmë se, në Qëndrën Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve Bashkia Tiranë, në zbatim të organigramës miratuar me Urdhërin Nr. 25311/2, datë 29.06.2018. “Për Miratimin e Nivelit të Pagave të Punonjësve të Qëndrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, Institucion në Varësi të Bashkisë së Tiranës”, sipas kategorizimit të pagave, në strukturën bashkëlidhur këtij urdhëri, Vendimit nr. 17381, datë 06.06.2016 “Për miratimin e rregullores së brendshme të organizimit dhe funksionimit të Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve”, njësi në varësi të Bashkisë Tiranësi, si dhe Vendimit Nr. 122, datë 23.11.2017 “Për një shtesë në numrin e punonjësve të Qendrës Ekonomike për Zhvillim dhe Edukimit të Fëmijëve ”, shpallen 2 (dy) vende të lira pune për Nd/Kuzhiniere.

Për sa më sipër sqarojmë se:

Për pozicionin e punës si Ndihmës Kuzhiniere, duhen plotësuar kriteret e mëposhtme:

-Të ketë mbaruar arsimin e mesëm dhe kurs Kuzhine.

– Kualifikime të ndryshme në fushën e kulinarisë.

Afati për dërgimin e CV- ve është deri më datë 17.05.2019.

* Aplikimi behet duke dërguar CV-në dhe kërkesën për punësim në pozicionin e dëshiruar tek e-mail: femijet@tirana.al.

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

Tiranë, më   08.05.2019

 

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

______________________________________________________

 Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve dhe fazës së intervistimit të aplikuesve, sot më date 08.05.2019, komisioni vlersues ka shpallur këto fitues si “Edukatore” :

 • Bukurie Tujani
 • Valbona sallaku
 • Anila Alla 

 

APLIKIMET SHPALLEN TË MBYLLURA

__________________________________________________________________________________________________________________________

Tiranë, më   08.05.2019

 

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

______________________________________________________

 Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve dhe fazës së intervistimit të aplikuesve, sot më date 08.05.2019, komisioni vlersues ka shpallur këto fitues si “Sanitare” :

 • Adriana Korra

 

APLIKIMET SHPALLEN TË MBYLLURA

                        

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

Tiranë, më   06.05.2019

 QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

______________________________________________________

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve të aplikuesve per pozicionin “Sanitare” komisioni vlersues ka përzgjedhur këto emra për fazën e intervistimit më dt. 07.05.2019 nga ora 11:00 deri më 11:30.

 • Adriana Korra
 • Ilirjana Ahmetaj
 • Rinogerta Maloku
 • Heroina Xhelili

         

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

                          

Tiranë, më   06.05.2019

 QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

______________________________________________________

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve të aplikuesve per pozicionin “Edukatore” komisioni vlersues ka përzgjedhur këto emra për fazën e intervistimit më dt. 07.05.2019 nga ora 10:00 deri më 11:00.

 • Bukurije Tujani
 • Anila Alla
 • Valbona Sallaku
 • Mirjeta Lala
 • Teuta Guri
 • Juljana Bega
 • Ermelinda Mango
 • Matilda Spahiu
 • Sidiola Laza
 • Kamela Guraj
 • Ina Dervishaj
 • Egla Kushi

         

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

Tiranë, më    26.04.2019

ZYRËS RAJONALE TË PUNËSIMIT TIRANË

Rr. “Vllazën Huta”, Njësia Administrative nr. 2, Tiranë

Ju informojmë se, në Qëndrën Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve Bashkia Tiranë, në zbatim të organigramës miratuar me Urdhërin Nr. 25311/2, datë 29.06.2018. “Për Miratimin e Nivelit të Pagave të Punonjësve të Qëndrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, Institucion në Varësi të Bashkisë së Tiranës”, sipas kategorizimit të pagave, në strukturën bashkëlidhur këtij urdhëri, Vendimit nr. 17381, datë 06.06.2016 “Për miratimin e rregullores së brendshme të organizimit dhe funksionimit të Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve”, njësi në varësi të Bashkisë Tiranësi, si dhe Vendimit Nr. 122, datë 23.11.2017 “Për një shtesë në numrin e punonjësve të Qendrës Ekonomike për Zhvillim dhe Edukimit të Fëmijëve ”, shpallet vend i lirë pune 1 (një) Sanitare.

Për sa më sipër sqarojmë se:

Për pozicionin e punës si Sanitare, duhet plotësuar kriteri i mëposhtëm:

-Arsimi i duhur (i mesëm).

 

Afati për dërgimin e CV- ve është deri më datë 05.05.2019.

* Aplikimi behet duke dërguar CV-në dhe kërkesën për punësim në pozicionin e dëshiruar tek e-mail: femijet@tirana.al.

__________________________________________________________________________________________________________________________

Tiranë, më    24.04.2019

 ZYRËS RAJONALE TË PUNËSIMIT TIRANË

Rr. “Vllazën Huta”, Njësia Administrative nr. 2, Tiranë

Ju informojmë se, në Qëndrën Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve Bashkia Tiranë, në zbatim të organigramës miratuar me Urdhërin Nr. 25311/2, datë 29.06.2018. “Për Miratimin e Nivelit të Pagave të Punonjësve të Qëndrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, Institucion në Varësi të Bashkisë së Tiranës”, sipas kategorizimit të pagave, në strukturën bashkëlidhur këtij urdhëri, Vendimit nr. 17381, datë 06.06.2016 “Për miratimin e rregullores së brendshme të organizimit dhe funksionimit të Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve”, njësi në varësi të Bashkisë Tiranësi, si dhe Vendimit Nr. 122, datë 23.11.2017 “Për një shtesë në numrin e punonjësve të Qendrës Ekonomike për Zhvillim dhe Edukimit të Fëmijëve ”, shpallen 3 (tre) vende të lira pune për Edukatore.

Për sa më sipër sqarojmë se:

Për pozicionin e punës si Edukatore, duhen plotësuar kriteret e mëposhtme:

-Të ketë mbaruar arsimin e mesëm Infermieri ose të lartë Infermieri, Mësuesi (Parashkollor, CIU), Shkenca Sociale (Psikologji, Punë Sociale).

-Të ketë eksperiencë pune në lidhje me fëmijërinë e hershme.

 

Afati për dërgimin e CV- ve është deri më datë  03.05.2019.

* Aplikimi behet duke dërguar CV-në dhe kërkesën për punësim në pozicionin e dëshiruar tek e-mail: femijet@tirana.al.

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

Tiranë, më   17.04.2019

 

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

______________________________________________________

 Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve dhe fazës së intervistimit të aplikuesve, sot më date 17.04.2019, komisioni vlersues ka shpallur këto fitues si “Sanitare” :

 • Sefide Hoxha 
 • Eranda Tahira

 

APLIKIMET SHPALLEN TË MBYLLURA


Tiranë, më   17.04.2019

 

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

______________________________________________________

 Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve dhe fazës së intervistimit të aplikuesve, sot më date 17.04.2019, komisioni vlersues ka shpallur këto fitues si “Edukatore” :

 • Anjeza (Kaçiu) Taga 
 • Hurmalsa Alliu
 • Jonida Delija
 • Emanuela Çuni
 • Lule Malaj
 • Antoneta Limi

 

APLIKIMET SHPALLEN TË MBYLLURA


______________________________________________________________________________________________

Tiranë, më   15.04.2019

 QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

______________________________________________________

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve të aplikuesve per pozicionin “Sanitare” komisioni vlersues ka përzgjedhur këto emra për fazën e intervistimit më dt. 16.04.2019 nga ora 11:00 deri më 11:30.

 • Eralda Tahira
 • Gentiana Sula
 • Ilirjana Ahmetaj
 • Nikoleta Zifle
 • Sefide Hoxha

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

                          

Tiranë, më   15.04.2019

 QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

______________________________________________________

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve të aplikuesve per pozicionin “Edukatore” komisioni vlersues ka përzgjedhur këto emra për fazën e intervistimit më dt. 16.04.2019 nga ora 10:00 deri më 11:00.

 • Albana Xhindole
 • Anjeza Taga
 • Antoneta Limi
 • Anxhela Vila
 • Emanuela Çuni
 • Emirjeta Gjergji(Doka)
 • Gentina Reka
 • Hurmalsa Alliu
 • Jonida Delia
 • Junilda Lilaj
 • Lule Malaj
 • Rezarta Rrapaj
 • Teuta Guri

         

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

Tiranë, më   10.04.2019

 

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

______________________________________________________

 Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve dhe fazës së intervistimit të aplikuesve, sot më date 10.04.2019, komisioni vlersues ka shpallur këto fitues si “Ndihmës Kuzhiniere” :

 • Albana Marku

 

APLIKIMET SHPALLEN TË MBYLLURA

__________________________________________________________________________________________________________________________

Tiranë, më   08.04.2019

 QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

______________________________________________________

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve të aplikuesve per pozicionin “Ndihmës kuzhiniere” komisioni vlersues ka përzgjedhur këto emra për fazën e intervistimit më dt. 09.04.2019 nga ora 10:00 deri më 10:30.

 • Albana Delli
 • Albana Marku
 • Rinogerta Maloku

__________________________________________________________________________________________________________________________

Tiranë, më    05.04.2019

 ZYRËS RAJONALE TË PUNËSIMIT TIRANË

Rr. “Vllazën Huta”, Njësia Administrative nr. 2, Tiranë

Ju informojmë se, në Qëndrën Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve Bashkia Tiranë, në zbatim të organigramës miratuar me Urdhërin Nr. 25311/2, datë 29.06.2018. “Për Miratimin e Nivelit të Pagave të Punonjësve të Qëndrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, Institucion në Varësi të Bashkisë së Tiranës”, sipas kategorizimit të pagave, në strukturën bashkëlidhur këtij urdhëri, Vendimit nr. 17381, datë 06.06.2016 “Për miratimin e rregullores së brendshme të organizimit dhe funksionimit të Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve”, njësi në varësi të Bashkisë Tiranësi, si dhe Vendimit Nr. 122, datë 23.11.2017 “Për një shtesë në numrin e punonjësve të Qendrës Ekonomike për Zhvillim dhe Edukimit të Fëmijëve ”, shpallen 6 (gjashtë) vende të lira pune për Edukatore.

Për sa më sipër sqarojmë se:

Për pozicionin e punës si Edukatore, duhen plotësuar kriteret e mëposhtme:

-Të ketë mbaruar arsimin e mesëm Infermieri ose të lartë Infermieri, Mësuesi (Parashkollor, CIU), Shkenca Sociale (Psikologji, Punë Sociale).

-Të ketë eksperiencë pune në lidhje me fëmijërinë e hershme.

 

Afati për dërgimin e CV- ve është deri më datë  14.04.2019.

* Aplikimi behet duke dërguar CV-në dhe kërkesën për punësim në pozicionin e dëshiruar tek e-mail: femijet@tirana.al.

__________________________________________________________________________________________________________________________


Tiranë, më    05.04.2019

ZYRËS RAJONALE TË PUNËSIMIT TIRANË

Rr. “Vllazën Huta”, Njësia Administrative nr. 2, Tiranë

Ju informojmë se, në Qëndrën Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve Bashkia Tiranë, në zbatim të organigramës miratuar me Urdhërin Nr. 25311/2, datë 29.06.2018. “Për Miratimin e Nivelit të Pagave të Punonjësve të Qëndrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, Institucion në Varësi të Bashkisë së Tiranës”, sipas kategorizimit të pagave, në strukturën bashkëlidhur këtij urdhëri, Vendimit nr. 17381, datë 06.06.2016 “Për miratimin e rregullores së brendshme të organizimit dhe funksionimit të Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve”, njësi në varësi të Bashkisë Tiranësi, si dhe Vendimit Nr. 122, datë 23.11.2017 “Për një shtesë në numrin e punonjësve të Qendrës Ekonomike për Zhvillim dhe Edukimit të Fëmijëve ”, shpallet vend i lirë pune 2 (dy) Sanitare.

Për sa më sipër sqarojmë se:

Për pozicionin e punës si Sanitare, duhet plotësuar kriteri i mëposhtëm:

-Arsimi i duhur (i mesëm).

 

Afati për dërgimin e CV- ve është deri më datë 14.04.2019.

* Aplikimi behet duke dërguar CV-në dhe kërkesën për punësim në pozicionin e dëshiruar tek e-mail: femijet@tirana.al.

 


__________________________________________________________________________________________________________________________   

Tiranë, më   03.04.2019

 

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

______________________________________________________

 Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve dhe fazës së intervistimit të aplikuesve, sot më date 03.04.2019, komisioni vlersues ka shpallur këto fitues si “Edukatore” :

 • Frangë Ukcanaj
 • Enisa Thanasi Hyseni
 • Sidorela Balla
 • Irena Zyka
 • Cesilia Rexha
 • Livia Hido
 • Fjoralba Pepa
 • Aterola Ponoci
 • Alma Koli
 • Erta Peçi

 

APLIKIMET SHPALLEN TË MBYLLURA

__________________________________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________________________________

Tiranë, më   02.04.2019

 

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

______________________________________________________

 Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve dhe fazës së intervistimit të aplikuesve, sot më date 02.04.2019, komisioni vlersues ka shpallur  fitues si “Specialist I, finance” :

 • Elona Ferhati

 

APLIKIMET SHPALLEN TË MBYLLURA

                                                                                                             

__________________________________________________________________________________________________________________________

                           

 

Tiranë, më   01.04.2019

 QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

______________________________________________________

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve të aplikuesve per pozicionin “Edukatore” komisioni vlersues ka përzgjedhur këto emra për fazën e intervistimit më dt. 02.04.2019 nga ora 10:00 deri më 11:30.

 • Klea Nazaj
 • Suada Duka
 • Ermelinda Poga
 • Daniela Bukuroshi (Tili)
 • Arjona Peqini
 • Valbona Cahani
 • Aleksandra Prençi
 • Ani Popllo
 • Esmeralda Lapi
 • Armela Peqini
 • Mirjeta Lala
 • Franka Ukcanaj
 • Emisa Thanasi
 • Sidorela Balla
 • Irena Zyka
 • Cesilia Rexha
 • Livia Hido
 • Fioralba Pepa
 • Aterola Ponoci
 • Alma Koli
 • Erta Peçi

         

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

                     

                                                                                                                                                                                                                                                                Tiranë, më    01.04.2019

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

______________________________________________________                                                                                                                                                         

SHPALLJE E KLASIFIKIMIT PËRFUNDIMTAR TË KANDIDATËVE PËR DREJTOR TË KOPSHTIT NR. 11

 Referuar vlerësimit të Komisionit , bazuar në kriteret kualifikuese, intervistën e kryer dhe dokumentat shoqëruese të depozituara , shpallet klasifikimi përfundimtar i kandidatëve si më poshtë vijon:

 1. Ana Karajani      50 pikë
 2. Dafina Çekrezi   37  pikë
 3. Viola Joti            29  pikë                     

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

  Tiranë, më   29.03.2019

 QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

______________________________________________________

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve të aplikuesve per pozicionin “Specialist I, finance” komisioni vlersues ka përzgjedhur këto emra për fazën e intervistimit më dt. 01.04.2019 nga ora 10:00 deri më 10:30.

 • Elona Ferhati
 • Visalda Metushi
 • Remzie Meta

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

______________________________________________________

Tiranë, më    27.03.2019

 

 

ZYRËS RAJONALE TË PUNËSIMIT TIRANË

Rr. “Vllazën Huta”, Njësia Administrative nr. 2, Tiranë

 

Ju informojmë se, në Qëndrën Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve Bashkia Tiranë, në zbatim të organigramës miratuar me Urdhërin Nr. 25311/2, datë 29.06.2018. “Për Miratimin e Nivelit të Pagave të Punonjësve të Qëndrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, Institucion në Varësi të Bashkisë së Tiranës”, sipas kategorizimit të pagave, në strukturën bashkëlidhur këtij urdhëri, Vendimit nr. 17381, datë 06.06.2016 “Për miratimin e rregullores së brendshme të organizimit dhe funksionimit të Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve”, njësi në varësi të Bashkisë Tiranësi, si dhe Vendimit Nr. 122, datë 23.11.2017 “Për një shtesë në numrin e punonjësve të Qendrës Ekonomike për Zhvillim dhe Edukimit të Fëmijëve ”, shpallet vend i lirë i punës për 1 (një) Nd/Kuzhiniere.

Për sa më sipër sqarojmë se:

Për pozicionin e punës si Nd/Kuzhiniere, duhen plotësuar kriteret e mëposhtëm:

-Të ketë mbaruar arsimin e mesëm dhe kurs Kuzhine.

-Kualifikime të ndryshme në fushën e kulinarisë.

 

Afati për dërgimin e CV- ve është deri më datë 05.04.2019.

* Aplikimi behet duke dërguar CV-në dhe kërkesën për punësim në pozicionin e dëshiruar tek e-mail: femijet@tirana.al

__________________________________________________________________________________________________________________________

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

______________________________________________________

Tiranë, më    20.03.2019

 ZYRËS RAJONALE TË PUNËSIMIT TIRANË

Rr. “Vllazën Huta”, Njësia Administrative nr. 2, Tiranë

Ju informojmë se, në Qëndrën Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve Bashkia Tiranë, në zbatim të organigramës miratuar me Urdhërin Nr. 25311/2, datë 29.06.2018. “Për Miratimin e Nivelit të Pagave të Punonjësve të Qëndrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, Institucion në Varësi të Bashkisë së Tiranës”, sipas kategorizimit të pagave, në strukturën bashkëlidhur këtij urdhëri, Vendimit nr. 17381, datë 06.06.2016 “Për miratimin e rregullores së brendshme të organizimit dhe funksionimit të Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve”, njësi në varësi të Bashkisë Tiranësi, si dhe Vendimit Nr. 122, datë 23.11.2017 “Për një shtesë në numrin e punonjësve të Qendrës Ekonomike për Zhvillim dhe Edukimit të Fëmijëve ”, shpallen 10 (dhjetë) vende të lira pune për Edukatore.

