Sinjalizim

Ligji nr. 60 /2016 “Për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve.”

VKM nr. 816, dt.16.11.2016 “Për strukturën, kriteret e përzgjedhjes dhe marrëdhëniet e punës së punonjësve të Njësisë Përgjegjëse në autoritetet publike, ne zbatim te Ligjit nr. 60 /2016 “Për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve”

Rregullore për hetimin administrativ të sinjalizimit dhe mbrojtjen e konfidencialitetit