Animatori

  • Asiston në programin e edukimit dhe realizon ndërhyrjet e duhura mbi aktivitete të ndryshme brenda grupit në çerdhe dhe jashtë ambientit të çerdhes.
  • Realizon në bashkëpunim me specilaistët, ndërhyrje për sistemimin e mjediseve të brendshme dhe të jashtme të çerdheve në përshtatje me moshën e tyre dhe programin e edukimit.
  • Bashkëpunon me specialistët dhe OJF të ndryshme për sigurimin e bazës materiale didaktike për zhvillimin e programit të edukimit.