Për sa më sipër sqarojmë se:

Për pozicionin e punës si Edukatore, duhen plotësuar kriteret e mëposhtme:

-Të ketë mbaruar arsimin e mesëm Infermieri ose të lartë Infermieri, Mësuesi (Parashkollor, CIU), Shkenca Sociale (Psikologji, Punë Sociale).

-Të ketë eksperiencë pune në lidhje me fëmijërinë e hershme.

 

Afati për dërgimin e CV- ve është deri më datë 29.03.2019.

* Aplikimi behet duke dërguar CV-në dhe kërkesën për punësim në pozicionin e dëshiruar tek e-mail: femijet@tirana.al


__________________________________________________________________________________________________________________________

Tiranë, më   20.03.2019

 

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

______________________________________________________

 Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve dhe fazës së intervistimit të aplikuesve, sot më date 20.03.2019, komisioni vlersues ka shpallur  fitues si “Jurist” :

 • Julian Asllani

 

APLIKIMET SHPALLEN TË MBYLLURA

_________________________________________________________________

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

 

Tiranë, më    19.03.2019

 

ZYRËS RAJONALE TË PUNËSIMIT TIRANË

Rr. “Vllazën Huta”, Njësia Administrative nr. 2, Tiranë

 

Ju informojmë se, në Qëndrën Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve Bashkia Tiranë, në zbatim të organigramës miratuar me Urdhërin Nr. 25311/2, datë 29.06.2018. “Për Miratimin e Nivelit të Pagave të Punonjësve të Qëndrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, Institucion në Varësi të Bashkisë së Tiranës”, sipas kategorizimit të pagave, në strukturën bashkëlidhur këtij urdhëri, Vendimit nr. 17381, datë 06.06.2016 “Për miratimin e rregullores së brendshme të organizimit dhe funksionimit të Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve”, njësi në varësi të Bashkisë Tiranësi, si dhe Vendimit Nr. 5241/1, datë 18.02.2019 “Për miratimin dhe strukturën e organikës së Qendrës Ekonomike për Zhvillim dhe Edukimit të Fëmijëve, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë ”, shpallet vend i lirë i punës për 1 (një) Specialist I, finance.

Për sa më sipër sqarojmë se:

Për pozicionin e punës si Specialist I finance, duhen plotësuar kriteret e mëposhtme:

-Të ketë mbaruar arsimin e lartë ekonomik (Bachelor + Master i Shkencave/Profesional).

-Të ketë eksperience pune të mëparshme

 

Afati për dërgimin e CV- ve është deri më datë 28.03.2019.

* Aplikimi behet duke dërguar CV-në dhe kërkesën për punësim në pozicionin e dëshiruar tek e-mail: femijet@tirana.al

______________________________________________________________________________

                                                                                                   

__________________________________________________________________________________________________________________________

  Tiranë, më   18.03.2019

 QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

______________________________________________________

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve të aplikuesve per pozicionin “Jurist” komisioni vlersues ka përzgjedhur këto emra për fazën e intervistimit më dt. 19.03.2019 nga ora 10:00 deri më 10:30.

 • Kejsi Vuria
 • Julian Asllani
 • Lorena Hasa

__________________________________________________________________________________________________________________________


Tiranë, më    15.03.2019

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA E TIRANËS

QENDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

 

SHPALLJE E VENDIT VAKANT PËR POZICIONIN E DREJTUESIT TË KOPSHTIT NR. 11.

 

 

Mbështetur në Urdhërin e Kryetarit të Bashkisë Tiranë Nr. 3089 datë 18.01.2019 “Për Procedurat e Emërimit dhe të Shkarkimit të Drejtorit të Institucionit Publik të Arsimit Parashkollor”, Qendra Ekonomike e Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë, shpall vendin vakant për pozicionin e Drejtuesit të Kopshtit Nr. 11, Tiranë.

 

Referuar Urdhërit të sipërpërmendur, Kreu I “Shpallja e vendit vakant, dokumentacioni i aplikimit për drejtor të institucionit publik të arsimit parashkollor”, pika II, kandidati për drejtor i institucionit publik të arsimit parashkollor duhet:

 1. Të ketë diplomë të ciklit të parë Bachelor, të formimit për mësues të arsimit parashkollor.
 2. Të ketë të paktën, 5 vjet përvojë pune si mësues.
 3. Të mos ketë masa disiplinore në fuqi.

Çdo kandidat duhet të dorëzojë pranë Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve dokumentacionin e mëposhtëm, jo më vonë se 10 ditë pas shpalljes së këtij njoftimi:

 1. CV-në dhe kërkesën për t’u pranuar në institucionin arsimor parashkollor.
 2. Të gjitha diplomat që disponon kandidati së bashku me listat e notave.
 3. Çertifikatën e trajnimit për drejtues të institucionit arsimor parauniversitar ose vërtetimin se është në proces trajnimi, nëse ka.
 4. Dëshminë e penalitetit të lëshuar jo më herët se 3 muaj para datës së aplikimit.
 5. Dy rekomandime nga mësues, drejtor të institucioneve arsimore ose titullarë të institucioneve që kanë punuar me kandidatin gjatë viteve të fundit.
 6. Vetëdeklarimin në lidhje me vërtetësinë e dokumentave të aplikimit.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                           

Tiranë, më   15.03.2019

 

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

______________________________________________________

 Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve dhe fazës së intervistimit të aplikuesve, sot më date 15.03.2019, komisioni vlersues ka shpallur këto fitues si “Edukatore” :

 • Enxhi Beqiri
 • Bedrije Sina
 • Anxhela Hasko
 • Lenida Jahja
 • Vilma Meka
 • Nertila Fataj
 • Bukurie Pashku
 • Keli Karpuzi
 • Manushaqe Lami
 • Manjola Tujani

 

APLIKIMET SHPALLEN TË MBYLLURA

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                           

Tiranë, më   15.03.2019

 

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

______________________________________________________

 Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve dhe fazës së intervistimit të aplikuesve, sot më date 15.03.2019, komisioni vlersues ka shpallur këto fitues si “Sanitare” :

 • Jehona Zhuka

 

APLIKIMET SHPALLEN TË MBYLLURA

__________________________________________________________________________________________________________________________

                           

 

Tiranë, më   11.03.2019

 QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

______________________________________________________

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve të aplikuesve per pozicionin “Edukatore” komisioni vlersues ka përzgjedhur këto emra për fazën e intervistimit më dt. 12.03.2019 nga ora 09:00 deri më 11:00.

 • Keli Karpuzi
 • Manjola Tujani
 • Nertila Fataj
 • lenida Jahja
 • Manushaqe Lami
 • Bukurie Pashku
 • Vilma Meka
 • Enada Zykaj
 • Bedrije Sina
 • Enxhi Beqiri
 • Anxhela Vila
 • Rezarta Rrapaj
 • Olta Marku
 • Mariola Topi
 • Anxhela Hasko
 • Arjana Peqini

                                                                                                                                                        Tiranë, më   11.03.2019

 QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

______________________________________________________

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve të aplikuesve per pozicionin “Sanitare” komisioni vlersues ka përzgjedhur këto emra për fazën e intervistimit më dt. 12.03.2019 nga ora 11:00 deri më 11:30.

 •  Manjola Uka
 • Jehona Zhuka
 • Bitjona Jazxhiu
 • Gentiana Sula

 


                                                                                                                                                                  Tiranë, më    11.03.2019

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

______________________________________________________                                                                                                                                                         

SHPALLJE E KLASIFIKIMIT PËRFUNDIMTAR TË KANDIDATËVE PËR DREJTOR TË KOPSHTIT NR. 36

 Referuar vlerësimit të Komisionit , bazuar në kriteret kualifikuese, intervistën e kryer dhe dokumentat shoqëruese të depozituara , shpallet klasifikimi përfundimtar i kandidatëve si më poshtë vijon:

 1. Mirela Tërova      50 pikë
 2. Esmeralda Ruko     28 pikë           

 


______________________________________________________________________________________________

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

 

Tiranë, më    06.03.2019

 

ZYRËS RAJONALE TË PUNËSIMIT TIRANË

Rr. “Vllazën Huta”, Njësia Administrative nr. 2, Tiranë

 

Ju informojmë se, në Qëndrën Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve Bashkia Tiranë, në zbatim të organigramës miratuar me Urdhërin Nr. 25311/2, datë 29.06.2018. “Për Miratimin e Nivelit të Pagave të Punonjësve të Qëndrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, Institucion në Varësi të Bashkisë së Tiranës”, sipas kategorizimit të pagave, në strukturën bashkëlidhur këtij urdhëri, Vendimit nr. 17381, datë 06.06.2016 “Për miratimin e rregullores së brendshme të organizimit dhe funksionimit të Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve”, njësi në varësi të Bashkisë Tiranësi, si dhe Vendimit Nr. 5241/1, datë 18.02.2019 “Për miratimin dhe strukturën e organikës së Qendrës Ekonomike për Zhvillim dhe Edukimit të Fëmijëve, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë ”, shpallet vend i lirë i punës për 1 (një) Jurist.

Për sa më sipër sqarojmë se:

 

Për pozicionin e punës si Jurist, duhen plotësuar kriteret e mëposhtme:

-Të ketë mbaruar arsimin e lartë në Drejtësi (Bachelor + Master i Shkencave/Profesional në Drejtësi).

-Të ketë eksperience pune të mëparshme si Jurist

 

Afati për dërgimin e CV- ve është deri më datë 15.03.2019.

* Aplikimi behet duke dërguar CV-në dhe kërkesën për punësim në pozicionin e dëshiruar tek e-mail: femijet@tirana.al

__________________________________________________________________________________________________________________________

Tiranë, më   06.03.2019

 

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

______________________________________________________

 Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve dhe fazës së intervistimit të aplikuesve, sot më date 06.03.2019, komisioni vlersues ka shpallur këto fitues si “Nd/Kuzhiniere” :

 • Ilirjana Neli
 • Dhurata Hamiti

 

APLIKIMET SHPALLEN TË MBYLLURA

__________________________________________________________________________________________________________________________

Tiranë, më   06.03.2019

 

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

______________________________________________________

 Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve dhe fazës së intervistimit të aplikuesve, sot më date 06.03.2019, komisioni vlersues ka shpallur këto fitues si “Sanitare” :

 

 • Olta Fetai

 

APLIKIMET SHPALLEN TË MBYLLURA

__________________________________________________________________________________________________________________________

Tiranë, më   04.03.2019

 

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

______________________________________________________

 

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve të aplikuesve per pozicionin “Nd/Kuzhiniere” komisioni vlersues ka përzgjedhur këto emra për fazën e intervistimit më dt. 05.03.2019 nga ora 10:30 deri më 11:00.

 •  Zeliha Demiri
 • Evelina Tafmizi
 • Luljeta Ndoj
 • Ilirjana Neli
 • Lubjana Begaj
 • Dhurata Hamiti

 

APLIKIMET SHPALLEN TË MBYLLURA

__________________________________________________________________________________________________________________________

Tiranë, më   04.03.2019

 

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

______________________________________________________

 

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve të aplikuesve per pozicionin “Sanitare” komisioni vlersues ka përzgjedhur këto emra për fazën e intervistimit më dt. 05.03.2019 nga ora 10:00 deri më 10:30.

 

 • Olta Fetai
 • Fatbardha Cani
 • Feruze Hyseni
 • Jonida Qosja

 

APLIKIMET SHPALLEN TË MBYLLURA

________________________________________________________________________________________________________________________

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

 

Tiranë, më    01.03.2019

 

 

ZYRËS RAJONALE TË PUNËSIMIT TIRANË

Rr. “Vllazën Huta”, Njësia Administrative nr. 2, Tiranë

 

Ju informojmë se, në Qëndrën Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve Bashkia Tiranë, në zbatim të organigramës miratuar me Urdhërin Nr. 25311/2, datë 29.06.2018. “Për Miratimin e Nivelit të Pagave të Punonjësve të Qëndrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, Institucion në Varësi të Bashkisë së Tiranës”, sipas kategorizimit të pagave, në strukturën bashkëlidhur këtij urdhëri, Vendimit nr. 17381, datë 06.06.2016 “Për miratimin e rregullores së brendshme të organizimit dhe funksionimit të Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve”, njësi në varësi të Bashkisë Tiranësi, si dhe Vendimit Nr. 122, datë 23.11.2017 “Për një shtesë në numrin e punonjësve të Qendrës Ekonomike për Zhvillim dhe Edukimit të Fëmijëve ”, shpallet vend i lirë pune 1(një) Sanitare.

Për sa më sipër sqarojmë se:

Për pozicionin e punës si Sanitare, duhet plotësuar kriteri i mëposhtëm:

-Arsimi i duhur (i mesëm).

 

Afati për dërgimin e CV- ve është deri më datë 10.03.2019.

* Aplikimi behet duke dërguar CV-në dhe kërkesën për punësim në pozicionin e dëshiruar tek e-mail: femijet@tirana.al

________________________________________________________________________________________________________________________

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

                                                                                                                                                                

                                                                                                Tiranë, më    28.02.2019

 

 


ZYRËS RAJONALE TË PUNËSIMIT TIRANË

Rr. “Vllazën Huta”, Njësia Administrative nr. 2, Tiranë

 

Ju informojmë se, në Qëndrën Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve Bashkia Tiranë, në zbatim të organigramës miratuar me Urdhërin Nr. 25311/2, datë 29.06.2018. “Për Miratimin e Nivelit të Pagave të Punonjësve të Qëndrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, Institucion në Varësi të Bashkisë së Tiranës”, sipas kategorizimit të pagave, në strukturën bashkëlidhur këtij urdhëri, Vendimit nr. 17381, datë 06.06.2016 “Për miratimin e rregullores së brendshme të organizimit dhe funksionimit të Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve”, njësi në varësi të Bashkisë Tiranësi, si dhe Vendimit Nr. 122, datë 23.11.2017 “Për një shtesë në numrin e punonjësve të Qendrës Ekonomike për Zhvillim dhe Edukimit të Fëmijëve ”, shpallen 10 (dhjetë) vende të lira pune për Edukatore.

Për sa më sipër sqarojmë se:

Për pozicionin e punës si Edukatore, duhen plotësuar kriteret e mëposhtme:

-Të ketë mbaruar arsimin e mesëm Infermieri ose të lartë Infermieri, Mësuesi (Parashkollor, CIU), Shkenca Sociale (Psikologji, Punë Sociale).

-Të ketë eksperiencë pune në lidhje me fëmijërinë e hershme.

 

Afati për dërgimin e CV- ve është deri më datë 09.03.2019.

* Aplikimi behet duke dërguar CV-në dhe kërkesën për punësim në pozicionin e dëshiruar tek e-mail: femijet@tirana.al

________________________________________________________________________________________________________________________

Tiranë, më    28.02.2019

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

______________________________________________________

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve dhe fazës së intervistimit të aplikuesve, sot më date 28.02.2019, komisioni vlersues ka shpallur këto fitues si “Edukatore” :

 • Ilva Xhafa
 • Daniela Laska
 • Vera Dema
 • Orsjola Kosta
 • Ilda Cakoni

 

APLIKIMET SHPALLEN TË MBYLLURA

__________________________________________________________________________________________________________________________

Tiranë, më    25.02.2019

 

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

______________________________________________________

 

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve të aplikuesve per pozicionin “Edukatore” komisioni vlersues ka përzgjedhur këto emra për fazën e intervistimit më dt. 26.02.2019 nga ora 10:00 deri më 11:00.

 

 • Ani Pollo
 • Ina Dervishaj
 • Sonja Gjyli
 • Suada Duka
 • Dhurata Drenova
 • Zamira Çili
 • Egla Kushi
 • Ilva Xhafa
 • Ilda Cakoni
 • Vera Dema
 • Orsjola Kosta
 • Daniela Laska

 

APLIKIMET SHPALLEN TË MBYLLURA

__________________________________________________________________________________________________________________________

                                                            

Tiranë, më    21.02.2019

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA E TIRANËS

QENDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

 

SHPALLJE E VENDIT VAKANT PËR POZICIONIN E DREJTUESIT TË KOPSHTIT NR. 36.

 

 

Mbështetur në Urdhërin e Kryetarit të Bashkisë Tiranë Nr. 3089 datë 18.01.2019 “Për Procedurat e Emërimit dhe të Shkarkimit të Drejtorit të Institucionit Publik të Arsimit Parashkollor”, Qendra Ekonomike e Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë, shpall vendin vakant për pozicionin e Drejtuesit të Kopshtit Nr. 36, Tiranë.

 

Referuar Urdhërit të sipërpërmendur, Kreu I “Shpallja e vendit vakant, dokumentacioni i aplikimit për drejtor të institucionit publik të arsimit parashkollor”, pika II, kandidati për drejtor i institucionit publik të arsimit parashkollor duhet:

 1. Të ketë diplomë të ciklit të parë Bachelor, të formimit për mësues të arsimit parashkollor.
 2. Të ketë të paktën, 5 vjet përvojë pune si mësues.
 3. Të mos ketë masa disiplinore në fuqi.

Çdo kandidat duhet të dorëzojë pranë Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve dokumentacionin e mëposhtëm, jo më vonë se 10 ditë pas shpalljes së këtij njoftimi:

 1. CV-në dhe kërkesën për t’u pranuar në institucionin arsimor parashkollor.
 2. Të gjitha diplomat që disponon kandidati së bashku me listat e notave.
 3. Çertifikatën e trajnimit për drejtues të institucionit arsimor parauniversitar ose vërtetimin se është në proces trajnimi, nëse ka.
 4. Dëshminë e penalitetit të lëshuar jo më herët se 3 muaj para datës së aplikimit.
 5. Dy rekomandime nga mësues, drejtor të institucioneve arsimore ose titullarë të institucioneve që kanë punuar me kandidatin gjatë viteve të fundit.
 6. Vetëdeklarimin në lidhje me vërtetësinë e dokumentave të aplikimit.

