DOKUMENTACIONI

  • Çertifikatë personale dhe familjare e fëmijës
  • Vërtetim pune me pagë mujore të pasqyruar, të kujdestarit ligjor ( të prindërve ).
  • Vërtetim për Kontributet e Sigurimeve Shoqërore e Shëndetësore për Individin E- Sig 025/a, të kujdestarit ligjor
  • Vërtetim banimi

 

 

KRITERET-DHE-DOKUMENTACIONI-I-DUHUR-PËR-APLIKIMET-2020