Psikologu

  • Monitoron zhvillimin tërësor të fëmijëve, nëpërmjet vëzhgimeve dhe ndërhyrjeve sistematike në mjedisin ku rri fëmija.
  • Identifikon fëmijët me nevoja të veçanta; i referon në qendra të specializuara për diagnostikim dhe trajtim, harton plane të ndërhyrjeve në bashkëpunim me mjekun diagnostikues dhe terapistin që ndjek fëmijën; ndjek ecurinë e fëmijës në çerdhe në bashkëpunim me qendrën e trajtimit.