 

______________________________________________________________________________________________________________________

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

 

Tiranë, më    20.02.2019

 

 

ZYRËS RAJONALE TË PUNËSIMIT TIRANË

Rr. “Vllazën Huta”, Njësia Administrative nr. 2, Tiranë

 

Ju informojmë se, në Qëndrën Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve Bashkia Tiranë, në zbatim të organigramës miratuar me Urdhërin Nr. 25311/2, datë 29.06.2018. “Për Miratimin e Nivelit të Pagave të Punonjësve të Qëndrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, Institucion në Varësi të Bashkisë së Tiranës”, sipas kategorizimit të pagave, në strukturën bashkëlidhur këtij urdhëri, Vendimit nr. 17381, datë 06.06.2016 “Për miratimin e rregullores së brendshme të organizimit dhe funksionimit të Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve”, njësi në varësi të Bashkisë Tiranësi, si dhe Vendimit Nr. 122, datë 23.11.2017 “Për një shtesë në numrin e punonjësve të Qendrës Ekonomike për Zhvillim dhe Edukimit të Fëmijëve ”, shpallen 2 (dy) vende të lira pune për Nd/Kuzhiniere dhe 1(një) për Sanitare.

Për sa më sipër sqarojmë se:

Për pozicionin e punës si Nd/Kuzhiniere, duhen plotësuar kriteret e mëposhtëm:

-Të ketë mbaruar arsimin e mesëm dhe kurs Kuzhine.

-Kualifikime të ndryshme në fushën e kulinarisë.

Për pozicionin e punës si Sanitare, duhet plotësuar kriteri i mëposhtëm:

-Arsimi i duhur (i mesëm).

 

Afati për dërgimin e CV- ve është deri më datë 01.03.2019.

* Aplikimi behet duke dërguar CV-në dhe kërkesën për punësim në pozicionin e dëshiruar tek e-mail: femijet@tirana.al

 

____________________________________________________________________________________________________________

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

                                                                                                                                                                 

                                                                                                Tiranë, më    11.02.2019

 

 


ZYRËS RAJONALE TË PUNËSIMIT TIRANË

Rr. “Vllazën Huta”, Njësia Administrative nr. 2, Tiranë

 

Ju informojmë se, në Qëndrën Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve Bashkia Tiranë, në zbatim të organigramës miratuar me Urdhërin Nr. 25311/2, datë 29.06.2018. “Për Miratimin e Nivelit të Pagave të Punonjësve të Qëndrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, Institucion në Varësi të Bashkisë së Tiranës”, sipas kategorizimit të pagave, në strukturën bashkëlidhur këtij urdhëri, Vendimit nr. 17381, datë 06.06.2016 “Për miratimin e rregullores së brendshme të organizimit dhe funksionimit të Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve”, njësi në varësi të Bashkisë Tiranësi, si dhe Vendimit Nr. 122, datë 23.11.2017 “Për një shtesë në numrin e punonjësve të Qendrës Ekonomike për Zhvillim dhe Edukimit të Fëmijëve ”, shpallen 5 (pesë) vende të lira pune për Edukatore.

Për sa më sipër sqarojmë se:

Për pozicionin e punës si Edukatore, duhen plotësuar kriteret e mëposhtme:

-Të ketë mbaruar arsimin e mesëm Infermieri ose të lartë Infermieri, Mësuesi (Parashkollor, CIU), Shkenca Sociale (Psikologji, Punë Sociale).

-Të ketë eksperiencë pune në lidhje me fëmijërinë e hershme.

 

Afati për dërgimin e CV- ve është deri më datë 21.02.2019.

* Aplikimi behet duke dërguar CV-në dhe kërkesën për punësim në pozicionin e dëshiruar tek e-mail: femijet@tirana.al

 

____________________________________________________________________________________________________________

Tiranë, më    23.01.2019

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

______________________________________________________

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve dhe fazës së intervistimit të aplikuesve, sot më date 23.01.2019, komisioni vlersues ka shpallur këto fitues si “Shofer” :

 • Fatjon Degjoni

____________________________________________________________________________________________________________

Tiranë, më    23.01.2019

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

______________________________________________________

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve dhe fazës së intervistimit të aplikuesve, sot më date 23.01.2019, komisioni vlersues ka shpallur këto fitues si “Ndihmës Kuzhiniere” :

 • Hanushe Nushi

 ____________________________________________________________________________________________________________

Tiranë, më    21.01.2019

 

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

____________________________________________________________________________________________________________

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve të aplikuesve per pozicionin “Ndihmës Kuzhiniere” komisioni vlersues ka përzgjedhur këto emra për fazën e intervistimit më dt. 22.01.2019 nga ora 10:00 deri më 11:00.

 • Ilirjana Neli
 • Hanushe Nushi
 • Laura Agolli
 • Dhurata Hamiti

APLIKIMET SHPALLEN TË MBYLLURA


____________________________________________________________________________________________________________

Tiranë, më    21.01.2019

 

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

____________________________________________________________________________________________________________

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve të aplikuesve per pozicionin “Shofer” komisioni vlersues ka përzgjedhur këto emra për fazën e intervistimit më dt. 22.01.2019 nga ora 09:00 deri më 10:00.

 • Fatjon Degjoni
 • Gezim Berberi
 • Berton Xhimanka
 • Edlir Picari

APLIKIMET SHPALLEN TË MBYLLURA


 ____________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                  Tiranë, më 10.01.2019

 

 

ZYRËS RAJONALE TË PUNËSIMIT TIRANË

Rr. “Vllazën Huta”, Njësia Administrative nr. 2, Tiranë

 

Ju njoftojmë se,në “Qendrën Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve” “Bashkia Tiranë”, në zbatim të organigramës miratuar me Urdhërin nr. 7244 datë 04.03.2016 “Për riorganizimin e structures organizative të Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, Institucion në Varësi të Bashkisë së Tiranës”,dhe Vendimit nr. 17381 datë 06.06.2016 “Për miratimin e rregullores së brendshme të organizimit dhe funksionimit të Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve” shpallet 1 (një) vend I lirë pune për ”Ndihmës Kuzhiniere”.

 

Për sa mësipër sqarojmë se:

 

Për pozicionin e punës si Ndihmës Kuzhiniere, duhen plotësuar kriteret e mëposhtme:

-Të ketë mbaruar arsimin e Mesëm dhe kurs Kuzhine.

-Kualifikime të ndryshme në fushën e kulinarisë.

 

Afati për dërgimin e CV është deri më datë 19.01.2019.

 

____________________________________________________________________________________________________________


                                                                                                 Tiranë, më    09.01.2019

ZYRËS RAJONALE TË PUNËSIMIT TIRANË

Rr. “Vllazën Huta”, Njësia Administrative nr. 2, Tiranë

Ju informojmë se, në Qëndrën Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve Bashkia Tiranë, në zbatim të organigramës miratuar me Urdhërin Nr. 25311/2, datë 29.06.2018. “Për Miratimin e Nivelit të Pagave të Punonjësve të Qëndrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, Institucion në Varësi të Bashkisë së Tiranës”, sipas kategorizimit të pagave, në strukturën bashkëlidhur këtij urdhëri, Vendimit nr. 17381, datë 06.06.2016 “Për miratimin e rregullores së brendshme të organizimit dhe funksionimit të Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve”, njësi në varësi të Bashkisë Tiranësi, si dhe Vendimit Nr. 122, datë 23.11.2017 “Për një shtesë në numrin e punonjësve të Qendrës Ekonomike për Zhvillim dhe Edukimit të Fëmijëve ”, shpallet 1 (një) vend i lirë pune për Shofer.

Për sa më sipër sqarojmë se:

Për pozicionin e punës si Shofer, duhet plotësuar kriteri i mëposhtëm:

-Arsimi i duhur ( I mesëm)

-Të disponojë leje drejtimi automjeti.

 

Afati për dërgimin e CV- ve është deri më datë 18.01.2019.

* Aplikimi behet duke dërguar CV-në dhe kërkesën për punësim në pozicionin e dëshiruar tek e-mail: femijet@tirana.al

____________________________________________________________________________________________________________


Tiranë, më    04.01.2019

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

______________________________________________________

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve dhe fazës së intervistimit të aplikuesve, sot më date 04.01.2019, komisioni vlersues ka shpallur këto fitues si “Sanitare” :

 • Iglimona Kalaja

 

APLIKIMET SHPALLEN TË MBYLLURA

____________________________________________________________________________________________________________

 

Tiranë, më    29.12.2018

 

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

____________________________________________________________________________________________________________

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve të aplikuesve per pozicionin “Sanitare” komisioni vlersues ka përzgjedhur këto emra për fazën e intervistimit më dt. 03.01.2019 nga ora 11:00 deri më 12:00.

 • Ilirjana Neli
 • Iglimona Kalaja
 • Syrjana Qinami

APLIKIMET SHPALLEN TË MBYLLURA

 

____________________________________________________________________________________________________________

Tiranë, më    19.12.2018

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

______________________________________________________

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve dhe fazës së intervistimit të aplikuesve, sot më date 06.12.2018, komisioni vlersues ka shpallur këto fitues si “Edukatore” :

 • Stela Vasili
 • Nikoleta Kurti

 

APLIKIMET SHPALLEN TË MBYLLURA

____________________________________________________________________________________________________________

 

 Tiranë, më    18.12.2018

ZYRËS RAJONALE TË PUNËSIMIT TIRANË

Rr. “Vllazën Huta”, Njësia Administrative nr. 2, Tiranë

Ju informojmë se, në Qëndrën Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve Bashkia Tiranë, në zbatim të organigramës miratuar me Urdhërin Nr. 25311/2, datë 29.06.2018. “Për Miratimin e Nivelit të Pagave të Punonjësve të Qëndrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, Institucion në Varësi të Bashkisë së Tiranës”, sipas kategorizimit të pagave, në strukturën bashkëlidhur këtij urdhëri, Vendimit nr. 17381, datë 06.06.2016 “Për miratimin e rregullores së brendshme të organizimit dhe funksionimit të Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve”, njësi në varësi të Bashkisë Tiranësi, si dhe Vendimit Nr. 122, datë 23.11.2017 “Për një shtesë në numrin e punonjësve të Qendrës Ekonomike për Zhvillim dhe Edukimit të Fëmijëve ”, shpallet 1 (një) vend i lirë pune për Sanitare.

Për sa më sipër sqarojmë se:

Për pozicionin e punës si Sanitare, duhet plotësuar kriteri i mëposhtëm:

-Arsimi i duhur ( I mesëm).

 

Afati për dërgimin e CV- ve është deri më datë 27.12.2018.

* Aplikimi behet duke dërguar CV-në dhe kërkesën për punësim në pozicionin e dëshiruar tek e-mail: femijet@tirana.al

____________________________________________________________________________________________________________

Tiranë, më    17.12.2018

 

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

______________________________________________________

 

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve të aplikuesve per pozicionin “Edukatore” komisioni vlersues ka përzgjedhur këto emra për fazën e intervistimit më dt. 18.12.2018 nga ora 10:00 deri më 11:00.

 

 • Stela Vasili
 • Iris Prini
 • Aida Ajdini
 • Nikoleta Kurti
 • Anxhela Hasko
 • Xhuljana Senka

 

APLIKIMET SHPALLEN TË MBYLLURA

 

    

                                                                                                                                                                                                                                                                              Tiranë, më    07.12.2018

ZYRËS RAJONALE TË PUNËSIMIT TIRANË

      Rr. “Vllazën Huta”, Njësia Administrative nr. 2, Tiranë

Ju informojmë se, në Qëndrën Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve Bashkia Tiranë, në zbatim të organigramës miratuar me Urdhërin Nr. 25311/2, datë 29.06.2018. “Për Miratimin e Nivelit të Pagave të Punonjësve të Qëndrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, Institucion në Varësi të Bashkisë së Tiranës”, sipas kategorizimit të pagave, në strukturën bashkëlidhur këtij urdhëri, Vendimit nr. 17381, datë 06.06.2016 “Për miratimin e rregullores së brendshme të organizimit dhe funksionimit të Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve”, njësi në varësi të Bashkisë Tiranësi, si dhe Vendimit Nr. 122, datë 23.11.2017 “Për një shtesë në numrin e punonjësve të Qendrës Ekonomike për Zhvillim dhe Edukimit të Fëmijëve ”, shpallen 2 (dy) vende të lira pune për Edukatore.

Për sa më sipër sqarojmë se:

Për pozicionin e punës si Edukatore, duhen plotësuar kriteret e mëposhtme:

-Të ketë mbaruar arsimin e mesëm Infermieri ose të lartë Infermieri, Mësuesi (Parashkollor, CIU), Shkenca Sociale (Psikologji, Punë Sociale).

-Të ketë eksperiencë pune në lidhje me fëmijërinë e hershme.

 

Afati për dërgimin e CV- ve është deri më datë 16.12.2018.

* Aplikimi behet duke dërguar CV-në dhe kërkesën për punësim në pozicionin e dëshiruar tek e-mail: femijet@tirana.al

                             

 

Tiranë, më    06.12.2018

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

______________________________________________________

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve dhe fazës së intervistimit të aplikuesve, sot më date 06.12.2018, komisioni vlersues ka shpallur këto fitues si “Edukatore” :

 • Zerina Qendro
 • Rovena Halimllari
 • Evelina Alimeri (Imeraj)

 

APLIKIMET SHPALLEN TË MBYLLURA

 

 

 

                                                                                                                Tiranë, më    04.12.2018     

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve të aplikuesve per pozicionin “Edukatore” komisioni vlersues ka përzgjedhur këto emra për fazën e intervistimit më dt. 05.12.2018 nga ora 10:00 deri më 11:00.

 • Daniela Dajlani
 • Suada Duka
 • Jonelda Pergjegji
 • Edlira Berberi
 • Anxhela Hasko
 • Gjykë Berati
 • Ornela Hasanllari
 • Evelina Alimeri
 • Zerina Qendro
 • Rovena Halimllari

 

                                            Tiranë, më    21.11.2018


ZYRËS RAJONALE TË PUNËSIMIT TIRANË

        Rr. “Vllazën Huta”, Njësia Administrative nr. 2, Tiranë

 

Ju informojmë se, në Qëndrën Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve Bashkia Tiranë, në zbatim të organigramës miratuar me Urdhërin Nr. 25311/2, datë 29.06.2018. “Për Miratimin e Nivelit të Pagave të Punonjësve të Qëndrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, Institucion në Varësi të Bashkisë së Tiranës”, sipas kategorizimit të pagave, në strukturën bashkëlidhur këtij urdhëri, Vendimit nr. 17381, datë 06.06.2016 “Për miratimin e rregullores së brendshme të organizimit dhe funksionimit të Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve”, njësi në varësi të Bashkisë Tiranësi, si dhe Vendimit Nr. 122, datë 23.11.2017 “Për një shtesë në numrin e punonjësve të Qendrës Ekonomike për Zhvillim dhe Edukimit të Fëmijëve ”, shpallen 3 (tre) vende të lira pune për Edukatore.

Për sa më sipër sqarojmë se:

Për pozicionin e punës si Edukatore, duhen plotësuar kriteret e mëposhtme:

-Të ketë mbaruar arsimin e mesëm Infermieri ose të lartë Infermieri, Mësuesi (Parashkollor, CIU), Shkenca Sociale (Psikologji, Punë Sociale).

-Të ketë eksperiencë pune në lidhje me fëmijërinë e hershme.

 

Afati për dërgimin e CV- ve është deri më datë 30.11.2018.

* Aplikimi behet duke dërguar CV-në dhe kërkesën për punësim në pozicionin e dëshiruar tek e-mail: femijet@tirana.al

 


QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

______________________________________________________

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve dhe fazës së intervistimit të aplikuesve, sot më date 06.11.2018, komisioni vlersues ka shpallur  fituese si “Përgjegjëse e Sektorit të Financës” :

 • Natasha Shehu

 

APLIKIMET SHPALLEN TË MBYLLURA 

 


QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

______________________________________________________

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve dhe fazës së intervistimit të aplikuesve, sot më date 06.11.2018, komisioni vlersues ka shpallur  fituese si “Ndihmës Kuzhiniere” :

 • Etleva Duka

 

APLIKIMET SHPALLEN TË MBYLLURA 

 

 


QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

______________________________________________________                                                                             

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve të aplikuesve per pozicionin “Ndihmës Kuzhiniere” komisioni vlersues ka përzgjedhur këto emra për fazën e intervistimit më dt. 02.11.2018 nga ora 10:00 deri më 10:30.

 • Albana Delli
 • Etleva Duka

 


 

 QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

______________________________________________________                                                                             

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve të aplikuesve per pozicionin “Përgjegjëse e Sektorit të Financës” komisioni vlersues ka përzgjedhur këto emra për fazën e intervistimit më dt. 02.11.2018 nga ora 10:30 deri më 11:00.

 • Ledina Sinani
 • Natasha Shehu

 


                                                                               Tiranë, më    19.10.2018


ZYRËS RAJONALE TË PUNËSIMIT TIRANË

            Rr. “Vllazën Huta”, Njësia Administrative nr. 2, Tiranë

Ju informojmë se, në Qëndrën Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve Bashkia Tiranë, në zbatim të organigramës miratuar me Urdhërin Nr. 25311/2, datë 29.06.2018. “Për Miratimin e Nivelit të Pagave të Punonjësve të Qëndrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, Institucion në Varësi të Bashkisë së Tiranës”, sipas kategorizimit të pagave, në strukturën bashkëlidhur këtij urdhëri, Vendimit nr. 17381, datë 06.06.2016 “Për miratimin e rregullores së brendshme të organizimit dhe funksionimit të Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve”, njësi në varësi të Bashkisë Tiranësi, si dhe Vendimit Nr. 122, datë 23.11.2017 “Për një shtesë në numrin e punonjësve të Qendrës Ekonomike për Zhvillim dhe Edukimit të Fëmijëve ”, shpallet 1 (një) vend i lirë pune për Përgjegjëse të Sektorit të Financës.

Për sa mësipër sqarojmë se:

Për pozicionin e punës si Përgjegjëse e Sektorit të Financës duhen plotësuar kriteret e mëposhtme:

-Të ketë mbaruar arsimin e Lartë Ekonomik, Bachelor + Master Shkencor ose diplomë ekuivalente me të.

