Mjeku

  • Mjeku pediatër i çerdheve dhe kopshteve në QEZHEF, bashkëpunon për të organizuar dhe koordinuar punën me mjekët e çerdheve dhe kopshteve të Tiranës.
  • Kontrollon dhe koordinon punën me mjekët e institucioneve (çerdhe e kopshte) për vlerësimin në lidhje me zhvillimin fizik, psikomotor dhe sëmundshmërinë (6 nozologjitë) çdo 6 mujor.