Punonjësi Social

  • Realizon bashkëpunimin me Zyrat e Punës duke i orientuar prindërit e papunë për mundësi punësimi.
  • Realizon kontakte dhe bashkëpunon me OJF të ndryshme, të cilat ofrojnë shërbime në fushën e fëmijërisë së hershme dhe gjen burime ndihmëse.
  • Realizon bashkëpunime me pushtetin vendor në ndihmë të familjeve në nevojë, fëmijët e të cilave frekuentojnë çerdhet.
  • Harton dhe plotëson të dhënat e familjeve në nevojë me informacion mbi problematikat e tyre dhe sugjeron rrugët për ndërhyrje