-Eksperience të mëparshme pune.

 

Afati për dërgimin e CV është deri më datë 29.10.2018

* Aplikimi behet duke dërguar CV-në dhe kërkesën për punësim në pozicionin e dëshiruar tek e-mail: femijet@tirana.al


                                                                                   

                                                                                      Tiranë, më    19.10.2018


ZYRËS RAJONALE TË PUNËSIMIT TIRANË

            Rr. “Vllazën Huta”, Njësia Administrative nr. 2, Tiranë

Ju informojmë se, në Qëndrën Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve Bashkia Tiranë, në zbatim të organigramës miratuar me Urdhërin Nr. 25311/2, datë 29.06.2018. “Për Miratimin e Nivelit të Pagave të Punonjësve të Qëndrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, Institucion në Varësi të Bashkisë së Tiranës”, sipas kategorizimit të pagave, në strukturën bashkëlidhur këtij urdhëri, Vendimit nr. 17381, datë 06.06.2016 “Për miratimin e rregullores së brendshme të organizimit dhe funksionimit të Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve”, njësi në varësi të Bashkisë Tiranësi, si dhe Vendimit Nr. 122, datë 23.11.2017 “Për një shtesë në numrin e punonjësve të Qendrës Ekonomike për Zhvillim dhe Edukimit të Fëmijëve ”, shpallet 1 (një) vend i lirë pune për Ndihmës Kuzhiniere.

Për sa mësipër sqarojmë se:

Për pozicionin e punës si ”Ndihmës Kuzhiniere” duhen plotësuar kriteret e mëposhtme:

-Të ketë mbaruar arsimin e Mesëm dhe kurs Kuzhine.

-Kualifikime të ndryshme në fushën e kulinarisë.

 

Afati për dërgimin e CV është deri më datë 29.10.2018

* Aplikimi behet duke dërguar CV-në dhe kërkesën për punësim në pozicionin e dëshiruar tek e-mail: femijet@tirana.al


 

                                                                                                                    Tiranë, më    10.10.2018     

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

______________________________________________________

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve dhe fazës së intervistimit të aplikuesve, sot më date 10.10.2018, komisioni vlersues ka shpallur këto fitues si “Edukatore” :

 • Ilva Thanas
 • Stoli Gega
 • Jornela Kupi
 • Majlinda Lumani
 • Dinisa Shmilli

APLIKIMET SHPALLEN TË MBYLLURA 

                                                                                                                               


                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                  Tiranë, më    26.09.2018

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve të aplikuesve per pozicionin “Edukatore” komisioni vlersues ka përzgjedhur këto emra për fazën e intervistimit më dt. 09.10.2018 nga ora 09:00 deri më 10:00.

 

 • Valbona Cahani
 • Arta Mena
 • Daniela Dajlani
 • Miranada Palokaj 
 • Ornela Hasanllari
 • Jonelda Pergjegji
 • Aurelda Xhafa
 • Maniola Plaka
 • Majlinda Lumani
 • Jornela Kupi
 • Dinisa Shmilli
 • Stoli Gega
 • Ilva Thanas

                           


                                                           

                                                                              Tiranë, më    26.09.2018


ZYRËS RAJONALE TË PUNËSIMIT TIRANË

        Rr. “Vllazën Huta”, Njësia Administrative nr. 2, Tiranë

 

Ju informojmë se, në Qëndrën Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve Bashkia Tiranë, në zbatim të organigramës miratuar me Urdhërin Nr. 25311/2, datë 29.06.2018. “Për Miratimin e Nivelit të Pagave të Punonjësve të Qëndrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, Institucion në Varësi të Bashkisë së Tiranës”, sipas kategorizimit të pagave, në strukturën bashkëlidhur këtij urdhëri, Vendimit nr. 17381, datë 06.06.2016 “Për miratimin e rregullores së brendshme të organizimit dhe funksionimit të Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve”, njësi në varësi të Bashkisë Tiranësi, si dhe Vendimit Nr. 122, datë 23.11.2017 “Për një shtesë në numrin e punonjësve të Qendrës Ekonomike për Zhvillim dhe Edukimit të Fëmijëve ”, shpallen 5 (pesë) vende të lira pune përEdukatore.

Për sa më sipër sqarojmë se:

Për pozicionin e punës si Edukatore, duhen plotësuar kriteret e mëposhtme:

-Të ketë mbaruar arsimin e mesëm Infermieri ose të lartë Infermieri, Mësuesi (Parashkollor, CIU), Shkenca Sociale (Psikologji, Punë Sociale).

-Të ketë eksperiencë pune në lidhje me fëmijërinë e hershme.

 

Afati për dërgimin e CV- ve është deri më datë 05.10.2018.

* Aplikimi behet duke dërguar CV-në dhe kërkesën për punësim në pozicionin e dëshiruar tek e-mail: femijet@tirana.al

 


 

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

______________________________________________________

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve dhe fazës së intervistimit të aplikuesve, sot më date 26.09.2018, komisioni vlersues ka shpallur këto fitues si “Edukatore” :

 • Armanda Selaj
 • Yllka Çako
 • Lusjana Lamaj
 • Marsela Vogli
 • Fabiola Qorraj

 

APLIKIMET SHPALLEN TË MBYLLURA 


 

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

______________________________________________________

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve dhe fazës së intervistimit të aplikuesve, sot më date 26.09.2018, komisioni vlersues ka shpallur këto fitues si “Mercolog” :

 • Erneleva Shaba Spahiu

APLIKIMET SHPALLEN TË MBYLLURA 


 

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve të aplikuesve per pozicionin “Edukatore” komisioni vlersues ka përzgjedhur këto emra për fazën e intervistimit më dt. 25.09.2018 nga ora 09:00 deri më 10:00.

 

 • Marcela Vogli
 • Besmira Çarçani
 • Armanda Selaj
 • Yllka Çako
 • Anisa Ballo
 • Lusiana Lamaj
 • Mimoza Duda
 • Entela Debrova
 • Fabjola Qorraj
 • Nertila Cela Hoxha

 

 

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve të aplikuesve per pozicionin “Mecologe” komisioni vlersues ka përzgjedhur këto emra për fazën e intervistimit më dt. 25.09.2018 nga ora 10:00 deri më 11:00.

 

 • Olgerta Topi
 • Eva Ceka
 • Dorjana Avdo
 • Justina Kondi
 • Erneleva Shaba

 

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve të aplikuesve per pozicionin “Stomatologe” komisioni vlersues ka përzgjedhur këto emra për fazën e intervistimit më dt. 25.09.2018 nga ora 10:00 deri më 11:00.

 

 • Kleida Selhanej

APLIKIMET SHPALLEN TË MBYLLURA 

 

 

 

Tiranë, më    12.09.2018      

 ZYRËS RAJONALE TË PUNËSIMIT TIRANË

        Rr. “Vllazën Huta”, Njësia Administrative nr. 2, Tiranë

 

Ju informojmë se, në Qëndrën Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve Bashkia Tiranë, në zbatim të organigramës miratuar me Urdhërin Nr. 25311/2, datë 29.06.2018. “Për Miratimin e Nivelit të Pagave të Punonjësve të Qëndrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, Institucion në Varësi të Bashkisë së Tiranës”, sipas kategorizimit të pagave, në strukturën bashkëlidhur këtij urdhëri, Vendimit nr. 17381, datë 06.06.2016 “Për miratimin e rregullores së brendshme të organizimit dhe funksionimit të Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve”, njësi në varësi të Bashkisë Tiranësi, si dhe Vendimit Nr. 122, datë 23.11.2017 “Për një shtesë në numrin e punonjësve të Qendrës Ekonomike për Zhvillim dhe Edukimit të Fëmijëve ”, shpallet 1 (një) vend i lirë pune për Mercolog.

Për sa më sipër sqarojmë se:

Për pozicionin e punës si Mercolog, duhen plotësuar kriteret e mëposhtme:

-Të ketë mbaruar arsimin e lartë në degën ( Kimi dhe Teknologji ushqimore ).

-Të ketë eksperience pune të mëparshme.

 

Afati për dërgimin e CV- ve është deri më datë 21.09.2018.

* Aplikimi behet duke dërguar CV-në dhe kërkesën për punësim në pozicionin e dëshiruar tek e-mail: femijet@tirana.al

 

 

Tiranë, më    12.09.2018

ZYRËS RAJONALE TË PUNËSIMIT TIRANË

        Rr. “Vllazën Huta”, Njësia Administrative nr. 2, Tiranë

 

Ju informojmë se, në Qëndrën Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve Bashkia Tiranë, në zbatim të organigramës miratuar me Urdhërin Nr. 25311/2, datë 29.06.2018. “Për Miratimin e Nivelit të Pagave të Punonjësve të Qëndrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, Institucion në Varësi të Bashkisë së Tiranës”, sipas kategorizimit të pagave, në strukturën bashkëlidhur këtij urdhëri, Vendimit nr. 17381, datë 06.06.2016 “Për miratimin e rregullores së brendshme të organizimit dhe funksionimit të Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve”, njësi në varësi të Bashkisë Tiranësi, si dhe Vendimit Nr. 122, datë 23.11.2017 “Për një shtesë në numrin e punonjësve të Qendrës Ekonomike për Zhvillim dhe Edukimit të Fëmijëve ”, shpallet 1 (një) vend i lirë pune për Stomatolog.

Për sa më sipër sqarojmë se:

Për pozicionin e punës si Stomatolog, duhen plotësuar kriteret e mëposhtme:

-Të ketë mbaruar arsimin e lartë në degën Stomatologji.

-Të ketë eksperience pune të mëparshme si Stomatolog.

 

Afati për dërgimin e CV- ve është deri më datë 21.09.2018.

* Aplikimi behet duke dërguar CV-në dhe kërkesën për punësim në pozicionin e dëshiruar tek e-mail: femijet@tirana.al

 

 

 

 

Tiranë, më    12.09.2018


ZYRËS RAJONALE TË PUNËSIMIT TIRANË

        Rr. “Vllazën Huta”, Njësia Administrative nr. 2, Tiranë

 

Ju informojmë se, në Qëndrën Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve Bashkia Tiranë, në zbatim të organigramës miratuar me Urdhërin Nr. 25311/2, datë 29.06.2018. “Për Miratimin e Nivelit të Pagave të Punonjësve të Qëndrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, Institucion në Varësi të Bashkisë së Tiranës”, sipas kategorizimit të pagave, në strukturën bashkëlidhur këtij urdhëri, Vendimit nr. 17381, datë 06.06.2016 “Për miratimin e rregullores së brendshme të organizimit dhe funksionimit të Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve”, njësi në varësi të Bashkisë Tiranësi, si dhe Vendimit Nr. 122, datë 23.11.2017 “Për një shtesë në numrin e punonjësve të Qendrës Ekonomike për Zhvillim dhe Edukimit të Fëmijëve ”, shpallen 5 (pesë) vende të lira pune për Edukatore.

Për sa më sipër sqarojmë se:

Për pozicionin e punës si Edukatore, duhen plotësuar kriteret e mëposhtme:

-Të ketë mbaruar arsimin e mesëm Infermieri ose të lartë Infermieri, Mësuesi (Parashkollor, CIU), Shkenca Sociale (Psikologji, Punë Sociale).

-Të ketë eksperiencë pune në lidhje me fëmijërinë e hershme.

 

Afati për dërgimin e CV- ve është deri më datë 21.09.2018.

* Aplikimi behet duke dërguar CV-në dhe kërkesën për punësim në pozicionin e dëshiruar tek e-mail: femijet@tirana.al

 

 

 

 

______________________________________________________________________________

BASHKIA E TIRANËS

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

 

______________________________________________________________________________

 

 

 

                                                                                                            Tiranë, më 07.03.2018

 

Lënda: Dërgim Informacioni

 

 

Drejtuar: Zyrës Rajonale të Punësimit Tiranë

 

 

 

Ju njoftojmë se,në “Qendrën Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve” “Bashkia Tiranë”, në zbatim të organigramës miratuar me Urdhërin nr. 7244 datë 04.03.2016 “Për riorganizimin e struktures organizative të Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, Institucion në Varësi të Bashkisë së Tiranës”,dhe Vendimit nr. 17381 datë 06.06.2016 “Për miratimin e rregullores së brendshme të organizimit dhe funksionimit të Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve” shpallen 10 (dhjetë) vendetë lira pune për ”Edukatore”.

 

Për sa mësipër sqarojmë se:

 

Për pozicionin e punës si “Edukatore” duhen plotësuar kriteret e mëposhtme:

 

-Të ketë mbaruar arsimin e mesëm Infermieri ose të lartë Infermieri, Mësuesi(Parashkollor, CIU), Shkenca Sociale(Psikologji, Punë Sociale).

-Të ketë experience punë në lidhje me fëmijërinë e hershme.

 

 

 

Afati për dërgimin e CV është deri më date 16.03.2018

 

 

____________________________________________________________

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

____________________________________________________________

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve dhe fazës së intervistimit të aplikuesve, sot më date 28.02.2018, komisioni vlersues ka shpallur këto fitues si “Edukatore” :

 

 • Irjela Hibo
 • Ornela Asllani
 • Trandafile Stafa
 • Flutura Gjoka
 • Alketa Domi
 • Valmira Hoxha
 • Erjona Hoda
 • Ilirjana Kokoli
 • Martina Lushka
 • Almida Mëhilli

____________________________________________________________

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

____________________________________________________________

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve të aplikuesve per pozicionin “Edukatore” komisioni vlersues ka përzgjedhur këto emra për fazën e intervistimit më dt. 27.02.2018 nga ora 09:00 deri më 10:00

 

 1. Martina Lushka
 2. Ermilinda Zgjana
 3. Ornela Asllani
 4. Olsiana Neli
 5. Valmira Hoxha
 6. Mimoza Bala
 7. Renata Xhamaqi
 8. Suzana Basha
 9. Alketa Domi
 10. Trendefile Leka
 11. Erjona Hoda
 12. Ilirjana Kokoli
 13. Flutura Gjoka
 14. Irjela Hibo
 15. Almida Mehilli

 

 

 

APLIKIMET SHPALLEN TE MBYLLURA

 

____________________________________________________________

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

____________________________________________________________

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve të aplikuesve per pozicionin “Edukatore” komisioni vlersues ka përzgjedhur këto emra për fazën e intervistimit më dt. 05.02.2018 nga ora 09:00 deri më 10:00

 

 1. Artenisa Zeqaj
 2. Jonida Shima
 3. Lumturie Halili
 4. Lindita Bardhoshi
 5. Inva Hysa
 6. Vilma Bakalli
 7. Greta Hoxha
 8. Ronida Zeneli
 9. Irida Muka
 10. Blerta Allaraj
 11. Alisa Xhabrahimi
 12. Erisa Shaba

 

 

APLIKIMET SHPALLEN TE MBYLLURA

 

 ______________________________________________________________________________

BASHKIA E TIRANËS

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

 

 

 ______________________________________________________________________________

 

                                                                                                            Tiranë, më 23.01.2018

 

Lënda: Dërgim Informacioni

 

 

Drejtuar: Zyrës Rajonale të Punësimit Tiranë

 

 

 

Ju njoftojmë se,në “Qendrën Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve” “Bashkia Tiranë”, në zbatim të organigramës miratuar me Urdhërin nr. 7244 datë 04.03.2016 “Për riorganizimin e struktures organizative të Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, Institucion në Varësi të Bashkisë së Tiranës”,dhe Vendimit nr. 17381 datë 06.06.2016 “Për miratimin e rregullores së brendshme të organizimit dhe funksionimit të Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve” shpallen 10 (dhjetë) vendetë lira pune për ”Edukatore”.

 

Për sa mësipër sqarojmë se:

 

Për pozicionin e punës si “Edukatore” duhen plotësuar kriteret e mëposhtme:

 

-Të ketë mbaruar arsimin e mesëm Infermieri ose të lartë Infermieri, Mësuesi(Parashkollor, CIU), Shkenca Sociale(Psikologji, Punë Sociale).

-Të ketë experience punë në lidhje me fëmijërinë e hershme.

 

 

 

Afati për dërgimin e CV është deri më date 01.02.2018

 

______________________________________________________________________________

BASHKIA E TIRANËS

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

 

______________________________________________________________________________

 

 

 

                                                                                                            Tiranë, më 04.01.2018

 

Lënda: Dërgim Informacioni

 

 

Drejtuar: Zyrës Rajonale të Punësimit Tiranë

 

 

 

Ju njoftojmë se,në “Qendrën Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve” “Bashkia Tiranë”, në zbatim të organigramës miratuar me Urdhërin nr. 7244 datë 04.03.2016 “Për riorganizimin e struktures organizative të Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, Institucion në Varësi të Bashkisë së Tiranës”,dhe Vendimit nr. 17381 datë 06.06.2016 “Për miratimin e rregullores së brendshme të organizimit dhe funksionimit të Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve” shpallen 10 (dhjetë) vendetë lira pune për ”Edukatore”.

 

Për sa mësipër sqarojmë se:

 

Për pozicionin e punës si “Edukatore” duhen plotësuar kriteret e mëposhtme:

 

-Të ketë mbaruar arsimin e mesëm Infermieri ose të lartë Infermieri, Mësuesi(Parashkollor, CIU), Shkenca Sociale(Psikologji, Punë Sociale).

-Të ketë experience punë në lidhje me fëmijërinë e hershme.

 

 

 

Afati për dërgimin e CV është deri më date 13.01.2018

 

____________________________________________________________

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

____________________________________________________________

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve dhe fazës së intervistimit të aplikuesve, sot më date 20.12.2017, komisioni vlersues ka shpallur këto fitues si “Edukatore” :

 

 • Elona Shehi
 • Nexhmije Alikaj
 • Dhurata Hani
 • Silvana Mançellari

____________________________________________________________

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

____________________________________________________________

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve dhe fazës së intervistimit të aplikuesve, sot më date 20.12.2017, komisioni vlersues ka shpallur këto fitues si “Magazinier” :

 

 • Egi Shahini

____________________________________________________________

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

____________________________________________________________

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve dhe fazës së intervistimit të aplikuesve, sot më date 19.12.2017, komisioni vlersues ka shpallur këto fituese si “Ndihmës Kuzhiniere” :

 

 • Fejzuha Loçi

____________________________________________________________

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

____________________________________________________________

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve dhe fazës së intervistimit të aplikuesve, sot më date 19.12.2017, komisioni vlersues ka shpallur këto fituese si “Spesialist, Jurist” :

 

 • Brikena Shehu

____________________________________________________________

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

____________________________________________________________

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve të aplikuesve per pozicionin “Magazinier” komisioni vlersues ka përzgjedhur këto emra për fazën e intervistimit më dt. 19.12.2017 nga ora 10:00 deri më 11:00

 

 1. Agim Zerellari
 2. Tatjana Braksi
 3. Egi Shahini
 4. Andi Plakaxhiu
 5. Bujar Guri

 

 

APLIKIMET SHPALLEN TE MBYLLURA

____________________________________________________________

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

____________________________________________________________

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve të aplikuesve per pozicionin “Edukatore” komisioni vlersues ka përzgjedhur këto emra për fazën e intervistimit më dt. 19.12.2017 nga ora 09:00 deri më 10:00

 

 1. Majlinda Blushi
 2. Silvana Mançellari
 3. Dhurata Hani
 4. Nertila Çela Hoxha
 5. Jolanda Mece
 6. Elona Shehi
 7. Nexhmije Alikaj
 8. Almida Mehilli

 

 

APLIKIMET SHPALLEN TE MBYLLURA

____________________________________________________________

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

____________________________________________________________

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve të aplikuesve per pozicionin “Ndihmës Kuzhiniere” komisioni vlersues ka përzgjedhur këto emra për fazën e intervistimit më dt. 18.12.2017 nga ora 10:00 deri më 11:00

 

 1. Orion Biti
 2. Fejzuha Loçi
 3. Albana Delli
 4. Emirjona Bardhi

 

 

 

APLIKIMET SHPALLEN TE MBYLLURA

____________________________________________________________

 

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

____________________________________________________________

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve të aplikuesve per pozicionin “Specialist, Jurist” komisioni vlersues ka përzgjedhur këto emra për fazën e intervistimit më dt. 18.12.2017 nga ora 09:00 deri më 10:00

 

 1. Sonila Qerolla
 2. Rovena Balla
 3. Erdi Hoxhalli
 4. Aferdita Skonja
 5. Esmeralda Lloçja
 6. Elefteria Bilica
 7. Fiqirie Orhani-Basha
 8. Justina Korbeci
 9. Elnika Stillo
 10. Brikena Shehu

 

 

APLIKIMET SHPALLEN TE MBYLLURA

____________________________________________________________

 

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

______________________________________________________

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve dhe fazës së intervistimit të aplikuesve, sot më date 05.12.2017, komisioni vlersues ka shpallur këto fituese si “Edukatore” :

 

 • Diana Degjoni
 • Dorina Tapia
 • Gladiola Guçaj
 • Brisilda Jaçelli
 • Edlira Xhemali
 • Loreta Çiçaj

______________________________________________________________________________

BASHKIA E TIRANËS

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

 

______________________________________________________________________________

 

 

                                                                                                                   Tiranë, më 05.12.2017

 

 

Lënda: Dërgim Informacioni

 

 

Drejtuar: Zyrës Rajonale të Punësimit Tiranë

 

 

 

Ju njoftojmë se,në “Qendrën Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve” “Bashkia Tiranë”, në zbatim të organigramës miratuar me Urdhërin nr. 7244 datë 04.03.2016 “Për riorganizimin e structures organizative të Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, Institucion në Varësi të Bashkisë së Tiranës”,dhe Vendimit nr. 17381 datë 06.06.2016 “Për miratimin e rregullores së brendshme të organizimit dhe funksionimit të Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve” shpallet 1 (një) vend I lirë pune për ”Magazinier”.

 

Për sa mësipër sqarojmë se:

 

Për pozicionin e punës si ” Magazinier” duhen plotësuar kriteret e mëposhtme:

 

-Të ketë mbaruar arsimin e mesëm ekonomik/I lartë ekonomik.

 

-Të ketë experience pune.

 

 

Afati për dërgimin e CV është deri më datë 15.12.2017.

 

______________________________________________________________________________

BASHKIA E TIRANËS

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

 

______________________________________________________________________________

 

 

 

                                                                                                            Tiranë, më 05.12.2017

 

Lënda: Dërgim Informacioni

 

 

Drejtuar: Zyrës Rajonale të Punësimit Tiranë

 

 

 

Ju njoftojmë se,në “Qendrën Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve” “Bashkia Tiranë”, në zbatim të organigramës miratuar me Urdhërin nr. 7244 datë 04.03.2016 “Për riorganizimin e struktures organizative të Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, Institucion në Varësi të Bashkisë së Tiranës”,dhe Vendimit nr. 17381 datë 06.06.2016 “Për miratimin e rregullores së brendshme të organizimit dhe funksionimit të Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve” shpallen 4 (Katër) vendetë lira pune për ”Edukatore”.

 

Për sa mësipër sqarojmë se:

 

Për pozicionin e punës si “Edukatore” duhen plotësuar kriteret e mëposhtme:

 

-Të ketë mbaruar arsimin e mesëm Infermieri ose të lartë Infermieri, Mësuesi(Parashkollor, CIU), Shkenca Sociale(Psikologji, Punë Sociale).

-Të ketë experience punë në lidhje me fëmijërinë e hershme.

 

 

 

Afati për dërgimin e CV është deri më date 15.12.2017

 

 

______________________________________________________________________________

BASHKIA E TIRANËS

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

 

______________________________________________________________________________

 

 

                                                                                                                   Tiranë, më 04.12.2017

 

 

Lënda: Dërgim Informacioni

 

 

Drejtuar: Zyrës Rajonale të Punësimit Tiranë

 

 

 

Ju njoftojmë se,në “Qendrën Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve” “Bashkia Tiranë”, në zbatim të organigramës miratuar me Urdhërin nr. 7244 datë 04.03.2016 “Për riorganizimin e structures organizative të Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, Institucion në Varësi të Bashkisë së Tiranës”,dhe Vendimit nr. 17381 datë 06.06.2016 “Për miratimin e rregullores së brendshme të organizimit dhe funksionimit të Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve” shpallet 1 (një) vend I lirë pune për ”Ndihmës Kuzhiniere”.

 

Për sa mësipër sqarojmë se:

 

Për pozicionin e punës si ”Ndihmës Kuzhiniere” duhen plotësuar kriteret e mëposhtme:

 

-Të ketë mbaruar arsimin e Mesëm dhe kurs Kuzhine.

 

-Kualifikime të ndryshme në fushën e kulinarisë.

 

 

Afati për dërgimin e CV është deri më datë 14.12.2017.

 

 

______________________________________________________________________________

BASHKIA E TIRANËS

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

 

______________________________________________________________________________

 

 

                                                                                                                   Tiranë, më 04.12.2017

 

 

Lënda: Dërgim Informacioni

 

 

Drejtuar: Zyrës Rajonale të Punësimit Tiranë

 

 

 

Ju njoftojmë se,në “Qendrën Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve” “Bashkia Tiranë”, në zbatim të organigramës miratuar me Urdhërin nr. 7244 datë 04.03.2016 “Për riorganizimin e structures organizative të Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, Institucion në Varësi të Bashkisë së Tiranës”,dhe Vendimit nr. 17381 datë 06.06.2016 “Për miratimin e rregullores së brendshme të organizimit dhe funksionimit të Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve” shpallet 1 (një) vend I lirë pune për ”Specialist, Jurist”.

 

Për sa mësipër sqarojmë se:

 

Për pozicionin e punës si ” Specialist, Jurist” duhen plotësuar kriteret e mëposhtme:

 

-Arsimi I duhur, I lartë Jurist.

 

-Eksperiencë pune si Jurist (2 vjet)

 

-Kualifikime të ndryshme në fushën e së drejtës.

 

 

Afati për dërgimin e CV është deri më datë 14.12.2017.

 

____________________________________________________________

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

____________________________________________________________

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve të aplikuesve per pozicionin “Edukatore” komisioni vlersues ka përzgjedhur këto emra për fazën e intervistimit më dt. 04.12.2017 nga ora 09:00 deri më 10:00

 

 1. Loreta Çiçaj
 2. Vilma Bakalli
 3. Brisilda Jacelli
 4. Fatbardha Nuzi
 5. Anxhela Peza
 6. Lindita Bardhoshi
 7. Dorina Vulka
 8. Diana Degjoni
 9. Elona Shehi
 10. Gladiola Guçaj
 11. Edlira Xhemali

 

 

APLIKIMET SHPALLEN TE MBYLLURA

______________________________________________________________________________

BASHKIA E TIRANËS

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

 

______________________________________________________________________________

 

 

 

                                                                                                            Tiranë, më 15.11.2017

 

Lënda: Dërgim Informacioni

 

 

Drejtuar: Zyrës Rajonale të Punësimit Tiranë

 

 

 

Ju njoftojmë se,në “Qendrën Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve” “Bashkia Tiranë”, në zbatim të organigramës miratuar me Urdhërin nr. 7244 datë 04.03.2016 “Për riorganizimin e struktures organizative të Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, Institucion në Varësi të Bashkisë së Tiranës”,dhe Vendimit nr. 17381 datë 06.06.2016 “Për miratimin e rregullores së brendshme të organizimit dhe funksionimit të Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve” shpallen 6 (Gjashtë) vendetë lira pune për ”Edukatore”.

 

Për sa mësipër sqarojmë se:

 

Për pozicionin e punës si “Edukatore” duhen plotësuar kriteret e mëposhtme:

 

-Të ketë mbaruar arsimin e mesëm Infermieri ose të lartë Infermieri, Mësuesi(Parashkollor, CIU), Shkenca Sociale(Psikologji, Punë Sociale).

-Të ketë experience punë në lidhje me fëmijërinë e hershme.

 

 

 

Afati për dërgimin e CV është deri më date 27.11.2017

 

 

____________________________________________________________

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

____________________________________________________________

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve dhe fazës së intervistimit të aplikuesve, sot më date 09.11.2017, komisioni vlersues ka shpallur këto fituese si “Edukatore” :

 

 • Elida Bardhi
 • Marinela Brojka
 • Fatbardha Dollanga
 • Jonida Hoxha

____________________________________________________________

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

____________________________________________________________

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve të aplikuesve per pozicionin “Edukatore” komisioni vlersues ka përzgjedhur këto emra për fazën e intervistimit më dt. 08.11.2017 nga ora 09:00 deri më 10:00

 

 1. Suela Bija
 2. Suzana Basha
 3. Armela Cenaj
 4. Elida Bardhi
 5. Elisabeta Met-Hoxha
 6. Marinela Brojka
 7. Fatbardha Dollanga
 8. Xhensila Visha
 9. Gresa Tafili
 10. Jonida Hoxha

 

 

APLIKIMET SHPALLEN TE MBYLLURA

 

______________________________________________________________________________

BASHKIA E TIRANËS

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

 

______________________________________________________________________________

 

 

 

                                                                                                            Tiranë, më 26.10.2017

 

Lënda: Dërgim Informacioni

 

 

Drejtuar: Zyrës Rajonale të Punësimit Tiranë

 

 

 

Ju njoftojmë se,në “Qendrën Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve” “Bashkia Tiranë”, në zbatim të organigramës miratuar me Urdhërin nr. 7244 datë 04.03.2016 “Për riorganizimin e struktures organizative të Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, Institucion në Varësi të Bashkisë së Tiranës”,dhe Vendimit nr. 17381 datë 06.06.2016 “Për miratimin e rregullores së brendshme të organizimit dhe funksionimit të Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve” shpallen 4 (katër) vendetë lira pune për ”Edukatore”.

 

Për sa mësipër sqarojmë se:

 

Për pozicionin e punës si “Edukatore” duhen plotësuar kriteret e mëposhtme:

 

-Të ketë mbaruar arsimin e mesëm Infermieri ose të lartë Infermieri, Mësuesi(Parashkollor, CIU), Shkenca Sociale(Psikologji, Punë Sociale).

-Të ketë experience punë në lidhje me fëmijërinë e hershme.

 

 

 

Afati për dërgimin e CV është deri më date 06.11.2017

 

____________________________________________________________

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

____________________________________________________________

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve dhe fazës së intervistimit të aplikuesve, sot më date 23.10.2017, komisioni vlersues ka shpallur këto fituese si “Ndihmës Kuzhiniere” :

 

 • Emelina Veli

____________________________________________________________

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

____________________________________________________________

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve të aplikuesve per pozicionin “Ndihmës Kuzhiniere” komisioni vlersues ka përzgjedhur këto emra për fazën e intervistimit më dt. 20.10.2017 nga ora 09:00 deri më 11:00

 

 1. Emirjona Bardhi
 2. Xhensila Tomori
 3. Emelina Veli
 4. Rosina Katragjini
 5. Albana Delli
 6. Nikoleta Zifle

 

 

APLIKIMET SHPALLEN TE MBYLLURA

 

______________________________________________________________________________

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

______________________________________________________________________________

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve dhe fazës së intervistimit të aplikuesve, sot më date 18.10.2017, komisioni vlersues ka shpallur këto fituese si “Edukatore” :

 

 • Sara Faiku
 • Anisa Troski
 • Bruna Gazidede
 • Elsa Pisli
 • Etleva Koçi
 • Alketa Xharo

______________________________________________________________________________

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

______________________________________________________________________________

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve të aplikuesve per pozicionin “Edukatore” komisioni vlersues ka përzgjedhur këto emra për fazën e intervistimit më dt. 17.10.2017 nga ora 09:00 deri më 11:00

 

 1. Sara Faiku
 2. Elsa Pisli
 3. Hatiqe Sinan
 4. Fatjona Memi
 5. Jonida Hoxha
 6. Alketa Xharo
 7. Behatrice Mërtiri
 8. Edlira Xhemali
 9. Elona Shehi
 10. Lirije Xhixha
 11. Armela Cenaj
 12. Etleva Koci
 13. Elisabeta Met-Hoxha
 14. Fatbardha Nuzi
 15. Florjana Pepa
 16. Nertila Hoxha
 17. Anisa Troski
 18. Erxhina Qosja
 19. Ornela Sina
 20. Sabina Prifti
 21. Bruna Gazidede

 

 

APLIKIMET SHPALLEN TE MBYLLURA

 

______________________________________________________________________________

BASHKIA E TIRANËS

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

 

______________________________________________________________________________

 

 

                                                                                                                   Tiranë, më 05.10.2017

 

 

Lënda: Dërgim Informacioni

 

 

Drejtuar: Zyrës Rajonale të Punësimit Tiranë

 

 

 

Ju njoftojmë se,në “Qendrën Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve” “Bashkia Tiranë”, në zbatim të organigramës miratuar me Urdhërin nr. 7244 datë 04.03.2016 “Për riorganizimin e structures organizative të Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, Institucion në Varësi të Bashkisë së Tiranës”,dhe Vendimit nr. 17381 datë 06.06.2016 “Për miratimin e rregullores së brendshme të organizimit dhe funksionimit të Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve” shpallet 1 (një) vend I lirë pune për ”Ndihmës Kuzhiniere”.

 

Për sa mësipër sqarojmë se:

 

Për pozicionin e punës si ”Ndihmës Kuzhiniere” duhen plotësuar kriteret e mëposhtme:

 

-Të ketë mbaruar arsimin e Mesëm dhe kurs Kuzhine.

 

-Kualifikime të ndryshme në fushën e kulinarisë.

 

 

Afati për dërgimin e CV është deri më datë 15.10.2017.

 

______________________________________________________________________________

BASHKIA E TIRANËS

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

 

______________________________________________________________________________

 

 

 

                                                                                                            Tiranë, më 03.10.2017

 

Lënda: Dërgim Informacioni

 

 

Drejtuar: Zyrës Rajonale të Punësimit Tiranë

 

 

 

Ju njoftojmë se,në “Qendrën Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve” “Bashkia Tiranë”, në zbatim të organigramës miratuar me Urdhërin nr. 7244 datë 04.03.2016 “Për riorganizimin e struktures organizative të Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, Institucion në Varësi të Bashkisë së Tiranës”,dhe Vendimit nr. 17381 datë 06.06.2016 “Për miratimin e rregullores së brendshme të organizimit dhe funksionimit të Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve” shpallen 6 (gjashtetë) vendetë lira pune për ”Edukatore”.

 

Për sa mësipër sqarojmë se:

 

Për pozicionin e punës si “Edukatore” duhen plotësuar kriteret e mëposhtme:

 

-Të ketë mbaruar arsimin e mesëm Infermieri ose të lartë Infermieri, Mësuesi(Parashkollor, CIU), Shkenca Sociale(Psikologji, Punë Sociale).

-Të ketë experience punë në lidhje me fëmijërinë e hershme.

 

 

 

Afati për dërgimin e CV është deri më datë 13.10.2017

 

 

____________________________________________________________

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

____________________________________________________________

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve dhe fazës së intervistimit të aplikuesve, sot më date 21.09.2017, komisioni vlersues ka shpallur këto fituese si “Edukatore” :

 

 • Merzai Rrapi
 • Albana Rrumbullaku
 • Fabjola Hysaliu
 • Anxhela Pjetri
 • Eglantina Masupaj
 • Anxhela Hasani
 • Dorina Hasku
 • Dhurata Punavija

____________________________________________________________

 

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

____________________________________________________________

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve të aplikuesve per pozicionin “Kujdestare” komisioni vlersues ka përzgjedhur këto emra për fazën e intervistimit më dt. 19.09.2017 nga ora 10:00 deri më 12:00

 

 1. Merzai Rrapi
 2. Elsa Cuku
 3. Eralda Bakalli
 4. Albana Rrumbullaku
 5. Fabjola Hysaliu
 6. Elisabeta Met-Hoxha
 7. Anxhela Pjetri
 8. Erjolda Lato
 9. Afëdita Zefi
 10. Eglantina Masupaj
 11. Florjana Pepa
 12. Anxhela Hasani
 13. Eni Xhafa
 14. Dorina Hasku
 15. Dhurata Punavija
 16. Eralda Pema
 17. Albiona Xherimja
 18. Anila Ferizolli
 19. Elorenca Cenkolli
 20. Besmira Çarçani
 21. Etleva Koci
 22. Violeta Marashi
 23. Arta Bilushi
 24. Lirije Xhixha
 25. Esmeralda Mertinaj

 

 

APLIKIMET SHPALLEN TE MBYLLURA

 

____________________________________________________________

 

 

                       Tiranë, më 05.09.2017

 

 

 

Drejtuar:        Zyrës Rajonale të Punësimit Tiranë

 

           

Lënda:            Dërgim Informacioni

 

 

Ju informojmë se, në Qëndrën Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve Bashkia Tiranë, në zbatim të organigramës miratuar me Urdhrin Nr. 7244 datë 04.03.2016 “Për riorganizimin e strukturës organizative të Qëndrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, Institucion në Varësi të Bashkisë së Tiranës” dhe Vendimit Nr. 17381 datë 06.06.2016 “Për miratimin e rregullores së brendshme të organizimit dhe funksionimit të Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve”, njësi në varësi të Bashkisë Tiranë, shpallen 8 (tetë) vende të lira pune për Edukatore.

 

Për sa më sipër sqarojmë se:

 

 • Për pozicionin e punës si Edukatore, duhen plotësuar kriteret e mëposhtme:

 

–     Të ketë mbaruar arsimin e mesëm Infermieri ose të lartë Infermieri, Mësuesi (Parashkollor, CIU), Shkenca Sociale.

 • Të ketë eksperiencë punë në lidhje me fëmijërinë e hershme.

 

Afati për dërgimin e CV, është deri më datë 15.09.2017.

 

Duke Ju falenderuar për mirëkuptimin,

 

 

 

 

 

 

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

____________________________________________________________

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve dhe fazës së intervistimit të aplikuesve, sot më date 29.08.2017, komisioni vlerësues ka shpallur këto fituese si “Edukatore” :

 1. Dhespina Harizaj
 2. Donalda Myftari
 3. Suela Gjoka
 4. Drita Poci
 5. Jonida Xhamxhiu
 6. Anila Shehaj
 7. Mimoza Kutrolli
 8. Sidorela Hoxha
 9. Kristi Xhani
 10. Prishila Tali
 11. Brikena Bardhi
 12. Klodiana Shehi

 

 

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

____________________________________________________________

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve të aplikuesve për pozicionin “Edukatore” komisioni vlerësues ka përzgjedhur këto emra për fazën e intervistimit më dt. 28.08.2017 nga ora 11:00 deri më 14:00.

 

 

 • Shqiponja Kurti
 • Elona Filej
 • Dhespina Harizaj
 • Donalda Myftari
 • Ina Cela
 • Suela Gjoka
 • Drita Poci
 • Jonida Xhamxhiu
 • Bardhe Gjeta
 • Anila Shehaj
 • Anila Hidri
 • Anila Caushi
 • Erisa Vidrici (Dyrmishi)
 • Mimoza Kutrolli
 • Sidorela Hoxha
 • Kristi Xhani
 • Prishila Tali
 • Brikena Bardhi
 • Klodiana Shehi

 

 

 

 

 

APLIKIMET SHPALLEN TE MBYLLURA

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

BASHKIA E TIRANËS

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

 

______________________________________________________________________________

 

 

 

                                                                                                            Tiranë, më 15.08.2017

 

Lënda: Dërgim Informacioni

 

 

Drejtuar: Zyrës Rajonale të Punësimit Tiranë

 

 

 

Ju njoftojmë se,në “Qendrën Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve” “Bashkia Tiranë”, në zbatim të organigramës miratuar me Urdhërin nr. 7244 datë 04.03.2016 “Për riorganizimin e struktures organizative të Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, Institucion në Varësi të Bashkisë së Tiranës”,dhe Vendimit nr. 17381 datë 06.06.2016 “Për miratimin e rregullores së brendshme të organizimit dhe funksionimit të Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve” shpallenn 12 (dymbëdhjetë) vendetë lira pune për kujdestare.

 

Për sa mësipër sqarojmë se:

 

Për pozicionin e punës si Kujdestare duhen plotësuar kriteret e mëposhtme:

 

-Të ketë mbaruar arsimin e mesëm Infermieri ose të lartë Infermieri, Mësuesi(Parashkollor,CIU), Shkenca Sociale.

-Të ketë experience punë në lidhje me fëmijërinë e hershme.

 

 

 

Afati për dërgimin e CV është deri më datë 24.08.2017

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

____________________________________________________________

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve dhe fazës së intervistimit të aplikuesve, sot më date 10.07.2017, komisioni vlersues ka shpallur këto fituese si “Kuzhiniere” : 

 • Silvana Avdyli

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

____________________________________________________________

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve të aplikuesve per pozicionin “Kuzhiniere” komisioni vlersues ka përzgjedhur këto emra për fazën e intervistimit më dt. 07.07.2017 nga ora 10:00 deri më 12:00

 

 • Silvana Avdyli

 

APLIKIMET SHPALLEN TE MBYLLURA

 

______________________________________________________________________________

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

____________________________________________________________

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve dhe fazës së intervistimit të aplikuesve, sot më date 04.07.2017, komisioni vlersues ka shpallur këto fituese si “Edukatore” :

 • Elsa Shane
 • Eranda Konomi
 • Erikela Kollcaku
 • Ishe Lala
 • Klaudia Rapce

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

BASHKIA E TIRANËS

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

 

______________________________________________________________________________

 

 

                                                                                                                                Tiranë, më 30.06.2017

 

 

Lënda: Dërgim Informacioni

 

 

Drejtuar: Zyrës Rajonale të Punësimit Tiranë

 

 

 

Ju njoftojmë se,në “Qendrën Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve” “Bashkia Tiranë”, në zbatim të organigramës miratuar me Urdhërin nr. 7244 datë 04.03.2016 “Për riorganizimin e structures organizative të Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, Institucion në Varësi të Bashkisë së Tiranës”,dhe Vendimit nr. 17381 datë 06.06.2016 “Për miratimin e rregullores së brendshme të organizimit dhe funksionimit të Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve” shpallet 1 (një) vend i lirë pune për “Kuzhiniere”.

 

Për sa mësipër sqarojmë se:

 

Për pozicionin e punës si “Kuzhiniere” duhen plotësuar kriteret e mëposhtme:

 

-Të ketë mbaruar arsimin e mesëm dhe kurs kuzhine.

 

-Kualifikime të ndryshme në fushën e kulinarisë.

 

 

Afati për dërgimin e CV është deri më datë 05.07.2017.

____________________________________________________________

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

____________________________________________________________

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve të aplikuesve per pozicionin “Edukatore” komisioni vlersues ka përzgjedhur këto emra për fazën e intervistimit më dt. 03.07.2017 nga ora 10:00 deri më 12:00

 

 • Adelina Dangaj
 • Armonela Isaku
 • Besmira Doçi (Ajazi)
 • Brunilda Halluni
 • Daniela Spahiu
 • Elsa Shane
 • Eranda Konomi
 • Erikela  Kollcaku
 • Fabjola  Kaçorri
 • Ishe Lala
 • Klaudia Rapce
 • Lindita Ifti
 • Malvina Çupi
 • Vadiola Germenji
 • Thellenxa Muhadri

 

 

APLIKIMET SHPALLEN TE MBYLLURA

______________________________________________________________________________

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

____________________________________________________________

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve dhe fazës së intervistimit të aplikuesve, sot më datë 22.06.2017, komisioni vlersues ka shpallur këto fituese si “Mjek” :

 • Vojsava Karafili

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

BASHKIA E TIRANËS

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

 

______________________________________________________________________________

 

                                                                                                                      Tiranë, më 19.06.2017

 

 

Drejtuar:        Zyrës Rajonale të Punësimit Tiranë

 

           

Lënda:            Dërgim Informacioni

 

 

Ju informojmë se, në Qëndrën Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve Bashkia Tiranë, në zbatim të organigramës miratuar me Urdhrin nr. 7244 datë 04.03.2016 “Për riorganizimin e strukturës organizative të Qëndrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, Institucion në Varësi të Bashkisë së Tiranës” dhe Vendimit nr. 17381 datë 06.06.2016 “Për miratimin e rregullores së brendshme të organizimit dhe funksionimit të Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve”, njësi në varësi të Bashkisë Tiranë, shpallen 5 (pesë) vënde të lira pune për Edukatore.

 

Për sa më sipër sqarojmë se:

 

 • Për pozicionin e punës si Edukatore, duhen plotësuar kriteret e mëposhtme:

 

–     Të ketë mbaruar arsimin e mesëm Infermieri ose të lartë Infermieri, Mësuesi, Shkenca

Sociale.

 • Të ketë eksperiencë punë në lidhje me fëmijërinë e hershme.

 

 

Afati për dërgimin e CV, është deri më datë 29.06.2017.

______________________________________________________________________________

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

____________________________________________________________

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve të aplikuesve per pozicionin “Mjek” komisioni vlersues ka përzgjedhur këto emra për fazën e intervistimit më dt. 20.06.2017 nga ora 10:00 deri më 12:00

 

 • Ursina Hajdini
 • Vojsava Karafili

 

APLIKIMET SHPALLEN TE MBYLLURA

______________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

____________________________________________________________

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve dhe fazës së intervistimit të aplikuesve, sot më date 19.06.2017, komisioni vlersues ka shpallur këto fituese si “Edukatore” :

 • Dafina Matushi
 • Ëngjellushe Shkalla
 • Steljana Çanga

______________________________________________________________________________

 

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

____________________________________________________________

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve të aplikuesve per pozicionin “Edukatore” komisioni vlersues ka përzgjedhur këto emra për fazën e intervistimit më dt. 14.06.2017 nga ora 14:00 deri më 16:00

 

 • Bardhe Gjeta
 • Besmira Doçi (Ajazi)
 • Brunilda Halluni
 • Daniela Spahiu
 • Dafina Matushi
 • Engjellushe Shkalla
 • Etleva Miftari
 • Klaudia Xhemali
 • Lindita Ifti
 • Olta Saja
 • Steljana Çanga
 • Vadiola Germenji-
 • Thellenxa Muhadri

 

 

APLIKIMET SHPALLEN TE MBYLLURA

______________________________________________________________________________

BASHKIA E TIRANËS

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

 

______________________________________________________________________________

 

                                                                                                                    Tiranë, më 06.06.2017

  

 

 

Drejtuar:        Zyrës Rajonale të Punësimit Tiranë

 

           

Lënda:            Dërgim Informacioni

 

 

 

Ju informojmë se, në Qëndrën Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve Bashkia Tiranë, në zbatim të organigramës miratuar me Urdhrin nr. 7244 datë 04.03.2016 “Për riorganizimin e strukturës organizative të Qëndrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, Institucion në Varësi të Bashkisë së Tiranës” dhe Vendimit nr. 17381 datë 06.06.2016 “Për miratimin e rregullores së brendshme të organizimit dhe funksionimit të Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve”, njësi në varësi të Bashkisë Tiranë, shpallet 1 (një) vëndë i lirë pune për Mjek.

 

Për sa më sipër sqarojmë se:

 

 • Për pozicionin e punës si Mjek, duhen plotësuar kriteret e mëposhtme:

 

–     Të ketë mbaruar arsimin e lartë Mjekësi / Pediatri

 

 

Afati për dërgimin e CV, është deri më datë 16.06.2017.

 

______________________________________________________________________________

BASHKIA E TIRANËS

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

 

______________________________________________________________________________

 

                                                                                                                     Tiranë, më 02.06.2017

 

 

Drejtuar:        Zyrës Rajonale të Punësimit Tiranë

 

           

Lënda:            Dërgim Informacioni

 

 

Ju informojmë se, në Qëndrën Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve Bashkia Tiranë, në zbatim të organigramës miratuar me Urdhrin nr. 7244 datë 04.03.2016 “Për riorganizimin e strukturës organizative të Qëndrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, Institucion në Varësi të Bashkisë së Tiranës” dhe Vendimit nr. 17381 datë 06.06.2016 “Për miratimin e rregullores së brendshme të organizimit dhe funksionimit të Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve”, njësi në varësi të Bashkisë Tiranë, shpallen 3 (tre) vënde të lira pune për Edukatore.

 

Për sa më sipër sqarojmë se:

 

Për pozicionin e punës si Edukatore, duhen plotësuar kriteret e mëposhtme:

 

 1. Të ketë mbaruar arsimin e mesëm Infermieri ose të lartë Infermieri, Mësuesi, Shkenca Sociale.
 2. Të ketë eksperiencë punë në lidhje me fëmijërinë e hershme.

 

 

Afati për dërgimin e CV, është deri më datë 12.06.2017.

 

____________________________________________________________

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

____________________________________________________________

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve dhe fazës së intervistimit të aplikuesve, sot më date 01.06.2017, komisioni vlersues ka shpallur këto fituese si “Kujdestare” :

 • Marinela Shtrepi
 • Marsela Abazi
 • Migena Shkurti
 • Stela Haxhillari
 • Gentiana Hajdinaj

______________________________________________________________________________

 

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

____________________________________________________________

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve të aplikuesve per pozicionin “Kujdestare” komisioni vlersues ka përzgjedhur këto emra për fazën e intervistimit më dt. 31.05.2017 nga ora 11:00 deri më 13:00

 

 • Adelina Dangaj
 • Albana Hasanaj
 • Albana Biba
 • Bardhe Gjeta
 • Bedrije Sina
 • Besmira Doçi (Ajazi)
 • Brunilda Halluni
 • Daniela Spahiu
 • Dafina Matushi
 • Etleva Myrteza
 • Etleva Miftari
 • Fabiola Kaçorri
 • Gentiana Hajdinaj
 • Klaudia Xhemali
 • Krisilda Gupe
 • Lindita Ifti
 • Manuela Rapce
 • Marsela Abazi
 • Marinela  Shtrepi
 • Merita Hoxha
 • Migena Shkurti
 • Paula Tryci
 • Sadije Hoxha
 • Stela Haxhillari
 • Thellenxa Muhadri
 • Zamira Alushani

 

 

APLIKIMET SHPALLEN TE MBYLLURA

 

______________________________________________________________________________

 

BASHKIA E TIRANËS

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

 

______________________________________________________________________________

 Tiranë, më 18.05.2017

 

 

 

Drejtuar:         Zyrës Rajonale të Punësimit Tiranë

 

           

Lënda:            Dërgim Informacioni

 

 

Ju informojmë se, në Qëndrën Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve Bashkia Tiranë, në zbatim të organigramës miratuar me Urdhrin nr. 7244 datë 04.03.2016 “Për riorganizimin e strukturës organizative të Qëndrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, Institucion në Varësi të Bashkisë së Tiranës” dhe Vendimit nr. 17381 datë 06.06.2016 “Për miratimin e rregullores së brendshme të organizimit dhe funksionimit të Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve”, njësi në varësi të Bashkisë Tiranë, shpallen 5 (pesë) vende të lira pune për Edukatore.

 

Për sa më sipër sqarojmë se:

 

Për pozicionin e punës si Edukatore, duhen plotësuar kriteret e mëposhtme:

 

-Të ketë mbaruar arsimin e mesëm Infermieri ose të lartë Infermieri, Mësuesi, Shkenca Sociale.

-Të ketë eksperiencë punë në lidhje me fëmijërinë e hershme.

 

Afati për dërgimin e CV është deri më datë 29.05.2017.

 

____________________________________________________________

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

____________________________________________________________

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve dhe fazës së intervistimit të aplikuesve, sot më date 17.5.2017, komisioni vlersues ka shpallur këto fituese si “Kujdestare” :

 

 • Anisa Bami
 • Daniela Allka
 • Merita Gumeni (Mzhika)
 • Mimoza Ahmetaj

 

 

______________________________________________________________________________

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

_______________________________________________________________________

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve të aplikuesve per pozicionin “Kujdestare” komisioni vlersues ka përzgjedhur këto emra për fazën e intervistimit më dt. 16.05.2017 nga ora 11:00 deri më 13:00

 

 • Anisa Bami
 • Besmira Doçi
 • Bardhe Gjeta
 • Daniela Allka
 • Daniela Spahiu
 • Diana Degjoni
 • Dorina Vulka (Tapia)
 • Fabiola Kaçorri
 • Gilberta Idrizaj
 • Griselda Selimi
 • Iris Prini
 • Lindita  Ndoj
 • Merita Gumeni (Mzhika)
 • Mimoza Ahmetaj
 • Sadie Hoxha (Velaku)
 • Thellenxa Muhadri
 • Zamira Alushani

 

 

APLIKIMET SHPALLEN TE MBYLLURA

 

______________________________________________________________________________

BASHKIA E TIRANËS

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

 

______________________________________________________________________________

 

 

 

Drejtuar:        Zyrës Rajonale të Punësimit Tiranë

 

           

Lënda:            Dërgim Informacioni

 

 

Ju informojmë se, në Qëndrën Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve Bashkia Tiranë, në zbatim të organigramës miratuar me Urdhrin nr. 7244 datë 04.03.2016 “Për riorganizimin e strukturës organizative të Qëndrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, Institucion në Varësi të Bashkisë së Tiranës” dhe Vendimit nr. 17381 datë 06.06.2016 “Për miratimin e rregullores së brendshme të organizimit dhe funksionimit të Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve”, njësi në varësi të Bashkisë Tiranë, shpallen 4 (katër) vende të lira pune për kujdestare.

 

Për sa më sipër sqarojmë se:

 

Për pozicionin e punës si Kujdestare, duhen plotësuar kriteret e mëposhtme:

 

-Të ketë mbaruar arsimin e mesëm Infermieri ose të lartë Infermieri, Mësuesi, Shkenca Sociale.

-Të ketë eksperiencë punë në lidhje me fëmijërinë e hershme.

 

Afati për dërgimin e CV është deri më datë 15.05.2017.

 

____________________________________________________________

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

____________________________________________________________

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve dhe fazës së intervistimit të aplikuesve, sot më date 4.5.2017, komisioni vlersues ka shpallur këto fituese si “Kujdestare” :

 

 • Enkeleda   Muça
 • Jolanda      Bidinllari
 • Jonida        Demçe
 • Valbona     Biba
 • Vjollca       Çali

 

____________________________________________________________

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

____________________________________________________________

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve të aplikuesve per pozicionin “Kujdestare” komisioni vlersues ka përzgjedhur këto emra për fazën e intervistimit më dt. 3.5.2017 nga ora 11:00 deri më 13:00

 

 1. Jonida Demce
 2. Erisa Vidrica
 3. Daniela Allka
 4. Zamira Alushani
 5. Borana Skodi
 6. Valbona Biba
 7. Bardhe Gjeta
 8. Jolanda Bidinllari
 9. Enkeleida Muça
 10. Besjana Kadriu
 11. Suela Bija
 12. Ornela Sina
 13. Vjollca Cali
 14. Mirjana Monari
 15. Fabjola Kaçorri
 16. Daniela Spahiu
 17. Thellenxa Muhadri
 18. Besmira Çarçani

 

 

APLIKIMET SHPALLEN TE MBYLLURA

 

______________________________________________________________________________

 

BASHKIA E TIRANËS

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

 

______________________________________________________________________________

 

 

Drejtuar:        Zyrës Rajonale të Punësimit Tiranë

 

           

Lënda:            Dërgim Informacioni

 

 

Ju informojmë se, në Qëndrën Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve Bashkia Tiranë, në zbatim të organigramës miratuar me Urdhrin nr. 7244 datë 04.03.2016 “Për riorganizimin e strukturës organizative të Qëndrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, Institucion në Varësi të Bashkisë së Tiranës”, dhe Vendimit nr. 17381 datë 06.06.2016 “Për miratimin e rregullores së brendshme të organizimit dhe funksionimit të Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve” shpallen 5 (pesë) vende të lira pune për kujdestare.

 

Për sa më sipër sqarojmë se:

 

Për pozicionin e punës si Kujdestare, duhen plotësuar kriteret e mëposhtme:

 

-Të ketë mbaruar arsimin e mesëm Infermieri ose të lartë Infermieri, Mësuesi, Shkenca Sociale.

-Të ketë eksperiencë punë në lidhje me fëmijërinë e hershme.

 

Afati për dërgimin e CV është deri më datë 01.05.2017.

 

Duke Ju falenderuar, për mirëkuptimin!

 

 ____________________________________________________________

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

____________________________________________________________

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve dhe fazës së intervistimit të aplikuesve, sot më date 20.04.2017, komisioni vlersues ka shpallur këto fituese si “Kujdestare” :

 

 • Lirije Tafa
 • Lindita Sallaku
 • Merita Kasa
 • Esterina Kalaja
 • Elona Braçja
 • Ada Kamberi
 • Fabjola Muka
 • Matilda Hasa
 • Adjona Avdolli
 • Fjontina Zaimi

____________________________________________________________

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

____________________________________________________________

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve të aplikuesve per pozicionin “Kujdestare” komisioni vlersues ka përzgjedhur këto emra për fazën e intervistimit më dt. 19.04.2017 nga ora 11:00 deri më 13:00

 

 1. Armonela Isaku
 2. Fatjona Memi
 3. Lirije Tafa
 4. Rudina Kola
 5. Albana Troshani
 6. Lindita Sallaku
 7. Daniela Allka
 8. Armela Cenaj
 9. Merita Kasa
 10. Doloreza Lloga
 11. Esterina Kalaja
 12. Emigreta Diko
 13. Relijona Kule
 14. Elona Braçja
 15. Ada Kamberi
 16. Fabjola Muka
 17. Anisa Bami
 18. Bardhe Gjeta
 19. Matilda Hasa
 20. Adjona Avdolli
 21. Fjontina Zaimi
 22. Denisa Goga
 23. Blerina Rrokaj

 

 

APLIKIMET SHPALLEN TE MBYLLURA

 

____________________________________________________________

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

____________________________________________________________

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve dhe fazës së intervistimit të aplikuesve, sot më date 18.04.2017, komisioni vlersues ka shpallur këtë fitues si “Përgjegjëse Çerdhe” :

 

 

 • Nikoleta Biba

____________________________________________________________

 

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

____________________________________________________________

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve të aplikuesve per pozicionin “Përgjegjëse Çerdheje” komisioni vlersues ka përzgjedhur këto emra për fazën e intervistimit më dt. 11.04.2017 nga ora 11:00 deri më 13:00

 

 1. Mariana Gjini
 2. Nertila Doda
 3. Bedrie Sina
 4. Albana Troshani
 5. Relijona Kule
 6. Nikoleta Biba
 7. Ada Mehmeti
 8. Blerina Asllanaj

 

 

APLIKIMET SHPALLEN TE MBYLLURA

______________________________________________________________________________

BASHKIA E TIRANËS

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

______________________________________________________________________________

 

                                                                                                                                                    Tiranë, më 04.04.2017

 

 

 

Drejtuar:        Zyrës Rajonale të Punësimit Tiranë

 

           

Lënda:            Dërgim Informacioni

 

Ju informojmë se, në Qendrën Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve Bashkia Tiranë, në zbatim të organigramës miratuar me Urdhrin nr. 7244 datë 04.03.2016 “Për riorganizimin e strukturës organizative të Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, Institucion në Varësi të Bashkisë së Tiranës”, dhe Vendimit nr. 17381 datë 06.06.2016 “Për miratimin e rregullores së brendshme të organizimit dhe funksionimit të Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve” shpallen 10 (dhjetë) vende të lira pune për kujdestare.

 

Për sa më sipër sqarojmë se:

 

Për pozicionin e punës si Kujdestares duhen plotësuar kriteret e mëposhtme:

 

-Të ketë mbaruar arsimin e mesëm Infermieri ose të lartë Infermieri, Mësuesi, Shkenca Sociale.

-Të ketë eksperiencë punë në lidhje me fëmijërinë e hershme.

 

Afati për dërgimin e CV është deri më datë 14.04.2017.

______________________________________________________________________________

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

____________________________________________________________

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve dhe fazës së intervistimit të aplikuesve, sot më date 05.04.2017, komisioni vlersues ka shpallur këto fitues si “Kujdestare” :

 

 • Alma Ajazi
 • Jonida Shehu
 • Larisa Prenga
 • Ardita Doda
 • Floreta Zhupa
 ______________________________________________________________________________

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

____________________________________________________________

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve të aplikuesve per pozicionin “Kujdestare” komisioni vleresues ka përzgjedhur këto emra për fazën e intervistimit më dt. 04.04.2017 nga ora 11:00 deri më 13:00

 

 1. Kledja Berberi
 2. Bardhe Gjeta
 3. Anila Hidri
 4. Jonida Shehu
 5. Anisa Bami
 6. Armela Cenaj
 7. Emigreta Diko
 8. Kamela Koxhaj
 9. Floreta Zhupa
 10. Larisa Prenga
 11. Alma Ajazi
 12. Antonina Burda
 13. Ardita Doda

 

                           APLIKIMET SHPALLEN TE MBYLLURA

 

______________________________________________________________________________

BASHKIA E TIRANËS

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

______________________________________________________________________________

Pas shpalljes së fituesve si “kujdestare” më datë 23.03.2017 një nga fitueset është tërhequr dhe është zëvëndësuar me një aplikues tjetër.

Është tërhequr:

 • Majlinda Aliaj

Është zëvëndësuar nga:

 • Mariana Gjini

______________________________________________________________________________

BASHKIA E TIRANËS

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

 

______________________________________________________________________________

 

Drejtuar: Zyrës Rajonale të Punësimit Tiranë

 

Lënda: Dërgim Informacioni

 

Ju informojmë se, në Qendrën Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve Bashkia Tiranë, në zbatim të organigramës miratuar me Urdhrin nr. 7244 datë 04.03.2016 “Për riorganizimin e strukturës organizative të Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, Institucion në Varësi të Bashkisë së Tiranës”, dhe Vendimit nr. 17381 datë 06.06.2016 “Për miratimin e rregullores së brendshme të organizimit dhe funksionimit të Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve” shpallet 1 (një) vend i lirë pune për Përgjegjëse Çerdheje.

 

Për sa më sipër sqarojmë se:

 

Për pozicionin e punës si Përgjegjëse Çerdheje, duhen plotësuar kriteret e mëposhtme:

 

-Të ketë mbaruar arsimin e lartë Parashkollor, Mësuesi, Shkenca Sociale, Infermieri.

-Të ketë eksperiencë punë në lidhje me fëmijërinë e hershme.

 

Afati për dërgimin e CV është deri më datë 07.04.2017.

 

 

______________________________________________________________________________

BASHKIA E TIRANËS

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

 

______________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Lënda: Dërgim Informacioni

 

 

Drejtuar: Zyrës Rajonale të Punësimit Tiranë

 

 

 

Ju njoftojmë se,në “Qendrën Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve” “Bashkia Tiranë”, në zbatim të organigramës miratuar me Urdhërin nr. 7244 datë 04.03.2016 “Për riorganizimin e structures organizative të Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, Institucion në Varësi të Bashkisë së Tiranës”,dhe Vendimit nr. 17381 datë 06.06.2016 “Për miratimin e rregullores së brendshme të organizimit dhe funksionimit të Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve” shpallenn 5 (pesë) vendetë lira pune për kujdestare.

 

Për sa mësipër sqarojmë se:

 

Për pozicionin e punës si Kujdestare duhen plotësuar kriteret e mëposhtme:

 

-Të ketë mbaruar arsimin e mesëm Infermieri ose të lartë Infermieri, Mësuesi, Shkenca Sociale.

-Të ketë experience punë në lidhje me fëmijërinë e hershme.

 

 

 

Afati për dërgimin e CV është deri më datë 31.03.2017

 

____________________________________________________________

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

____________________________________________________________

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve dhe fazës së intervistimit të aplikuesve, sot më date 24.03.2017, komisioni vlersues ka shpallur këto fitues si “Psikologe” :

 

 • Enxhi Sinaj
____________________________________________________________

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

____________________________________________________________

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve dhe fazës së intervistimit të aplikuesve, sot më date 23.03.2017, komisioni vlersues ka shpallur këto fitues si “Kujdestare” :

 

 • Arjeta Ismalukaj
 • Benarda xhixha
 • Eglantina Seferi
 • Irena Xhaferi
 • Majlinda Aliaj
 ______________________________________________________________________________

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

____________________________________________________________

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve të aplikuesve per pozicionin “Psikologe” komisioni vlersues ka përzgjedhur këto emra për fazën e intervistimit më dt. 23.03.2017 nga ora 11:00 deri më 12:00

 

 1. Ada Mehmeti
 2. Enxhi Sinaj
 3. Enkelana Lekli
 4. Bedrie Cidri
 5. Dafina Tafa
 6. Xheni Bastari
 7. Nertila Doda
 8. Armonela Isaku
                                               
                            APLIKIMET SHPALLEN TE MBYLLURA
______________________________________________________________________________

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

____________________________________________________________

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve të aplikuesve per pozicionin “Kujdestare” komisioni vleresues ka përzgjedhur këto emra për fazën e intervistimit më dt. 21.03.2017 nga ora 11:00 deri më 13:00

 

 1. Vali Aliaj
 2. Ludjana Dulaj
 3. Eglantina Seferi
 4. Marinela Brojka
 5. Bardhe Gjeta
 6. Benarda Xhixho
 7. Arjeta Ismajlukaj
 8. Emigreta Diko
 9. Armonela Isaku
 10. Blerina Rrokaj
 11. Besmira Lami
 12. Elsa Cuku
 13. Mariana Gjini
 14. Irena Xhaferi
 15. Armela Lenaj
 16. Rudina Kolaj
 17. Dafina Tafa
 18. Genta Shehi
 19. Majlinda Aliaj

 

                           APLIKIMET SHPALLEN TE MBYLLURA

 ______________________________________________________________________________

BASHKIA E TIRANËS

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

 

______________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Lënda: Dërgim Informacioni

 

 

Drejtuar: Zyrës Rajonale të Punësimit Tiranë

 

 

 

Ju njoftojmë se,në “Qendrën Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve” “Bashkia Tiranë”, në zbatim të organigramës miratuar me Urdhërin nr. 7244 datë 04.03.2016 “Për riorganizimin e structures organizative të Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, Institucion në Varësi të Bashkisë së Tiranës”,dhe Vendimit nr. 17381 datë 06.06.2016 “Për miratimin e rregullores së brendshme të organizimit dhe funksionimit të Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve” shpallet 1 (një) vend I lir pune për Psikologe.

 

Për sa mësipër sqarojmë se:

 

Për pozicionin e punës si Psikologe duhen plotësuar kriteret e mëposhtme:

 

-Të ketë mbaruar arsimin e Lartë Bachelor dhe Master në Psikologji.

 

-Të ketë experience pune në lidhje me fëmijërinë e hershme.

 

 

Afati për dërgimin e CV është deri më datë 19.03.2017.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
Drejtuar:       Zyrës Rajonale të Punësimit Tiranë
 
                       
Lënda:           Dërgim Informacioni
 
 
 
 
Ju informojmë se, në Qendrën Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve Bashkia Tiranë, në zbatim të organigramës miratuar me Urdhrin nr. 7244 datë 04.03.2016 “Për riorganizimin e strukturës organizative të Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, Institucion në Varësi të Bashkisë së Tiranës”, dhe Vendimit nr. 17381 datë 06.06.2016 “Për miratimin e rregullores së brendshme të organizimit dhe funksionimit të Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve” shpallen 5 (pesë) vende të lira pune për kujdestare.
 
 
Për sa më sipër sqarojmë se:
 
Për pozicionin e punës si Kujdestares duhen plotësuar kriteret e mëposhtme:
 
-Të ketë mbaruar arsimin e mesëm Infermieri ose të lartë Infermieri, Mësuesi, Shkenca Sociale.
-Të ketë eksperiencë punë në lidhje me fëmijërinë e hershme.
 
 
Afati për dërgimin e CV është deri më datë 17.03.2017.

 

____________________________________________________________

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

____________________________________________________________

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve dhe fazës së intervistimit të aplikuesve, sot më date 01.03.2017, komisioni vlersues ka shpallur këto fitues si “Kujdestare” :

 

 

 • Arta Koxha
 • Dije Hasani
 • Egla Mema
 • Flutur Gjonpalaj
 • Migena Kurushi

 

 

____________________________________________________________

 

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

____________________________________________________________

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve të aplikuesve per pozicionin “Kujdestare” komisioni vlersues ka përzgjedhur këto emra për fazën e intervistimit më dt. 28.02.2017 nga ora 11:00 deri më 13:00

 

 1. Egla Mema
 2. Dije Hasani
 3. Besmira Lami
 4. Armela Cenaj
 5. Arta Koxha
 6. Elsa Cuku
 7. Emigreta Diko
 8. Lesarda Basha
 9. Xhena Mahmutllari
 10. Valmira Vasku
 11. Yllka Cako
 12. Rudina Kola
 13. Rovena Nano
 14. Gentjana Shehi
 15. Emanuela Dhame
 16. Teuta Shaba
 17. Guliana Selamaj
 18. Flutur Gjonpalaj
 19. Migena Kurushi
 20. Laureta Baraj

 

                           APLIKIMET SHPALLEN TE MBYLLURA

 

 

 

 

______________________________________________________________________________

BASHKIA E TIRANËS

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

 

______________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Lënda: Dërgim Informacioni

 

 

Drejtuar: Zyrës Rajonale të Punësimit Tiranë

 

 

 

Ju njoftojmë se,në “Qendrën Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve” “Bashkia Tiranë”, në zbatim të organigramës miratuar me Urdhërin nr. 7244 datë 04.03.2016 “Për riorganizimin e structures organizative të Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, Institucion në Varësi të Bashkisë së Tiranës”,dhe Vendimit nr. 17381 datë 06.06.2016 “Për miratimin e rregullores së brendshme të organizimit dhe funksionimit të Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve” shpallenn 5 (pesë) vendetë lira pune për kujdestare.

 

Për sa mësipër sqarojmë se:

 

Për pozicionin e punës si Kujdestare duhen plotësuar kriteret e mëposhtme:

 

-Të ketë mbaruar arsimin e mesëm Infermieri ose të lartë Infermieri, Mësuesi, Shkenca Sociale.

-Të ketë experience punë në lidhje me fëmijërinë e hershme.

 

 

 

Afati për dërgimin e CV është deri më datë 24.02.2017.

 

 

 

 

_______________________________________________________                                 

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

____________________________________________________________

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve dhe fazës së intervistimit të aplikuesve, sot më date 13.02.2017, komisioni vlersues ka shpallur këto fitues si “Kujdestare” :

 

 

 • Shpresa Belshaku
 • Manjola Rama
 • Jetmira Kuka
 • Vjollca Hoxha

 

 

____________________________________________________________

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

____________________________________________________________

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve të aplikuesve per pozicionin “Kujdestare” komisioni vlersues ka përzgjedhur këto emra për fazën e intervistimit më dt. 13.02.2017 nga ora 10:00 deri më 12:00

 

 1. Armela Cenaj
 2. Erisa Vidrica
 3. Elsa Cuku
 4. Gjerovica Çelaj
 5. Petrula Kurti
 6. Emigreta Diko
 7. Dorentina Hysa
 8. Jetmira Kuka
 9. Manjola Rama
 10. Vjollca Hoxha
 11. Shpresa Belshaku

 

APLIKIMET SHPALLEN TE MBYLLURA

____________________________________________________________

 

 

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

____________________________________________________________

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve dhe fazës së intervistimit të aplikuesve, sot më date 08.02.2017, komisioni vlersues ka shpallur këtë fitues si “Përgjegjëse Çerdhe” :

 

 

 • Fellenxa Binaj

 

 

_______________________________________________________________________

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

_______________________________________________________________________

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve të aplikuesve per pozicionin “Përgjegjëse Çerdheje” komisioni vlersues ka përzgjedhur këto emra për fazën e intervistimit më dt. 07.02.2017 nga ora 10:00 deri më 11:00

 

 1. Fellenxa Binaj
 2. Erinda Peto
 3. Albana Troshani
 4. Dafina Tafa

 

 

APLIKIMET SHPALLEN TE MBYLLURA

 

 

______________________________________________________________________________

 

BASHKIA E TIRANËS

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

 

______________________________________________________________________________

 

 

Lënda: Dërgim Informacioni

 

 

Drejtuar: Zyrës Rajonale të Punësimit Tiranë

 

 

 

Ju njoftojmë se,në Qendrën Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve Bashkia Tiranë, në zbatim të organigramës miratuar me Urdhërin nr. 7244 datë 04.03.2016 “Për riorganizimin e structures organizative të Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, Institucion në Varësi të Bashkisë së Tiranës”,dhe Vendimit nr. 17381 datë 06.06.2016 “Për miratimin e rregullores së brendshme të organizimit dhe funksionimit të “Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve” shpallen 4 (katër) vende të lira pune për kujdestare.

 

Për sa mësipër sqarojmë se:

 

Për pozicionin e punës si Kujdestare duhen plotësuar kriteret e mëposhtme:

 

-Të ketë mbaruar arsimin e mesëm Infermieri ose të lartë Infermieri, Mësuesi, Shkenca Sociale.

-Të ketë experience punë në lidhje me fëmijërinë e hershme.

 

 

Afati për dërgimin e CV është deri më datë 10.02.2017.

______________________________________________________________________________

 

 

 

BASHKIA E TIRANËS

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

 

______________________________________________________________________________

 

                                                                                                                      Tiranë më dt 25/01/2017

 

 

 

Njoftim për vende të lira pune

 

 

 

 

 

Ju njoftojmë se,në “Qendrën Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve” Bashkia Tiranë, në zbatim të organigramës miratuar me Urdhërin nr. 7244 datë 04.03.2016 “Për riorganizimin e structures organizative të “Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve”, Institucion në Varësi të Bashkisë së Tiranës, dhe Vendimit nr. 17381 datë 06.06.2016 “Për miratimin e rregullores së brendshme të organizimit dhe funksionimit të Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve” shpallet 1 (n) vend  I lire pune për Përgjegjëse Çerdheje.

 

Për sa mësipër sqarojmë se:

 

Për pozicionin e punës si Përgjegjëse Çerdheje duhen plotësuar kriteret e mëposhtme:

 

-Të ketë mbaruar arsimin e lartë Parashkollor/Mësuesi/ShkencaSociale/Infermieri.

-Të ketë experience në lidhje me fëmijërinë e hershme.

 

 

 

 

Afati për dërgimin e CV është deri më datë 06.02.2017.

 

_______________________________________________________________________

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

_______________________________________________________________________

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve të aplikuesve per pozicionin “Kujdestare” komisioni vlersues ka përzgjedhur këto emra për fazën e intervistimit më dt. 25.01.2017 nga ora 10:00 deri më 12:00

 

 1. Denisa Cipi
 2. Elisabeta Nika
 3. Suzana Seferi
 4. Edlira Iliazi
 5. Jona Panavija
 6. Albana Troshani
 7. Alma Prengezi
 8. Brunilda Mahmuti
 9. Majlinda Fesko 

 

APLIKIMET SHPALLEN TE MBYLLURA

______________________________________________________________________________

BASHKIA E TIRANËS

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

 

______________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Lënda: Dërgim Informacioni

 

 

Drejtuar: Zyrës Rajonale të Punësimit Tiranë

 

 

 

Ju njoftojmë se,në Qendrën Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve Bashkia Tiranë, në zbatim të organigramës miratuar me Urdhërin nr. 7244 datë 04.03.2016 “Për riorganizimin e structures organizative të Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, Institucion në Varësi të Bashkisë së Tiranës”,dhe Vendimit nr. 17381 datë 06.06.2016 “Për miratimin e rregullores së brendshme të organizimit dhe funksionimit të Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve” shpallen7 (shtatë) vendetë lira pune për kujdestare.

 

Për sa mësipër sqarojmë se:

 

Për pozicionin e punës si Kujdestare duhen plotësuar kriteret e mëposhtme:

 

-Të ketë mbaruar arsimin e mesëm Infermieri ose të lartë Infermieri, Mësuesi, Shkenca Sociale.

-Të ketë experience punë në lidhje me fëmijërinë e hershme.

 

Afati për dërgimin e CV është deri më datë 23.01.2017.

 

_______________________________________________________________________

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

_______________________________________________________________________

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve të aplikuesve per pozicionin “Kujdestare” dhe “Përgjegjëse” komisioni vlersues ka përzgjedhur këto emra për fazën e intervistimit më dt. 22.12.2016 nga ora 08:00 deri më 10:00 :

 

 1. Emigreta Diko
 2. Blerta Luniku
 3. Malvina Zoto
 4. Mirela Qoshi
 5. Manjola Haxhillari

 

 

APLIKIMET SHPALLEN TE MBYLLURA

                 

______________________________________________________________________________

BASHKIA E TIRANËS

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

 

______________________________________________________________________________

 

 

 

Njoftim për vende te lira pune

 

Ju njoftoj më  se, në Qendrën Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve Bashkia Tiranë, në zbatim të organigramës miratuar me Urdhërin nr. 7244 datë 04.03.2016 “Për riorganizimin e structures organizative të Qendrës Ekonomiketë Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, Institucion në Varësitë Bashkisë së Tiranës”,dhe Vendimit nr. 17381 datë 06.06.2016 “Për miratimin e rregullores së brendshme të organizimit dhe funksionimit të “Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve” shpallen 3 (tre) vende të lira pune për kujdestare dhe 1 (një) vend i lire pune për Përgjegjëse Çerdheje.

 

Për sa më sipër sqarojmë se:

 

Për pozicionin e punës si Kujdestares duhen plotësuar kriteret e më poshtme:

 

-Të ketë mbaruar arsimin e mesëm Infermieri ose të lartë Infermieri, Mësuesi, Shkenca Sociale.

-Të ketë experience punë në lidhje me fëmijërinë e hershme.

 

Për pozicionin e punës si Përgjegjëse duhen plotësuar kriteret e mëposhtme:

 

-Të ketë mbaruar arsimin e lartë Parashkollor/Mësuesi/ShkencaSociale/Infermieri.

-Të ketë experience në lidhje me fëmijërinë e hershme.

 

Afati për dërgimin e CV është deri më datë 21.12.2016.

 

_______________________________________________________________________

______

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

_______________________________________________________________________

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve të aplikuesve per pozicionin “Kujdestare” komisioni vlersues ka përzgjedhur këto emra për fazën e intervistimit më dt. 15.12.2016 nga ora 10:00 deri më 14:00 :

 

 1. Blerina Hoxha
 2. Adela Kasemi
 3. Hatemida Muhollari(Kasi)
 4. Maldina Pinderi
 5. Naze Poci
 6. Eneda Llacini
 7. Dorina Lamuca
 8. Ermelinda Sinanaj
 9. Anila Shehu
 10. Mirela Saliaj(Mitrushi)
 11. Myrvete Pilku
 12. Albina Veseli
 13. Flutura Furriku
 14. Malvina Çupi
 15. Blerta Luniku(Tasellari)
 16. Edjola Çanaku
 17. Teuta Hysenagolli (Quni)
 18. Vasilika Hallidri
 19. Armida Doçi(Shukulli)
 20. Fatjona Memi

         APLIKIMET SHPALLEN TE MBYLLURA

 

_________________________________________________________________

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

_______________________________________________________________________

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve të aplikuesve per pozicionin “Psikolog” komisioni vlersues ka përzgjedhur këto emra për fazën e intervistimit më dt. 5.12.2016 nga ora 10:00 deri më 14:00 :

 

 

 1. Orjada Muka
 2. Albana Xhemali
 3. Katerina Mullalli
 4. Ermanda Mema
 5. Valbona Zefi
 6. Gabriela Kuneshka

         APLIKIMET SHPALLEN TE MBYLLURA

______________________________________________________________________________

 

BASHKIA E TIRANËS

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

 

______________________________________________________________________________

 

                                                                                                                     Tiranë më dt 25/11/2016

 

 

 

 

                        SHPALLJE E VENDEVE TË LIRA TË PUNËS

 

 

Ju njo ftojmë se, në Qendrën Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve Bashkia Tiranë, në zbatim të organigramës miratuar me Urdhërin nr. 7244 datë 04.03.2016 “Për riorganizimin e structures organizative të Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, Institucion në Varësi të Bashkisë së Tiranës”,dhe Vendimit nr. 17381 datë 06.06.2016 “Për miratimin e rregullores së brendshme të organizimit dhe funksionimit të Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve” shpallen 15 (pesëmbëdhjetë) vende të lira pune për kujdestare.

 

 

 

Përsa më sipër sqarojmë se:

 

Përpozicionin e punës si Kujdestare sduhen plotësuar kriteret e mëposhtme:

 

-Të ketë mbaruar arsimin e mesëm Infermieri ose të lartë Infermieri, Mësuesi, Shkenca Sociale.

-Të ketë experience punë në lidhje me fëmijërinë e hershme.

 

 

 

 

Afati për dërgimin e CV është deri më datë 12.12.2016.

 

______________________________________________________________________________

         

BASHKIA E TIRANËS

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

 

______________________________________________________________________________

 

                                                                                                             Tiranë më dt 17/11/2016

 

 

SHPALLJE PËR VENDE TË LIRA PUNE

 

Ju njoftojmë se,në Qendrën Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve Bashkia Tiranë, në zbatim të organigramës së miratuar me Urdhërin nr. 7244 datë 04.03.2016 “Për riorganizimin e struktures organizative të Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit tëFëmijëve, Institucion në Varësi të Bashkisë së

Tiranës”,dhe Vendimit nr. 17381 datë 06.06.2016 “Për miratimin e rregullores së brendshme të organizimit dhe funksionimit të Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve” shpallen 3 (tre) vendetë lira pune për Psikologe.

 

Për sa më sipër sqarojmë se:

 

Për pozicionin e punës si Psikologes duhen plotësuar kriteret e mëposhtme

 

-Të ketë mbaruar arsimin e Lartë Bachelor dhe Master në Psikologji.

-Të ketë experience pune në lidhje me fëmijërinë e hershme.

 

 

 

Afati për dërgimin e CV është deri më datë 30.11.2016.

  _______________________________________________________________________

 

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

____________________________________________________________

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve dhe fazës së intervistimit të aplikuesve, sot më date 17.11.2016, komisioni vlersues ka shpallur këta fitues:

Edukatore:

 • Blerina Hate
 • Dile Xhelja
 • Denisa Velillari
 • Eglantina Gjoni
 • Elisabeta Topalli
 • Arjola Milloshi
 • Jonida Bonaj
 • Ermira Fekushi
 • Arlinda Tanushi
 • Albesa Bilberi
 • Farfura Bilbilaj
 • Manjola Koxha
 • Elona Larti
 • Majlinda Balla
 • Silvana Muça
 • Ilda Balliu
 • Blerta Koleka

Përgjegjëse çerdhe:

 • Luljeta Kullolli

                 _______________________________________________________________________

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

_______________________________________________________________________

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve të aplikuesve komisioni vlersues ka përzgjedhur këto emra për fazën e intervistimit më dt. 16.11.2016 nga ora 10:00 deri më 14:00 :

 1. Znj. Rezarta Gjalpi
 2. Znj. Emigreta Diko
 3. Znj. Teuta Muçollari
 4. Znj. Alida Hamzallari
 5. Znj. Ina Halili
 6. Znj. Fatjona Memi
 7. Znj. Erinda Kamberaj
 8. Znj. Nertila Toska
 9. Znj. Blerta Koleka
 10. Znj. Ilda Balliu
 11. Znj. Silvana Muça
 12. Znj. Majlinda Balla
 13. Znj. Elona Larti
 14. Znj. Manjola Koxha
 15. Znj. Farfuri Bilbilaj
 16. Znj. Albesa Bileri
 17. Znj. Ermira Rista
 18. Znj. Jonida Bonaj
 19. Znj. Arlinda Tanushi
 20. Znj. Ariola Milloshi
 21. Znj. Elisabeta Topalli
 22. Znj. Eglantina Gjoni
 23. Znj. Denisa Velillari
 24. Znj. Dile Xhelja
 25. Znj. Blerina Hate
 26. Znj. Luljeta Kullolli

 

Sot më dt. 14.11.2016 Shpallen te mbyllura aplikimet!

___________________________________________

 

 

 

                                                                                        BASHKIA E TIRANËS

                                                    QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

 

________________________________________________________________________________________________

 

                                                                                                                                                                         Tiranë më dt. 31/10/2016

 

 

                                                                                      SHPALLJE PËR VENDE TË LIRA PUNE

 

Ju njoftojmë se,në Qendrën Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve Bashkia Tiranë, në zbatim të organigramës së miratuar me Urdhërin nr. 7244 datë 04.03.2016 “Për riorganizimin e structures organizative të Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, Institucion në Varësi të Bashkisë së Tiranës”, dheVendimit nr. 17381 datë 06.06.2016 “Për miratimin e rregullores së brendshme të organizimit dhe funksionimit të Qendrës Ekonomiketë Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve” shpallen 17 (shtatëmbëdhjetë) vende të lira pune për kujdestare në çerdhe dhe 1 (një) vend i lire pune për përgjegjëse në çerdhe.

 

Për sa më sipër sqarojmë se:

 

Për pozicionin e punës si “Kujdestare” duhen plotësuar kriteret e mëposhtme:

 

-Të ketë mbaruar arsimin e mesëm Infermieri ose të lartë Infermieri, Mësuesi, Shkenca Sociale.

-Të ketë experience punë në lidhje me fëmijërinë e hershme.

 

Për pozicionin e punës si “Përgjegjëse” duhen plotësuar kriteret e mëposhtme:

 

-Të ketë mbaruar arsimin e lartë Parashkollor/Mësuesi/ShkencaSociale/Infermieri.

-Të ketë experience në lidhje me fëmijërinë e hershme.

 

                                                      Afati për dërgimin e CV është deri më datë 14.11.2016.

 

________________________________________________________________________________________________

 

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

_______________________________________________________________________

Pas intervistave nga komisioni, u shpallën fituese për pozicionin e punës si kujdestare emrat e mëposhtëm:

 1. Znj. Blerina Asllanaj
 2. Znj. Joana Blacëri
 3. Znj. Artjavola Mile
 4. Znj. Eglantina Çela
 5. Znj. Ana Karajani
 6. Znj. Greta Hasimllari
 7. Znj. Matilda Kamberi
 8. Znj. Anila Sejdini

___________________________________________

Afati për vëndet e mëposhtme ka mbaruar.

_______________________________________________________________________

BASHKIA E TIRANËS

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

_______________________________________________________________________

Lënda: Dërgim In formacioni

Drejtuar: Zyrës Rajonale të Punësimit Tiranë

 Ju njoftojmë se, në Qendrën Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve Bashkia Tiranë, në zbatim të organigramës së miratuar me Urdhërin nr. 7244 datë 04.03.2016 “Për riorganizimin e structures organizative të Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, Institucion në Varësi të Bashkisë së Tiranës”, janë 8 (tetë) vende të lira pune për kujdestare.

Për sa më sipër sqarojmë se:

Për pozicionin e punës si kujdestare duhen plotësuar kriteret e mëposhtme:

-Të ketë mbaruar arsimin e mesëm Infermieri ose të lartë Infermieri, Mësuesi, Shkenca Sociale.

-Të ketë experience punë në lidhje me fëmijërinë e hershme.

Afati për dërgimin e CV është deri më datë 10.11.2016.

APLIKO

_______________________________________________________________________

 

BASHKIA E TIRANËS

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

_______________________________________________________________________

Lënda: Njoftim për vende të lira pune.

Drejtuar: Zyrës Rajonale të Punësimit Tiranë

Ju njoftojmë se, në Qendrën Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, pranë

Bashkisë Tiranë, në zbatim të organigramës së miratuar me Urdhërin Nr. 7244, datë

04.03.2016 “Për riorganizimin e strukturës organizative të Qendrës Ekonomike të

Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, Institucion në Varësi të Bashkisë së Tiranës”, janë 3

(tre) vende të lira pune për kujdestare.

Për sa më sipër sqarojmë se:

Për pozicionin e punës si kujdestare duhet të plotësohen kriteret e mëposhtme:

-Të ketë mbaruar arsimin e mesëm Infermieri ose arsimin e lartë të lartë Infermieri/

Mësuesi/Shkenca Sociale.

-Të ketë përvojë punë dhe trajnime në lidhje me fëmijërinë e hershme.

APLIKO

_______________________________________________________________________

BASHKIA E TIRANËS

QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

_______________________________________________________________________

Lënda:Njoftim për vende të lira pune.

Drejtuar: Zyrës Rajonale të Punësimit Tiranë

Ju njoftojmë se, në Qendrën Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve Bashkia Tiranë, në zbatim të organigramës miratuar me Urdhërin nr. 7244 datë 04.03.2016 “Për riorganizimin e struktures organizative të Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, Institucion në Varësi të Bashkisë së Tiranës”, janë 4 (katër) vende të lira pune për kujdestare dhe 1 (një) vend i lire pune për Psikolog.

Për sa më sipër sqarojmë se:

Për pozicionin e punës si kujdestares duhet plotësuar kriteret e mëposhtme:

-Të ketë mbaruar arsimin e mesëm Infermieri ose të lartë Infermieri, Mësuesi, Shkenca Sociale.

-Të ketë eksperiencë punë në lidhje me fëmijërinë e hershme.

Për pozicionin e punës si Psikologe duhet të plotësohen kriteret e mëposhtme:

-Të ketë mbaruar arsimin e lartë Bachelor dhe Master në Psikologji.

-Të ketë eksperiencë pune në lidhje me fëmijërinë e hershme.

Leave a Reply

Your email address will not be published.